Decreet houdende het toeristische logies

Datum 05/02/2016

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2 Erkenning van een toeristisch logies
  3. HOOFDSTUK 3 Classificering van een toeristisch logies
  4. HOOFDSTUK 4 Beroepsprocedure
  5. [HOOFDSTUK 4/1. Label `Toerisme voor Allen' (ing. Decr. 11 februari 2022, art. 8, I: 1 januari 2023)]
  6. HOOFDSTUK 5 Toezicht, controle en sancties
  7. HOOFDSTUK 6 [Toekennen van subsidies (verv. Decr. 11 februari 2022, art. 12, I: 1 januari 2023)]
  8. [HOOFDSTUK 6/1. Adviescomité van het toeristische logies (ing. Decr. 11 februari 2022, art. 13, I: 12 september 2022)]]
  9. HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen
  10. HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen

Inhoud

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (01/04/2017- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° toerist: elke persoon die zich met het oog op vrijetijdsbesteding, ontspanning, persoonlijke ontwikkeling, beroepsuitoefening of zakelijk contact begeeft naar of verblijft in een andere dan zijn alledaagse leefomgeving;
2° toeristisch logies: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat aan een of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor een of meer nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt;
3° aanbieden op de toeristische markt: het op eender welke wijze publiek aanbieden van een toeristisch logies, hetzij als exploitant, hetzij via een tussenpersoon;
4° exploitant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een toeristisch logies als vermeld in punt 2°, exploiteert, voor de rekening van wie een toeristisch logies wordt geëxploiteerd of die tot de exploitatie wordt gemachtigd op grond van een rechtsgeldige exploitatieovereenkomst;
5° tussenpersoon: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op eender welke wijze tegen betaling bemiddelt bij het aanbieden van een toeristisch logies op de toeristische markt, promotie maakt voor een toeristisch logies of diensten aanbiedt via dewelke exploitanten en toeristen rechtstreeks met elkaar in contact kunnen treden;
6° Toerisme Vlaanderen: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij decreet van 19 maart 2004.

Artikel 3. (01/01/2023- ...)

Dit decreet is niet van toepassing op de volgende toeristische logiezen:
1° terreinen waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt gekampeerd in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen kampeerders die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van het terrein brengt de burgemeester van de gemeente waar het terrein ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als het terrein als dusdanig wordt gebruikt;
2° ...
3° een bivakzone, als die aangegeven is in een toegankelijkheidsregeling conform en ter uitvoering van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
4° een inrichting die wordt gebruikt voor de werking van een jeugdwerkinitiatief dat erkend, gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie of door lokale besturen, waarin wordt verbleven of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal zestig kalenderdagen per jaar door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of exploitant van de inrichting brengt de burgemeester van de gemeente waar de inrichting ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als de inrichting als dusdanig wordt gebruikt.

Artikel 4. (01/01/2023- ...)

Een toeristisch logies dat gelegen is in het Vlaamse Gewest, mag alleen worden uitgebaat als het voldoet aan de volgende voorwaarden:
1° het toeristische logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen die door de Vlaamse Regering worden bepaald;
2° de voor toeristen toegankelijke ruimtes van het toeristische logies bevinden zich in voldoende staat van properheid en onderhoud. Toerisme Vlaanderen kan over deze voorwaarde het advies inwinnen van de overheid die daarvoor bevoegd is;
3° een toeristisch logies mag niet worden aangeboden op de toeristische markt voor minder dan één nacht;
4° de exploitant beschikt over een verzekering tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade, berokkend door hemzelf of zijn aangestelden bij de exploitatie van het toeristische logies;
5° de exploitant of de persoon die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies, mag in België niet door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak veroordeeld zijn voor een van de misdrijven, vermeld in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI en VII, titel VIII, hoofdstuk I, IV en VI, en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek, of in het buitenland veroordeeld zijn wegens een feit dat overeenstemt met de kwalificatie van een van die misdrijven, behalve als de veroordeling voorwaardelijk is en de betrokkene het voordeel van het uitstel niet heeft verloren en behalve als de betrokkene genade heeft verkregen. Toerisme Vlaanderen kan op elk moment een uittreksel uit het strafregister opvragen, dat uitgereikt is op naam van de exploitant of, in voorkomend geval, van de persoon die belast is met het dagelijkse of feitelijke bestuur van het toeristische logies. Dat uittreksel mag niet vroeger dan dertig kalenderdagen voor de datum van de opvraging afgegeven zijn. Het uittreksel uit het strafregister mag worden vervangen door eender welk document, uitgereikt door de overheid die daarvoor bevoegd is in de staat van oorsprong of herkomst van de betrokkene, dat een gelijkwaardig doel heeft of waaruit blijkt dat aan dezelfde voorwaarden is voldaan;
6° de exploitant beschikt over een geldig eigendomsbewijs van het toeristische logies of over een rechtsgeldige overeenkomst op grond waarvan het de exploitant wordt toegestaan het toeristische logies te exploiteren;
7° het toeristische logies voldoet aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden die door de Vlaamse Regering worden bepaald en die betrekking hebben op de uitrusting, de inrichting, specifieke veiligheidsaspecten van het toeristische logies en de informatie die ter beschikking moet worden gesteld van toeristen en op welke wijze die informatie ter beschikking moet worden gesteld;
8° als het toeristische logies wordt aangeboden op de toeristische markt met een benaming die door de Vlaamse Regering wordt bepaald, moet het voldoen aan de overeenkomstige bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden die door de Vlaamse Regering zijn bepaald.
9° het toeristische logies is opgericht en wordt uitgebaat conform de regelgeving over ruimtelijke ordening en de geldende stedenbouwkundige regels;
10° het toeristische logies is aangemeld conform artikel 5.

