Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Datum 16/12/2014

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Definities
 2. HOOFDSTUK 2 Erkenning
  1. Afdeling 1 Doelgroep
  2. Afdeling 2 Werking
  3. Afdeling 3 Kwaliteit
  4. Afdeling 4 Werkingsgebied
  5. Afdeling 5 Rapportage
 3. HOOFDSTUK 3 Subsidiëring
 4. HOOFDSTUK 3 Procedures
  1. Afdeling 1 Erkenningsaanvraag
  2. Afdeling 2 Subsidieaanvraag
 5. HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 61, 81 en 90;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 13 november 2014,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Definities (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2015- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° agentschap: het agentschap Kind en Gezin, opgericht bij artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
2° besluit van 28 maart 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;
3° groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers: een organisator die krachtens dit besluit erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig aanbod opvoedingsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014;
4° organisator: een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband.

HOOFDSTUK 2 Erkenning (... - ...)

Afdeling 1 Doelgroep (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2015- ...)

Een aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers dat zich richt op gezinnen met kinderen.

Afdeling 2 Werking (... - ...)

Artikel 3. (01/01/2015- ...)

Via een aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers worden alle opdrachten, vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014, uitgevoerd. Alle doelstellingen, vermeld in artikel 41 van het voormelde besluit, worden daarbij nagestreefd.

Artikel 4. (01/01/2015- ...)

Aan de opdrachten, vermeld in artikel 40, 1°, a) tot en met e), van het besluit van 28 maart 2014, wordt prioritair vormgegeven door de organisatie van groepsgerichte activiteiten.

Artikel 5. (01/01/2015- ...)

De organisator heeft bij de uitvoering van de opdrachten en activiteiten, vermeld in artikel 3, aandacht voor de verschillende leeftijden en de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen.

Afdeling 3 Kwaliteit (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2015- ...)

De ondersteuning, vermeld in artikel 3, wordt uitgevoerd door een vrijwilliger en is altijd op vrijwillige basis.

Afdeling 4 Werkingsgebied (... - ...)

Artikel 7. (01/01/2015- ...)

De opdrachten, vermeld in artikel 40 van het besluit van 28 maart 2014, worden uitgevoerd, verspreid over Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Afdeling 5 Rapportage (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2015- ...)

De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens:
1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;
2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Het agentschap werkt, in overleg met het werkveld, de nadere richtlijnen uit.

HOOFDSTUK 3 Subsidiëring (... - ...)

Artikel 9. (01/01/2022- ...)

Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers 75.865,23 euro (vijvenzeventigduizend achthonderdvijvenzestig euro drieëntwintig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0,04 euro (vier cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een groepsgericht aanbod opvoedingsondersteuning door vrijwilligers kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 130.804,08 euro (honderddertigduizend achthonderdenvier euro acht cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2021. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.

HOOFDSTUK 3 Procedures (... - ...)

Afdeling 1 Erkenningsaanvraag (... - ...)

Artikel 10. (01/01/2015- ...)

De erkenningsaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:
1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator. Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging;
2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;
3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;
4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het besluit van 28 maart 2014;
5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

Afdeling 2 Subsidieaanvraag (... - ...)

Artikel 11. (01/01/2015- ...)

 De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens:
1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator. Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging;
2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;
3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;
4° een begroting.

Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 12. (01/01/2015- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/06/2024