Decreet betreffende complexe projecten

Datum 25/04/2014

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen
  1. Afdeling 1 Algemene bepaling
  2. Afdeling 2 Definities
  3. Afdeling 3 Doelstelling en toepassingsgebied
 2. HOOFDSTUK 2 Besluitvormingsprocedure
  1. Afdeling 1 Algemene bepalingen en beslissingsbevoegdheden
  2. Afdeling 2 Verkenningsfase en startbeslissing
  3. Afdeling 3 Onderzoeksfase en voorkeursbesluit
   1. Onderafdeling 1 Alternatievenonderzoeksnota
   2. Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek
   3. Onderafdeling 3 Ontwerp van voorkeursbesluit
   4. Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek
   5. Onderafdeling 5 Voorkeursbesluit
   6. Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding
  4. Afdeling 4 Uitwerkingsfase en projectbesluit
   1. Onderafdeling 1 Projectonderzoeksnota
   2. Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek
   3. Onderafdeling 3 Ontwerp van projectbesluit
   4. Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek
   5. Onderafdeling 5 Projectbesluit
   6. Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding
 3. HOOFDSTUK 3 Doorwerking van het voorkeursbesluit en het projectbesluit
  1. Afdeling 1 Rechtsgevolgen
  2. Afdeling 2 Doorwerking van het projectbesluit
 4. HOOFDSTUK 4 Uitvoeringsfase en monitoring
 5. HOOFDSTUK 5 Verval van het voorkeursbesluit en van het projectbesluit
  1. Afdeling 1 Verval van het voorkeursbesluit
  2. Afdeling 2 Verval van het projectbesluit
 6. HOOFDSTUK 6 Beroep
 7. HOOFDSTUK 7 Handhaving
 8. HOOFDSTUK 8 Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1 Wijzigingen aan het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten
  2. Afdeling 2 Wijzigingen aan het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium
  3. Afdeling 3 Wijzigingen aan het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg
  4. Afdeling 4 Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  5. Afdeling 5 Wijzigingen aan het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming
 9. HOOFDSTUK 9 Overgangs- en slotbepalingen

Inhoud

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen (... - ...)

Afdeling 1 Algemene bepaling (... - ...)

Artikel 1. (01/03/2015- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Afdeling 2 Definities (... - ...)

Artikel 2. (01/03/2015- 30/12/2024)

In dit decreet wordt verstaan onder :
1° alternatievenonderzoeksnota : de nota, opgemaakt bij de start van de onderzoeksfase, ter beschrijving van de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het complexe project, van de op strategisch niveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven en van de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld;
2° beleidsplan : een door de Vlaamse Regering, de provincieraad, de deputatie, de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd of aangenomen plan over het te voeren beleid inzake de ruimtelijke ordening, het leefmilieu, de mobiliteit of andere beleidssectoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project;
3° beveiligde zending : een van de volgende betekeningswijzen :
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere betekeningswijze die toegelaten is door de Vlaamse Regering, waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;
4° bevoegde overheid : de overheid die als enige bevoegd is voor het nemen van het voorkeursbesluit of projectbesluit over een complex project;
5° complex project : een project van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang dat vraagt om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces;
6° dienst bevoegd voor milieueffectrapportage : de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst bevoegd voor milieueffectrapportage;
7° MER : een milieurapport waarin de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een voorgenomen complex project en van de redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven in hun onderlinge samenhang op een systematische en wetenschappelijk verantwoorde wijze worden geanalyseerd en geëvalueerd, en waarin aangegeven wordt op welke wijze de aanzienlijke milieueffecten vermeden, beperkt, verholpen of gecompenseerd kunnen worden;
8° onderzoeksfase : de fase waarin een initiatief tot complex project in het licht van het te nemen voorkeursbesluit op zijn effecten wordt onderzocht;
9° procesverantwoordelijke : de door de bevoegde overheid aangewezen verantwoordelijke voor de formele processtappen tijdens de verkennings-, onderzoeks-, uitwerkings- of uitvoeringsfase van het complexe project;
10° projectbesluit : het eindbesluit van de bevoegde overheid over een complex project, genomen bij de afronding van de uitwerkingsfase en houdende vaststelling van een op uitvoeringsniveau gekozen alternatief;
11° projectonderzoeksnota : de nota, opgemaakt bij de start van de uitwerkingsfase, ter beschrijving van het complexe project en de in het voorkeursbesluit opgenomen flankerende maatregelen, van de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven en van de wijze waarop de effecten van het complexe project, de flankerende maatregelen en de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld;
12° speciale beschermingszone : een van de volgende gebieden :
a) een gebied, aangewezen door de Vlaamse Regering met toepassing van artikel 4 van richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand, thans richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (hierna : Vogelrichtlijn), met inbegrip van het gedeelte, vermeld in artikel 75 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van een zone, als vermeld in artikel 1, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van de richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand;
b) een gebied, aangewezen door het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of door een andere lidstaat van de Europese Unie met toepassing van artikel 4 van de Vogelrichtlijn;
c) een gebied, aangewezen door de Vlaamse Regering met toepassing van artikel 4, lid 4, van richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake het behoud van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (hierna : de Habitatrichtlijn) of, in afwachting van die aanwijzing, een gebied dat met toepassing van die richtlijn door de Vlaamse Regering definitief is vastgesteld krachtens artikel 36bis, § 6, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu of dat geacht wordt definitief te zijn vastgesteld krachtens artikel 36bis, § 12, van het voormelde decreet;
d) een gebied, aangewezen door het Waalse Gewest of het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of door een andere lidstaat van de Europese Unie met toepassing van artikel 4, lid 4, van de Habitatrichtlijn of, in afwachting van die aanwijzing, een gebied dat voorgesteld is door één van beide gewesten of door een andere lidstaat, met toepassing van artikel 4, lid 1, van de voormelde richtlijn, dat door de Europese Commissie van communautair belang is verklaard met toepassing van artikel 4, lid 2, van de voormelde richtlijn;
13° startbeslissing : de beslissing van de Vlaamse Regering, de provincieraad of gemeenteraad over een initiatief tot complex project, bij de afronding van de verkenningsfase en tot de opstart van de onderzoeksfase;
14° synthesenota : de nota, opgemaakt bij de afronding van de onderzoeksfase en voorafgaandelijk aan het voorkeursbesluit, dan wel bij de afronding van de uitwerkingsfase en voorafgaandelijk aan het projectbesluit, die een overzicht geeft van de conclusies van alle effectenonderzoeksrapporten over een complex project die in de betreffende fase zijn opgemaakt;
15° uitvoeringsfase : de fase waarin uitvoering wordt gegeven aan het projectbesluit over een complex project;
16° uitwerkingsfase : de fase waarin het door het voorkeursbesluit gekozen alternatief van een complex project in het licht van het te nemen projectbesluit op zijn effecten wordt onderzocht;
17° Verdrag van Espoo : het verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aangenomen in Espoo op 25 februari 1991;
18° verkenningsfase : de fase waarin een initiatief tot complex project wordt voorbereid en aan de Vlaamse Regering, de provincieraad of gemeenteraad wordt voorgelegd;
19° voorkeursbesluit : het eerste besluit van de bevoegde overheid over een complex project, genomen bij de afronding van de onderzoeksfase en houdende vaststelling van een op strategisch niveau gekozen alternatief.