Een toeristisch logies mag worden aangeboden op de toeristische markt onder verschillende benamingen op voorwaarde dat het voldoet aan de overeenkomstige bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden van die benaming. Toerisme Vlaanderen kan op gemotiveerde wijze een afwijking van een of meer bijkomende openings- en uitbatingsvoorwaarden toestaan.

De in het eerste lid, 1°, bedoelde brandveiligheidsnormen kunnen verschillen naargelang de aard van de logiesuitbating en de capaciteit van het toeristische logies. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden en de wijze waarop kan worden afgeweken van deze specifieke brandveiligheidsnormen. De inachtneming van de specifieke brandveiligheidsnormen wordt ter plaatse gecontroleerd door de bevoegde brandweerdienst of, als de Vlaamse Regering dat zo bepaalt, door een andere dienst of instantie die de Vlaamse Regering heeft aangewezen. De inachtneming van de specifieke brandveiligheidsnormen wordt vastgelegd in een brandveiligheidsattest dat wordt afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies ligt, of, als de Vlaamse Regering dat zo bepaalt, door een andere dienst of instantie die de Vlaamse Regering heeft aangewezen. Als het toeristische logies niet volledig aan de specifieke brandveiligheidsnormen voldoet, maar de veiligheid van de logerende toeristen, het personeel en de bezoekers niet ernstig in het gedrang komt, kan de Vlaamse Regering voorzien in een tijdelijk brandveiligheidsattest. De Vlaamse Regering kan in dat geval ook de voorwaarden bepalen voor de toekenning van een tijdelijk brandveiligheidsattest. De Vlaamse Regering bepaalt de modellen, de wijze van afgifte en de geldigheidsduur van de attesten. De exploitant van een toeristisch logies kan in beroep gaan tegen de beslissing tot weigering van een brandveiligheidsattest of tegen het uitblijven van een dergelijke beslissing. Voor het behandelen van en het beslissen over deze beroepen en afwijkingsaanvragen op de specifieke brandveiligheidsnormen, wordt een Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies opgericht. De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werking van de Technische Commissie Brandveiligheid van het toeristische logies. Een beroep en een aanvraag tot afwijking op de specifieke brandveiligheidsnormen wordt behandeld binnen de termijn en volgens de procedure, bepaald door de Vlaamse Regering.

Toerisme Vlaanderen kan op gemotiveerde wijze een afwijking toestaan van een of meer openings- en uitbatingsvoorwaarden als vermeld in het eerste lid, 7°.
 

Artikel 5. (01/01/2023- ...)

De exploitant, of de persoon die daartoe is aangesteld, meldt de uitbating van het toeristische logies aan bij Toerisme Vlaanderen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor die aanmelding.

Toerisme Vlaanderen kan de aanmelding herroepen als blijkt dat het toeristische logies niet of niet meer voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 9°.

Toerisme Vlaanderen stelt een register van de toeristische logiezen die zijn aangemeld, publiekelijk ter beschikking. In dat register worden de volgende gegevens vermeld:
1° de naam waaronder het toeristische logies wordt aangeboden op de toeristische markt;
2° de ligging van het toeristische logies;
3° de capaciteit van het toeristische logies;
4° het logiestype of, in voorkomend geval, de beschermde benaming of benamingen waarmee het toeristische logies wordt aangeboden op de toeristische markt;
5° de eventuele erkenningen en comfortclassificaties die op basis van dit decreet zijn toegekend aan het toeristische logies;
6° de datum van de aanmelding of de eventuele erkenning van het toeristische logies;
7° het telefoonnummer, het e-mailadres en de website van het toeristische logies als die worden opgegeven bij de aanmelding van het toeristische logies.

