Ministerieel besluit betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw

Datum 22/12/2015

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 9, eerste lid, 1°, en tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw, artikel 2, vierde lid, artikel 3, zesde lid, artikel 8, tweede lid, artikel 9, vijfde lid, artikel 10, zesde lid, artikel 13, tweede lid, artikel 14, vijfde lid en artikel 18;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 5 maart 2015;

Gelet op advies 57.649/3 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2015 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2015- ...)

 In dit besluit wordt verstaan onder besluit van 19 december 2014: het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 betreffende steun aan de investeringen en aan de overname in de landbouw.

Artikel 2. (25/03/2019- ...)

De naleving van de wettelijke normen voor leefmilieu, hygiëne, dierenwelzijn en ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 2, vierde lid en artikel 9, vijfde lid van het besluit van 19 december 2014, kan aangetoond worden met een van de volgende documenten :
1° een omgevingsvergunning voor alle werken in onroerende staat waarvoor een omgevingsvergunning vereist is en die de uitoefening van alle bestaande en nieuw geplande bedrijfsactiviteiten die onderworpen zijn aan het bezit van een omgevingsvergunning, toelaat op het landbouwbedrijf waar de investering uitgevoerd wordt of waar de landbouwer zich voor het eerst als bedrijfshoofd vestigt.
De uitvoering van de werkzaamheden, de bestemming en de exploitatie van het vergunde bedrijfsgebouw of de vergunde installaties zijn in overeenstemming met de omgevingsvergunning;
2° een attest waaruit blijkt dat het veebedrijf beschikt over voldoende nutriëntenemissierechten voor de exploitatie van de beoogde productiecapaciteit na de uitvoering van de investeringen of bij de eerste vestiging van de landbouwer als bedrijfshoofd. Rekening houdend met een aanvaardbare leegstand om sanitaire of bedrijfstechnische redenen, wordt de vereiste hoeveelheid nutriëntenemissierechten bepaald door de productiecapaciteit, uitgedrukt in een aantal dierplaatsen, te vermenigvuldigen met de nutriëntenemissierechten per diersoort, vermeld in de bijlage bij het Mestdecreet van 22 december 2006. De productiecapaciteit, uitgedrukt in een aantal dierplaatsen, blijkt uit de goedgekeurde bouwplannen, de plattegronden van de bedrijfsgebouwen die horen bij de omgevingsvergunning, met aanduiding van de vergunde plaatsen en de vaststellingen door de bevoegde entiteit op het bedrijf;
3° een attest dat na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal en de uitvoering van de verschillende ammoniakemissiearme stalsystemen die daarin verwerkt zijn, door de toezichthoudende architect, ingenieur-architect, burgerlijk bouwkundig ingenieur, industrieel ingenieur bouwkunde, landbouwkundig ingenieur of bio-ingenieur, afgeleverd wordt en dat aantoont dat de bouwwerken zijn uitgevoerd conform de beschrijving van de stalsystemen in de lijst van ammoniakemissiearme stallen, opgenomen in bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
4° een bewijs van erkenning, toelating of registratie van activiteiten met betrekking tot hoeveproducten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor investeringen die betrekking hebben op het vervaardigen en commercialiseren van hoeveproducten;
5° een bewijs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens, of een uitdraai van bewijskrachtige databankgegevens daarover, bij investeringen in de varkenshouderij;
6° vaststellingen door de bevoegde entiteit over de naleving van de normen voor dierenwelzijn op het bedrijf als er voor de beoefende activiteiten wettelijke verplichtingen gelden op het vlak van dierenwelzijn;
7° ...

De uitvoering van de werkzaamheden en de uiteindelijke bestemming van het bedrijfsgebouw zijn in overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning.

Artikel 3. (01/01/2015- ...)

 De bedrijfseconomische boekhouding, vermeld in artikel 3 en 10 van het besluit van 19 december 2014, moet voldoen aan de bepalingen en de minimumstandaard, vermeld in de bijlage bij het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 betreffende bepalingen en minimumstandaard voor de bedrijfseconomische boekhouding in de landbouw, dienstig als basis voor de door de Vlaamse overheid gesteunde adviseringssystemen.

De bewijskrachtige fiscale boekhouding, vermeld in artikel 3 en 10 van het besluit van 19 december 2014, dient voor de aangifte van de beroepsinkomsten in de personenbelasting. Jaarlijks worden een inventaris, een balans en een gedetailleerde resultatenrekening opgesteld.