Afdeling 3 Doelstelling en toepassingsgebied (... - ...)

Artikel 3. (01/03/2015- ...)

Dit decreet regelt de mogelijkheid om voor een complex project te kiezen voor een geïntegreerde besluitvormingsprocedure.

HOOFDSTUK 2 Besluitvormingsprocedure (... - ...)

Afdeling 1 Algemene bepalingen en beslissingsbevoegdheden (... - ...)

Artikel 4. (01/03/2015- ...)

Dit decreet doet geen afbreuk aan de doelstellingen en inhoudelijke verplichtingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de wetten, decreten en besluiten, vermeld in artikel 39, 40 en 41 met uitzondering van titel IV, hoofdstukken II, III en VI, afdeling III, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en met uitzondering van artikel 36ter, § 3 tot en met § 6, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Artikel 5.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

§ 1. De volgende principes staan centraal in de procesaanpak van de besluitvormingsprocedure :
1° het participatiebeginsel;
2° open communicatie en transparantie;
3° maatwerk inzake de concrete invulling van het proces;
4° geïntegreerde en oplossingsgerichte samenwerking;
5° gelijktijdige en geïntegreerde aanpak van de onderzoeken en de inspraak;
6° procesregie die door de actoren wordt gedragen.

§ 2. Een evolutieve en indicatieve procesnota geeft aan welke procesaanpak wordt gevolgd om invulling te geven aan de principes vermeld in paragraaf 1.

Artikel 6. (17/07/2017- ...)

§ 1. Het nemen van de startbeslissing en het vaststellen van het voorkeursbesluit of het projectbesluit komt toe aan de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad.

§ 2. De Vlaamse Regering is bevoegd voor het vaststellen van het voorkeursbesluit als het complexe project dat met het voorkeursbesluit wordt beoogd, een project betreft als vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De provincieraad is bevoegd voor het vaststellen van het voorkeursbesluit als het complexe project dat met het voorkeursbesluit wordt beoogd, een project betreft als vermeld in artikel 15, § 1, derde lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het voorkeursbesluit in alle andere gevallen.

§ 3. Als het complexe project bestaat uit twee of meer deelprojecten, waarvoor krachtens het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning twee of meer overheden als vermeld in paragraaf 1, bevoegd zijn, wijzen ze in onderling overleg de bevoegde overheid aan die het voorkeursbesluit zal vaststellen.

Het aanwijzen van de bevoegde overheid en de eventueel daarmee gepaard gaande afspraken en voorwaarden gebeurt schriftelijk en uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld.

§ 4. De Vlaamse Regering is bevoegd voor het vaststellen van het projectbesluit als het complexe project dat met het projectbesluit wordt beoogd, een project betreft als vermeld in artikel 15, § 1, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De provincieraad is bevoegd voor het vaststellen van het projectbesluit als het complexe project dat met het projectbesluit wordt beoogd, een project betreft als vermeld in artikel 15, § 1, derde lid, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van het projectbesluit in alle andere gevallen.

§ 5. Als het complexe project bestaat uit twee of meer deelprojecten, waarvoor krachtens het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning twee of meer overheden als vermeld in paragraaf 1, bevoegd zijn, wijzen ze in onderling overleg de bevoegde overheid aan die het projectbesluit zal vaststellen.

Het aanwijzen van de bevoegde overheid en de eventueel daarmee gepaard gaande afspraken en voorwaarden gebeurt schriftelijk en uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

§ 6. De bevoegde overheden kunnen de bevoegdheid voor het vaststellen van het voorkeursbesluit en het projectbesluit delegeren aan een ander bestuursniveau.

Het delegatiebesluit wordt opgenomen in het ontwerp van voorkeursbesluit of het ontwerp van projectbesluit, na schriftelijke instemming van de betrokken bestuursniveaus. Het delegatiebesluit bevat een motivering voor de delegatie van de bevoegdheid.

Bij het verlenen van de delegatie kunnen de bestuursniveaus afspraken maken die verbonden zijn aan de opmaak van het voorkeurs- en projectbesluit.

De delegatie van de bevoegdheid voor het vaststellen van het voorkeursbesluit vervalt in de volgende gevallen:
1° als er geen voorkeursbesluit definitief is vastgesteld, binnen de vijf jaar na de vaststelling van het ontwerp van voorkeursbesluit;
2° als er een voorkeursbesluit definitief is vastgesteld, vanaf de inwerkingtreding hiervan, met behoud van de mogelijkheid tot opheffing vermeld in artikel 43, tweede lid.

De delegatie van de bevoegdheid voor het vaststellen van het projectbesluit vervalt in de volgende gevallen:
1° als er geen projectbesluit definitief is vastgesteld, binnen de vijf jaar na de vaststelling van het ontwerp van projectbesluit;
2° als er een projectbesluit definitief is vastgesteld, vanaf de inwerkingtreding hiervan.

Artikel 6/1. (23/02/2017- ...)

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, vervult haar taken voortvloeiende uit richtlijn 2011/92/EU op objectieve wijze en ziet erop toe dat ze zich niet bevindt in een situatie die tot een belangenconflict aanleiding geeft.

Afdeling 2 Verkenningsfase en startbeslissing (... - ...)

Artikel 7. (01/03/2015- ...)

§ 1. Als de Vlaamse Regering, de provincieraad of de gemeenteraad tijdens de verkenningsfase van oordeel is dat een initiatief tot complex project in aanmerking komt voor de door dit decreet geregelde besluitvormingsprocedure, neemt ze daarover een startbeslissing.

Het groot maatschappelijk en ruimtelijk strategisch belang van een project blijkt uit een of meerdere van de volgende vaststellingen :
1° de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af te wegen belangen;
2° het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit, de milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit;
3° bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent;
4° het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een complexe omgeving;
5° het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, leefmilieugerelateerde of verkeerskundige impact;
6° het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en beheer.

§ 2. De overheid die een startbeslissing neemt, bezorgt een afschrift ervan aan de andere overheden, vermeld in artikel 6, § 1.

De startbeslissing wordt bekendgemaakt op een door de Vlaamse Regering te bepalen wijze.

Afdeling 3 Onderzoeksfase en voorkeursbesluit (... - ...)

Onderafdeling 1 Alternatievenonderzoeksnota (... - ...)

Artikel 8. (01/05/2017- datum onbepaald)

§ 1. Bij de start van de onderzoeksfase wordt een alternatievenonderzoeksnota opgesteld. Die bevat een beschrijving van :
1° de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project;
2° de op strategisch niveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven;
3° de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen voorkeursbesluit.

§ 2. De procesverantwoordelijke bezorgt de alternatievenonderzoeksnota aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en aan de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties.

Het publiek wordt over de alternatievenonderzoeksnota geraadpleegd.

Als uit de alternatievenonderzoeksnota blijkt dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, of in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo, of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, legt de procesverantwoordelijke de alternatievenonderzoeksnota samen met alle beschikbare informatie over de mogelijke (gewest)grensoverschrijdende effecten, voor advies voor aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten in kwestie, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.

