Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Datum 29/01/2016

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK 2 Organisatie van het inclusieve horizontale Vlaamse integratiebeleid
 3. HOOFDSTUK 3 Algemene bepalingen over de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
 4. HOOFDSTUK 4 Inburgering
  1. Afdeling 1 Doelgroepen van inburgering
  2. Afdeling 2 Het inburgeringstraject
   1. Onderafdeling 1 Samenwerking met andere partners
   2. Onderafdeling 2 Organisatie van het inburgeringstraject
   3. Onderafdeling 3 Het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie
   4. Onderafdeling 4 Het vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal
   5. Onderafdeling 5 De trajectbegeleiding
  3. Afdeling 3 Sancties voor de inburgeraar
   1. Onderafdeling 1 Bepaling, vaststelling en melding van de inbreuken
   2. Onderafdeling 2 Onderzoek van de vastgestelde inbreuken
   3. Onderafdeling 3 Opleggen van een administratieve geldboete
   4. Onderafdeling 4 Het bedrag van de administratieve geldboete
  4. Afdeling 4 Het toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters
 5. HOOFDSTUK 5 Dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen
 6. HOOFDSTUK 6 Aanvullende bepalingen
  1. Afdeling 1 Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
  2. Afdeling 2 De experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten
 7. HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen
 8. HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen
  1. Afdeling 1 Opheffingsbepalingen
  2. Afdeling 2 Overgangsbepalingen
  3. Afdeling 3 Inwerkingtredingsbepalingen
  4. Afdeling 4 Uitvoeringsbepaling

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, artikel 2, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006;

Gelet op het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid;

Gelet op het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 5, § 3, artikel 6, § 3, artikel 7, 15, artikel 20, § 1, tweede lid, en § 2, tweede lid, artikel 22, artikel 26, § 1, tweede lid, artikel 27, § 2, vijfde lid, § 4, en § 5, eerste lid, artikel 28, vierde lid, artikel 29, § 1, derde lid, artikel 30, derde lid, artikel 31, § 1, tweede tot en met vierde lid, § 2 en § 3, derde lid, artikel 32, § 4, artikel 33, eerste lid, artikel 34, eerste lid, artikel 35, § 2, artikel 36, § 1, derde lid, artikel 39, § 1, tweede lid, § 4 en § 5, tweede lid, artikel 40, § 1, tweede lid, § 2, tweede lid, derde lid, 2°, zesde en zevende lid, artikel 46/3, 4°, ingevoegd bij het decreet van 29 mei 2015, artikel 50, tweede lid, artikel 52, 55 en artikel 56;

Gelet op het decreet van 29 mei 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid, artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014 betreffende de inwerkingtreding van artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 juni 2004 betreffende de richtlijnen voor de inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 februari 2007 betreffende de groeifactor in het kader van de bepaling van de totale subsidie-enveloppe voor de erkende onthaalbureaus;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 juni 2007 houdende de bepaling van de kosten voor de randvoorwaarden om een primair inburgeringstraject te volgen waarvoor het onthaalbureau de jaarlijkse subsidie-enveloppe kan aanwenden;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 december 2008 houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen die aanleiding kunnen geven tot uitstel van aanmelding bij het onthaalbureau, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 10 december 2015;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 21 december 2015 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/09/2020- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° agentschap : het Agentschap Binnenlands Bestuur van het Vlaamse Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur";
2° bewijs van regelmatige deelname : het bewijs, uitgereikt door het EVA of het stedelijk EVA aan de verplichte inburgeraar die aan de volgende twee voorwaarden voldoet :
a) hij heeft geen attest van inburgering behaald;
b) hij heeft regelmatig deelgenomen aan het vormingsonderdeel waarvoor hij de doelstellingen niet heeft behaald, waardoor hij voldaan heeft aan de verplichting, vermeld in artikel 27, § 3, eerste lid, 2°, van het decreet van 7 juni 2013;
3° commissie Integratiebeleid : de commissie Integratiebeleid, vermeld in artikel 6, § 1, van het decreet van 7 juni 2013;
4° decreet van 7 juni 2013 : het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
5° EVA : het Agentschap Integratie en Inburgering van het Vlaamse Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie, vermeld in artikel 17, § 2, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
6° evaluatiereglement : een gemeenschappelijk evaluatiereglement dat het EVA en het stedelijk EVA hanteren bij de beoordeling van de mate waarin de inburgeraar de doelen van maatschappelijke oriëntatie heeft bereikt;
7° kennisgevingsformulier : het document dat het EVA via de Kruispuntbank Inburgering ter beschikking stelt om aan de handhavingsambtenaar, de VDAB of het OCMW te melden dat de betrokkene, die een inbreuk heeft gepleegd, zich binnen de termijn, vermeld in artikel 35, bij het EVA of het stedelijk EVA heeft aangemeld om alsnog zijn verplichtingen na te komen;
8° Kruispuntbank Inburgering : de elektronische gegevensuitwisseling ter uitvoering van artikel 20, § 1, van het decreet van 7 juni 2013;
9° medisch attest : een rechtsgeldig medisch attest, uitgereikt door een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend laboratorium;
10° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen;
11° stedelijk EVA : het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Antwerpen vzw en het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Integratie en Inburgering Gent vzw;
12° vaststellingsformulier : het document dat het EVA via de Kruispuntbank Inburgering ter beschikking stelt om de inbreuken, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, te melden aan de handhavingsambtenaar, de VDAB of het OCMW, naargelang het geval;
13° werkdag : elke kalenderdag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

Artikel 2. (29/02/2016- ...)

Bij de taalkundige mannelijke verwijzing naar personen is deze verwijzing telkens generiek bedoeld, en worden met andere woorden telkens zowel vrouwen als mannen bedoeld

HOOFDSTUK 2 Organisatie van het inclusieve horizontale Vlaamse integratiebeleid

Artikel 3. (01/09/2020- ...)

Ter uitvoering van artikel 7 van het decreet van 7 juni 2013 worden minstens de volgende beleidsdomeinen aangewezen als relevant voor het Vlaamse integratiebeleid :
1° Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie;
2° ...;
3° Economie, Wetenschap en Innovatie;
4° Onderwijs en Vorming;
5° Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
6° Cultuur, Jeugd, Sport en Media;
7° Werk en Sociale Economie;
8° Omgeving.

Artikel 4. (01/09/2020- ...)

 Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken verzorgt het secretariaat van de commissie Integratiebeleid.

Artikel 5. (29/02/2016- ...)

§ 1. De commissie Integratiebeleid bestaat minstens uit afgevaardigde experten in integratiebeleid die aangewezen zijn door elk van de beleidsdomeinen, vermeld in artikel 3.

De experten, vermeld in het eerste lid, hebben de opdracht om :
1° het integratiebeleid binnen hun beleidsdomein of entiteit voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren;
2° de geëigende initiatieven te nemen om de doelgroepen en het werkveld in dat beleid te laten participeren;
3° bij het uitvoeren van de opdrachten van de commissie Integratiebeleid zoals vermeld in artikel 6, § 1 van het decreet van 7 juni 2013 rekening te houden met het overheidsbrede belang en de doelstellingen, de uitgangspunten en de opdrachten, vermeld in hoofdstuk 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2013;
4° te zorgen voor voldoende afstemming en draagvlak binnen het managementorgaan van de eigen entiteit.

§ 2. De commissie Integratiebeleid wordt minstens aangevuld met de volgende externe experten :
1° een vertegenwoordiger van de participatieorganisatie, vermeld in artikel 8 van het decreet van 7 juni 2013;
2° een vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
3° een vertegenwoordiger van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

§ 3. Ter uitvoering van artikel 5, § 3, van het decreet van 7 juni 2013, zit de voorzitter van de commissie, vermeld in artikel 12 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, ambtshalve in de commissie Integratiebeleid.

