Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, bl. 37664

Datum 12/06/2015

Inhoud

Artikel 1. (10/07/2015- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid. Dit decreet voorziet in de omzetting van richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Artikel 2. (10/07/2015- ...)

In artikel 2 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° aan het eerste lid worden een punt 4° tot en met 8° toegevoegd, die luiden als volgt :
"4° machinaal leesbaar formaat : een bestandsformaat dat zodanig is gestructureerd dat softwaretoepassingen specifieke gegevens, met inbegrip van individuele feitenbeschrijvingen, en hun interne structuur gemakkelijk kunnen identificeren, herkennen en extraheren;
5° open formaat : een bestandsformaat dat platformonafhankelijk is en voor het publiek beschikbaar is zonder enige beperking die het hergebruik van informatie verhindert;
6° metagegevens : de informatie waarin bestuursdocumenten worden beschreven en die het mogelijk maakt die bestuursdocumenten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;
7° archieven : instanties waarbij bestuursdocumenten worden neergelegd overeenkomstig wettelijke verplichtingen of instanties waarvan de belangrijkste taak het archiefbeheer, vermeld in artikel 3, 1°, van het Archiefdecreet van 9 juli 2010, van bestuursdocumenten is;
8° instellingen voor hoger onderwijs : instanties die postsecundair hoger onderwijs verstrekken dat tot een academische graad leidt.".

2° het tweede lid wordt opgeheven.

Artikel 3. (10/07/2015- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Art. 2/1. Dit decreet is niet van toepassing op de volgende bestuursdocumenten :
1° de bestuursdocumenten waarvan de verstrekking een activiteit is die niet valt onder de publieke taak van de betrokken instanties, mits de omvang van de publieke taken transparant is en aan toetsing is onderworpen;
2° de bestuursdocumenten waarop een instantie niet de nodige rechten heeft om hergebruik toe te staan;
3° de bestuursdocumenten of onderdelen ervan waarvoor de toegang is uitgesloten op basis van de geldende regeling inzake toegang tot bestuursdocumenten;
4° de bestuursdocumenten waarover openbare omroepen of hun dochterondernemingen en andere instellingen of hun dochterondernemingen beschikken om een publiekeomroeptaak te vervullen;
5° de bestuursdocumenten waarover onderwijs- of onderzoeksinstellingen beschikken, met inbegrip van instanties die zijn opgericht voor de overdracht van onderzoeksresultaten, scholen en instellingen voor hoger onderwijs, met uitzondering van bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs;
6° de bestuursdocumenten waarover andere culturele instellingen dan musea, bibliotheken en archieven beschikken;
7° de gedeelten van bestuursdocumenten die alleen logo's, wapens en insignes bevatten.".

Artikel 4. (10/07/2015- ...)

Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 3. Elke instantie staat het hergebruik van de bestuursdocumenten waarover ze beschikt toe, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, overeenkomstig de bepalingen van dit decreet.

In afwijking van het eerste lid bepalen de bibliotheken, met inbegrip van de bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs, de musea en de archieven, met betrekking tot de bestuursdocumenten waarover ze beschikken en waarop ze de nodige rechten hebben om hergebruik toe te staan, autonoom of het hergebruik van deze bestuursdocumenten is toegestaan voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden en onder welke voorwaarden.

In geval van hergebruik stelt de instantie de bestuursdocumenten zoveel mogelijk via elektronische weg beschikbaar in de al bestaande formaten of talen en, voor zover mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat, samen met hun metagegevens. Zowel het formaat als de metagegevens voldoen voor zover mogelijk aan formele open standaarden. Onder een formele open standaard wordt verstaan een standaard die schriftelijk is vastgesteld, met vermelding van specificaties voor de vereisten betreffende de wijze waarop de interoperabiliteit van de software moet worden gegarandeerd.".

Artikel 5. (10/07/2015- ...)

In artikel 6 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het eerste lid worden tussen het woord "produceren" en de woorden "met het oog op" de woorden "en te bewaren" ingevoegd;

2° in het tweede lid worden tussen het woord "produceren" en de zinsnede ", brengt" de woorden "of te bewaren" ingevoegd.

Artikel 6. (10/07/2015- ...)

Artikel 7 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 7. Als een vergoeding wordt gevraagd voor het hergebruik van bestuursdocumenten, blijft deze vergoeding beperkt tot de marginale kosten voor hun vermenigvuldiging, verstrekking en verspreiding.

Het eerste lid is niet van toepassing op :
1° de instanties die verplicht zijn inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de uitoefening van hun publieke taken te dekken;
2° bij wijze van uitzondering, documenten waarvoor de betrokken instantie bij of krachtens een decreet verplicht is voldoende inkomsten te genereren om een aanzienlijk deel van de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding ervan te dekken. Die verplichtingen worden vooraf vastgesteld en voor zover mogelijk en passend, worden zij langs elektronische weg bekendgemaakt;
3° bibliotheken, met inbegrip van bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs, musea en archieven.