De Vlaamse Regering bepaalt de adviesinstanties, vermeld in het eerste lid, en kan nadere regels bepalen voor de adviesverlening door de adviesinstanties en de raadpleging van het publiek, vermeld in het eerste en het tweede lid. De Vlaamse Regering kan tevens de wijze en voorwaarden bepalen waarop de procesverantwoordelijke de alternatievenonderzoeksnota bezorgt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten, vermeld in het derde lid.

§ 3. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage beslist over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, in het licht van het te nemen voorkeursbesluit. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage houdt bij zijn beslissing rekening met de adviezen van de adviesinstanties, met de opmerkingen van het publiek en met het resultaat van de grensoverschrijdende raadpleging, vermeld in paragraaf 2. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage integreert zijn beslissing in de alternatievenonderzoeksnota.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de beslissing van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in het eerste lid, en voor de bekendmaking van deze beslissing.

Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek (... - ...)

Artikel 9. (01/03/2015- datum onbepaald)

Op grond van de alternatievenonderzoeksnota, de adviezen en de opmerkingen van het publiek, vermeld in artikel 8, § 2, en de beslissing van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 8, § 3, wordt een geïntegreerd effectenonderzoek uitgevoerd.

Het geïntegreerde effectenonderzoek omvat ten minste het ruimtelijke en het milieugerelateerde effectenonderzoek op strategisch niveau.

Als het complexe project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten, betekenisvolle effecten kan hebben op een speciale beschermingszone, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen ervan. Die passende beoordeling maakt een als dusdanig herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerde effectenonderzoek.

Op grond van toepasselijke regelgeving van andere beleidssectoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project, kunnen andere onderzoeken, dan vermeld in het tweede en derde lid, in het onderzoek op strategisch niveau betrokken worden.

De resultaten van het milieugerelateerde effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp van MER.

Artikel 10. (01/05/2017- datum onbepaald)

De inhoud van het ontwerp van MER wordt gebaseerd op de inhoudsvereisten, vermeld in artikel 4.2.8, § 1bis, en artikel 4.3.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Het ontwerp van MER houdt rekening met het detailleringsniveau van het te nemen voorkeursbesluit en met de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande complexe project.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels om te verzekeren dat de kwaliteit van het ontwerp van MER en het definitieve MER toereikend is.

Artikel 11. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. De resultaten van het geïntegreerde effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder het ontwerp van MER.

Op basis van de conclusies van de effectenonderzoeksrapporten worden een synthesenota en een voorontwerp van voorkeursbesluit opgemaakt.

§ 2. De procesverantwoordelijke bezorgt de synthesenota en het voorontwerp van voorkeursbesluit aan de adviesinstanties, vermeld in artikel 8, § 2, eerste lid, die uitgenodigd worden op een adviesvergadering.

Alle adviesinstanties geven uiterlijk op het moment van de adviesvergadering hun advies. Als de adviesinstanties geen advies uitbrengen uiterlijk op de adviesvergadering, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De Vlaamse Regering kan de nadere procedurele regels voor de adviesvergadering vastleggen.

Artikel 12. (01/05/2017- ...)

...

Onderafdeling 3 Ontwerp van voorkeursbesluit (... - ...)

Artikel 13. (01/03/2015- ...)

§ 1. Een voorkeursbesluit kan afwijken van het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen.

Als de provincieraad in zijn ontwerp van voorkeursbesluit afwijkt van het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld.

Als de gemeenteraad in zijn ontwerp van voorkeursbesluit afwijkt van het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of het provinciaal ruimtelijk structuurplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering, respectievelijk de deputatie. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld.

§ 2. Een voorkeursbesluit kan afwijken van de voorschriften van plannen van aanleg en van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Als de provincieraad in zijn ontwerp van voorkeursbesluit afwijkt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld.

Als de gemeenteraad in zijn ontwerp van voorkeursbesluit afwijkt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering, respectievelijk de deputatie. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van voorkeursbesluit wordt vastgesteld.

Artikel 14. (30/12/2017- datum onbepaald)

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, stelt het ontwerp van voorkeursbesluit vast.

Een ontwerp van voorkeursbesluit bevat :
1° een motivering waarom een initiatief tot complex project in aanmerking komt voor de door dit decreet geregelde besluitvormingsprocedure;
2° het op strategisch niveau gekozen alternatief, weergegeven op een grafisch plan of tekstueel omschreven;
3° een motivering voor de keuze van dat alternatief, in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn onderzocht;
4° een motivering van de aanwijzing van de bevoegde overheid, conform artikel 6;
5° een verklaring die samenvat op welke wijze milieuoverwegingen in het voorkeursbesluit worden geïntegreerd en op welke wijze rekening is gehouden met de gevoerde onderzoeken, waaronder het ontwerp van MER en met de in het kader van die onderzoeken uitgebrachte opmerkingen, adviezen en overwegingen;
6° de relatie met de relevante beleidsplannen;
7° in voorkomend geval, de wijze waarop zal worden afgeweken van :
a) de ruimtelijke beleidsplannen of het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen;
b) de voorschriften van plannen van aanleg en van ruimtelijke uitvoeringsplannen;
8° de monitoringsmaatregelen en, in voorkomend geval, de flankerende maatregelen op het detailleringsniveau van het ontwerp van voorkeursbesluit;
9° in voorkomend geval, de rechtsgevolgen, vermeld in de artikelen 28, 30, 31 en 34;
10° in voorkomend geval, de aanwijzing van één of meer instrumenten als vermeld in deel 2 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting die ingezet zullen worden voor het complexe project, en de hiervoor vereiste inrichtingsnota als vermeld in hetzelfde decreet.

Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek (... - ...)

Artikel 15. (01/05/2017- datum onbepaald)

§ 1. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, onderwerpt het ontwerp van voorkeursbesluit en het ontwerp van MER aan een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek worden de volgende documenten ter inzage gelegd :
1° het ontwerp van voorkeursbesluit;
2° de synthesenota;
3° de effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van MER;
4° de beslissing, vermeld in artikel 8, § 3, en artikel 12.

De terinzagelegging vindt plaats in het gemeentehuis van elke gemeente waarvan het gebied door het ontwerp van voorkeursbesluit geheel of ten dele wordt bestreken.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het openbaar onderzoek.

§ 2. Als het ontwerp van voorkeursbesluit aanzienlijke effecten kan hebben voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van deze lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de procesverantwoordelijke de documenten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, voor advies aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen of gewesten, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de wijze waarop de bevoegde autoriteiten en de burgers van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten hun mening over het ontwerp van voorkeursbesluit en het MER kunnen meedelen, alsook voor de wijze waarop daarover overleg wordt gepleegd.

Artikel 15/1. (01/05/2017- ...)

De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, beoordeelt de kwaliteit van het ontwerp van MER en toetst het ontwerp van MER inhoudelijk aan de beslissing, vermeld in artikel 8, § 3, en aan de inhoudsvereisten, vermeld in artikel 10, eerste lid.

Voor het voorkeursbesluit vastgesteld wordt, beslist de dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, over de goedkeuring of afkeuring van het MER. Hij bezorgt die beslissing aan de procesverantwoordelijke en aan de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 8, § 2, eerste en derde lid, om advies werd verzocht.