§ 4. De minister kan op voorstel van de commissie Integratiebeleid de samenstelling van de commissie Integratiebeleid nader bepalen

Artikel 6. (29/07/2019- ...)

De commissie Integratiebeleid stelt haar huishoudelijk reglement op binnen zes maanden na de installatie ervan.

De commissie Integratiebeleid kan een of meer van haar taken delegeren aan werkgroepen. De commissie Integratiebeleid bepaalt de opdracht en de samenstelling van die werkgroepen. De werkgroepen kunnen voorgezeten worden door een expert van de commissie Integratiebeleid.

Om de opdracht van de commissie Integratiebeleid, vermeld in artikel 6, § 1, 1°, van het decreet van 7 juni 2013, mogelijk te maken, nemen de entiteiten van de relevante beleidsdomeinen, vermeld in artikel 3 van dit besluit, de bijzondere doelgroepen, vermeld in artikel 3, eerste lid, van het voormelde decreet, op bij de monitoring van hun beleid.

HOOFDSTUK 3 Algemene bepalingen over de uitvoering van het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid

Artikel 7. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het EVA is verantwoordelijk voor :
1° de aansturing en coördinatie van de aanpassingen aan het cliëntvolgsysteem, vermeld in artikel 20, § 1, van het decreet van 7 juni 2013;
2° de coördinatie, de voortgangscontrole en het technische beheer van de Kruispuntbank Inburgering.

De aanpassingen aan het cliëntvolgsysteem gebeuren in overleg met het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw.

Aanpassingen aan het cliëntvolgsysteem die betrekking hebben op de sancties voor de inburgeraars, vermeld in hoofdstuk 4, afdeling 3, van dit besluit, worden doorgevoerd in overleg met de handhavingsambtenaren, vermeld in artikel 38 van dit besluit.

§ 2. Het EVA maakt maandelijks een lijst op als vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013. De lijst van de gemeenten Antwerpen en Gent bezorgt het EVA via de Kruispuntbank Inburgering aan het stedelijk EVA.

§ 3. Het EVA en het stedelijk EVA zijn verantwoordelijk voor de gegevens van personen die, conform artikel 20, § 1, eerste lid, 3° en 4°, van het decreet van 7 juni 2013, geregistreerd worden in de Kruispuntbank Inburgering.

Het EVA en het stedelijk EVA houden op eigen verantwoordelijkheid in het cliëntvolgsysteem een individueel dossier bij van elke inburgeraar, anderstalige, minderjarige nieuwkomer of anderstalige kleuter die zij bedienen ter uitvoering van het decreet van 7 juni 2013.

Huis van het Nederlands Brussel vzw houdt op eigen verantwoordelijkheid in het cliëntvolgsysteem een individueel dossier bij van elke anderstalige die het bedient ter uitvoering van het decreet van 7 juni 2013.

De handhavingsambtenaren, vermeld in artikel 38 van dit besluit, houden op eigen verantwoordelijkheid in het cliëntvolgsysteem een individueel dossier bij van elke inburgeraar die, met toepassing van artikel 39, § 1, derde en vierde lid, van het decreet van 7 juni 2013, gemeld wordt door het EVA of het stedelijk EVA.

§ 4. Het agentschap beschikt over een rechtstreekse toegang tot anonieme gegevens van de Kruispuntbank Inburgering voor statistische doeleinden en voor de beleidsondersteuning, vermeld in artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Binnenlands Bestuur".

Artikel 8. (29/02/2016- ...)

Het EVA is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling, de aanpassing en het gebruik van het registratiesysteem, vermeld in artikel 20, § 2, van het decreet van 7 juni 2013.

Artikel 9. (29/02/2016- ...)

 Ter uitvoering van artikel 22 van het decreet van 7 juni 2013 sluit het EVA een samenwerkingsovereenkomst met de inspectie, vermeld in artikel 22 van voormelde decreet. In die overeenkomst wordt ook de inspectie van de kerntaken in het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw geregeld.

HOOFDSTUK 4 Inburgering

Afdeling 1 Doelgroepen van inburgering

Artikel 10. (29/02/2016- ...)

§ 1. De volgende categorieën van personen die de nationaliteit hebben van een staat buiten de EU+ en die geacht worden in het land te verblijven met een tijdelijk doel, behoren niet tot de doelgroep van inburgering :
1° de personen van wie de reden van verblijf volgens de regelgeving over de inschrijving in het rijksregister en over het verblijf van vreemdelingen in België alleen gebaseerd is op werk, studie, onderwijs, opleiding, stage, uitwisseling of vrijwilligerswerk in België, waarbij die activiteit volgens de regelgeving of volgens akkoorden die op de betreffende activiteit van toepassing zijn, niet langer dan een jaar kan duren en niet verlengbaar is boven de maximumtermijn van een jaar;
2° de familieleden van de categorie, vermeld in punt 1°, van wie het verblijf of het verblijfsrecht beperkt is tot dat van de categorie, vermeld in punt 1°, volgens de regelgeving over het verblijf van vreemdelingen.

In het eerste lid wordt conform artikel 27, § 7, van het decreet van 7 juni 2013 verstaan onder EU+ : de landen van de EU, aangevuld met de landen van de EER en met Zwitserland.

§ 2. De minister kan de categorieën, vermeld in paragraaf 1, beperken of uitbreiden als internationale overeenkomsten en akkoorden, supranationale overeenkomsten en akkoorden of de regelgeving van de verschillende overheden van het koninkrijk België een dergelijke beperking of uitbreiding vereisen.

Artikel 11. (29/02/2016- ...)

Met uitzondering van de verplichte inburgeraars, vermeld in artikel 27, § 1, 2°, van het decreet van 7 juni 2013, vallen de volgende categorieën van personen, vermeld in artikel 26, § 1, 1° van het voormelde decreet, niet onder het toepassingsgebied van artikel 27, § 1, van het voormelde decreet, op grond van het voorlopige karakter van het verblijf dat mogelijk definitief kan worden :
1° de personen van wie de reden van verblijf volgens de regelgeving over de inschrijving in het rijksregister en over het verblijf van vreemdelingen in België alleen gebaseerd is op werk, studies, onderwijs, opleiding, stage, uitwisseling of vrijwilligerswerk in België, en van wie het verblijfsrecht beperkt is tot de duur van de betreffende activiteit;
2° de personen die tijdelijke bescherming genieten op basis van de richtlijn 2001/55/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lid-Staten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen, vermeld in artikel 57/29 tot en met 57/36 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
3° de familieleden van de categorieën, vermeld in punt 1° en 2°, van wie het verblijf of het verblijfsrecht beperkt is tot dat van de categorieën, vermeld in punt 1° en 2°, volgens de regelgeving over het verblijf van vreemdelingen.

De minister kan de categorieën, vermeld in paragraaf 1, beperken of uitbreiden als internationale overeenkomsten en akkoorden, supranationale overeenkomsten en akkoorden of de regelgeving van de verschillende overheden van het koninkrijk België een dergelijke beperking of uitbreiding vereisen.

Artikel 12. (29/02/2016- ...)

 § 1. De verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, van het decreet van 7 juni 2013, wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht als hij, uiterlijk binnen een termijn van twintig schooldagen na de aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA een door hem behaald getuigschrift of diploma als vermeld in artikel 27, § 2, derde lid, van het voormelde decreet, voorlegt.

§ 2. De verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 5, van het decreet van 7 juni 2013, wordt verplicht tot het volgen van enkel de opleiding Nederlands als tweede taal als hij, uiterlijk binnen een termijn van dertig dagen na de aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA, een bewijsstuk voorlegt dat aantoont dat hij heeft voldaan aan integratievoorwaarden overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van Richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen.