HOOFDSTUK 2 Erkenning van een toeristisch logies (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2023- ...)

§ 1. De exploitant van een toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristisch logies een erkenning aanvragen bij Toerisme Vlaanderen. Er kan zowel een erkenning worden verkregen als toeristisch logies als onder een benaming die wordt bepaald met toepassing van artikel 4, 8°. De erkenning wordt verkregen als na controle ter plaatse wordt vastgesteld dat het toeristische logies voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, 1° tot en met 9°.

§ 2. De procedure voor de toekenning, weigering, intrekking of schorsing van de erkenning wordt bepaald door de Vlaamse Regering.

§ 2/1. Bij een bevel tot stopzetting van de exploitatie van het toeristische logies als vermeld in artikel 14 vervalt in voorkomend geval de erkenning en eventuele comfortclassificatie van het toeristische logies van rechtswege.

§ 3. Hetzelfde toeristische logies kan een of meer erkenningen verkrijgen onder een benaming die wordt bepaald met toepassing van artikel 4, 8°.

§ 4. Voor een erkenning kan een vergoeding worden aangerekend. De Vlaamse Regering bepaalt de hoogte van de vergoeding.

§ 5. ...

§ 6. Toerisme Vlaanderen bezorgt het erkende toeristische logies per erkenning een erkenningsteken. Het erkenningsteken moet op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht. De Vlaamse Regering bepaalt het model van erkenningsteken en het reproductierecht van de houder. Het erkenningsteken blijft eigendom van Toerisme Vlaanderen.

Bij stopzetting van de exploitatie of op verzoek van Toerisme Vlaanderen moet de exploitant het erkenningsteken binnen veertien kalenderdagen terugbezorgen. Ontvreemding, verlies of vernietiging van het erkenningsteken moet worden aangegeven bij de lokale politie. De exploitant ontvangt een nieuw erkenningsteken als hij een bewijs van aangifte kan leveren.

§ 7. Niemand mag van het erkenningsteken of van andere tekeningen of tekens die naar het erkenningsteken verwijzen, gebruikmaken als hij niet beschikt over de erkenning die erop betrekking heeft.

HOOFDSTUK 3 Classificering van een toeristisch logies (... - ...)

Artikel 7. (01/04/2017- ...)

 § 1. De exploitant van een erkend toeristisch logies kan vrijwillig voor zijn toeristische logies een comfortclassificatie aanvragen. De comfortclassificatienormen worden bepaald door de Vlaamse Regering. In voorkomend geval zijn de normen voor de laagste comfortclassificatie gelijk aan de openings- en uitbatingsvoorwaarden als vermeld in artikel 4, 7° en 8°. De comfortclassificatie wordt toegekend door Toerisme Vlaanderen, of, als de Vlaamse Regering dat zo bepaalt, door een andere dienst of instantie die de Vlaamse Regering heeft aangewezen. Toerisme Vlaanderen, of deze dienst of instantie, kan op gemotiveerde wijze een afwijking van een of meer comfortclassificatienormen toestaan.

§ 2. De procedure voor de toekenning, weigering, intrekking of schorsing van de comfortclassificatie en afwijking van een of meer comfortclassificatienormen worden bepaald door de Vlaamse Regering.

§ 3. Als een toeristisch logies over verschillende erkenningen beschikt, kan het voor elke erkenning een comfortclassificatie krijgen.

§ 4. Voor de indeling in een comfortclassificatie kan een vergoeding worden aangerekend. De Vlaamse Regering bepaalt de hoogte van de vergoeding.

§ 5. In voorkomend geval vermeldt het erkenningsteken, vermeld in artikel 6, § 6, de toegekende comfortclassificatie.

§ 6. De exploitant van een toeristisch logies dat geclassificeerd is op grond van dit decreet, mag zijn toeristische logies niet aanbieden op de toeristische markt met een andere comfortclassificatie of een ander teken dat naar een andere comfortclassificatie verwijst, dan de comfortclassificatie die hij heeft verkregen op grond van dit decreet.

De exploitant van een toeristisch logies dat niet geclassificeerd is op grond van dit decreet, mag zijn toeristische logies niet aanbieden op de toeristische markt op een wijze die de indruk wekt dat het toeristische logies wel beschikt over een comfortclassificatie op grond van dit decreet.

Artikel 8. (01/04/2017- ...)