Overschakelen van een type boekhouding naar een ander type, is alleen mogelijk bij de start van een nieuw boekjaar.

De boekhouding wordt gedurende zeven jaar bijgehouden in geval van opstartsteun of van investeringssteun die betrekking heeft op goederen in onroerende staat, en gedurende vijf jaar in de overige gevallen.

Artikel 4. (01/01/2015- ...)

Het bedrijfsplan, vermeld in artikel 3 van het besluit van 19 december 2014, omvat :
1° de naam en het adres van de aanvrager en van het bedrijf;
2° een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, namelijk het teeltplan en de veebezetting;
3° een opgave van de onvolkomenheden in de bedrijfsstructuur, zoals :
a) verouderde, onaangepaste of onvoldoende bedrijfsgebouwen;
b) een verouderd of onaangepast machinepark;
c) onaangepaste of achterhaalde productiemethodes;
d) niet-verantwoorde milieubelastende bedrijfsvoering;
e) onvoldoende energiebesparende bedrijfsmaatregelen;
f) onvoldoende hygiënische bedrijfsomstandigheden;
g) onaangepaste infrastructuur om de nieuwe dierenwelzijnsnormen na te leven;
4° een beschrijving van de investeringen, de netto-investeringskosten en de gesubsidieerde investeringskosten;
5° een opsomming van de doelstellingen van het bedrijfsplan, zoals :
a) de verbetering van de hygiënische omstandigheden waarin geproduceerd wordt;
b) een efficiënter gebruik van energie en water;
c) de verbetering van de luchtkwaliteit, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen, fijn stof en ammoniak te reduceren;
d) de herlokalisatie van een landbouwbedrijf als die past in een plan om de instandhoudingsdoelstellingen te behalen;
e) het voldoen aan nieuwe wettelijke normen voor dierenwelzijn of om een bovenwettelijke verbetering van het dierenwelzijn te verkrijgen;
f) de verhoging van de kwaliteit van de producten onder meer via investeringen in geavanceerde bewaartechnieken;
g) de introductie van een nieuwe technologie;
h) arbeidsrationalisatie en de verhoging van de arbeidsveiligheid;
i) het voldoen aan nieuwe eisen van commercialisatie- en distributiebedrijven;
j) de verlaging van de productiekosten om het inkomen en de concurrentiepositie te verbeteren;
k) de heroriëntatie van de productie;
l) de uitoefening van activiteiten met betrekking tot landbouwverbreding;
6° de vermelding van een aantal kengetallen over de bedrijfsomvang, namelijk het brutobedrijfsresultaat, het aantal bedrijfsleiders, het brutobedrijfsresultaat per bedrijfsleider en het minimaal vereiste brutobedrijfsresultaat per bedrijfsleider.

Voor investeringen ter verbetering van het leefmilieu en het dierenwelzijn worden aan de bevoegde entiteit specifieke technische gegevens verstrekt die moeten toelaten de effecten van de investering ter verbetering van het leefmilieu of het dierenwelzijn te kwantificeren.

Het bedrijfsplan resulteert uit het samenvoegen van de gegevens, verstrekt bij de aanvraag van steun, over de aard en omvang van de voorgenomen investeringen, met bewijskrachtige databankgegevens over de aanvrager en het bedrijf die bij de overheden bekend zijn, en de resultaten van een economische analyse van die gegevens. Het wordt opgesteld en ondertekend door de bevoegde entiteit en het wordt bezorgd aan de aanvrager.

Artikel 5. (01/01/2015- ...)

De eventueel in aanmerking te nemen maximale subsidiabele investeringsbedragen per oppervlakte- of volume-eenheid of dierplaats, vermeld in artikel 14 van het besluit van 19 december 2014, zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 6. (25/03/2019- ...)