§ 3. Het attest van vrijstelling, vermeld in artikel 2, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013, wordt alleen uitgereikt als de inburgeraar zich aanmeldt bij het EVA of het stedelijk EVA. De verplichte inburgeraar kan een vertaalde, niet-ondertekende versie van het attest van vrijstelling verkrijgen.

Het model van attest van vrijstelling wordt door het EVA ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering.

§ 4. De verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, van het decreet van 7 juni 2013, wordt vrijgesteld van de inburgeringsplicht als hij een bewijs van regelmatige deelname kan voorleggen.

Het model van bewijs van regelmatige deelname wordt door het EVA ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering.

Artikel 13. (29/02/2016- ...)

Het EVA stelt een brochure ter beschikking met een gedetailleerde toelichting bij de categorieën van personen die in deze afdeling bedoeld worden.

Afdeling 2 Het inburgeringstraject

Onderafdeling 1 Samenwerking met andere partners

Artikel 14. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het EVA ondersteunt de gemeenten van het Vlaamse Gewest in zijn werkingsgebied bij de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 32, § 1, van het decreet van 7 juni 2013, en stelt informatiemateriaal ter beschikking. De gemeente maakt gebruik van dat informatiemateriaal.

De gemeente wijst een persoon aan die fungeert als contactpersoon voor het EVA.

§ 2. Het stedelijk EVA stelt informatiemateriaal ter beschikking van de stad. De stad maakt gebruik van dat informatiemateriaal.

Artikel 15. (29/02/2016- ...)

§ 1. Voor de inburgeraars die inkomsten verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering, en voor de andere inburgeraars met een professioneel perspectief sluit het EVA of het stedelijk EVA, met toepassing van artikel 34, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013, een samenwerkingsovereenkomst met de bevoegde VDAB-diensten in zijn werkingsgebied. In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad sluit het EVA een samenwerkingsprotocol met Actiris, de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

In het eerste lid wordt verstaan onder professioneel perspectief dat de inburgeraar :
1° op korte of middellange termijn wil doorstromen naar de arbeidsmarkt als werknemer of zelfstandige, of dat hij een beroepsopleiding wil aanvatten;
2° op het moment van de overdracht niet behoort tot de categorie, vermeld in paragraaf 2.

§ 2. Voor de inburgeraars die inkomsten verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon en voor de inburgeraars van wie het recht op maatschappelijke dienstverlening geregeld wordt door een tewerkstelling op basis van artikel 60, § 7, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, sluit het EVA of het stedelijk EVA, met toepassing van artikel 34, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013, een samenwerkingsovereenkomst met het bevoegde OCMW.

§ 3. De samenwerkingsovereenkomst, vermeld in paragraaf 1 en 2, bevat minstens de volgende elementen :
1° de afspraken over de doorverwijzing, vermeld in artikel 29, § 3, van het decreet van 7 juni 2013, van de inburgeraar van de VDAB, Actiris of het OCMW naar het EVA of het stedelijk EVA;
2° de afspraken over de begeleiding van de inburgeraar door VDAB, Actiris, of het OCMW en het EVA of het stedelijk EVA;
3° de afspraken over de overdacht van de inburgeraar, vermeld in artikel 34 van het voormelde decreet;
4° conform artikel 34, eerste lid, van het voormelde decreet : een regeling over de terugkoppeling naar het EVA of het stedelijk EVA van de resultaten van de inburgeraar na overdracht aan de VDAB, Actiris of het OCMW.

Onderafdeling 2 Organisatie van het inburgeringstraject

Artikel 16. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het EVA of het stedelijk EVA informeert de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, § 5 en § 6, van het decreet van 7 juni 2013, binnen tien werkdagen nadat hij via de Kruispuntbank Inburgering als verplichte inburgeraar is gedetecteerd, met een aangetekende brief over het inburgeringsbeleid, en wijst hem op zijn inburgeringsplicht. Twee maanden nadat de brief verstuurd is, gaat het EVA of het stedelijk EVA na of de verplichte inburgeraar zich heeft aangemeld. Als dat niet het geval is, neemt het EVA of het stedelijk EVA contact op met de betrokkene om hem nogmaals te informeren over zijn inburgeringsplicht.

Het EVA of het stedelijk EVA informeert de inburgeraar, vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, 3°, a), van het decreet van 7 juni 2013, als het geen verplichte inburgeraar is als vermeld in het eerste lid of in paragraaf 2, binnen tien werkdagen nadat hij via de Kruispuntbank Inburgering als inburgeraar is gedetecteerd, met een brief over het inburgeringsbeleid.

Het model van de brief, vermeld in het eerste en tweede lid, wordt opgemaakt door het EVA en ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De brief wordt ook opgesteld in een contacttaal of in de moedertaal van de betrokkene.

§ 2. Het agentschap informeert de verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 2°, van het decreet van 7 juni 2013, met een aangetekende brief over het inburgeringsbeleid, wijst hem op zijn inburgeringsplicht en verwijst hem door naar het EVA of het stedelijk EVA. De brief wordt ook opgesteld in een contacttaal of in de moedertaal van de betrokkene. Het agentschap meldt de doorverwijzing via de Kruispuntbank Inburgering aan het EVA of het stedelijk EVA. Twee maanden nadat de brief verstuurd is, gaat het EVA of het stedelijk EVA na of de verplichte inburgeraar zich heeft aangemeld. Als dat niet het geval is, neemt het EVA of het stedelijk EVA contact op met de betrokkene om hem nogmaals te informeren over zijn inburgeringsplicht.

Het EVA of het stedelijk EVA informeert het agentschap in de volgende gevallen over de verplichte inburgeraar, vermeld in het eerste lid :
1° hij heeft het attest van inburgering behaald;
2° hij heeft een bewijs van regelmatige deelname ontvangen;
3° hij heeft een inbreuk gepleegd als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, van dit besluit.

Artikel 17. (29/02/2016- ...)

Tijdens de aanmelding van de inburgeraar bij het EVA of het stedelijk EVA worden zijn gegevens in de Kruispuntbank Inburgering geregistreerd en wordt hem een attest van aanmelding uitgereikt.

Het model van attest van aanmelding wordt opgemaakt door het EVA en ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De inburgeraar kan een vertaalde, niet-ondertekende versie van het attest verkrijgen.

Artikel 18. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het vormingsprogramma, vermeld in artikel 29, § 1 van het decreet van 7 juni 2013, wordt opgenomen in een inburgeringscontract dat het EVA of het stedelijk EVA en de inburgeraar ondertekenen. Het EVA of het stedelijk EVA kan in overleg met de inburgeraar een bijlage bij het inburgeringscontract opmaken.

Het model van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract wordt opgemaakt door het EVA en ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De inburgeraar kan een vertaalde, niet-ondertekende versie van het inburgeringscontract verkrijgen.

Met toepassing van artikel 29, § 2, tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013 kan het EVA of het stedelijk EVA de inburgeraar vrijstelling verlenen voor een onderdeel van het vormingsprogramma. De procedure voor de toekenning van een vrijstelling voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie of voor de opleiding Nederlands als tweede taal, alsook de regeling in geval van betwisting, wordt opgenomen in het evaluatiereglement.

Voor inburgeraars in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bepaalt het EVA het vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal op basis van het advies, bezorgd via de Kruispuntbank Inburgering, van het Huis van het Nederlands Brussel vzw. De procedure voor de toekenning van de vrijstelling voor het vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal, alsook de regeling in geval van betwisting, wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van het Huis van het Nederlands Brussel vzw.

§ 2. De inburgeraar, vermeld in artikel 31, § 3, eerste en tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013, moet bij de ondertekening van het inburgeringscontract of bij het bepalen van het vormingsonderdeel een bewijs voorleggen dat aantoont dat hij recht heeft op een flexibel inburgeringstraject.