Toerisme Vlaanderen of, in voorkomend geval, de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst of instantie, kan ook ambtshalve na een controle ter plaatse de comfortclassificatie bepalen van een toeristisch logies, ook al beschikt dit toeristische logies niet over een erkenning of werd voor het toeristische logies geen comfortclassificatie aangevraagd.

HOOFDSTUK 4 Beroepsprocedure (... - ...)

Artikel 9. (01/01/2023- ...)

§ 1. De exploitant van een toeristisch logies kan tegen de volgende beslissingen beroep aantekenen bij een beroepscommissie voor het toeristische logies:
1° de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van de erkenning;
2° de beslissing tot weigering, schorsing of intrekking van de comfortclassificatie;
3° de verkregen comfortclassificatie.
4° de herroeping van de aanmelding.

De Vlaamse Regering bepaalt de samenstelling en de werking van de beroepscommissie voor het toeristische logies.

Het beroep wordt behandeld binnen de termijn en volgens de procedure, bepaald door de Vlaamse Regering. Deze procedure waarborgt de rechten van de verdediging, inzonderheid het recht om gehoord te worden.

§ 2. Het beroep tegen de beslissing tot schorsing of intrekking van de erkenning en tegen de herroeping van de aanmelding is opschortend, tenzij de beslissing gebaseerd is op artikel 4, 1° of 5°.

§ 3. In de beslissing over het beroep kunnen ook afwijkingen van de openings- en exploitatievoorwaarden, vermeld in artikel 4, 7° en 8°, en van de classificatienormen, vermeld in artikel 7, § 1, worden toegestaan.

§ 4. Ook de exploitant van een toeristisch logies dat niet beschikt over een erkenning of een comfortclassificatie, kan voor zijn toeristische logies bij de beroepscommissie voor het toeristische logies afwijkingen aanvragen van de openings- en exploitatievoorwaarden, vermeld in artikel 4, 7° en 8°, en van de classificatienormen, vermeld in artikel 7, § 1. De afwijkingsaanvraag wordt behandeld binnen dezelfde termijn en volgens dezelfde procedure als een beroep, vermeld in paragraaf 1.

[HOOFDSTUK 4/1. Label `Toerisme voor Allen' (ing. Decr. 11 februari 2022, art. 8, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 9/1. (01/01/2023- ...)

Toerisme Vlaanderen kent het label `Toerisme voor Allen' toe aan:
1° de toeristische logiezen die aangemeld zijn als `jeugdverblijf' conform de bepalingen van dit decreet; of
2° de toeristische logiezen die aangemeld zijn als `hostel' conform de bepalingen van dit decreet, en die jaarlijks minstens 70% overnachtingen voor kinderen en jongeren tot en met dertig jaar realiseren.

HOOFDSTUK 5 Toezicht, controle en sancties (... - ...)

Artikel 10. (01/04/2017- ...)

Met behoud van de bevoegdheden van de agenten van de federale en de lokale politie wijst de Vlaamse Regering de personen aan die gemachtigd zijn toezicht en controle uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Ze worden ermee belast de overtredingen van dit decreet en van de uitvoeringsbesluiten ervan op te sporen en door middel van processen-verbaal vast te stellen. Ze mogen, binnen de uitvoering van hun opdracht, elk onderzoek en elke controle uitvoeren. Ze mogen eender wie ondervragen over alles wat nuttig is om te weten bij de uitvoering van hun toezicht en controleopdracht. Ze kunnen, zonder zich te verplaatsen, alle inlichtingen en documenten opvragen, met inbegrip van informatiedragers die gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en die ze nuttig achten om zich ervan te vergewissen dat de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan nageleefd worden.

De aangewezen personen respecteren het vertrouwelijke karakter van de gegevens van vertrouwelijke aard of bedrijfsgeheimen waarvan ze kennis hebben gekregen in het kader van hun toezichts- en controleopdracht.

Bij de uitoefening van hun ambt kunnen de aangewezen personen de bijstand van de lokale en federale politie vorderen. De aangewezen personen mogen bij de uitoefening van hun ambt, zonder voorafgaande toestemming, elke plaats die bestemd is voor het toeristische logies, vrij betreden. Ze hebben echter alleen toegang tot de bewoonde lokalen, met inbegrip van het toeristische logies, als ze aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
1° ze hebben de voorafgaande schriftelijke toestemming gekregen van de bewoner of de toerist;
2° ze zijn er vooraf schriftelijk toe gemachtigd door de rechter in de politierechtbank.

