Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

Datum 12/07/2013

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK 2. Veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen
 3. HOOFDSTUK 3. Het conformiteitsonderzoek
 4. HOOFDSTUK 4. Het conformiteitsattest
 5. HOOFDSTUK 5. Ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring
 6. [HOOFDSTUK 5/1. De inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (ing. BVR 15 september 2017, art. 3, I: 2 november 2017)]
 7. HOOFDSTUK 6. Herhuisvesting
 8. HOOFDSTUK 7. Sancties - herstel van conformiteit
 9. HOOFDSTUK 8. Aanvullende bepalingen
 10. HOOFDSTUK 9. Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen
  2. Afdeling 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen
  3. Afdeling 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders
  4. Afdeling 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
  5. Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders.
  6. Afdeling 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders
  7. Afdeling 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren
 11. HOOFDSTUK 10. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 2, § 1, tweede lid, artikel 5, §§ 1 tot 4, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 6, tweede lid, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 7, § 1, tweede lid, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 16quater, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 17, § 6, vervangen bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 17bis, § 1, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 29 maart 2013, artikel 19, gewijzigd bij de decreten van 29 april 2011 en 29 maart 2013, artikel 20, § 4, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 29 maart 2013 en artikel 20bis, § 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 21 november 2008 en vervangen bij het decreet van 29 april 2011;

Gelet op het decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, artikel 6;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;


Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 maart 2013;

Gelet op het advies 2013/06 van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 30 april 2013;

Gelet op advies 53.425/1 van de Raad van State, gegeven op 27 juni 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 2. Veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 3. Het conformiteitsonderzoek (... - ...)

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 4. Het conformiteitsattest (... - ...)

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 5. Ongeschikt-, onbewoonbaar- of overbewoondverklaring (... - ...)

Artikel 11. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 13. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 15. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2021- ...)

...

[HOOFDSTUK 5/1. De inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (ing. BVR 15 september 2017, art. 3, I: 2 november 2017)] (... - ...)

Artikel 16/1. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 16/2. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 16/3. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 16/4. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 6. Herhuisvesting (... - ...)

Artikel 17. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 7. Sancties - herstel van conformiteit (... - ...)

Artikel 18. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 19. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 8. Aanvullende bepalingen (... - ...)

Artikel 20. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 21. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 9. Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Afdeling 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen (... - ...)

Artikel 23. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen (... - ...)

Artikel 25. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 26. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 27. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 28. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 29. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 30. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 3. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders (... - ...)

Artikel 34. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 4. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode (... - ...)

Artikel 37. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders. (... - ...)

Artikel 39. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen en van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft de uitrusting met rookmelders (... - ...)

Artikel 41. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren (... - ...)

Artikel 42. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 10. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 44. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 46. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2021- ...)

...

BIJLAGE (01/01/2021- ...)

...

BIJLAGE (01/01/2021- ...)

...

BIJLAGE (01/01/2021- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024