Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind

Datum 06/05/2014

Algemene info

Datum staatsblad 03/07/2014
Pagina staatsblad 51154
Datum inwerkingtreding 01/04/2014

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Definities
 2. HOOFDSTUK 2 Erkenning
  1. Afdeling 1 Erkenningsaanvraag
  2. Afdeling 2 Rapportage
 3. HOOFDSTUK 3 Subsidie
  1. Afdeling 1 Subsidieaanvraag
  2. Afdeling 2 Rapportage
 4. HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen

Relaties

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Zie ook 29/11/2013 Decreet houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning 29/01/2014 8151 8.

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 11, 16, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 22 april 2014.

Besluit:

HOOFDSTUK 1 Definities (... - ...)

Artikel 1. (01/04/2014- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° agentschap: het agentschap, Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning.

HOOFDSTUK 2 Erkenning (... - ...)

Afdeling 1 Erkenningsaanvraag (... - ...)

Artikel 2. (01/04/2014- ...)

De erkenningsaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:
1° de identificatie- en contactgegevens van het samenwerkingsverband;
2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die het samenwerkingsverband heeft aangesteld;
3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 8, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;
4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 3°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014;
5° het engagement om binnen twee jaar na de erkenning te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

Afdeling 2 Rapportage (... - ...)

Artikel 3. (01/04/2014- ...)

De rapportage, vermeld in artikel 11 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens:
1° het aanbod in het samenwerkingsverband;
2° een toelichting over de wijze waarop de erkenningsvoorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014, vervuld worden.

HOOFDSTUK 3 Subsidie (... - ...)

Afdeling 1 Subsidieaanvraag (... - ...)

Artikel 4. (01/04/2014- ...)

De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:
1° de identificatie- en contactgegevens van het samenwerkingsverband;
2° de rechtsvorm van het samenwerkingsverband;
3° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die het samenwerkingsverband heeft aangesteld;
4° in voorkomend geval, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;
5° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 8, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;
6° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 8, 3°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014;
7° het engagement om binnen twee jaar na de erkenning te voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 14, 4°, van het besluit van 28 maart 2014;
8° een beschrijving van de wijze waarop en de mate waarin door het samenwerkingsverband uitvoering gegeven wordt aan artikel 14, 4°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

Afdeling 2 Rapportage (... - ...)

Artikel 5. (01/04/2014- ...)

De rapportage, vermeld in artikel 16 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens:
1° het aanbod in het samenwerkingsverband;
2° een toelichting over de wijze waarop de subsidievoorwaarden, vermeld in artikel 8, 4°, van het besluit van 28 maart 2014, vervuld worden.

HOOFDSTUK 3 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 6. (01/04/2014- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2014.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 09/12/2023