De termijnen waarin met bewijskrachtige documenten aangetoond moet worden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van de steun vervuld zijn, vermeld in artikel 8 en 13 van het besluit van 19 december 2014, worden als volgt bepaald :
1° zes maanden na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor de aard van de financiering;
2° negen maanden na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor de kredietinstelling, het krediet en de kredietmodaliteiten, als de aangevraagde steun de vorm van een rentesubsidie of waarborg heeft;
3° twee jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor de noodzakelijke omgevingsvergunning;
4° drie jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag van investeringssteun of opstartsteun geregistreerd is, voor het landbouwer-zijn;
5° twee jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor het gepaste sociaal statuut van zelfstandige en de minimaal vereiste bedrijfsomvang;
6° bij ingebruikname van de veestallen en maximaal drie jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor de minimaal noodzakelijke emissierechten overeenkomstig de stalcapaciteit;
7° bij ingebruikname van gesubsidieerde bedrijfsgebouwen en installaties voor het respecteren van de wettelijke normen voor hygiëne;
8° na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor het respecteren van de wettelijke normen voor dierenwelzijn;
9° drie jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor de bewijsstukken over de minimaal vereiste vakbekwaamheid bij vestiging;
10° één jaar na het tijdstip van de gunstige beslissing voor het bijhouden van de verplichte boekhouding;
11° de termijn, zoals bepaald bij de individuele beslissing, voor specifieke en individuele voorwaarden;
12° één jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor het aantonen van de opstartverrichtingen;
13° twee en een half jaar na het afsluiten van de blokperiode waarin de aanvraag geregistreerd is, voor het voorleggen van investerings- en betalingsbewijzen.

Artikel 7. (01/01/2015- ...)

Het opstartplan, vermeld in artikel 10 van het besluit van 19 december 2014, omvat :
1° de naam en het adres van de aanvrager en van het bedrijf;
2° een beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, namelijk het teeltplan en de veebezetting op het tijdstip dat de begunstigde zich vestigt als bedrijfshoofd van het bedrijf;
3° een opgave van de onvolkomenheden in de bedrijfsstructuur, zoals :
a) verouderde, onaangepaste of onvoldoende bedrijfsgebouwen;
b) een verouderd of onaangepast machinepark;
c) onaangepaste of achterhaalde productiemethodes;
d) niet-verantwoorde milieubelastende bedrijfsvoering;
e) onvoldoende energiebesparende bedrijfsmaatregelen;
f) onvoldoende hygiënische bedrijfsomstandigheden;
g) onaangepaste infrastructuur om de nieuwe dierenwelzijnsnormen na te leven;
4° een opsomming van de documenten en attesten die overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 van dit besluit voorgelegd zijn ter staving van de bedrijfszekerheid;
5° een beschrijving van de aard van de vestigingsverrichtingen;
6° een opsomming van vooropgestelde noodzakelijke acties die passen bij de opstart van het bedrijf, zoals :
a) het volgen of vervolledigen van een startersopleiding;
b) het opstarten van een boekhouding die voldoende informatie verschaft voor het beheer van het bedrijf;
c) het onderschrijven van een overeenkomst voor het verkrijgen van advies om de bedrijfseconomische resultaten, de verduurzaming van de landbouwactiviteit of de arbeidsveiligheid te verbeteren;
d) het uitvoeren van investeringen met het oog op het behoud van een concurrentieel bedrijf;
e) het stopzetten van onrendabele activiteiten;
f) de heroriëntatie van de productie op het landbouwbedrijf;
g) de diversificatie van de activiteiten op het landbouwbedrijf;
7° de vermelding van een aantal kengetallen over de bedrijfsomvang, namelijk het brutobedrijfsresultaat, het aantal bedrijfsleiders, het brutobedrijfsresultaat per bedrijfsleider en het minimaal vereiste brutobedrijfsresultaat per bedrijfsleider;
8° een opsomming van de bijkomende noodzakelijke acties op het vlak van investeringen, opleiding en advies om te voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de opstartsteun.

Het opstartplan resulteert uit het samenvoegen van de gegevens, verstrekt bij de aanvraag van steun, over de aard en omvang van de voorgenomen investeringen, met bewijskrachtige databankgegevens over de aanvrager en het bedrijf die bij de overheden bekend zijn, en de resultaten van een economische analyse van die gegevens. Het wordt opgesteld en ondertekend door de bevoegde entiteit en het wordt bezorgd aan de landbouwer die zich voor het eerst als bedrijfshoofd vestigt, en die er kennis van neemt en de gepaste maatregelen neemt om te voldoen aan de voorwaarden waaronder de opstartsteun verleend wordt.

Artikel 8. (25/03/2019- ...)