In geval van afkeuring geeft de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage aan waar het MER tekortschiet. De beslissing vermeldt dat de procesverantwoordelijke een gemotiveerd verzoek tot heroverweging kan indienen tegen de afkeuringsbeslissing.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de procedure tot heroverweging, vermeld in het derde lid, en voor de bekendmaking van de beslissing, vermeld in het tweede lid.

Onderafdeling 5 Voorkeursbesluit (... - ...)

Artikel 16. (01/03/2015- ...)

§ 1. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, stelt het voorkeursbesluit definitief vast.

Als een passende beoordeling werd gemaakt als vermeld in artikel 9, en gelet op de conclusies van die beoordeling, stelt de bevoegde overheid het voorkeursbesluit pas definitief vast nadat ze de zekerheid heeft verkregen dat het voorkeursbesluit niet zal leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone in kwestie.
In afwijking van het tweede lid mag de bevoegde overheid het voorkeursbesluit toch definitief vaststellen, ondanks de negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, als er voor de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszone geen minder schadelijke alternatieve oplossingen zijn en het project om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd. In dat geval worden alle nodige compenserende maatregelen genomen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het coherente Europese ecologische netwerk van speciale beschermingszones, Natura 2000 genaamd, bewaard blijft. Die maatregelen impliceren de actieve ontwikkeling van een evenwaardige habitat of het natuurlijk milieu ervan met minstens een gelijkaardige oppervlakte.

Als de speciale beschermingszone in kwestie of het deelgebied ervan een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat of een prioritaire soort is, kunnen alleen argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of met effecten die wezenlijk gunstig zijn voor het milieu, dan wel, na advies van de Europese Commissie, andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd. Een prioritair type natuurlijke habitat is een type natuurlijke habitat dat met een asterisk gemerkt is in bijlage I van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Een prioritaire soort is een soort die met een asterisk gemerkt is in bijlage II van het voormelde decreet.

§ 2. Het definitief vastgestelde voorkeursbesluit heeft dezelfde indeling als vermeld in artikel 14, tweede lid.

Bij de definitieve vaststelling van het voorkeursbesluit kunnen ten opzichte van het ontwerp van voorkeursbesluit alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de inspraakreacties, vermeld in artikel 15.

Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding (... - ...)

Artikel 17. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. Het voorkeursbesluit wordt minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad na de definitieve vaststelling.

De Vlaamse Regering kan andere wijzen bepalen waarop het publiek op de hoogte wordt gebracht van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit.

§ 2. Een afschrift van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit wordt gestuurd naar :
1° de Vlaamse Regering;
2° de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het voorkeursbesluit geheel of ten dele wordt bestreken;
3° de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 8, § 2, eerste en derde lid, en artikel 11, § 2, om advies werd verzocht.

De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen over de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, waaronder de termijnen en de kennisgevingswijze.

§ 3. Het voorkeursbesluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Afdeling 4 Uitwerkingsfase en projectbesluit (... - ...)

Onderafdeling 1 Projectonderzoeksnota (... - ...)

Artikel 18. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. Bij de start van de uitwerkingsfase wordt een projectonderzoeksnota opgesteld. Die bevat een beschrijving van :
1° het project en de flankerende maatregelen die opgenomen zijn in het voorkeursbesluit;
2° de op uitvoeringsniveau redelijkerwijs te onderzoeken alternatieven;
3° de wijze waarop de effecten van het project, de flankerende maatregelen en de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht en beoordeeld in het licht van het te nemen projectbesluit.

§ 2. De procesverantwoordelijke bezorgt de projectonderzoeksnota aan de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en aan de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties.

Als uit de projectonderzoeksnota blijkt dat er aanzienlijke effecten kunnen zijn voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van die lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, legt de procesverantwoordelijke de projectonderzoeksnota, samen met alle beschikbare informatie over de mogelijke (gewest)grensoverschrijdende effecten, voor advies voor aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten in kwestie, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.

De Vlaamse Regering bepaalt de adviesinstanties en kan nadere regels bepalen voor de adviesverlening door de adviesinstanties, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regering kan tevens de wijze en voorwaarden bepalen waarop de procesverantwoordelijke de projectonderzoeksnota bezorgt aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten, vermeld in het tweede lid.

§ 3. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage beslist over de reikwijdte en het detailleringsniveau van de informatie die in het MER moet worden opgenomen, in het licht van het te nemen projectbesluit. De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage houdt bij zijn beslissing rekening met de adviezen van de adviesinstanties en met het resultaat van de grensoverschrijdende raadpleging, vermeld in paragraaf 2.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de beslissing van de afdeling bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in het eerste lid, en voor de bekendmaking van deze beslissing.

Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek (... - ...)

Artikel 19. (01/03/2015- ...)

Op grond van de projectonderzoeksnota, vermeld in artikel 18, § 1, de adviezen, vermeld in artikel 18, § 2, en de beslissing van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, vermeld in artikel 18, § 3, wordt een geïntegreerd effectenonderzoek gevoerd.

Het geïntegreerd effectenonderzoek omvat ten minste het ruimtelijke en het milieugerelateerde effectenonderzoek op uitvoeringsniveau.

Als het complexe project, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten betekenisvolle effecten kan hebben voor een speciale beschermingszone wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor dat gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstellingen ervan. Die passende beoordeling maakt een als dusdanig herkenbaar onderdeel uit van het milieugerelateerde effectenonderzoek. De resultaten van het milieugerelateerde effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp van MER.

Op grond van toepasselijke regelgeving van andere beleidssectoren die relevant zijn bij de beoordeling van een complex project, kunnen andere onderzoeken, dan vermeld in het tweede en derde lid, in het onderzoek op uitvoeringsniveau betrokken worden.

Artikel 20. (01/05/2017- ...)

De inhoud van het ontwerp van MER wordt gebaseerd op de inhoudsvereisten, vermeld in artikel 4.2.8, § 1bis, en artikel 4.3.7 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Het ontwerp van MER houdt rekening met het detailleringsniveau van het te nemen projectbesluit en met de doelstellingen en de geografische werkingssfeer van het geplande project.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels om te verzekeren dat de kwaliteit van het ontwerp van MER en het definitieve MER toereikend is.

Artikel 21. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. De resultaten van het geïntegreerde effectenonderzoek worden vastgelegd in effectenonderzoeksrapporten, waaronder het ontwerp van MER.

Op basis van de conclusies van de effectenonderzoeksrapporten worden een synthesenota en een voorontwerp van projectbesluit opgemaakt.

§ 2. De procesverantwoordelijke bezorgt de synthesenota en het voorontwerp van projectbesluit aan de adviesinstanties, vermeld in artikel 18, § 2, eerste lid, die uitgenodigd worden op een adviesvergadering.

De bestuursorganen, entiteiten of ambtenaren die gemachtigd zijn om in voorkomend geval de beslissingen, vermeld in artikel 40 en artikel 41 te nemen behoren in elk geval ook tot de adviesinstanties, vermeld in het eerste lid.

Alle adviesinstanties geven uiterlijk op het moment van de adviesvergadering hun advies. Als de adviesinstanties geen advies uitbrengen uiterlijk op de adviesvergadering, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan.

De Vlaamse Regering kan de nadere procedurele regels voor de adviesvergadering vastleggen.

Onderafdeling 3 Ontwerp van projectbesluit (... - ...)

