Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Datum 02/10/2015

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Wijziging toegang en gebruik
  2. HOOFDSTUK 2 Erkenning als authentieke geografische gegevensbron
  3. HOOFDSTUK 3 Bijhouding van het GRB
  4. HOOFDSTUK 4 Wijzigingsbepalingen
  5. HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen', artikel 20;

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 13, 16 en 20, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 7 en 8, gewijzigd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 15 t.e.m. 18, 22 en 23;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van de wijze waarop toegang wordt verleend tot het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers van GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van het model van licentieovereenkomst voor toegang tot het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB;

Gelet op het advies van de GRB-raad, gegeven op 26 september 2014;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, gedaan op 15 oktober 2014;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 23 februari 2015;

Gelet op de opheffing van de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken (VLABEST) sinds 1 juli 2015, werd er voor dit dossier geen advies gegeven;

Gelet op advies 57873 van de Raad van State, gegeven op 27 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Wijziging toegang en gebruik (... - ...)

Artikel 1. (04/12/2015- ...)

Voor de toegang tot en het gebruik van de grootschalige referentiegegevens die in het GRB zijn opgenomen, door deelnemers aan GDI-Vlaanderen met het oog op de vervulling van taken van algemeen belang, gelden de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Artikel 2. (04/12/2015- ...)

Met het oog op het gebruik in netbeheer, waaronder leidingregistratie, netaanleg, netbeheer, exploitatie, exploratie, monitoring en planning, alsook voor intern gebruik of gebruik in het kader van een reglementaire of wettelijke informatieplicht, en voor het gebruik dat voortvloeit uit hun rol in het kader van de bijhouding van het GRB, vermeld in artikel 13, § 3, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) verkrijgen de netbeheerders van fysieke leidingnetten toegang tot en het gebruik van de grootschalige referentiegegevens die in het GRB zijn opgenomen. Hierbij gelden de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI.

Artikel 3. (04/12/2015- ...)

Voor de toegang tot en het gebruik van de grootschalige referentiegegevens die in het GRB zijn opgenomen, door instanties die geen deelnemers zijn aan GDI-Vlaanderen, met het oog op de vervulling van taken van algemeen belang, gelden de algemene toegangs- en gebruiksvoorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 8, en artikel 9, 2°, 3° en 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang.

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

Voor het hergebruik van de grootschalige referentiegegevens die in het GRB zijn opgenomen, conform titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, wordt de modellicentie voor gratis hergebruik, vermeld in artikel 7, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, gehanteerd.

Artikel 5. (04/12/2015- ...)

De toegang tot, het gebruik en hergebruik van het GRB is gratis.

Artikel 6. (10/05/2021- ...)

Als bronvermelding geldt: "Bron: Grootschalig Referentie Bestand Vlaanderen, agentschap Digitaal Vlaanderen".

HOOFDSTUK 2 Erkenning als authentieke geografische gegevensbron (... - ...)

Artikel 7. (04/12/2015- ...)

Conform artikel 22 van het GDI-decreet van 20 februari 2009 wordt het GRB vanaf 1 januari 2016 erkend als authentieke geografische gegevensbron.

HOOFDSTUK 3 Bijhouding van het GRB (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie infrastructuur, stelt op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de meldingsspecificaties, vermeld in artikel 13, § 2, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), en de as-builtspecificaties, vermeld in artikel 13, § 3, van het voormelde decreet, vast.

Het agentschap maakt de meldings- en de as-builtspecificaties op zijn website bekend.

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie infrastructuur, keurt op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de nadere regels goed voor de termijnen waarbinnen en de wijze waarop de meldingen en de opmetingen ten gevolge van terreinmutaties, vermeld in artikel 8 van dit besluit, en opmetingen als vermeld in artikel 13, § 4, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), aangeleverd moeten worden aan het agentschap.

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie infrastructuur, evalueert de bijhoudingsheffing ter recuperatie van de bijhoudingskosten, vermeld in artikel 22, § 2, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), tegen 1 januari 2018 en legt, op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, een evaluatienota voor aan de Vlaamse Regering.

HOOFDSTUK 4 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Artikel 11. (04/12/2015- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers van GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI wordt het tweede lid opgeheven.

Artikel 12. (04/12/2015- ...)

 In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang wordt het derde lid opgeheven.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 13. (04/12/2015- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2009 houdende vaststelling van de wijze waarop toegang wordt verleend tot het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), de voorwaarden voor het gebruik van de in het GRB opgenomen grootschalige referentiegegevens en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB;
2° het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 houdende vaststelling houdende vaststelling van het model van licentieovereenkomst voor toegang tot het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) en de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de toegang tot het GRB.

Artikel 14. (04/12/2015- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie infrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1 (01/01/2019- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024