In de bijlage bij het inburgeringscontract wordt minstens het volgende bepaald :
1° de tijdstippen waarop de inburgeraar opnieuw het bewijs, vermeld in het eerste lid, moet voorleggen;
2° de punten waarop in een afwijking van de criteria, vermeld in artikel 19, § 2, van dit besluit, wordt voorzien.

Als de inburgeraar niet langer kan bewijzen dat hij recht heeft op een flexibel inburgeringstraject, vervallen de afwijkingen, vermeld in het tweede lid, 2°, voor de onderdelen van het vormingsprogramma waarvan hij nog geen 50% van het programma heeft gevolgd.

Artikel 19. (29/02/2016- ...)

§ 1. In dit artikel wordt verstaan onder vormingsprogramma : de vormingspakketten maatschappelijke oriëntatie en opleiding Nederlands als tweede taal, als daarvoor geen vrijstelling is verleend als vermeld in artikel 18, § 1, derde en vierde lid, van dit besluit.

§ 2. Alleen de inburgeraar die minimaal 80% aanwezig is tijdens een onderdeel van het vormingsprogramma, wordt geacht regelmatig deel te nemen aan dat onderdeel.

De inburgeraar die minder dan 80% en minstens 50% aanwezig is tijdens een onderdeel van het vormingsprogramma, wordt geacht niet regelmatig deel te nemen aan dat onderdeel.

De inburgeraar die meer dan 50% afwezig is tijdens een onderdeel van het vormingsprogramma, wordt geacht dat onderdeel onrechtmatig vroegtijdig te hebben beëindigd.

De verplichte inburgeraar die niet meewerkt aan de intake, het onderzoek om het vormingsprogramma te bepalen of de ondertekening van het inburgeringscontract, wordt ook geacht een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig te hebben beëindigd.

§ 3. Voor de inburgeraar die kan bewijzen dat hij recht heeft op een flexibel inburgeringstraject als vermeld in artikel 31, § 3, eerste en tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013, kan het EVA of het stedelijk EVA afwijken van de bepalingen, vermeld in paragraaf 2, eerste tot en met het derde lid. De afwijkingen worden opgenomen in de bijlage bij het inburgeringscontract.

§ 4. De aanwezigheden tijdens de onderdelen van het vormingsprogramma worden elektronisch opgeslagen en uitgewisseld via de Kruispuntbank Inburgering. De gegevens worden alleen gebruikt voor de voortgangscontrole van de regelmatige deelname aan het vormingsprogramma.

Artikel 20. (29/02/2016- ...)

Het attest van inburgering, vermeld in artikel 2, eerste lid, 2°, van het decreet van 7 juni 2013, wordt uitgereikt aan de volgende inburgeraars :
1° de inburgeraar die voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie de doelen, vermeld in artikel 24 van dit besluit, heeft bereikt en voor de opleiding Nederlands als tweede taal voor alle vaardigheden niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (Waystage) heeft behaald;
2° de inburgeraar die de opleiding NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 of de opleiding NT2 Alfa - Mondeling richtgraad 1 en Schriftelijk richtgraad 1.1 van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs heeft gevolgd en die :
a) voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie de doelen, vermeld in artikel 24 van dit besluit, heeft bereikt;
b) voor alfabetisering Nederlands tweede taal voor de mondelinge vaardigheid niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (Waystage) heeft behaald en het deelcertificaat "alfa NT2-Schriftelijke Zelfredzaamheid 2" heeft behaald.

Het model van attest van inburgering wordt door het EVA ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering.

In dit artikel wordt verstaan onder Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen : de door de Raad van Europa geaccrediteerde Nederlandse vertaling, verzorgd door de Nederlandse Taalunie, van het Common European Framework of Reference for Languages : Learning, Teaching, Assessment.

Artikel 21. (29/02/2016- ...)

§ 1. De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA als hij kan bewijzen dat hij recht heeft op een flexibel inburgeringstraject als vermeld in artikel 31, § 3, eerste en tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013. Hij bezorgt het bewijs binnen twintig werkdagen na de aanvraag tot uitstel aan het EVA of het stedelijk EVA. Hij moet dat bewijs om de zes maanden opnieuw voorleggen.

§ 2. De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA als hij om medische of persoonlijke redenen tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding, vermeld in artikel 27, § 3, 1°, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013.

De verplichte inburgeraar krijgt uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract als hij om medische of persoonlijke redenen, na aanmelding, tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert om het inburgeringstraject aan te vatten.

In het eerste en tweede lid wordt verstaan onder :
1° medische redenen : een ziekte of een tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen, gestaafd door een medisch attest. Op het medisch attest wordt de periode van uitstel vermeld. Het medisch attest wordt binnen twintig werkdagen na de aanvraag tot uitstel aan het EVA of het stedelijk EVA bezorgd;
2° persoonlijke redenen : de verplichte inburgeraar bevindt zich in een van de volgende situaties :
a) hij of de partner met wie hij getrouwd is of samenwoont, werkt of studeert in het buitenland, waardoor hij tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert ofwel om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding ofwel om het inburgeringstraject aan te vatten. Het bewijs daarvan wordt binnen twintig werkdagen na de aanvraag tot uitstel aan het EVA of het stedelijk EVA bezorgd. Het uitstel wordt verleend voor maximaal één jaar en kan verlengd worden voor telkens maximaal één jaar;
b) de inburgeraar is tijdelijk afwezig als vermeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, waardoor hij tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert ofwel om te voldoen aan de plicht tot tijdige aanmelding ofwel om het inburgeringstraject aan te vatten. Het uitstel wordt verleend voor maximaal één jaar en kan verlengd worden voor telkens maximaal één jaar.

De minister kan de redenen, vermeld in het derde lid, beperken of uitbreiden.

§ 3. Het EVA of het stedelijk EVA registreert het uitstel van aanmelding of van ondertekening van het inburgeringscontract in de Kruispuntbank Inburgering en bezorgt een attest van uitstel aan de verplichte inburgeraar, vermeld in paragraaf 1 en 2. Het attest vermeldt de datum waarop het uitstel verstrijkt.

Het model van attest van uitstel wordt opgemaakt door het EVA en ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De verplichte inburgeraar kan een vertaalde, niet-ondertekende versie van het attest van uitstel verkrijgen.

Tien werkdagen nadat de datum, vermeld op het attest van uitstel, verstreken is, gaat het EVA of het stedelijk EVA na of de verplichte inburgeraar zich heeft aangemeld. Als dat niet het geval is, wordt dat beschouwd als een inbreuk op de plicht om zich tijdig aan te melden, vermeld in artikel 27, § 3, eerste lid 1°, van het decreet van 7 juni 2013, en zijn artikel 35 en 36 van dit besluit van toepassing.

Artikel 22. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het inburgeringstraject wordt opgeschort als de inburgeraar om medische of persoonlijke redenen tijdelijk zijn vormingsprogramma moet onderbreken.

In het eerste lid wordt verstaan onder medische redenen : een ziekte, een bevalling of een tijdelijk verblijf in het buitenland om medische redenen, gestaafd door een medisch attest. Op het medisch attest wordt de duur van het ziekte- of bevallingsverlof vermeld. Het medisch attest wordt binnen twintig werkdagen na de aanvraag tot opschorting aan het EVA of het stedelijk EVA bezorgd.