Het aantonen van voldoende bedrijfszekerheid als vermeld in artikel 9 van het besluit van 19 december 2014, gebeurt door de volgende documenten voor te leggen :
1° een geregistreerd overnamecontract en een gedetailleerde inventaris van de overgenomen goederen;
2° in voorkomend geval een contract van maatschap;
3° de overdracht van de pacht en een pachtcontract voor de gronden van de overlater;
4° de overdracht van betalingsrechten en gekoppelde steun;
5° een bewijs van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen dat voldaan is aan de sanitaire uitrustingsvoorwaarden voor het houden van varkens, of een uitdraai van bewijskrachtige databankgegevens daarover, bij een bedrijf met varkenshouderij, of overeenkomende documenten voor bedrijven met ander vee;
6° de overdracht van de omgevingsvergunning;
7° de overdracht van beheersovereenkomsten;
8° de overdracht van de emissierechten;
9° specifieke bewijsstukken, gevraagd door de bevoegde entiteit in het kader van het onderzoek naar de mogelijkheden op steun.

Artikel 9. (01/01/2015- ...)

 Het ministerieel besluit van 24 november 2000 betreffende steun aan de investeringen en aan de installatie in de landbouw, het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 18 juli 2011, wordt opgeheven.

Artikel 10. (01/01/2015- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.

BIJLAGE (25/03/2019- ...)

Overzicht van de in aanmerking te nemen maximale subsidiabele investeringsbedragen per oppervlakte- of volume-eenheid of dierplaats in euro zonder btw als vermeld in artikel 5
1° maximale subsidiabele investeringsbedragen voor varkensstallen

aard van het goed normeenheid varkensstal vlees-
varkensstal
biggenstal zeugenstal kraamstal berenstal
a) koeling aantal dieren    9,20 1,73 21,85    21,85
b) krachtvoedersilo (brijvoedersilo) 172,50          
c) krachtvoedersilo (droogvoer) stuks 4945,00          
d) ruwbouw 230,00          
e) sanitaire ruimte (o.a. sanitair sas) 287,50          
f) stro-opslag - gelijkgronds in stal 230,00          
g) ventilatie aantal dieren    19,55 6,90 31,05 86,25 31,05
h) verwarming aantal dieren    18,40 13,80    155,25  
i) voeder- en drinkwatervoorziening + elektriciteit aantal dieren    28,75 5,75 115,00 149,50 115,00
j) mestopslag (mestloods vaste mest) 150,00          
k) berigheidsdetectiestation stuks            2012,50
l) krachtvoederbox aantal dieren        178,25    
m) AEA-systeem s-1 aantal dieren    42,55 14,95 90,85 151,80  
n) AEA-systeem s-2 aantal dieren    36,80 16,10 96,60 159,85  
o) AEA-systeem s-3 aantal dieren    57,50        
p) AEA-systeem v-1.2 aantal dieren     28,18      
q) AEA-systeem v-1.4 aantal dieren     29,33      
r) AEA-systeem v-1.5 aantal dieren     28,18      
s) AEA-systeem v-1.6 aantal dieren     21,28      
t) AEA-systeem v-2.1 aantal dieren         692,30  
u) AEA-systeem v-2.2 aantal dieren         607,78  
v) AEA-systeem v-2.3 aantal dieren         691,73  
w) AEA-systeem v-2.4 aantal dieren         399,63  
x) AEA-systeem v-2.5 aantal dieren         436,43  
y) AEA-systeem v-2.6 aantal dieren         468,63  
z) AEA-systeem v-3.1 aantal dieren        628,48    
aa) AEA-systeem v-3.2 aantal dieren        629,05    
ab) AEA-systeem v-3.3 aantal dieren        237,48    
ac) AEA-systeem v-3.4 aantal dieren        242,08    
ad) AEA-systeem v-3.5 aantal dieren        446,78    
ae) AEA-systeem v-4.1 aantal dieren    158,70        
af) AEA-systeem v-4.2 aantal dieren    158,70        
ag) AEA-systeem v-4.3 aantal dieren    75,90        
ah) AEA-systeem v-4.4 aantal dieren    65,55        
ai) AEA-systeem v-4.5 aantal dieren    65,55        
aj) AEA-systeem v-4.6 aantal dieren    80,50        
ak) AEA-systeem v-4.7 aantal dieren    145,48        
al) AEA-systeem v-4.8 aantal dieren    158,70        
am) ledverlichting 13,46          
an) natriumdamp- en metaalhalidelampen 5,75          
ao) geur- en stofbestrijding aantal dieren    49,45 19,55 113,85 189,75  
ap) brijvoedering aantal dieren    48,88 19,71 88,71 373,75 88,71
aq) voederkeuken - brijvoedering stuks 57.500,00          
ar) sorteersluis stuks    16.100,00        
as) centraal afzuigkanaal in combinatie met luchtwasser m 483          