De aangewezen personen tonen desgevraagd bij de uitoefening van hun ambt hun legitimatiekaart, waarvan de vorm en de inhoud door de Vlaamse Regering worden bepaald.

Het opgestelde en betekende proces-verbaal heeft bewijskracht tot het tegendeel is bewezen.

Een afschrift van het proces-verbaal wordt, op straffe van het verlies van de bewijskracht die aan de akte toekomt, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, bezorgd aan:
1° de overtreder;
2° de eigenaar van het toeristische logies als dat een andere persoon is dan de overtreder;
3° de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies ligt;
4° Toerisme Vlaanderen;
5° de dienst of instantie waartoe de gemachtigde personen, vermeld in artikel 14, § 1, behoren als dat een andere dienst of instantie is dan Toerisme Vlaanderen.

In geval van een overtreding van artikel 11, zijn punt 2° en 3° van het zesde lid niet van toepassing.

De termijn van vijftien kalenderdagen, vermeld in het zesde lid, wordt als volgt berekend:
1° de termijn van vijftien kalenderdagen neemt een aanvang de eerste kalenderdag na het opstellen van het proces-verbaal;
2° de vervaldag is in de termijn begrepen;
3° wanneer de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt deze verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

Als de exploitant of de overtreder zich verzet tegen het toezicht en de controle, vermeld in dit artikel, wordt een proces-verbaal opgesteld voor de belemmering van het toezicht en de controle.

De Vlaamse Regering kan de regels over de inhoud van het proces-verbaal nader bepalen.

Artikel 11. (01/01/2023- ...)

De tussenpersonen delen voor de toeristische logiezen in het Vlaamse Gewest waarvoor ze bemiddelen of promotie maken, op schriftelijk verzoek, de gegevens van de exploitant en de adresgegevens van de toeristische logiezen mee aan de agenten van de federale en lokale politie en aan de gemachtigde personen, vermeld in artikel 10.

De gegevens, vermeld in het eerste lid, kunnen worden opgevraagd in de volgende gevallen:
1° in het kader van een steekproef om na te gaan of de toeristische logiezen waarvoor de tussenpersoon bemiddelt of promotie maakt, aangemeld zijn bij Toerisme Vlaanderen. Bij een steekproef worden maximaal de gegevens opgevraagd van alle exploitanten en toeristische logiezen in eenzelfde stad of gemeente. Er kunnen meerdere steekproeven gebeuren bij dezelfde tussenpersoon;
2° bij twijfel of een toeristisch logies waarvoor de tussenpersoon bemiddelt of promotie maakt, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in dit decreet, en de uitvoeringsbesluiten ervan;
3° in het kader van een klacht over een toeristisch logies.

Artikel 12. (01/01/2023- ...)

§ 1. Een administratieve geldboete van 250 euro tot 25.000 euro kan worden opgelegd aan:
1° de exploitant van een toeristisch logies in het Vlaamse Gewest dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 8° en 10° ;
2° de exploitant van een toeristisch logies die wederrechtelijk houder is of gebruikmaakt van het erkenningsteken, vermeld in artikel 6, § 6, die wederrechtelijk de indruk geeft dat zijn toeristische logies erkend is op grond van dit decreet, die wederrechtelijk gebruikmaakt van een comfortclassificatie als vermeld in artikel 7, § 1, of die wederrechtelijk de indruk geeft te beschikken over een comfortclassificatie op grond van dit decreet;
3° de tussenpersoon die geen gevolg geeft aan het schriftelijke verzoek, vermeld in artikel 11, om de gegevens van de exploitant of de adresgegevens van het toeristische logies waarvoor hij bemiddelt of promotie maakt, mee te delen.

§ 2. Toerisme Vlaanderen beschikt over een termijn van zes maanden, na de opmaak van het proces-verbaal, vermeld in artikel 10, om een administratieve geldboete op te leggen.

§ 3. Toerisme Vlaanderen neemt de beslissing nadat de betrokkene het recht heeft gekregen om gehoord te worden. Als een administratieve geldboete wordt opgelegd, vermeldt de beslissing het bedrag, de wijze waarop en de termijn waarin die moet worden betaald.

§ 4. De betrokkene wordt van de beslissing, vermeld in paragraaf 3, op de hoogte gebracht met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert. De kennisgeving vermeldt de wijze waarop en de termijn waarin beroep ingesteld kan worden.