Artikel 22. (01/03/2015- ...)

§ 1. Een projectbesluit kan afwijken van het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen op de wijze die in het projectbesluit wordt aangegeven.

Als de provincieraad in zijn ontwerp van projectbesluit afwijkt van het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

Als de gemeenteraad in zijn ontwerp van projectbesluit afwijkt van het bindende gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of het provinciaal ruimtelijk structuurplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering, respectievelijk de deputatie. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

§ 2. Een projectbesluit kan afwijken van de voorschriften van plannen van aanleg en van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Als de provincieraad in zijn ontwerp van projectbesluit afwijkt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

Als de gemeenteraad in zijn ontwerp van projectbesluit afwijkt van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, heeft hij daarvoor de schriftelijke instemming nodig van de Vlaamse Regering, respectievelijk de deputatie. Die instemming is er uiterlijk op het moment waarop het ontwerp van projectbesluit wordt vastgesteld.

Artikel 23. (30/12/2017- datum onbepaald)

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, stelt het ontwerp van projectbesluit vast.

Het ontwerp van projectbesluit geeft invulling aan het definitief vastgestelde voorkeursbesluit.

Een ontwerp van projectbesluit bevat :
1° het op uitvoeringsniveau gekozen alternatief, weergegeven op grafische plannen of tekstueel omschreven;
2° een motivering voor de keuze van dat alternatief, in het licht van de andere redelijke alternatieven die zijn onderzocht;
3° een motivering van de aanwijzing van de bevoegde overheid conform artikel 6;
4° een verklaring die samenvat op welke wijze milieuoverwegingen in het projectbesluit worden geïntegreerd en op welke wijze rekening is gehouden met de gevoerde onderzoeken, waaronder het ontwerp van MER, en met de opmerkingen, adviezen en overwegingen die in het kader van die onderzoeken zijn uitgebracht met inbegrip van een samenvatting van deze opmerkingen, adviezen en overwegingen;
5° de relatie met de relevante beleidsplannen;
6° in voorkomend geval, de wijze waarop zal worden afgeweken van :
a) de ruimtelijke beleidsplannen of het richtinggevende en bindende gedeelte van de ruimtelijke structuurplannen;
b) de voorschriften van plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen;
7° de opgave als welke beslissingen vermeld in artikel 40 en 41 het projectbesluit geldt en, in voorkomend geval, de wijze waarop toepassing gemaakt wordt van artikel 41;
8° in voorkomend geval, een herkenbaar onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan als vermeld in artikel 2.2.5. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en dat de gegevens, vermeld in artikel 2.2.5, § 1, van de voormelde codex, bevat;
9° in voorkomend geval, de acties, maatregelen, voorwaarden, lasten of instrumenten bij het alternatief dat gekozen is op uitvoeringsniveau met inbegrip van een beschrijving van alle kenmerken van het ontwerp van projectbesluit en/of de geplande maatregelen om aanzienlijke nadelige effecten op het milieu te vermijden, te voorkomen of te beperken en, als dat mogelijk is, te compenseren;
10° de monitoringsmaatregelen en, in voorkomend geval, de flankerende maatregelen op het detailleringsniveau van het ontwerp van projectbesluit;
11° in voorkomend geval, de rechtsgevolgen, vermeld in de artikelen 30, 31, 32, 33 en 34;
12° in voorkomend geval, de aanwijzing van één of meer instrumenten als vermeld in deel 2 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting die ingezet zullen worden voor het complex project, en de hiervoor vereiste inrichtingsnota als vermeld in hetzelfde decreet;
13° in voorkomend geval, de verschillende fasen van de uitvoering van het projectbesluit en de aanvangsdatum van elke fase.

Als het alternatief dat in het voorkeursbesluit op strategisch niveau gekozen is, resulteert in verschillende concrete projecten, geeft het ontwerp van projectbesluit ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit en de andere projectbesluiten die daaraan gekoppeld zijn.

Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek (... - ...)

Artikel 24. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, onderwerpt het ontwerp van projectbesluit en het ontwerp van MER aan een openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek worden de volgende documenten ter inzage gelegd :
1° het ontwerp van projectbesluit;
2° de synthesenota;
3° de effectenonderzoeksrapporten waarop de synthesenota gebaseerd is, waaronder het ontwerp van MER;
4° de beslissing, vermeld in artikel 18, § 3.

Deze terinzagelegging vindt plaats in het gemeentehuis van elke gemeente waarvan het gebied door het ontwerp van projectbesluit geheel of ten dele wordt bestreken.

Inspraakreacties die vragen om terug te komen op het voorkeursbesluit, zijn onontvankelijk.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor het openbaar onderzoek.

§ 2. Als het ontwerp van projectbesluit aanzienlijke effecten kan hebben voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie, in verdragspartijen bij het Verdrag van Espoo of in andere gewesten, of als de bevoegde autoriteiten van die lidstaten, verdragspartijen of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de procesverantwoordelijke de documenten, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, voor advies aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen of gewesten, wat betreft de aanzienlijke effecten voor mens of milieu.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels bepalen voor de wijze waarop de bevoegde autoriteiten en de burgers van de lidstaten, verdragspartijen of gewesten hun mening over het ontwerp van MER en het ontwerp van projectbesluit kunnen meedelen, alsook voor de wijze waarop daarover overleg wordt gepleegd.

Artikel 25. (01/03/2015- ...)

De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage beoordeelt de kwaliteit van het ontwerp van MER en toetst het ontwerp van MER inhoudelijk aan de beslissing, vermeld in artikel 18, § 3, en aan de inhoudsvereisten, vermeld in artikel 20, eerste lid.

Voor het projectbesluit definitief vastgesteld wordt, beslist de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage over de goedkeuring of afkeuring van het MER. Hij bezorgt die beslissing aan de procesverantwoordelijke en aan de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 18, § 2, en artikel 21, § 2, om advies werd verzocht.

In geval van afkeuring geeft de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage aan waar het MER tekortschiet. De beslissing vermeldt dat de procesverantwoordelijke een gemotiveerd verzoek tot heroverweging kan indienen tegen de afkeuringsbeslissing.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de procedure tot heroverweging, vermeld in het derde lid. Ze kan de nadere regels bepalen voor de bekendmaking van de beslissing, vermeld in het tweede lid.

Onderafdeling 5 Projectbesluit (... - ...)

Artikel 26. (23/02/2017- ...)

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 6, stelt het projectbesluit definitief vast.

De bepalingen van artikel 16, § 1, tweede tot en met vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing bij de beslissing over de definitieve vaststelling van het projectbesluit.

Het definitief vastgestelde projectbesluit heeft dezelfde indeling als vermeld in artikel 23, derde lid en bevat bovendien een gemotiveerde conclusie over de aanzienlijke effecten van het project op het milieu. Bij het nemen van de gemotiveerde conclusie wordt rekening gehouden met de beslissing over de goedkeuring van het MER van de dienst die bevoegd is voor milieueffectrapportage, en met de adviezen en de inspraak in het kader van het projectbesluit.

Als het alternatief dat in het voorkeursbesluit op strategisch niveau gekozen is, resulteert in verschillende concrete projecten, geeft het projectbesluit ter informatie de stand van verwezenlijking van het voorkeursbesluit en van de andere projectbesluiten die eraan gekoppeld zijn.

