Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en in de vertrouwenscentra kindermishandeling

Datum 20/12/2013

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 11 mei 2012 en 29 november 2013;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 mei 2006 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in de kinderdagverblijven, de diensten voor onthaalouders, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2013;

Overwegende het advies van het Raadgevend Comité van Kind en Gezin, gegeven op 18 december 2013,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2014- ...)

De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en op de vertrouwenscentra kindermishandeling die erkend en gesubsidieerd zijn door Kind en Gezin.

In het eerste lid wordt verstaan onder Kind en Gezin : het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin.

Artikel 2. (01/01/2014- ...)

Voor de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning wordt onder activiteitencentrum verstaan, het CKG, zoals vermeld in artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Voor de vertrouwenscentra kindermishandeling wordt onder activiteitencentrum verstaan, het vertrouwenscentrum kindermishandeling, zoals vermeld in artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2002 betreffende erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling.

Artikel 3. (01/01/2014- ...)

 De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning maken jaarlijks een personeelslijst op, op datum van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarop het financieel verslag betrekking heeft.

De personeelslijst geeft per personeelslid de voor- en achternaam, de geboortedatum, de datum van indiensttreding, het aantal jaar geldelijke anciënniteit, de salarisschaal, het statuut en het percentage voltijds equivalent volgens hetwelk elk personeelslid in het centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning werkzaam is.

De indieningsdatum van de personeelslijst is uiterlijk op het eind van de maand februari die volgt op het jaar waarop het financieel verslag betrekking heeft.

Artikel 4. (01/01/2014- ...)

De vertrouwenscentra kindermishandeling maken jaarlijks een personeelslijst op, op datum van 31 december van het jaar waarop het financieel verslag betrekking heeft, en op datum van 1 januari van het jaar dat daarop volgt.

De personeelslijst geeft per personeelslid de voor- en achternaam, de geboortedatum, de datum van indiensttreding, het loonbarema, het statuut en het percentage voltijds equivalent volgens hetwelk elk personeelslid in het vertrouwenscentrum kindermishandeling werkzaam is.

De indieningsdatum van de personeelslijst is uiterlijk op het eind van de maand februari die volgt op het jaar waarop het financieel verslag betrekking heeft.

Artikel 5. (01/01/2014- ...)

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en de vertrouwenscentra kindermishandeling, die worden opgericht door een kleine vereniging zonder winstoogmerk, voeren de boekhouding van een grote of een zeer grote vereniging.

Artikel 6. (01/01/2014- ...)

Het ministerieel besluit van 17 mei 2006 houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in de kinderdagverblijven, de diensten voor onthaalouders, de initiatieven voor buitenschoolse opvang en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 januari 2008, wordt opgeheven.

Artikel 7. (01/01/2014- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 09/12/2023