§ 5. In geval van betwisting van de beslissing, vermeld in paragraaf 3, moet op straffe van verval binnen een termijn van twee maanden vanaf de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in paragraaf 4, door middel van de indiening van een verzoekschrift beroep aangetekend worden. Dit beroep wordt, wat de exploitanten, vermeld in paragraaf 1, 1° en 2°, betreft, ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg in het rechtsgebied waarvan het toeristische logies ligt, en wat de tussenpersonen, vermeld in paragraaf 1, 3°, betreft, ingesteld bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Titel Vbis van boek II van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Dat beroep schorst de uitvoering van de beslissing.

§ 6. Bij verzachtende omstandigheden kan door Toerisme Vlaanderen, bij het opleggen van de geldboete, vermeld in paragraaf 3, of door de rechtbank van eerste aanleg, in geval van beroep, het bedrag van de opgelegde administratieve boete worden verminderd, zelfs tot onder het toepasselijke minimumbedrag.

Een vraag aan Toerisme Vlaanderen tot vermindering van de opgelegde administratieve geldboete moet, op straffe van verval, binnen een termijn van een maand vanaf de ontvangst van de kennisgeving, vermeld in paragraaf 4, door middel van een verzoekschrift bij Toerisme Vlaanderen worden ingediend. Die vraag schorst de uitvoering van de beslissing en de beroepstermijn, vermeld in paragraaf 5.

§ 7. Als verschillende overtredingen die de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde bijzondere opzet, gelijktijdig worden voorgelegd aan Toerisme Vlaanderen of aan de rechtbanken van eerste aanleg, worden de bedragen van de administratieve geldboeten samengevoegd, zonder dat de som ervan evenwel meer dan 250.000 euro mag bedragen.

Als Toerisme Vlaanderen of de rechtbank van eerste aanleg vaststelt dat overtredingen die al het voorwerp waren van een in kracht van gewijsde getreden beslissing, en andere feiten die erbij aanhangig zijn en die, in de veronderstelling dat ze bewezen zijn, aan die beslissing voorafgaan en samen met de eerste overtredingen de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van hetzelfde bijzondere opzet, wordt bij de straftoemeting rekening gehouden met de al opgelegde sancties. Als die voor een juiste bestraffing van al die overtredingen voldoende lijken, spreekt Toerisme Vlaanderen of de rechtbank van eerste aanleg zich uit over de schuldvraag en verwijst in de beslissing naar de al opgelegde sancties.

§ 8. Als binnen vijf jaar vanaf de datum van het proces-verbaal een nieuwe overtreding wordt vastgesteld, worden de bedragen, vermeld in paragraaf 1 en paragraaf 7, verdubbeld.

§ 9. De Vlaamse Regering bepaalt de termijn en de andere regels voor de betaling van de administratieve geldboete nader.

Artikel 13. (01/04/2017- ...)

§ 1. De personeelsleden die door de Vlaamse Regering belast zijn met de inning van de onbetwiste en opeisbare administratieve geldboeten, zijn ertoe gemachtigd om een dwangbevel uit te vaardigen.

Het dwangbevel wordt geviseerd en uitvoerbaar verklaard door de personeelsleden, vermeld in het eerste lid, en wordt betekend bij exploot van een gerechtsdeurwaarder.

§ 2. De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, zijn ertoe gemachtigd om aan de schuldenaars van onbetwiste en opeisbare administratieve geldboetes die bijzondere omstandigheden kunnen bewijzen, uitstel van betaling toe te staan en gedeeltelijke betalingen eerst op het kapitaal aan te rekenen.

De personeelsleden, vermeld in paragraaf 1, kunnen gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de schuld in interesten verlenen als de schuldenaar kennelijk onvermogend is.

In de gevallen waarin de toestand van de schuldenaar dat te goeder trouw wettigt, kan de Vlaamse Regering met hem dadingen aangaan.

Artikel 14. (01/01/2023- ...)

§ 1. De agenten van de federale en de lokale politie, en de personen die door de Vlaamse Regering daartoe worden gemachtigd, kunnen na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en nadat de betrokkene het recht heeft gekregen om gehoord te worden, de onmiddellijke stopzetting bevelen van de exploitatie van het toeristische logies in het Vlaamse Gewest dat niet voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 8° en 10°.

De personen, vermeld in het eerste lid, mogen, binnen de uitvoering van hun opdracht, elk onderzoek en elke controle uitvoeren. Ze mogen eender wie ondervragen over alles wat nuttig is om te weten bij de uitvoering van hun opdracht. Ze kunnen, zonder zich te verplaatsen, alle inlichtingen en documenten opvragen, met inbegrip van informatiedragers die gegevens bevatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdracht en die ze nuttig achten om zich ervan te vergewissen dat de voorwaarden, vermeld in artikel 4, eerste lid, 1° tot en met 8° en 10°, worden nageleefd.