2° maximale subsidiabele investeringsbedragen voor rundveestallen en geitenstallen
aard van het goed normeenheid vlees-
kalverstal
Rund-
veestal
Melk-
veestal
jongveestal,
melk- en vlees type <1jaar
jongveestal,
melk
type >1jaar
zoog-
koeienstal
jongveestal,
vlees
type >1jaar
geitenstal
a) koemat aantal dieren     172,50    172,50      
b) krachtvoedersilo (droogvoer) stuks 4945,00 4945,00            4945,00
c) ligboxen aantal dieren     230,00          
d) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : ander aantal dieren     1293,75          
e) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : pijpleiding (type bindstal) aantal dieren     368,00          
f) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : tandem aantal dieren     805,00          
g) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : visgraat aantal dieren     575,00          
h) melkkoeltank aantal dieren     258,75          
i) melkstand, wachtruimte, melkhuis, technische ruimte aantal dieren     1035,00         1035,00
j) ruwbouw m2 230,00 230,00            230,00
k) stroblazer (vaste installatie) stuks    23.000,00            23.000,00
l) stro-opslag - gelijkgronds in stal m2 230,00 230,00            230,00
m) ventilatie aantal dieren 92,00              
n) ventilatie - type axiaalventilator stuks    1150,00            1150,00
o) ventilatie - type helikopter, HVLS stuks    6325,00            6325,00
p) voeder- en drinkwatervoorziening + elektriciteit aantal dieren 104,65    69,00 69,00 69,00 69,00 69,00 69,00
q) behandelstraat     230,00         230,00
r) beweegbare putvloer stuks     8050,00         8050,00
s) elektrische behandelbox stuks    2817,50            2817,50
t) gestuurd koeverkeer/geitenverkeer aantal dieren     113,85         113,85
u) kalverdrinkautomaat/lammerdrinkautomaat stuks        6900,00        6900,00
v) krachtvoederautomaat stuks     2673,75         2673,75
w) kuilblokschuif aantal dieren     264,50     264,50    264,50
x) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : draaimelkstal aantal dieren     1293,75          
y) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : draaimelkstal met robotarm aantal dieren     1293,75          
z) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : melkrobot aantal dieren     1987,20          
aa) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : visgraat met swingover aantal dieren     575,00          
ab) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : zij aan zij aantal dieren     575,00          
ac) melkinstallatie exclusief melkkoeltank : zij aan zij met swingover aantal dieren     575,00          
ad) voederhek - verplaatsbaar aantal dieren     419,75     419,75    419,75
ae) koeborstel/geitenborstel stuks    2300,00            2300,00
af) koematrassen focus dierenwelzijn aantal dieren     230,00    230,00      
ag) toplaag van vloer : rubber, andere zachte laag of asfalt aantal dieren     126,50          
ah) stalgordijnen m    187,45            187,45
ai) windscherm in stal m    172,50            172,50
aj) mestschuif (vaste constructie) stuks     8.050,00     8.050,00    
ak) emissiearme vloersysteem aantal dieren     300,00 of norm ter type vloer          
al) pocketvergister - mestmixer stuks    11.155,00            
am) pocketvergister - mestschuif stuks    8.050,00            
an) pocketvergister - opslag digestaat m3    57,50            
ao) pocketvergister - pompsysteem en piping stuks    10.350,00            
ap) pocketvergister - tussenopslag mest    57,50            
aq) pocketvergister - volle vloer aantal dieren    115,00            
ar) warmterecuperatiesysteem bij de koelgroep van de melkkoeltank aantal dieren     69,00         69,00
as) klimaatcomputer stuks    4025,00            4025,00
at) meerkost lichtdoorlatende panelen, minimum 80% van dak bedekt m² grondoppervlakte    9,00            9,00
au) volautomatisch opdrijfhek stuks    21.850,00            21.850,00
av) dichte betonnen vloer - niet minstens één van twee bijkomende voorwaarden : geprofileerd, sleuven voor de afvoer van urine aantal dieren     115,00          
aw) dichte betonnen vloer - geprofileerd en/of sleuven voor de afvoer van urine aantal dieren     140,00          
ax) automatisch voersysteem stuks    120.750,00            120.750,00
ay) voeraanschuifrobot stuks    17.250,00            17.250,00
az) meerkost diepstrooiselbox aantal dieren     40,25    40,25      
ba) procescomputer en communicatiekasten (inclusief bekabeling) stuks    6.986,25            6.986,25
bb) melkvoorkoeler aantal dieren     34,50         34,50
bc) bovenbouw serrestal (beperkt subsidiabel) m² grondoppervlakte    9,00            9,00