In de gevallen, vermeld in het tweede lid, 1° en 2°, berekenen de betrokken instanties de totale vergoeding aan de hand van objectieve, transparante en controleerbare criteria die door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. De totale inkomsten van die instanties uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten mogen over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging en verspreiding, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken instanties van toepassing zijn. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nodige verduidelijkingen uitwerken.

Als er door de instanties, vermeld in het tweede lid, 3°, een vergoeding wordt gevraagd, mogen de totale inkomsten uit het verstrekken en het verlenen van toestemming voor hergebruik van documenten over de desbetreffende berekeningsperiode genomen niet hoger zijn dan de kosten van de verzameling, productie, vermenigvuldiging, verspreiding, conservering en vereffening van rechten, vermeerderd met een redelijk rendement op investeringen. De vergoeding wordt berekend overeenkomstig de boekhoudkundige beginselen die op de betrokken instanties van toepassing zijn. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nodige verduidelijkingen uitwerken.".

Artikel 7. (10/07/2015- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, wordt een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Art. 7/1. In geval van standaardvergoedingen voor het hergebruik van documenten in het bezit van instanties, worden de eventuele voorwaarden en het eigenlijke bedrag van die vergoedingen, met inbegrip van de berekeningsgrondslag ervoor, vooraf vastgesteld en bekendgemaakt, voor zover mogelijk en passend langs elektronische weg.

In geval van andere vergoedingen dan de vergoedingen voor hergebruik, vermeld in het eerste lid, geeft de betrokken instantie vooraf aan met welke factoren rekening wordt gehouden bij de berekening van die vergoedingen. Op verzoek geeft de betrokken instantie ook aan hoe die vergoedingen zijn berekend met betrekking tot het specifieke verzoek om hergebruik.".

Artikel 8. (10/07/2015- ...)

Artikel 8 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 8. § 1. De Vlaamse Regering bepaalt een of meerdere modellicenties met voorwaarden voor hergebruik.

De modellicenties, vermeld in het eerste lid, die aan specifieke licentieaanvragen kunnen worden aangepast, worden in digitaal formaat beschikbaar gesteld en kunnen elektronisch worden verwerkt.

§ 2. De voorwaarden voor hergebruik mogen de mogelijkheden van hergebruik niet nodeloos beperken noch gebruikt worden om de mededinging aan banden te leggen.

De voorwaarden voor hergebruik bevatten de toestemming om de bestuursdocumenten in hun geheel of ten dele te hergebruiken op eender welke wijze, in oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, zonder uitsluiting van enige categorieën van aanvragers, zonder beperkingen in de tijd of in geografische draagwijdte van het hergebruik, tenzij het om juridische, technische of zeer gegronde redenen niet mogelijk is.

§ 3. In geval van hergebruik als vermeld in artikel 3, derde lid, hanteert de instantie een van de modellicenties, vermeld in paragraaf 1.

In afwijking van het eerste lid kan de instantie, met behoud van toepassing van artikel 8, § 2, zonder motivering de toestemming geven voor onvoorwaardelijk hergebruik of kan de instantie, mits motivering, andere voorwaarden voor het hergebruik bepalen.

§ 4. In afwijking van paragraaf 3, is het de stuurgroep GDI-Vlaanderen, vermeld in artikel 7, eerste lid, van het GDI-decreet van 20 februari 2009, en niet de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, die de toestemming voor het onvoorwaardelijk hergebruik geeft of de voorwaarden bepaalt voor het hergebruik van geografische informatie.".

Artikel 9. (10/07/2015- ...)

Artikel 9 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt :

"Art. 9. Om het zoeken naar voor hergebruik beschikbare bestuursdocumenten te vereenvoudigen, wordt met betrekking tot de belangrijkste bestuursdocumenten waarover de Vlaamse administratie, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, beschikt, voorzien in overzichtslijsten met relevante meta-gegevens, die, voor zover mogelijk en passend, online en in machinaal leesbare formaten toegankelijk zijn, en in portaalsites met links naar die overzichtslijsten. Voor zover mogelijk, wordt het taaloverschrijdend zoeken naar documenten vergemakkelijkt. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nadere bepalingen vastleggen.".

Artikel 10. (10/07/2015- ...)

