Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag

Datum 06/06/2014

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het KLIP-decreet van 14 maart 2008, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014;

Gelet op het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag, artikel 13;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 april 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 april 2014;

Gelet op advies 56.260/1 van de Raad van State, gegeven op 27 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2016- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder:
1° IMKL: Informatiemodel Kabels en Leidingen als vermeld in artikel 2, § 1, 13°, van het KLIP-decreet van 14 maart 2008;
2° PMKL: Presentatiemodel Kabels en Leidingen als vermeld in artikel 2, § 1, 15°, van het KLIP-decreet van 14 maart 2008.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, keurt, na het vaststellen ervan door het agentschap, het IMKL en het PMKL goed.

Het IMKL en het PMKL worden door het agentschap op zijn website bekendgemaakt.

Artikel 2. (16/10/2014- ...)

Het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag, treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 3, 3°, dat in werking treedt op datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. (16/10/2014- ...)

 De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 23/05/2024