3° maximale subsidiabele investeringsbedragen voor pluimveestallen
aard van het goed normeenheid kippenstal legkippenstal, inclusief ouderdieren
kooihuisvesting
legkippenstal, inclusief ouderdieren
volièrehuisvesting
legkippenstal, inclusief ouderdieren
grondhuisvesting
opfokpoeljenstal,
type leg, kooihuisvesting
opfokpoeljenstal,
type leg, volièrehuisvesting
opfokpoeljenstal,
type leg, grondhuisvesting
slachtkuikenstal slachtkuikenouderdierenstal stal voor opfok van
slachtkuikenouderdieren
a) eierlokaal 431,25                  
b) krachtvoedersilo (droogvoer) stuks 8050,00                  
c) overige stalinrichting aantal dieren    17,34 14,87 7,28 6,30 8,95 2,30 0,92 9,04 2,20
d) ruwbouw 230,00                  
e) ventilatie aantal dieren    0,74 0,84 1,66 0,46 0,58 1,53 1,50 2,30 1,78
f) verwarming aantal dieren         0,23 0,29 0,77 0,81 0,66 0,74
g) drinkwatervoorziening (en voeder) aantal dieren    0,32 0,48 2,55 0,21 0,25 0,38 2,13 2,96 2,71
h) AEA-systeem p-1.1 aantal dieren         0,81          
i) AEA-systeem p-1.2 aantal dieren         0,81          
j) AEA-systeem p-1.3 aantal dieren         0,81          
k) AEA-systeem p-1.4 aantal dieren         0,81          
l) AEA-systeem p-1.5 aantal dieren         0,81          
m) AEA-systeem p-2.1 aantal dieren            1,33        
n) AEA-systeem p-2.2 aantal dieren             0,64      
o) AEA-systeem p-2.3 aantal dieren             0,64      
p) AEA-systeem p-3.1 aantal dieren    0,81                
q) AEA-systeem p-3.2 aantal dieren    0,81                
r) AEA-systeem p-3.3 aantal dieren    0,81                
s) AEA-systeem p-3.4 aantal dieren    0,81                
t) AEA-systeem p-3.5 aantal dieren    0,81                
u) AEA-systeem p-4.1 aantal dieren        4,26            
v) AEA-systeem p-4.2 aantal dieren        3,62            
w) AEA-systeem p-4.3 aantal dieren     1,15              
x) AEA-systeem p-4.4 aantal dieren     2,30              
y) AEA-systeem p-4.5 aantal dieren     2,30              
z) AEA-systeem p-4.6 aantal dieren     2,30              
aa) AEA-systeem p-4.7 aantal dieren        7,59            
ab) AEA-systeem p-5.2 aantal dieren                 5,06  
ac) AEA-systeem p-5.3 aantal dieren                 7,59  
ad) AEA-systeem p-5.4 aantal dieren                 4,37  
ae) AEA-systeem p-5.5 aantal dieren                 7,88  
af) AEA-systeem p-5.6 aantal dieren                 4,14  
ag) AEA-systeem p-6.1 aantal dieren                2,59    
ah) AEA-systeem p-6.2 aantal dieren                1,15    
ai) AEA-systeem p-6.3 aantal dieren                0,98    
aj) AEA-systeem p-6.4 aantal dieren                1,73    
ak) AEA-systeem p-6.5 aantal dieren                2,36    
al) AEA-systeem p-6.6 aantal dieren                1,58    
am) AEA-systeem p-6.7 aantal dieren                1,58    
an) AEA-systeem p-6.8 aantal dieren                0,26    
ao) AEA-systeem p-7.1 aantal dieren                    2,42
ap) AEA-systeem p-7.2 aantal dieren                    1,44
aq) AEA-systeem p-7.3 aantal dieren                    1,32
ar) AEA-systeem p-7.4 aantal dieren                    2,42
as) AEA-systeem p-7.5 aantal dieren                    0,63
at) AEA-systeem s-1 aantal dieren    3,97 3,97 3,97 3,39 3,39 3,39 4,26 9,49 4,89
au) AEA-systeem s-2 aantal dieren    3,97 3,97 4,31 3,22 3,22 3,22 3,80 7,94 4,14
av) AEA-systeem s-3 aantal dieren    2,59 2,59 2,59 2,07 2,07 2,07 2,93 5,46 2,99
aw) ledverlichting 13,46                  
ax) natriumdamp- en metaalhalidelampen 5,75                  
ay) eierinpakmachine stuks 59.800,00                  
az) eiersorteermachine stuks 12.650,00                  