In artikel 12 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt :
"Als de instantie in het kader van een concrete aanvraag als vermeld in paragraaf 1 en 2, beslist dat hergebruik toegestaan is, dan stelt ze in geval van onvoorwaardelijk hergebruik uiterlijk binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de aanvraag de bestuursdocumenten in kwestie ter beschikking van de aanvrager. In geval van voorwaardelijk hergebruik, bezorgt de instantie aan de aanvrager een modellicentie als vermeld in artikel 8, § 1. Als de instantie afwijkt van de modellicenties, vermeld in artikel 8, § 1, dan bezorgt de instantie de motivering van die afwijking aan de aanvrager, samen met een voorstel van voorwaarden conform artikel 8, § 2. Iedere beslissing wordt geregistreerd.";

2° in paragraaf 5, tweede lid, worden de woorden "artikel 2, tweede lid, 2°, " vervangen door de woorden "artikel 2/1, 2°, ";

3° aan paragraaf 5, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd :
"Bibliotheken, met inbegrip van bibliotheken van instellingen voor hoger onderwijs, musea en archieven zijn niet verplicht deze verwijzing op te nemen.";

4° aan paragraaf 5 wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt :
"In elke beslissing in het kader van een concrete aanvraag tot hergebruik wordt verwezen naar de beroepsmogelijkheden en de modaliteiten van het beroep conform hoofdstuk V. Bij ontstentenis daarvan neemt de termijn voor het indienen van het beroep een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de beslissing over hergebruik.".

Artikel 11. (10/07/2015- ...)

In artikel 14 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° er worden een paragraaf 2/1 en een paragraaf 2/2 ingevoegd, die luiden als volgt :
" § 2/1. Op de digitalisering van culturele hulpbronnen is paragraaf 2 niet van toepassing.
§ 2/2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1, duurt de periode van exclusiviteit in het algemeen niet langer dan tien jaar, als een exclusief recht betrekking heeft op de digitalisering van culturele hulpbronnen. Als die periode meer dan tien jaar bedraagt, wordt de duur ervan tijdens het elfde jaar en, voor zover dat van toepassing is, daarna om de zeven jaar, getoetst.
Die regelingen die exclusieve rechten toekennen, zijn transparant en worden openbaar gemaakt.
In geval van een exclusief recht als vermeld in het eerste lid, wordt in de desbetreffende overeenkomst vastgesteld dat de desbetreffende instantie gratis een kopie van de gedigitaliseerde culturele hulpbronnen krijgt. Die kopie is na afloop van de exclusiviteitsperiode beschikbaar voor hergebruik.";

2° in paragraaf 3 worden de woorden "Bestaande exclusiviteitsregelingen" vervangen door de zinsnede "Exclusiviteitsregelingen die al bestaan op 1 juli 2005 en";

3° er wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die luidt als volgt :
" § 4. Met behoud van de toepassing van paragraaf 3 worden exclusiviteitsregelingen die al bestaan op 17 juli 2013 en die niet vallen onder een uitzonderingsregeling als vermeld in paragraaf 2 en 2/2, aan het eind van het contract of in elk geval uiterlijk op 18 juli 2043 beëindigd.".

Artikel 12. (10/07/2015- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, wordt een artikel 21/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Art. 21/1. De Vlaamse Regering brengt om de drie jaar aan het Vlaams Parlement verslag uit over de beschikbaarheid van overheidsinformatie voor hergebruik, de voorwaarden waaronder deze beschikbaar wordt gesteld, de praktijk op het vlak van rechtsmiddelen en in het bijzonder de toepassing van artikel 7, namelijk met betrekking tot vergoedingen die de marginale kosten overstijgen. Dat verslag wordt ook telkens aan de Europese Commissie bezorgd.".

Artikel 13. (10/07/2015- ...)

In hoofdstuk II van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt een afdeling III/1 toegevoegd, die luidt als volgt :

"Afdeling III/1. Bestuursdocumenten die vatbaar zijn voor hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie".

Artikel 14. (10/07/2015- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt in afdeling III/1, toegevoegd bij artikel 13, een artikel 7/1 ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Art. 7/1. De bestuursdocumenten, vatbaar voor hergebruik als vermeld in artikel 3 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, worden tussen instanties kosteloos uitgewisseld met het oog op de vervulling van hun publieke taak. Op eenvoudig verzoek van een instantie bezorgt de instantie die de gevraagde bestuursdocumenten in kwestie bezit de betreffende bestuursdocumenten aan de vragende instantie, en dit voor zover mogelijk en passend, in een open en machinaal leesbaar formaat.

De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels voor de bezorging van bestuursdocumenten, vermeld in het eerste lid. De Vlaamse Regering kan regels bepalen voor het aanrekenen van kosten voor de bezorging van bestuursdocumenten aan externe overheden met het oog op de vervulling van hun publieke taak.".

Artikel 15. (10/07/2015- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 13 juli 2012, wordt in dezelfde afdeling III/1 een artikel 7/2 ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Art. 7/2. Als de ontvangende instantie vaststelt dat de gegevens in de ontvangen bestuursdocumenten onnauwkeurig, onvolledig of onjuist zijn, is ze verplicht dat onmiddellijk te melden aan de instantie die de bestuursdocumenten in kwestie beheert. De Vlaamse Regering kan de regels voor die melding bepalen.".

Artikel 16. (10/07/2015- ...)

In artikel 6, § 2, tweede lid, van hetzelfde decreet wordt het woord "derden" vervangen door de woorden "externe overheden".