Decreet betreffende de hervorming van de strategische adviesraden

Datum 03/07/2015

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Inleidende bepaling
  2. HOOFDSTUK 2 Aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003
  3. HOOFDSTUK 3 Inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
  4. HOOFDSTUK 4 Inbedding van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
  5. HOOFDSTUK 5 Inbedding van de Vlaamse Woonraad in het agentschap Wonen-Vlaanderen
  6. HOOFDSTUK 6 Opheffing van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen
  7. HOOFDSTUK 7 Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in het kader van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur
  8. HOOFDSTUK 8 Slotbepaling

Inhoud

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepaling (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2016- ...)

 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2 Aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

 In artikel 3 van het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003 wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Per homogeen beleidsdomein kunnen adviesraden worden opgericht bij een departement of een agentschap.".

Artikel 3. (01/01/2016- ...)

In artikel 6, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd.

Artikel 4. (01/01/2016- ...)

In artikel 10, § 2, tweede lid, tweede zin, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", tenzij bij het agentschap een adviesraad, als vermeld in artikel 3, derde lid, werd opgericht" toegevoegd.

HOOFDSTUK 3 Inbedding van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (... - ...)

Artikel 5. (01/01/2016- ...)

In artikel 3 van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 6 vervangen door wat volgt:
" § 6. Bij de Raad zijn ook de Mobiliteitsraad van Vlaanderen, vermeld in hoofdstuk Vbis, de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, vermeld in hoofdstuk Vter en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij, vermeld in hoofdstuk Vquater, werkzaam als strategische adviesraad.".

Artikel 6. (01/01/2016- ...)

 In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt een hoofdstuk Vquater ingevoegd, waarvan het opschrift luidt als volgt:
"HOOFDSTUK Vquater. - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij".

Artikel 7. (01/01/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006, 13 juli 2007, 7 december 2007, 19 december 2008 en 30 april 2009, wordt in hoofdstuk Vquater, ingevoegd bij artikel 6, een artikel 22quater ingevoegd, dat luidt als volgt:
"Art. 22quater. Bij de Raad is de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij opgericht. Die strategische adviesraad wordt geregeld door het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij.".

Artikel 8. (01/01/2016- ...)

In artikel 2 van het decreet van 6 juli 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 1° wordt vervangen door wat volgt:
"1° decreet van 18 juli 2003: het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden;";
2° er wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"3° SERV: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.".

Artikel 9. (01/01/2016- ...)

Artikel 3 van hetzelfde decreet wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 3. Bij de SERV wordt de strategische adviesraad opgericht. De strategische adviesraad behoort tot het beleidsdomein Landbouw en Visserij.

De strategische adviesraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 zijn van toepassing op de strategische adviesraad, tenzij in dit decreet anders wordt bepaald.".

Artikel 10. (01/01/2016- ...)

 In artikel 4, § 3, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003".

Artikel 11. (01/01/2016- ...)

 In artikel 6, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "het decreet" vervangen door de zinsnede "het decreet van 18 juli 2003".

Artikel 12. (01/01/2016- ...)

In hetzelfde decreet wordt hoofdstuk IV, dat bestaat uit artikel 7, vervangen door wat volgt:
"Hoofdstuk IV. Werking
Art. 7. § 1. In afwijking van artikel 12 van het decreet van 18 juli 2003 stelt de SERV een secretariaat ter beschikking van de strategische adviesraad. Het secretariaat wordt samengesteld uit leden van het SERV-personeel die door de leidend ambtenaren van de SERV zijn aangewezen. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en administratieve ondersteuning. De SERV zorgt ook voor de huisvesting en de logistieke ondersteuning van de strategische adviesraad.

Het secretariaat wordt, onder gezag van de voorzitter van de strategische adviesraad, geleid door een secretaris die door de leidend ambtenaren van de SERV wordt aangewezen onder de leden van het secretariaat.

De Vlaamse Regering bepaalt de minimale omvang en samenstelling van het secretariaat dat verantwoordelijk is voor de inhoudelijke ondersteuning van de strategische adviesraad.

§ 2. De technische werkcommissies worden bijgestaan door het secretariaat, vermeld in paragraaf 1.".

HOOFDSTUK 4 Inbedding van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in het departement van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (... - ...)

Artikel 13. (01/01/2016- ...)

Artikel 2 van het decreet van 30 november 2007 houdende de oprichting van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 2. Bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media wordt een strategische adviesraad opgericht als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden. De strategische adviesraad draagt de naam "Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afgekort SARC" en heeft tot taak om het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering of de individuele ministers te adviseren over strategische beleidsaangelegenheden die behoren tot het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. In afwijking van artikel 3, eerste lid, van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden heeft de adviesraad geen rechtspersoonlijkheid.".

HOOFDSTUK 5 Inbedding van de Vlaamse Woonraad in het agentschap Wonen-Vlaanderen (... - ...)

Artikel 14. (01/01/2016- ...)

In artikel 21 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
" § 1. Bij het agentschap Wonen-Vlaanderen wordt een strategische adviesraad voor het beleidsveld Wonen ingesteld als vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden, hierna Vlaamse Woonraad te noemen.

De Vlaamse Woonraad heeft geen rechtspersoonlijkheid.

De bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden zijn van toepassing op de Vlaamse Woonraad, tenzij in dit artikel anders is bepaald.".

HOOFDSTUK 6 Opheffing van de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken en de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen (... - ...)

Artikel 15. (01/07/2015- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het decreet van 28 april 2006 houdende de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken;
2° het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot inwerkingtreding van het decreet van 16 mei 2007 tot oprichting van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen en tot regeling van de presentiegelden van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010;
4° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 tot benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 7 november 2008, 4 juni 2010 en 17 december 2010;
5° het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende de toewijzing van de personeelsleden, de goederen, de rechten en verplichtingen van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur aan de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken.

Artikel 16. (01/07/2015- ...)

In artikel 5, § 3, van het decreet van 18 juli 2008 ter bevordering van duurzame ontwikkeling, wordt de zinsnede ", de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" vervangen door de woorden "en aan de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen".

Artikel 17. (01/07/2015- ...)

 In artikel 4, § 1, 2°, van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, gewijzigd bij de decreten van 9 november 2012, 6 december 2013 en 31 januari 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC)" worden opgeheven;
2° de woorden "Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen" worden opgeheven;
3° de woorden "Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij - SALV" worden opgeheven;
4° de woorden "Vlaamse Woonraad" worden opgeheven;
5° de woorden "Vlaamse Adviesraad Bestuurszaken - Vlabest" worden opgeheven.

HOOFDSTUK 7 Wijziging van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in het kader van de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur (... - ...)

Artikel 18. (01/01/2016- ...)

In artikel 3, § 2, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, vervangen bij het decreet van 19 december 2008, worden de woorden "Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid" vervangen door de woorden "Kanselarij en Bestuur".

Artikel 19. (01/01/2016- ...)

 In artikel 20 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 19 december 2008, wordt paragraaf 1 vervangen door wat volgt:
" § 1. Voor het gedeelte Algemeen Regeringsbeleid en gelijkekansen- en integratiebeleid van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur, voor het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, voor het gedeelte Economie van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en voor het beleidsveld Energie, geldt de Raad als strategische adviesraad zoals vermeld in artikel 2 van het decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden.".

HOOFDSTUK 8 Slotbepaling (... - ...)

Artikel 20. (01/01/2016- ...)

 Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 15 tot en met 17 die in werking treden op 1 juli 2015.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 25/06/2024