Bij de definitieve vaststelling van het projectbesluit kunnen ten opzichte van het ontwerp van projectbesluit alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit het goedgekeurde MER of op de inspraakreacties, vermeld in artikel 24.

Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding (... - ...)

Artikel 27. (01/03/2015- datum onbepaald)

§ 1. Het projectbesluit wordt minstens bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad na de definitieve vaststelling.

De Vlaamse Regering kan andere wijzen bepalen waarop het publiek op de hoogte wordt gebracht van het definitief vastgestelde projectbesluit.

§ 2. Een afschrift van het definitief vastgestelde projectbesluit wordt gestuurd naar :
1° de Vlaamse Regering;
2° de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het projectbesluit geheel of ten dele wordt bestreken;
3° de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan conform artikel 18, § 2, en artikel 21, § 2, om advies werd verzocht.

De Vlaamse Regering kan nadere regels over de kennisgeving, vermeld in het eerste lid, waaronder de termijnen en de kennisgevingswijze bepalen.

§ 3. Het projectbesluit treedt in werking tien dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

HOOFDSTUK 3 Doorwerking van het voorkeursbesluit en het projectbesluit (... - ...)

Afdeling 1 Rechtsgevolgen (... - ...)

Artikel 28. (01/03/2015- ...)

Het voorkeursbesluit kan een bouwverbod of bouwbeperkingen inhouden. Deze worden aangeduid in het grafische plan bedoeld in artikel 14, tweede lid, 2°.

Artikel 29. (01/03/2015- ...)

Een vergunning, machtiging of toestemming kan worden geweigerd als de aanvraag onverenigbaar is met het voorkeursbesluit. In de gebieden waar met toepassing van artikel 28 een bouwverbod of bouwbeperkingen opgelegd zijn, wordt een vergunning, machtiging of toestemming geweigerd als het aangevraagde valt onder dit verbod of deze beperkingen.

Artikel 30. (01/03/2015- ...)

Het voorkeursbesluit of projectbesluit kan instanties of personen aanwijzen die gemachtigd zijn om het gebied dat door het alternatief dat op strategisch niveau of op uitvoeringsniveau gekozen is, geheel of ten dele wordt bestreken, te betreden om alle nodige vaststellingen te verrichten en alle nodige onderzoeken uit te voeren. De vaststellingen of onderzoeken mogen niet de kenmerken van een huiszoeking dragen.

Artikel 31. (01/01/2018- ...)

§ 1. Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van het voorkeursbesluit of het projectbesluit, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht.

§ 2. ...

§ 3. ...

§ 4. ...

§ 5. ...

Artikel 32. (01/03/2015- ...)

Als het projectbesluit een herkenbaar onderdeel bevat dat conform artikel 23 geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, en gelijktijdig een rooilijnplan wordt opgemaakt, wordt dit rooilijnplan tegelijk met het projectbesluit onderworpen aan de procedureregels die bepaald zijn voor de vaststelling van het projectbesluit.

Vóór de aanvang van het openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit en rooilijnplan worden de eigenaars van de onroerende goederen die gelegen zijn binnen de omtrek van de percelen in kwestie, met een beveiligde zending op de hoogte gebracht dat het ontwerp van rooilijnplan in het gemeentehuis ter inzage ligt.

Artikel 33. (01/03/2015- ...)

Als het projectbesluit een herkenbaar onderdeel bevat dat conform artikel 23 geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, en het instrument van de herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil als vermeld in deel 2 van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting wordt toegepast, dan bepaalt de overheid die bevoegd is voor het vaststellen van het projectbesluit het gebied dat in aanmerking komt voor een herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil. Zij doet dit binnen het plangebied van het herkenbaar onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het voor de herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil op te maken grondruilplan wordt tegelijk met het projectbesluit onderworpen aan de procedureregels die bepaald zijn voor de vaststelling van het projectbesluit.

Vóór de aanvang van het openbaar onderzoek over het ontwerp van projectbesluit en grondruilplan worden de eigenaars, vruchtgebruikers of gebruikers van onroerende goederen die deel uitmaken van het geheel van onroerende goederen in de herverkaveling, op de hoogte gebracht van zijn toestand, zoals opgenomen in het grondruilplan, en van de mogelijkheid om adviezen, opmerkingen of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek, overeenkomstig artikel 2.1.65, § 6, van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting.

Artikel 34. (01/03/2015- ...)

Het Vlaamse Gewest, de provincies, de gemeenten, de intercommunales, de instellingen die ressorteren onder het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten, alsook de vennootschappen die een erkenning hebben van die instellingen of besturen, kunnen, ter verwezenlijking van een voorkeursbesluit of een projectbesluit, een recht van voorkoop uitoefenen bij de verkoop van een onroerend goed dat ligt in de gebieden die afgebakend zijn als gebieden waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

De rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, kunnen, ter verwezenlijking van een voorkeursbesluit of een projectbesluit, de Vlaamse Grondenbank verzoeken om in hun naam en voor hun rekening en binnen de door hen gestelde voorwaarden, het recht van voorkoop uit te oefenen bij de verkoop van onroerende goederen die liggen in de gebieden die afgebakend zijn als gebieden waar het recht van voorkoop geldt in het grafische plan of in het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan.

De eigenaars van de onroerende goederen die bezwaard zijn met het recht van voorkoop, worden uiterlijk op de dag van de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit of het projectbesluit, met een beveiligde zending in hun woonplaats daarvan op de hoogte gebracht. De eigenaars worden bepaald op basis van de kadastrale gegevens. De beveiligde zending bevat de adressen van een of meer instanties die moeten worden aangeschreven voor een eventueel aanbod van het recht van voorkoop.

Titel IV, hoofdstuk I en VI, van het decreet van 16 juni 2006 betreffende het oprichten van de Vlaamse Grondenbank en houdende wijziging van diverse bepalingen zijn van toepassing op dat recht van voorkoop.

Het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten is van toepassing op dat recht van voorkoop.

Artikel 35. (08/01/2016- ...)

Na de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit kunnen geen besluiten tot bescherming meer genomen worden als deze bescherming de realisatie van het voorkeursbesluit kennelijk in het gedrang brengt.

Het eerste lid is van toepassing op de bescherming :
1° ...;
2° ...;
3° ...;
4° als duingebied, met toepassing van het decreet van 21 december 1994 houdende bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 1994 betreffende de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud;
5° als bosreservaat, met toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
6° als natuurreservaat, met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
7° als archeologische site, als monument, als cultuurhistorisch landschap of als beschermd stads- of dorpsgezicht met toepassing van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Artikel 36. (01/03/2015- 30/12/2024)

De rechtsgevolgen die verbonden zijn aan een voorkeursbesluit, vermeld in artikel 28 tot en met 30, en artikel 35, vervallen van rechtswege :
1° drie jaar na de inwerkingtreding van het voorkeursbesluit;
2° bij de inwerkingtreding van een projectbesluit voor het gebied waarop het projectbesluit betrekking heeft;
3° bij het verval van een voorkeursbesluit conform artikel 43.

De rechtsgevolgen die verbonden zijn aan een voorkeursbesluit, vermeld in artikel 31 en 34, vervallen van rechtswege bij het verval van een voorkeursbesluit conform artikel 43.