In het eerste lid wordt verstaan onder persoonlijke redenen : de inburgeraar bevindt zich in een van de volgende situaties waardoor hij tijdelijk zijn vormingsprogramma moet onderbreken. De bewijzen daarvan, vermeld in punt 2° tot en met 8°, worden binnen twintig werkdagen na de aanvraag tot opschorting aan het EVA of het stedelijk EVA bezorgd :
1° de inburgeraar is tijdelijk afwezig als vermeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, waardoor hij tijdelijk zijn vormingsprogramma moet onderbreken. De opschorting wordt verleend voor maximaal één jaar en kan verlengd worden voor telkens maximaal één jaar;
2° de inburgeraar kan bewijzen dat hij of de partner met wie hij getrouwd is of samenwoont, werkt of studeert in het buitenland. De opschorting wordt verleend voor maximaal één jaar en kan verlengd worden voor telkens maximaal één jaar;
3° de inburgeraar kan bewijzen dat hij om de volgende redenen naar het buitenland gaat. De opschorting wordt verleend uiterlijk tot de volgende startdatum van het vormingspakket of een module daarvan :
a) hij is pas ouder geworden;
b) hij treedt in het huwelijk of legt een verklaring van wettelijke samenwoning af;
c) een familielid van de inburgeraar of zijn partner is overleden;
4° de inburgeraar verstrekt bijstand of verzorging of palliatieve zorgen aan een familielid of inwonende persoon. Hij moet aan het EVA of het stedelijk EVA een attest bezorgen, afgeleverd door de behandelende geneesheer van de patiënt waaruit blijkt dat de inburgeraar zich bereid heeft verklaard die bijstand of verzorging of palliatieve zorgen te verlenen. De opschorting wordt verleend voor maximaal één jaar en kan verlengd worden op basis van een attest van de behandelende geneesheer;
5° de inburgeraar heeft psychosociale of maatschappelijke problemen. Hij moet aan het EVA of het stedelijk EVA een medisch attest voorleggen of een bewijs van een psycholoog of psychotherapeut of van een reguliere welzijns- of gezondheidsinstelling. Op het attest of bewijs wordt de duur van de afwezigheid vermeld. Onder reguliere welzijns- of gezondheidsinstelling wordt hier verstaan : de welzijns- of gezondheidsinstelling die hetzij als Vlaamse voorziening wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschapscommissie, hetzij binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest of de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;
6° de inburgeraar heeft geen reguliere kinderopvang of de reguliere kinderopvang waar zijn kind is ingeschreven, is weggevallen en hij kan daarvan een bewijs voorleggen. Onder reguliere kinderopvang wordt hier verstaan : alle opvanginitiatieven, erkend door Kind en Gezin of met een attest van toezicht. De opschorting wordt verleend nadat de trajectbegeleider heeft vastgesteld of er voldoende inspanningen zijn geleverd om kinderopvang te vinden en tot hij reguliere kinderopvang heeft;
7° de inburgeraar is hoogzwanger en kan het vormingspakket of een module daarvan niet afwerken voor de bevalling. De zwangerschap wordt gestaafd met een medisch attest. De opschorting wordt verleend tot na het bevallingsverlof;
8° de inburgeraar geeft borstvoeding en kan dat bewijzen met een medisch attest of een attest van Kind en Gezin. De opschorting wordt verleend gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van het kind.

De minister kan de redenen, vermeld in het tweede en derde lid, beperken of uitbreiden.

§ 2. Het EVA of het stedelijk EVA registreert de opschorting in de Kruispuntbank Inburgering en bezorgt een attest van opschorting aan de inburgeraar, vermeld in paragraaf 1. Het attest vermeldt de datum waarop de opschorting verstrijkt.

Het model van attest van opschorting wordt opgemaakt door het EVA en ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De inburgeraar kan een vertaalde, niet-ondertekende versie van het attest van opschorting verkrijgen.

Tien werkdagen nadat de datum, vermeld op het attest van opschorting, verstreken is, gaat het EVA of het stedelijk EVA na of de inburgeraar zich heeft aangemeld. Als dat niet het geval is, wordt het beschouwd als de onrechtmatig vroegtijdige beëindiging van een onderdeel van het vormingsprogramma, vermeld in artikel 19, § 2, derde lid, en zijn artikel 35 en 36 van toepassing.

Onderafdeling 3 Het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie

Artikel 23. (29/02/2016- ...)

Maatschappelijke oriëntatie heeft tot doel de inburgeraar strategieën aan te reiken om op een maatschappelijk verantwoorde wijze en volgens de eigen competenties en ambities zelfstandiger te functioneren in de Vlaamse en Belgische samenleving.

Artikel 24. (29/02/2016- ...)

De doelen voor maatschappelijke oriëntatie zijn ontwikkelingsdoelen die geconcretiseerd worden in vaardigheden, kennis en attitudes.

In het eerste lid wordt verstaan onder vaardigheden : de inburgeraar kan, als dat wenselijk is, concrete situaties in zijn persoonlijke context verbeteren en daarvoor zelf de volgende acties ondernemen :
1° hij kan een concrete situatie analyseren;
2° hij kan de nodige informatie verwerven door geschikte hulpbronnen te gebruiken;
3° hij kan de voor- en nadelen van verschillende oplossingswijzen inventariseren;
4° hij kan een gepaste en realistische oplossingswijze kiezen;
5° hij kan bij de oplossingswijze een actieplan ontwerpen;
6° hij kan zijn keuze uitvoeren, beoordelen en bijsturen;
7° hij herkent de diversiteit in de Vlaamse en Belgische samenleving.

In het eerste lid wordt verstaan onder kennis :
1° de inburgeraar kent de nodige digitale, schriftelijke of mondelinge informatiebronnen en weet waar hij die kan vinden;
2° de inburgeraar kent de waarden, rechten en plichten in de Vlaamse en Belgische samenleving.

In het eerste lid wordt verstaan onder attitudes : de inburgeraar staat open voor diversiteit, wat wil zeggen dat :
1° hij open staat voor de waarden in de Vlaamse en Belgische samenleving;
2° hij de normen van de Vlaamse en Belgische samenleving respecteert;
3° hij bereid is om begrip- en respectvol in interactie te treden met alle personen, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, gender, geaardheid enzovoort, en hij zich solidair opstelt ten aanzien van medeburgers;
4° hij bereid is zijn handelen in de context van de nieuwe omgeving te plaatsen en om dat gedrag aan te passen als het in tegenspraak is met de wetgeving;
5° hij bereid is om zich de Nederlandse taal eigen te maken.

Artikel 25. (29/02/2016- ...)

Het EVA of het stedelijk EVA organiseert het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie zodanig dat de inburgeraar de doelen, vermeld in artikel 24, verwerft binnen de leeromgevingen, vermeld in het tweede lid, die overeenstemmen met zijn behoeften.

De doelen worden verworven binnen de volgende leeromgevingen :
1° stad en land;
2° verblijfssituatie;
3° gezin;
4° werk;
5° wonen;
6° gezondheid;
7° onderwijs;
8° publieke dienstverlening;
9° mobiliteit;
10° consumptie;
11° vrije tijd.

Artikel 26. (29/02/2016- ...)

§ 1 Maatschappelijke oriëntatie wordt, op maat van de inburgeraar en in overeenstemming met zijn competenties en behoeften, aangeboden in de moeder- of contacttaal van de inburgeraar of in het Nederlands.

Het aantal uur maatschappelijke oriëntatie bedraagt standaard zestig uur. In functie van een aanbod op maat kan het EVA of het stedelijk EVA het aantal uur uitbreiden of inperken.

§ 2. Om het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie uit te voeren, stelt het EVA de nodige materialen ter beschikking.

Het EVA ontwikkelt een zelfstudiepakket maatschappelijke oriëntatie en maakt daarbij gebruik van nieuwe technologieën.

§ 3. Het EVA of het stedelijk EVA kan geïntegreerde trajecten aanbieden in samenwerking met externe partners.

In het eerste lid wordt verstaan onder geïntegreerde trajecten : minstens de vormingspakketten maatschappelijke oriëntatie en Nederlands als tweede taal, worden zowel inhoudelijk als organisatorisch op elkaar afgestemd.

Artikel 27. (29/02/2016- ...)

Het EVA of het stedelijk EVA beoordeelt de mate waarin de inburgeraar de doelen van maatschappelijke oriëntatie heeft bereikt. De inburgeraar wordt beoordeeld op basis van het evaluatiereglement.

