Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid

Datum 04/04/2014

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 5.5.1;

Gelet op het begrotingsakkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor begroting, gegeven op 31 januari 2014;

Gelet op advies nr 55.567/1 van de Raad van State, gegeven op 31 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/12/2016- ...)

...

Artikel 2. (01/12/2016- ...)

...

Artikel 3. (01/12/2016- ...)

...

Artikel 4. (01/12/2016- ...)

...

Artikel 5. (01/12/2016- ...)

...

Artikel 6. (01/12/2016- ...)

...