Het projectbesluit kan bepalen welke rechtsgevolgen, vermeld in artikel 31 en 34, vervallen bij de inwerkingtreding van een projectbesluit voor het gebied waarop het projectbesluit betrekking heeft.

De overheid die het voorkeursbesluit heeft vastgesteld, kan de termijn van drie jaar, vermeld in het eerste lid, gemotiveerd verlengen met een bijkomende termijn van maximaal drie jaar.

De termijn, vermeld in het eerste lid, of, in voorkomend geval, de verlengde termijnen, vermeld in het vierde lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging aanhangig is bij de Raad van State.

Afdeling 2 Doorwerking van het projectbesluit (... - ...)

Artikel 37. (01/05/2017- ...)

§ 1. Met toepassing van artikel 26, derde lid, bevat het definitief vastgestelde projectbesluit in voorkomend geval een herkenbaar onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat onderdeel wordt al naargelang de overheid die het projectbesluit vaststelt, beschouwd als :
1° een definitief vastgesteld gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan;
2° een goedgekeurd provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan;
3° een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

Het herkenbare onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, vervangt, voor het grondgebied waarop het betrekking heeft, de voorschriften van de plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen, tenzij het projectbesluit het uitdrukkelijk anders bepaalt.

§ 2. Na de inwerkingtreding van het projectbesluit kunnen de overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevoegde planningsniveaus het onderdeel dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, geheel of gedeeltelijk vervangen binnen hun eigen planningsbevoegdheden. In voorkomend geval wordt daarbij het beginsel dat lagere ruimtelijke uitvoeringsplannen niet mogen afwijken van hogere ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 2.2.12, § 1, derde lid, en artikel 2.2.18, § 1, derde lid, van de voormelde codex, buiten toepassing gelaten.

Artikel 38. (17/07/2017- ...)

Het definitief vastgestelde projectbesluit wordt in voorkomend geval van rechtswege beschouwd als de melding, vermeld in :
1° artikel 106 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
2° ...

Artikel 39. (01/03/2015- ...)

 Het definitief vastgestelde projectbesluit geldt in voorkomend geval als omgevingsvergunning, vermeld in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Artikel 40. (01/09/2019- datum onbepaald)

Het definitief vastgestelde projectbesluit geldt in voorkomend geval als volgende beslissingen :
1° de vergunningen, ontheffingen of afwijkingen, verleend bij of krachtens het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
2° de beslissing over de zaak van de wegen, vermeld in artikel 42 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en artikel 31 en 65 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
3° de beslissing tot aanleg, wijziging of opheffing van een buurtweg, vermeld in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen;
4° de vergunningen, de machtigingen en toelatingen, vermeld in de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
5° de conformiteitsattesten, vermeld in artikel 50 en 58 van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming;
6° de machtigingen, vermeld in artikel 12, 14 en 23 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;
7° de machtigingen, vermeld in artikel 4.3.8, § 1, derde lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
8° de vergunningen, machtigingen of afwijkingen, verleend bij of krachtens het Bosdecreet van 13 juni 1990, behoudens die vermeld in artikel 90bis, § 1, laatste lid;
9° de machtiging, vermeld in artikel 89 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende Algemeen reglement der scheepvaartwegen van het Koninkrijk;
10° de afwijkingen, vermeld in artikel 7 van de koninklijke besluiten van 20 augustus 1934, 12 september 1934 en 17 oktober 1934 aangaande de bouwvrije stroken langs de rijkswegen, en vermeld in artikel 2 en 7 van het koninklijk besluit van 4 juni 1958 betreffende de vrije stroken langs de autosnelwegen;
11° de toestemmingen of machtigingen, verleend bij of krachtens het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen.

Het definitief vastgestelde projectbesluit geeft aan als welk van die beslissingen het geldt.

Artikel 41. (08/01/2016- ...)

Het definitief vastgesteld projectbesluit omvat in voorkomend geval :
1° ...;
2° ...;
3° ...;
4° ...;
5° ...;
6° de beslissing tot ontheffing van het verbod tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor ontbossing of voor het verkavelen van gronden voor geheel of gedeeltelijk beboste terreinen, vermeld in artikel 90bis, § 1, laatste lid, van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
7° de beslissing tot het geheel of gedeeltelijk opheffen of wijzigen van de bescherming als bosreservaat, met toepassing van het Bosdecreet van 13 juni 1990;
8° de beslissing tot het geheel of gedeeltelijk opheffen of wijzigen van de bescherming als natuurreservaat, met toepassing van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
9° de beslissing tot het geheel of gedeeltelijk opheffen van een volgens artikel 21 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu vastgesteld afbakeningsplan voor een Grote Eenheid Natuur of Grote Eenheid Natuur in Ontwikkeling;
10° de beslissing tot de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing van erkennings-, rangschikkings- en beschermingsbesluiten genomen bij toepassing van de wet van 7 augustus 1931 op het behoud van monumenten en landschappen, het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten, het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013.

Als de gemeenteraad of de provincieraad een projectbesluit vaststelt dat een beslissing, vermeld in het eerste lid, omvat, heeft het projectbesluit slechts uitwerking nadat de Vlaamse Regering het projectbesluit bekrachtigd heeft, onverminderd artikel 27, § 3.

Het definitief vastgestelde projectbesluit geeft aan als welk van die beslissingen het geldt.

HOOFDSTUK 4 Uitvoeringsfase en monitoring (... - ...)

Artikel 42. (01/03/2015- ...)

In de uitvoeringsfase gaat de overheid die het projectbesluit heeft vastgesteld, de aanzienlijke gevolgen voor het milieu van de tenuitvoerlegging van het onderdeel van het projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, na, onder meer om onvoorziene negatieve gevolgen in een vroeg stadium te kunnen identificeren en om de passende herstellende maatregelen te kunnen nemen.

Om te voldoen aan de bepalingen van het eerste lid, kunnen, als dat passend is, de bestaande monitoringsregelingen worden gebruikt om overlapping van monitoring te vermijden.

De Vlaamse Regering kan de nadere regels vaststellen voor de monitoring.

HOOFDSTUK 5 Verval van het voorkeursbesluit en van het projectbesluit (... - ...)

Afdeling 1 Verval van het voorkeursbesluit (... - ...)

Artikel 43. (01/03/2015- 30/12/2024)

Het voorkeursbesluit wordt van rechtswege opgeheven als binnen zes jaar na de inwerkingtreding ervan geen eerste projectbesluit definitief is vastgesteld.

Zolang er geen definitief vastgesteld projectbesluit is, kan de overheid die het voorkeursbesluit heeft vastgesteld, het door haar definitief vastgestelde voorkeursbesluit opheffen.

De vervaltermijn, vermeld in het eerste lid, wordt geschorst zolang een beroep tot vernietiging van het voorkeursbesluit aanhangig is bij de Raad van State.

Afdeling 2 Verval van het projectbesluit (... - ...)

Artikel 44. (01/03/2015- 30/12/2024)

Met uitzondering van het herkenbare onderdeel van het projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan en het er aan gekoppelde rooilijnplan of grondruilplan, vervalt het projectbesluit in elk van de volgende gevallen :
1° de verwezenlijking van het projectbesluit wordt niet binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van het projectbesluit gestart;
2° de werken worden gedurende meer dan drie opeenvolgende jaren onderbroken.