Het evaluatiereglement omvat minstens het volgende :
1° de evaluatievoorwaarden;
2° de vorm van de evaluatie : permanent ofwel in de vorm van een afsluitende evaluatie;
3° de evaluator;
4° de evaluatiecriteria;
5° de wijze van bekendmaking van de evaluatieresultaten;
6° de procedure voor de behandeling van conflicten tussen inburgeraar en evaluator of voor het rechtzetten van vermoede materiële vergissingen die zijn vastgesteld nadat de evaluatie afgesloten is;
7° de procedure voor de toekenning van een vrijstelling voor het vormingspakket maatschappelijke oriëntatie en voor de regeling van betwistingen daarover.

Onderafdeling 4 Het vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal

Artikel 28. (29/02/2016- ...)

Voor de opleiding Nederlands als tweede taal, vermeld in artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 7 juni 2013, wisselen het EVA, het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw met de centra, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van het voormelde decreet, informatie uit over de planning van het cursusaanbod, de oriëntatie naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal, de aanwezigheid en aanwezigheidsgraad van de inburgeraars en de behaalde resultaten. De informatie wordt uitgewisseld via de Kruispuntbank Inburgering.

Ter uitvoering van artikel 31, § 2, van het voormelde decreet verzamelen het EVA, het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel in hun werkingsgebied informatie over de termijn waarin inburgeraars, na aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA, starten met hun opleiding Nederlands als tweede taal. De centra brengen tevens hun wachtlijsten in kaart. De resultaten worden teruggekoppeld naar het regionaal overleg, vermeld in artikel 50 van dit besluit.

Artikel 29. (29/02/2016- ...)

Voor inburgeraars die een opleiding volgen van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt de opleiding Nederlands als tweede taal beperkt tot de modules die nodig zijn om de modules "Alfa NT2 - Mondeling 8 Waystage Publiek" en "Alfa NT2 - Schriftelijke Zelfredzaamheid 2" van de opleidingen, vermeld in bijlage XXXXIII en XXXXIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, te behalen.

Voor inburgeraars die een opleiding volgen als vermeld in het eerste lid, kan het EVA of het stedelijk EVA, ter uitvoering van artikel 31, § 1, derde lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013, afwijken van de algemeen geldende termijn voor de afronding van het inburgeringstraject.

Artikel 30. (29/02/2016- ...)

Met het oog op de versterking van de geletterdheidscompetenties van de inburgeraar kunnen de centra voor basiseducatie, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, een opleiding Nederlands tweede taal of een opleiding alfabetisering Nederlands tweede taal aanbieden met extra geletterdheidsondersteuning. Dat houdt in dat de modules uit de leergebieden Nederlands tweede taal of alfabetisering Nederlands tweede taal aangeboden worden met een of meer modules uit andere leergebieden van de basiseducatie.

Onderafdeling 5 De trajectbegeleiding

Artikel 31. (29/02/2016- ...)

 De trajectbegeleiding, vermeld in artikel 30 van het decreet van 7 juni 2013, heeft tot doel om de inburgeraar te begeleiden en op te volgen tijdens zijn inburgeringstraject en om hem te begeleiden bij het uittekenen van zijn levensloopbaan. De begeleiding wordt telkens op maat van de inburgeraar aangeboden.

Artikel 32. (29/02/2016- ...)

Trajectbegeleiding in functie van de begeleiding bij en de opvolging van het inburgeringstraject omvat minstens de volgende opdrachten :
1° de inburgeraar informeren over het inburgeringstraject;
2° het vormingsprogramma bepalen op basis van de behoeften en competenties van de inburgeraar;
3° de randvoorwaarden bewaken waaraan voldaan moet zijn om een inburgeringstraject te volgen;
4° individuele ondersteuningsvragen van de inburgeraar opvolgen en hem daarvoor doorverwijzen naar de reguliere voorzieningen;
5° in voorkomend geval ondersteuning bieden bij de aanvraag van de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen van de inburgeraar. De inburgeraar kan tot drie jaar na de ondertekening van het inburgeringscontract een beroep doen op die ondersteuning;
6° de verschillende onderdelen van het inburgeringstraject administratief opvolgen en registreren in de Kruispuntbank Inburgering;
7° de deelname van de inburgeraar aan het vormingsprogramma nakijken op basis van informatie uit de Kruispuntbank Inburgering of op basis van informatie die de centra, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van het decreet van 7 juni 2013, verschaffen. Als dat nodig is, wordt de inburgeraar tijdens het vormingsprogramma gewezen op het belang van een regelmatige deelname aan elk onderdeel van zijn vormingsprogramma en de mogelijke gevolgen bij het niet regelmatig deelnemen aan of het vroegtijdig beëindigen ervan als de doelstellingen niet bereikt zijn;
8° de inbreuken, vermeld in artikel 33 van dit besluit, vaststellen en melden aan de instanties, vermeld in artikel 36 van dit besluit.

Trajectbegeleiding in functie van de begeleiding bij het uittekenen van de levensloopbaan van de inburgeraar omvat minstens de volgende opdrachten :
1° de inburgeraar laten reflecteren over zijn leefsituatie en zijn verwachtingen en hem zijn behoeften en competenties helpen detecteren;
2° de inburgeraar begeleiden om zijn doelen op sociaal, educatief of professioneel vlak in functie van participatie in de samenleving te bepalen;
3° samen met de inburgeraar de acties bepalen die nodig zijn om zijn doelen te bereiken;
4° de inburgeraar begeleiden bij het uitvoeren van de acties;
5° de inburgeraar begeleiden bij het succesvol afwerken van het inburgeringstraject en toewerken naar de overdracht, vermeld in artikel 34 van het decreet van 7 juni 2013.

Afdeling 3 Sancties voor de inburgeraar

Onderafdeling 1 Bepaling, vaststelling en melding van de inbreuken

Artikel 33. (29/07/2019- ...)

§ 1. Ter uitvoering van artikel 39, § 1, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013 is het EVA of het stedelijk EVA bevoegd om de volgende inbreuken vast te stellen :
1° de verplichte inburgeraar heeft zich niet aangemeld conform artikel 27, § 3, 1°, van het voormelde decreet;
2° de verplichte inburgeraar heeft, met toepassing van artikel 19, § 2, vierde lid, van dit besluit, een onderdeel van het vormingsprogramma onrechtmatig vroegtijdig beëindigd;
3° de verplichte inburgeraar heeft de doelstellingen van het onderdeel van het vormingsprogramma niet bereikt en heeft dat onderdeel, met toepassing van artikel 19, § 2, derde lid, van dit besluit, onrechtmatig vroegtijdig beëindigd;
4° de verplichte inburgeraar heeft de doelstellingen van het onderdeel van het vormingsprogramma niet bereikt en heeft, met toepassing van artikel 19, § 2, tweede lid, van dit besluit, niet regelmatig deelgenomen aan dat onderdeel;
5° de verplichte inburgeraar heeft zich, na het plegen van een inbreuk als vermeld in punt 1° tot en met 4°, niet aangemeld conform paragraaf 2, eerste lid;
6° de verplichte inburgeraar heeft na het plegen van een inbreuk als vermeld in punt 1° tot en met 6°, opnieuw een inbreuk gepleegd als vermeld in punt 2° tot en met 6° ;
7° de inburgeraar heeft de doelstellingen van het onderdeel van het vormingsprogramma niet bereikt en heeft dat onderdeel, met toepassing van artikel 19, § 2, derde lid, van dit besluit, onrechtmatig vroegtijdig beëindigd.

In afwijking van het eerste lid, 3°, 4° of 7°, wordt er geen inbreuk vastgesteld als het een inburgeraar betreft die een opleiding Nederlands tweede taal volgt als vermeld in artikel 6, 1° of 3°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, en van wie het centrum voor basiseducatie aan het EVA of het stedelijk EVA een attest bezorgt waaruit blijkt dat het voor die inburgeraar door beperkte leercapaciteiten onmogelijk is om voor het vormingspakket opleiding Nederlands als tweede taal, de doelstellingen, vermeld in zijn inburgeringscontract, te behalen.