De personen, vermeld in het eerste lid, zijn ertoe gemachtigd om alle maatregelen te nemen, met inbegrip van verzegeling en inbeslagname van materiaal en materieel, om het bevel tot stopzetting te kunnen toepassen.

Bij het bevel tot stopzetting is artikel 10, tweede, derde, vierde en negende lid, van overeenkomstige toepassing.

De stopzetting wordt opgelegd door middel van een schriftelijk bevel tot onmiddellijke stopzetting van de exploitatie. De personen, vermeld in het eerste lid, brengen het voormelde bevel op een voor het publiek zichtbare plaats aan.

§ 2. De vaststellingen tot stopzetting van de exploitatie worden vastgelegd in een proces-verbaal dat conform artikel 10 wordt opgesteld. Een afschrift van dat proces-verbaal wordt binnen een termijn van vijftien kalenderdagen met een aangetekende brief, per fax of elektronisch, als dat een ontvangstbewijs van de geadresseerde oplevert, bezorgd aan:
1° de overtreder;
2° de eigenaar van het toeristische logies als dat een andere persoon is dan de overtreder;
3° de burgemeester van de gemeente waar het toeristische logies ligt;
4° Toerisme Vlaanderen.

De termijn van vijftien kalenderdagen, vermeld in het eerste lid, wordt als volgt berekend:
1° de termijn van vijftien kalenderdagen neemt een aanvang de eerste kalenderdag na het opstellen van het proces-verbaal;
2° de vervaldag is in de termijn begrepen;
3° wanneer de vervaldag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, dan wordt deze verplaatst naar de eerstvolgende werkdag.

§ 3. In geval van betwisting kan met een procedure, zoals in kort geding, de opheffing van de maatregel gevorderd worden. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in het rechtsgebied waarin het toeristische logies ligt. Deel IV, boek II, titel VI, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inleiding en de behandeling van de vordering.

Artikel 14/1. (12/09/2019- ...)

Om hun bevoegdheden te kunnen uitoefenen, hebben de personen die door de Vlaamse Regering gemachtigd zijn toezicht en controle uit te oefenen op de naleving van de bepalingen van dit decreet en de uitvoeringsbesluiten ervan, toegang tot alle informatie en documenten, ongeacht de drager ervan, en tot alle gebouwen, ruimtes en installaties waar taken of bevoegdheden van de Vlaamse administratie worden uitgevoerd. De voormelde personen kunnen aan ieder personeelslid de inlichtingen vragen die voor de uitvoering van hun opdrachten nodig worden geacht. Ieder personeelslid is ertoe gehouden op een volledige wijze te antwoorden en alle relevante informatie en documenten te verstrekken.

Met toepassing van artikel 23, lid 1, e) en h), van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) kunnen de personen, vermeld in het eerste lid, beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet toe te passen bij de verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op een welbepaalde natuurlijke persoon, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het derde tot en met het elfde lid.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, geldt alleen gedurende de periode waarin de betrokkene het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de personen, vermeld in het eerste lid, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, niet worden toegepast. De duur van de voorbereidende werkzaamheden mag in voorkomend geval niet meer bedragen dan een jaar vanaf de ontvangst van een verzoek tot uitoefening van een van de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening.

De persoonsgegevens, vermeld in het tweede lid, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De afwijkingsmogelijkheid, vermeld in het tweede lid, heeft geen betrekking op de gegevens die losstaan van het voorwerp van het onderzoek dat of van de controle die de weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid, rechtvaardigt.

Als de betrokkene in het geval, vermeld in het tweede lid, tijdens de periode, vermeld in het derde lid, een verzoek indient op basis van artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening, bevestigt de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming de ontvangst daarvan.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming brengt de betrokkene schriftelijk, zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van elke weigering of beperking van de rechten, vermeld in het tweede lid. De verdere informatie over de nadere redenen voor die weigering of die beperking hoeft niet te worden verstrekt als dat de decretale en reglementaire opdrachten van de personen, vermeld in het eerste lid, zou ondermijnen, met behoud van de toepassing van het negende lid. Als het nodig is, kan de voormelde termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal aanvragen en de complexiteit ervan. De verwerkingsverantwoordelijke brengt de betrokkene binnen een maand vanaf de dag die volgt op de dag waarop hij het verzoek heeft ontvangen, op de hoogte van die verlenging en van de redenen voor het uitstel.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming informeert de betrokkene ook over de mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 10/5 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer en om een beroep in rechte in te stellen.

De bevoegde functionaris voor gegevensbescherming noteert de feitelijke of juridische gronden waarop de beslissing is gebaseerd. Die informatie houdt hij ter beschikking van de voormelde Vlaamse toezichtcommissie.