De overheid die het projectbesluit heeft vastgesteld, kan de termijnen van vijf en drie jaar, vermeld in het eerste lid, gemotiveerd verlengen.

De termijnen, vermeld in het eerste lid, of, in voorkomend geval, de verlengde termijnen, vermeld in het tweede lid, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van het projectbesluit aanhangig is bij de Raad van State.

Als het projectbesluit uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het project, worden de termijnen, vermeld in het eerste en tweede lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval als gevolg daarvan gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

Het verval van een projectbesluit geldt alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een project. Een gedeelte is afgewerkt als het, in voorkomend geval na sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

HOOFDSTUK 6 Beroep (... - ...)

Artikel 45. (01/03/2015- 30/12/2024)

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, is die rechtsinstantie bevoegd voor een beroep tot schorsing of vernietiging tegen het definitief vastgestelde voorkeursbesluit en projectbesluit.

Het beroep tegen een definitief vastgesteld projectbesluit kan geen betrekking meer hebben op de inhoud en de rechtsgevolgen van het voorkeursbesluit.

HOOFDSTUK 7 Handhaving (... - ...)

Artikel 46. (01/03/2015- ...)

Dit decreet doet geen afbreuk aan de handhavingsbepalingen die zijn vastgesteld bij of krachtens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de wetten en decreten, vermeld in artikel 39, 40 en 41.

HOOFDSTUK 8 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Afdeling 1 Wijzigingen aan het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten (... - ...)

Artikel 47. (08/01/2016- ...)

...

Artikel 48. (08/01/2016- ...)

...

Afdeling 2 Wijzigingen aan het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium (... - ...)

Artikel 49. (08/01/2016- ...)

...

Artikel 50. (08/01/2016- ...)

...

Afdeling 3 Wijzigingen aan het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg (... - ...)

Artikel 51. (08/01/2016- ...)

...

Artikel 52. (08/01/2016- ...)

...

Artikel 53. (08/01/2016- ...)

...

Afdeling 4 Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (... - ...)

Artikel 54. (01/03/2015- ...)

 In artikel 1.1.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gewijzigd bij het decreet van 11 mei 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° er wordt een punt 9° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt :
"9° /1 projectbesluit : een besluit als vermeld in artikel 2, 10°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten;";
2° aan punt 13° wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt :
"d) het herkenbare onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan;";
3° er wordt een punt 18° toegevoegd, dat luidt als volgt :
"18° voorkeursbesluit : een besluit als vermeld in artikel 2, 19°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten.".

Artikel 55. (01/03/2015- ...)

Aan titel II, hoofdstuk VI, van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 18 december 2009, 16 juli 2010 en 8 juli 2011, wordt een afdeling 3 toegevoegd, die luidt als volgt :
"Afdeling 3. - Decreet betreffende complexe projecten".

Artikel 56. (01/03/2015- ...)

In titel II, hoofdstuk VI, afdeling 3, van dezelfde codex, toegevoegd bij artikel 55, wordt een artikel 2.6.20 ingevoegd, dat luidt als volgt :
"Art. 2.6.20. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van overeenkomstige toepassing op bestemmingswijzigingen die worden doorgevoerd in een projectbesluit.".

Artikel 57. (01/03/2015- ...)

 In dezelfde codex wordt titel III, die bestaat uit artikel 3.1.1 tot en met 3.2.4, opgeheven.

Artikel 58. (01/03/2015- ...)

Aan artikel 4.1.1, 1°, van dezelfde codex wordt een punt e) toegevoegd, dat luidt als volgt :
"e) het herkenbare onderdeel van een projectbesluit dat geldt als ruimtelijk uitvoeringsplan, in welk geval het betrekking heeft op de omschrijving van de bestemming van een gebied conform artikel 2.2.2, § 1, eerste lid, 2° ;".

Artikel 59. (01/03/2015- ...)

In artikel 5.1.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in punt 1° worden de woorden "ruimtelijke uitvoeringsplannen en de plannen van aanleg" vervangen door de zinsnede "ruimtelijke uitvoeringsplannen, voorkeursbesluiten, projectbesluiten en de plannen van aanleg" en worden de woorden "dergelijke plannen" vervangen door de woorden "dergelijke plannen of besluiten";
2° in punt 2° wordt de zinsnede "artikel 2.4.1, geldt" vervangen door de zinsnede "artikel 2.4.1 of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten, geldt".

Artikel 60. (01/03/2015- ...)

Aan artikel 5.1.2, § 1, tweede lid, van dezelfde codex worden een punt 13° tot en met 15° toegevoegd, die luiden als volgt :
"13° elk projectbesluit als daarin uitspraak wordt gedaan over vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen of het verkavelen van gronden;
14° elke administratieve beslissing en rechterlijke uitspraak met betrekking tot de projectbesluiten, vermeld in punt 13°, en de identiteit van de personen die beroep aantekenen;
15° het verval van de projectbesluiten, vermeld in punt 13°. ".

Artikel 61. (01/03/2015- ...)

In artikel 5.1.4, § 1, van dezelfde codex, gewijzigd bij het decreet van 16 juli 2010, worden de woorden "van deze codex" telkens vervangen door de woorden "van deze codex of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten".

Artikel 62. (01/03/2015- ...)

In artikel 5.2.1, § 1, eerste lid, van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° aan punt 4° wordt de zinsnede "of artikel 34 van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten" toegevoegd;
2° er wordt een punt 7° toegevoegd, dat luidt als volgt :
"7° of het onroerend goed het voorwerp uitmaakt van een voorkeursbesluit of een projectbesluit.".

Afdeling 5 Wijzigingen aan het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (... - ...)

Artikel 63. (01/03/2015- ...)

In artikel 5, § 1, van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming wordt tussen de woorden "in het kader van dit decreet" en de woorden "worden bezorgd" de zinsnede "of het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten" ingevoegd.

Artikel 64. (01/03/2015- ...)

 In artikel 10, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan" vervangen door de woorden "een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of projectbesluit".

Artikel 65. (01/03/2015- ...)

In artikel 21, § 1, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg of uitvoeringsplan" vervangen door de woorden "een voorlopig vastgesteld ontwerp van plan van aanleg, ruimtelijk uitvoeringsplan of projectbesluit".

HOOFDSTUK 9 Overgangs- en slotbepalingen (... - ...)

Artikel 66. (01/03/2015- ...)

§ 1. Projectbesluiten die definitief vastgesteld worden voor de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning gelden in voorkomend geval als :
1° de stedenbouwkundige vergunning, vermeld in artikel 4.2.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
2° de verkavelingsvergunning, vermeld in artikel 4.2.15. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
3° de milieuvergunning, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Het projectbesluit geeft aan als welk van deze vergunningen het geldt.

§ 2. Projectbesluiten die definitief vastgesteld worden voor de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning worden in voorkomend geval van rechtswege beschouwd als :
1° de stedenbouwkundige melding, vermeld in artikel 4.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
2° de milieumelding, vermeld in artikel 4, § 2, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning.

Artikel 67. (01/03/2015- ...)

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024