In afwijking van het eerste lid, 7°, wordt er geen inbreuk vastgesteld als de inburgeraar, nadat hij een inburgeringscontract heeft ondertekend, een medisch attest voorlegt dat aantoont dat deelname of verdere deelname aan het inburgeringstraject blijvend onmogelijk is. In voorkomend geval wordt het inburgeringscontract beëindigd.

§ 2. De verplichte inburgeraar, vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, van het decreet van 7 juni 2013, die een inbreuk als vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 1° tot en met 6°, heeft gepleegd, wordt verplicht om zich binnen een termijn van maximaal dertig werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 41 van dit besluit, aan te melden bij het EVA of het stedelijk EVA om zijn inburgeringsplicht alsnog na te komen.

De verplichting, vermeld in het eerste lid, blijft behouden tot de verplichte inburgeraar ofwel het attest van inburgering heeft behaald ofwel een bewijs van regelmatige deelname kan voorleggen, tot zijn inburgeringsplicht is vervallen of tot hij de leeftijd van de 65 jaar heeft bereikt.

Artikel 34. (29/02/2016- ...)

 Het tijdstip van de vaststelling van de inbreuken is :
1° drie maanden vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 16, § 1, eerste lid, voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1° ;
2° uiterlijk drie maanden nadat het EVA of het stedelijk EVA aan de betrokkene het attest van aanmelding heeft uitgereikt, voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 2° ;
3° uiterlijk op het ogenblik dat het betreffende onderdeel van het vormingsprogramma beëindigd is, voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 3°, 4° en 7° ;
4° dertig werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 41, voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 5°.

Artikel 35. (29/02/2016- ...)

Als het EVA of het stedelijk EVA een inbreuk vaststelt als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, stelt het de betrokkene met een aangetekende brief in gebreke en maant het hem aan om zich, binnen een termijn van maximaal vijftien werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, aan te melden bij het EVA of het stedelijk EVA om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

Het model van de brief wordt door het EVA ter beschikking gesteld via de Kruispuntbank Inburgering. De brief wordt ook opgesteld in een contacttaal of in de moedertaal van de betrokkene. De brief wordt verstuurd binnen tien werkdagen na het tijdstip van de vaststelling, vermeld in artikel 34.

Artikel 36. (29/02/2016- ...)

 § 1.Ter uitvoering van artikel 39, § 1, derde en vierde lid, van het decreet van 7 juni 2013 meldt het EVA of het stedelijk EVA de inbreuken, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, van dit besluit aan de handhavingsambtenaar, vermeld in artikel 38 van dit besluit.

Als het een inburgeraar betreft die inkomsten verwerft via een wacht-of werkloosheidsuitkering meldt het EVA of het stedelijk EVA de inbreuken, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, of 7°, van dit besluit, conform artikel 39, § 3, eerste lid, van het decreet van 7 juni 2013, aan de VDAB.

Als het een inburgeraar betreft die inkomsten verwerft via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, meldt het EVA of het stedelijk EVA de inbreuken, vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1° tot en met 4°, of 7°, van dit besluit, conform artikel 39, § 3, tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013, aan het betrokken OCMW.

§ 2 Voor de melding van de inbreuken aan de handhavingsambtenaar, de VDAB of het OCMW, naargelang het geval, gelden de volgende regels :
1° als de betrokkene zich binnen vijftien werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 35, heeft aangemeld om zijn verplichtingen alsnog na te komen, meldt het EVA of het stedelijk EVA de inbreuk met het kennisgevingsformulier;
2° als de betrokkene zich niet heeft aangemeld binnen vijftien werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 35, meldt het EVA of het stedelijk EVA de inbreuk met het vaststellingsformulier.

Het EVA of het stedelijk EVA doet de melding binnen tien werkdagen nadat de termijn, vermeld in het eerste lid, verstreken is.

Artikel 37. (29/02/2016- ...)

 Het EVA of het stedelijk EVA houdt op eigen verantwoordelijkheid een individueel dossier bij van elke inburgeraar van wie een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, is vastgesteld.

Het EVA of het stedelijk EVA draagt het individuele dossier, vermeld in het eerste lid, binnen tien werkdagen na de melding van de inbreuk met het vaststellingsformulier via de Kruispuntbank Inburgering, over aan de handhavingsambtenaar, de VDAB of het OCMW, naargelang het geval.

Onderafdeling 2 Onderzoek van de vastgestelde inbreuken

Artikel 38. (29/02/2016- ...)

 Ter uitvoering van artikel 40, § 2, tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013 wijst het agentschap handhavingsambtenaren aan die de inburgeraar, die een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, van dit besluit heeft gepleegd, kunnen horen en hem een administratieve geldboete als vermeld in artikel 40, § 1, van het voormelde decreet, kunnen opleggen. Een handhavingsambtenaar is bevoegd voor een bepaald werkingsgebied maar is ook bevoegd om inburgeraars te horen en hen een administratieve geldboete op te leggen binnen de werkingsgebieden waarvoor de andere handhavingsambtenaren bevoegd zijn.

Artikel 39. (29/02/2016- ...)

Als de handhavingsambtenaar geen kennisgevingsformulier heeft ontvangen, en voor hij een administratieve geldboete oplegt, nodigt hij de betrokken inburgeraar uit, met een aangetekende brief met ontvangstbewijs, om zijn verweermiddelen schriftelijk mee te delen. De brief wordt uiterlijk vijfentwintig werkdagen na de ontvangst van het vaststellingsformulier verstuurd. Als dat nodig is, wordt de brief ook opgesteld in de contacttaal of in de moedertaal van de inburgeraar, vermeld op het vaststellingsformulier.

De brief, vermeld in het eerste lid, bevat de volgende elementen :
1° de bepalingen die de betrokkene verzuimt na te komen;
2° een uiteenzetting van de feiten die een inbreuk kunnen vormen en die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete;
3° de melding dat de betrokkene zijn verweermiddelen schriftelijk kan uiteenzetten binnen vijftien werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief en dat hij binnen dezelfde termijn schriftelijk om een hoorzitting kan verzoeken;
4° de melding dat de betrokkene zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman;
5° de melding dat er in tolkondersteuning kan worden voorzien in verschillende talen, een overzicht van de beschikbare talen waarin getolkt kan worden en de melding dat de betrokkene kan meedelen in welke van de beschikbare talen hij bijgestaan wil worden;
6° de melding dat de betrokkene of zijn raadsman het recht heeft zijn dossier en alle stukken die betrekking hebben op de zaak, in te zien, alsook het tijdstip en de plaats waar ze kunnen worden ingezien.

Artikel 40. (29/02/2016- ...)

Als de inburgeraar om een hoorzitting als vermeld in artikel 39, tweede lid, 3°, heeft verzocht, gelden de volgende regels :
1° de handhavingsambtenaar bepaalt de dag waarop de inburgeraar uitgenodigd wordt om zijn zaak mondeling te komen toelichten. De hoorzitting vindt plaats binnen twintig werkdagen nadat de betrokkene een schriftelijke verzoek om een hoorzitting heeft ingediend;
2° de handhavingsambtenaar stuurt de betrokkene, binnen vijf werkdagen na de ontvangst van het schriftelijke verzoek om een hoorzitting, een aangetekende brief met ontvangstbewijs, waarin staat op welk tijdstip de hoorzitting zal plaatsvinden en, in voorkomend geval, in welke taal de tolk de betrokkene zal bijstaan. Als dat nodig is, wordt de brief ook opgesteld in de contacttaal of in de moedertaal van de inburgeraar, vermeld op het vaststellingsformulier;
3° de handhavingsambtenaar zorgt in voorkomend geval voor tolkondersteuning;
4° de handhavingsambtenaar maakt een verslag van de hoorzitting.

