Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2014 2020, en tot wijziging van artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Datum 27/03/2015

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Definities
  2. HOOFDSTUK 2. Combinatiemogelijkheden
  3. HOOFDSTUK 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020
  4. HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,
Gelet op verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, het laatst gewijzigd bij gedelegeerde Verordening (EU) nr. 994/2014 van de Commissie van 13 mei 2014;
Gelet op verordening nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo);
Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 6bis, § 3, eerste lid, ingevoegd bij het decreet van 7 mei 2004;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, artikel 45, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 46, gewijzigd bij decreten van 12 december 2008 en 9 mei 2014;
Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;
Gelet op het Mestdecreet van 22 december 2006, artikel 41bis, § 7;
Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1°, artikel 9, eerst lid, 1°, en tweede lid, en artikel 10, § 1, eerste lid, 1° en 3°, en § 3;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 7 januari 2015;
Gelet op het advies 57.013/3 van de Raad van State, gegeven op 17 februari 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat de beheerovereenkomsten PDPO II werden vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;
Overwegende dat de verbintenissen voor biohectaresteun werden vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;
Overwegende dat de agromilieumaatregelen werden vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu- en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;
Overwegende dat de beheerovereenkomsten PDPO III werden vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;
Overwegende dat de gebieden die in aanmerking komen als ecologisch aandachtsgebied werden vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK 1. Definities

Artikel 1. (01/01/2015- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° agromilieumaatregelen : de maatregelen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling en de maatregelen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieu en klimaatmaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020;
2° beheerovereenkomst PDPO II : een beheerovereenkomst die is gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2008 betreffende het sluiten van beheersovereenkomsten en het toekennen van vergoedingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad van 20 september 2005 inzake steun voor plattelandsontwikkeling;
3° beheerovereenkomst PDPO III : een beheerovereenkomst die is gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2014 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling;
4° biohectaresteun : de hectaresteun voor de biologische productiemethode, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de periode 2014-2020.

HOOFDSTUK 2. Combinatiemogelijkheden

Artikel 2. (01/01/2015- ...)

Verbintenissen voor de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten PDPO II, beheerovereenkomsten PDPO III en biohectaresteun zijn onderling op hetzelfde perceel combineerbaar als die mogelijkheid is opgenomen in bijlage 1. De vergoedingen zijn geheel of gedeeltelijk cumuleerbaar zoals opgenomen in de voormelde bijlage.

Artikel 3. (01/01/2015- ...)

Verbintenissen voor de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten PDPO II, beheerovereenkomsten PDPO III en biohectaresteun enerzijds, en ecologisch aandachtsgebied anderzijds, zijn op hetzelfde perceel combineerbaar als die mogelijkheid is opgenomen in bijlage 2. In geval van combinatie wordt de steun voor de agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten PDPO II, beheerovereenkomsten PDPO III en biohectaresteun op de overlappende oppervlakte volledig, gedeeltelijk of niet uitbetaald zoals opgenomen in de voormelde bijlage.

In het eerste lid wordt verstaan onder ecologisch aandachtsgebied : een gebied als vermeld in artikel 38 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

HOOFDSTUK 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020

Artikel 4. (01/01/2015- ...)

Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 tot het verlenen van hectaresteun voor de biologische productiemethode met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.".

HOOFDSTUK 4. Slotbepalingen

Artikel 5. (01/01/2015- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013 wordt opgeheven.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013 blijft van toepassing op de lopende beheerovereenkomsten PDPO II en op verbintenissen, gesloten met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling.

Artikel 6. (01/01/2015- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7. (01/01/2015- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de landbouw, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1. (30/12/2018- ...)

Bijlage 1

BIJLAGE (30/12/2018- ...)

Bijlage 2