Nadat het onderzoek afgesloten is, worden de rechten, vermeld in artikel 13 tot en met 22 van de voormelde verordening, in voorkomend geval, conform artikel 12 van de voormelde verordening opnieuw toegepast.

Als een dossier dat persoonsgegevens als vermeld in het tweede lid, bevat, naar het Openbaar Ministerie is gestuurd en kan leiden tot activiteiten onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, en er onduidelijkheid is over het geheim van het onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie of een onderzoeksrechter, mag de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming op verzoek van de betrokkene overeenkomstig artikel 12 tot en met 22 van de voormelde verordening pas antwoorden nadat het Openbaar Ministerie of, in voorkomend geval, de onderzoeksrechter heeft bevestigd dat een antwoord het onderzoek niet in het gedrang brengt of kan brengen.

HOOFDSTUK 6 [Toekennen van subsidies (verv. Decr. 11 februari 2022, art. 12, I: 1 januari 2023)] (... - ...)

Artikel 15. (01/01/2023- ...)

Er kunnen subsidies worden toegekend om een bestaand toeristisch logies te moderniseren of uit te breiden, en om een nieuw toeristisch logies te bouwen of aan te leggen. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning of weigering van die subsidies.

[HOOFDSTUK 6/1. Adviescomité van het toeristische logies (ing. Decr. 11 februari 2022, art. 13, I: 12 september 2022)]] (... - ...)

Artikel 15/1. (12/09/2022- ...)

Er wordt een adviescomité opgericht dat minstens de volgende leden bevat:
1° vertegenwoordigers van de toeristische logiessector;
2° vertegenwoordigers van de lokale of provinciale overheden;
3° een of meer deskundigen met relevante expertise.

Het adviescomité geeft advies aan de Vlaamse minister, bevoegd voor het toerisme, over de uitvoering van dit decreet.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere samenstelling en werking van het adviescomité.

HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Artikel 16. (01/04/2017- ...)

In artikel 4.2.1, 5°, c), van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 wordt de zinsnede "met uitzondering van het kamperen op een vergund of van vergunning vrijgesteld openluchtrecreatief terrein in de zin van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies" vervangen door de zinsnede "met uitzondering van het kamperen op een toeristisch logies dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 van het decreet van 5 februari 2016 betreffende het toeristische logies".

HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 17. (01/04/2017- ...)

Het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010, 8 juli 2011 en 25 april 2014, wordt opgeheven.

Artikel 18. (01/04/2017- ...)

Voor een toeristisch logies dat op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet aangemeld of vergund is op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, is de exploitant vrijgesteld van de verplichting, vermeld in artikel 5.

Artikel 19. (01/04/2017- ...)

§ 1. Uitbaters van een toeristisch logies dat op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet vergund is op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, worden binnen een jaar na de inwerkingtreding van dit decreet met een brief gecontacteerd door Toerisme Vlaanderen met de vraag of zij voor het toeristische logies een erkenning, al dan niet met een comfortclassificatie, willen verkrijgen op grond van dit decreet.

De erkenning van het toeristische logies, de indeling van het toeristische logies in een comfortclassificatie en het beroep tegen de beslissing tot weigering van de erkenning of comfortclassificatie of tegen de verkregen comfortclassificatie verlopen, in voorkomend geval, op dezelfde wijze en worden volgens dezelfde procedure afgehandeld als vermeld in artikel 6 tot en met 9.

De vergunning en comfortclassificatie die aan het toeristische logies werd toegekend op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, blijft geldig tot de datum waartegen Toerisme Vlaanderen in de brief, vermeld in het eerste lid, vraagt om te reageren. Toerisme Vlaanderen geeft de uitbater maximaal twee jaar de tijd om te reageren op zijn vraag.

Uiterlijk zestig kalenderdagen na dezelfde datum, vermeld in het derde lid, bezorgt de exploitant het erkenningsteken dat hij voor het toeristische logies heeft gekregen op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies, terug aan Toerisme Vlaanderen.

§ 2. Toeristische logiezen die op de datum van de inwerkingtreding van dit decreet in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van `Toerisme voor Allen', als verblijf erkend zijn, moeten binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit decreet voldoen aan de bepalingen ervan.

De overgangsbepaling, vermeld in het eerste lid, geldt niet voor toeristische logiezen die op grond van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies vergund of vergunningsplichtig waren als een toeristisch logies van de categorie Openluchtrecreatief terrein.

Artikel 20. (01/04/2017- ...)

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 06/12/2023