4° maximale subsidiabele investeringsbedragen voor serrebouw en inrichting, en andere sectoren indien opengesteld via e-loket
aard van het goed normeenheid normbedrag
a) beregeningsinstallatie 3,57
b) bevochtigingsinstallatie 3,91
c) containerveld 16,10
d) elektrische aanbouw slangenhaspel (radiografisch) 12,42
e) folies 0,92
f) fotoperiodische verlichting 3,68
g) glasopstand (inclusief : insectengaas en heipalen) 49,80
h) hetelucht-CO2-kanon m³/uur 262,20
i) ketelhuis 258,75
j) overgewasspuitboom op monorail : automatisch stuks 48.300,00
k) overgewasspuitboom op monorail : handmatig stuks 4600,00
l) plastic containers stuks 0,08
m) plastic tunnels (niet verplaatsbaar) 21,00
n) ruimte voor verwerking (eventueel geheel of gedeeltelijk in glasopstand) 230,00
o) schaduwhallen 10,70
p) serres : betonpaden en vloeren 35,42
q) serres : doseerinstallatie stuks 41.400,00
r) serres : drainage 2,76
s) serres : gevelventilatie stuks 523,25
t) serres : grondkoeling 13,57
u) serres : mobiele teeltsystemen 69,00
v) serres : verwarmingssysteem in de kas 5,64
w) stoominstallatie 14,72
x) substraat : kleikorrels, lava, puimsteen(zand), polyfenol; perliet, kokos, vermiculiet 70,15
y) teeltgoten 6,44
z) transportband (vast) m 319,70
aa) trays stuks 0,17
ab) vaste LMV-installatie (low volume mist) 1,78
ac) verwarmingsketel kW 37,38
ad) watergeefsysteem : eb en vloed 4,49
ae) watergeefsysteem : NFT 2,19
af) zuig- en persleidingen aan pomp m 7,25
ag) bakkenvuller stuks 13.512,50
ah) buffertafel stuks 1610,00
ai) draaitafel stuks 1610,00
aj) grondbunker stuks 24.035,00
ak) grondmengmachine m³/uur 770,50
al) kasdekreiniger stuks 100.625,00
am) pottenpersmachine - volledig automatische stuks 25.587,50
an) pottenvulmachine stuks 22.885,00
ao) rolcontainers met volledig geautomatiseerd rolsysteem 92,00
ap) sorteer- en verwerkingsmachine voor radijzen en rozen stuks 401.350,00
aq) vulmachine stuks 13.512,50
ar) was- of verpakkingslijn stuks 10.350,00
as) rookgasreiniging kWe 159,28
at) dubbelenergiescherm 6,44
au) CO2-doseersysteem uit ketel 1,04
av) diffuus glas, ar-glas in de glastuinbouw 9,20
aw) dubbele beglazing 10,93
ax) energiebesparing : energiescherm 6,44
ay) energiebesparing : kasomhulling 24,50
az) klimaatcomputer stuks 35.650,00
ba) KWO : koude/warmte-opslagsystemen m³/uur 1495,00
bb) ledverlichting 35,65
bc) natriumdamp- en metaalhalidelampen 35,65
bd) ontvochtigingstechnieken m³/uur 3,22
be) serres : verticale ventilatie stuks 402,50
bf) warmtebuffer 473,80
bg) gevelscherm 9,89
bh) verduisteringsscherm 8,17
bi) omgekeerde osmose-installatie m³/dag 404,80
bj) ontijzeringsinstallatie stuks 15.525,00
bk) warmtepomp alle types W 0,15
bl) energiebesparing : dubbele folie 8,5

