Ministerieel besluit houdende vaststelling van het premiebedrag ter vergoeding van de regularisatie van de gesubsidieerde contractuelen in de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning en de consultatiebureaus voor het jonge kind

Datum 22/02/2016

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Gelet op het decreet van 19 december 2014 houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, artikel 76;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, artikel 3;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 1 februari 2016,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2016- ...)

Het premiebedrag, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen, bedraagt:
- 85.409,43 euro (vijfentachtigduizend vierhonderdennegen komma drieënveertig euro) voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Lentekind;
- 36.861,42 euro (zesendertigduizend achthonderdeenenzestig komma tweeënveertig euro) voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Het Open Poortje;
- 153.894,71 euro (honderddrieënvijftigduizend achthonderdvierennegentig komma eenenzeventig euro) voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Bethlehem;
- 87.900,01 euro (zevenentachtigduizend negenhonderd komma nul één euro) voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Kinderverblijf Glorieux;
- 10.166,51 euro (tienduizend honderdzesenzestig komma éénenvijftig euro) voor het Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning Molenberg;
- 31.391,78 euro (eenendertigduizend driehonderdeenennegentig komma achtenzeventig euro) voor vzw Kind en Preventie.

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

De centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning besteden de middelen, vermeld in artikel 1 uiterlijk tegen 1 januari 2021 voor het realiseren van een aanbod via de modules vermeld in het ministerieel besluit van 21 december 2012 betreffende het aanbod, beschreven in de typemodules, van de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning.

Artikel 3. (01/01/2016- ...)

De bedragen van de subsidies, vermeld in dit besluit, worden aangepast aan de afgevlakte gezondheidsindex. Die wordt berekend en toegepast overeenkomstig artikel 2 tot en met 2quater van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van `s lands concurrentievermogen.

De toepassing van het eerste lid mag niet leiden tot een nominale vermindering van de subsidies, vermeld in het eerste lid, in de periode van 1 april tot aan de referentiemaand, vermeld in artikel 2, § 4, van het voormelde koninklijk besluit.

Deze aanpassing gebeurt telkens twee maanden nadat de afgevlakte gezondheidsindex een bepaalde drempelwaarde overschrijdt.

Artikel 4. (01/01/2016- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024