5° maximale subsidiabele investeringsbedragen voor overige investeringen
aard van het goed normeenheid normbedrag
a) paardenstal met boxen en inrichting 285,20
b) binnenpiste, rijhal voor trainen van paarden 180,55
c) geitenstal (alleen huisvesting van dieren) aantal dieren 600,30
d) schapenstal (alleen huisvesting van dieren) aantal dieren 325,45
e) konijnenstal aantal dieren 373,75
f) champignonkwekerij bouwen/inrichten 375,00
g) erfverharding 28,75
h) frigo - koelcel (gewone) 250,00
i) frigo - koelcel (ULO) 1100,00
j) gehard glas 9,20
k) huisvesting personeel 250,00
l) inrichting witloofloods voor hydrocultuur m² forcerie 3,00
m) kantoorruimte 345,00
n) loods - gesloten loods met specifieke uitrusting voor bewaren geoogste producten 250,00
o) loods - gesloten loods met uitgebreide specifieke uitrusting voor bewaren geoogste producten 300,00
p) loods - gesloten loods zonder specifieke vaste uitrusting 200,00
q) loods - open loods 150,00
r) maal- en menginstallatie stuks 28.750,00
s) sleufsilo 86,25
t) externe mestopslag : foliebasin 35,00
u) externe mestopslag : mestsilo en mestzak 58,00
v) mestkelder : effectieve mestopslag (vloeibare mest) 57,50
w) mestopslag (mestloods vaste mest) 149,50
x) plastic tunnels (verplaatsbaar) 21,00
y) transportband (mobiel) m 320,00
z) installaties voor compostering stuks 33.000,00
aa) bigbalebreker stuks 5578,00
ab) halsbanden voor koeherkenning aantal dieren 98,00
ac) in de hoogte verstelbare hooizolder (platform) stuks 1750,00
ad) inpotmachine - oppotmachine (vaste constructie) stuks 20.125,00
ae) intern transport : kistenlift, watertransportgootinstallatie, kantelaar stuks 57.155,00
af) sorteer- of verwerkingsmachine stuks 105.800,00
ag) geavanceerde spuitmachines stuks 325.000,00
ah) mechanische onkruidbestrijding stuks 22.000,00
ai) technieken ter vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de techniek zelf niet gebruikmaakt van gewasbeschermingsmiddelen (aardappellooftrekker, aardappelloofbrander, uv-gewasbeschermingsinstallatie, insectenzuiger enzovoort) stuks 31.625,00
aj) gasverwarmingsinstallatie kW 37,76
ak) luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal - biggen aantal dieren 19,55 of norm per type systeem
al) luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal - kraamhokken aantal dieren 189,75 of norm per type systeem
am) luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal - vleesvarkens aantal dieren 49,45 of norm per type systeem
an) luchtwasser of ander AEA-systeem op bestaande stal - zeugen aantal dieren 113,85 of norm per type systeem
ao) mestinjecteur stuks 40.000,00
ap) mestrobot stuks 15.000,00
aq) mestschuif (mobiel) stuks 862,50
ar) verbranding kWth 391,00
as) verwarming op biobrandstoffen kW 276,00
at) machines voor precisielandbouw : automatische sturing en variabele dosis technologie stuks 15.000,00
au) machines voor precisielandbouw : basisstation RTK; geavanceerde variabele dosis technologie, gebruikmakend van onlinesensoren (NDVI; NPK, ziektedruk) stuks 30.000,00
av) machines voor precisielandbouw : bestuurdersassistentie (GPS-DGNSS-RTK exclusief basisstation), sensoren voor oogstparameters stuks 5000,00
aw) investeringen in geothermie stuks 2.300.000,00
ax) isolatie 26,45
ay) rookgascondensor kW 4,60
az) warmtepomp alle types W 0,8
ba) bijkomende mestopslagcapaciteit (drijfmest) 58,00
bb) bijkomende mestopslagcapaciteit (vaste mest) 25,00
bc) bijkomende mestopslagcapaciteit (vaste mest in mestloods) 150,00
bd) druppelbevloeiing - druppelinstallatie 2,30
be) fytobak / biofilter stuks 10.000,00
bf) waterbassin 10,70
bg) waterbehandeling stuks 41.975,00
bh) waterreservoir (beton en metalen golfplaten) 115,00
bi) windmolens W 1,00
bj) zonneboiler 800,00
bk) investeringen in diversificatie naar niet-landbouwactiviteiten type hoevetoerisme en dagrecreatie bedrijf 300.000,00
bl) investeringen in productie en verkoop van hoeveproducten bedrijf 150.000,00
bm) melkinstallatie geitenhouderij : draaimelkstal aantal dieren 442,00
bn) melkkoeltank geitenhouderij liter 3,88
bo) melkinstallatie geitenhouderij : andere aantal dieren 247,00
bp) kadaveropslag - gekoeld stuks 3852,00
bq) vaste mestopslag (niet in mestloods) 25,00
br) schoonmaakrobot stuks 43.125,00
bs) sleufsilo : spanriemen + haken 5,00
bt) opslag spuiwater 230,00
bu) mestscheider stuks 40.250,00
bv) kleine en middelgrote windturbine W 2


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 05/06/2023