Voor de vertaling van de brieven, vermeld in artikel 39 en 40, en voor tolkondersteuning tijdens de hoorzitting kan de handhavingsambtenaar een beroep doen op het EVA of het stedelijk EVA.

Onderafdeling 3 Opleggen van een administratieve geldboete

Artikel 41. (29/02/2016- ...)

 § 1. De handhavingsambtenaar beslist of aan de inburgeraar of verplichte inburgeraar een administratieve geldboete wordt opgelegd. In voorkomend geval bepaalt de handhavingsambtenaar de hoogte van de administratieve geldboete binnen de bedragen, vermeld in artikel 45.

De betrokkene wordt met een aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte gebracht van de beslissing, vermeld in het eerste lid. Als dat nodig is, wordt de brief ook opgesteld in de contacttaal of in de moedertaal van de inburgeraar, vermeld op het vaststellingsformulier. De brief wordt verzonden binnen de volgende termijnen :
1° binnen vijftien werkdagen na de hoorzitting, vermeld in artikel 40, als de betrokkene om een hoorzitting heeft verzocht;
2° binnen vijftien werkdagen na het verlopen van de termijn, vermeld in artikel 39, tweede lid, 3°, als de betrokkene niet om een hoorzitting heeft verzocht.

§ 2. Als het een verplichte inburgeraar betreft als vermeld in artikel 27, § 1, 1° en 3°, van het decreet van 7 juni 2013, bevat de aangetekende brief, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, ook de aanmaning om, binnen een termijn van maximaal dertig werkdagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, zich aan te melden bij het EVA of het stedelijk EVA om zijn verplichtingen alsnog na te komen. De aanmaning bevat de bepalingen over de inburgeringsplicht die de verplichte inburgeraar nog moet nakomen.

In voorkomend geval wordt het EVA of het stedelijk EVA via de Kruispuntbank Inburgering geïnformeerd over de termijn waarin de verplichte inburgeraar zich moet aanmelden bij het EVA of het stedelijk EVA om zijn verplichtingen alsnog na te komen.

§ 3. De kennisgeving van de beslissing om een administratieve geldboete op te leggen, vermeldt minstens :
1° de bepalingen die de betrokkene heeft verzuimd na te komen;
2° de vaststelling van de feiten die aanleiding geven tot het opleggen van de administratieve geldboete;
3° de motivering van de beslissing tot het opleggen van een administratieve geldboete;
4° het bedrag van de opgelegde administratieve geldboete en de elementen die in aanmerking zijn genomen om dat bedrag te bepalen;
5° de termijn waarin de administratieve geldboete moet worden voldaan;
6° de wijze waarop de administratieve geldboete vereffend kan worden : via overschrijving of storting;
7° overeenkomstig artikel 40, § 2, vijfde lid, van het decreet van 7 juni 2013, de wijze waarop tegen de beslissing beroep kan worden ingesteld;
8° de verwijzing naar het verslag van de hoorzitting en de mogelijkheid om het verslag op te vragen.

De kennisgeving van de beslissing om geen administratieve geldboete op te leggen vermeldt minstens :
1° de bepalingen die de betrokkene heeft verzuimd na te komen;
2° de vaststelling van de feiten die aanleiding geven tot het niet-opleggen van een administratieve geldboete en de motivering waarom er geen administratieve geldboete wordt opgelegd.

§ 4. Conform artikel 40, § 2, tweede lid, van het decreet van 7 juni 2013 kan een administratieve geldboete niet meer worden opgelegd voor een inbreuk die meer dan twee jaar voordien is vastgesteld.

Artikel 42. (29/07/2019- ...)

...

Artikel 43. (29/02/2016- ...)

De administratieve geldboete moet worden betaald binnen dertig dagen nadat de beslissing definitief is geworden. Als de inburgeraar niet in beroep gaat bij de politierechtbank, is dat binnen de termijn van dertig dagen vanaf de datum van de afgifte op de post van de aangetekende brief, vermeld in artikel 41, § 1, tweede lid. In geval van een bevestigende beslissing door de politierechter moet de inburgeraar de geldboete betalen binnen dertig dagen nadat het vonnis van de politierechtbank in kracht van gewijsde is gegaan.

Artikel 44. (29/02/2016- ...)

Als de inburgeraar in gebreke blijft om de administratieve geldboete te betalen, wordt die geldboete bij dwangbevel ingevorderd. De personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst worden ermee belast het dwangbevel uit te vaardigen en de administratieve geldboete in te vorderen.

De administratieve geldboete wordt uitvoerbaar verklaard en de betaling ervan wordt opgevolgd via de Kruispuntbank Inburgering.

Onderafdeling 4 Het bedrag van de administratieve geldboete

Artikel 45. (29/07/2019- ...)

De administratieve geldboete bedraagt minstens 50 euro en kan niet hoger zijn dan :
1° 100 euro voor een eerste inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 1° ;
2° 250 euro voor een eerste inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 2° ;
3° 150 euro voor een eerste inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 3° ;
4° 100 euro voor een eerste inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 4° ;
5° 150 euro voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 7°.

Voor een inbreuk als vermeld in artikel 33, § 1, eerste lid, 5° of 6°, gelden, per nieuwe inbreuk op de plicht om zijn verplichtingen na te komen, de volgende bedragen :
1° minstens 250 euro en niet meer dan 500 euro voor een eerste nieuwe inbreuk;
2° minstens 500 euro en niet meer dan 1000 euro voor een tweede nieuwe inbreuk;
3° minstens 1000 euro en niet meer dan 2000 euro voor een derde nieuwe inbreuk;
4° minstens 2000 euro en niet meer dan 4000 euro voor een vierde nieuwe inbreuk;
5° minstens 4000 euro en niet meer dan 5000 euro voor een vijfde nieuwe inbreuk;
6° 5000 euro voor de zesde en elke volgende nieuwe inbreuk zolang de betrokkene zijn verplichtingen niet is nagekomen, tot zijn inburgeringsplicht is vervallen of tot hij de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.

 

Afdeling 4 Het toeleidingstraject voor minderjarige nieuwkomers en anderstalige kleuters

Artikel 46. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het EVA ondersteunt de gemeenten van het Vlaamse Gewest in zijn werkingsgebied bij de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 35, § 1, van het decreet van 7 juni 2013, en stelt informatiemateriaal ter beschikking.

Het stedelijk EVA stelt informatiemateriaal ter beschikking van de stad.

§ 2. Ter uitvoering van artikel 35, § 2, van het decreet van 7 juni 2013 stelt het EVA een folder ter beschikking waarin ouders van minderjarige nieuwkomers of anderstalige kleuters geïnformeerd worden over het onderwijs, de leerplicht en het toeleidingstraject, vermeld in artikel 36 van het voormelde decreet.

Artikel 47. (29/02/2016- ...)

Het EVA of het stedelijk EVA informeert de minderjarige nieuwkomer en de anderstalige kleuter die nog niet ingeschreven is in een school of nog niet voldaan heeft aan de leerplicht, en, in voorkomend geval, zijn ouders over het toeleidingstraject.

Artikel 48. (29/02/2016- ...)

Ter uitvoering van artikel 36, § 1, eerste en derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 vervult het EVA of het stedelijk EVA de volgende opdrachten :
1° de ouders en de minderjarige nieuwkomer informeren over het onderwijs, de leerplicht, het scholen- en studieaanbod;
2° de ouders en de minderjarige nieuwkomer desgewenst begeleiden bij het maken van een school- en studiekeuze en de inschrijving in een school;
3° de minderjarige nieuwkomer opvolgen tot hij ingeschreven is in een school;
4° bij de aanmelding van de minderjarige nieuwkomer bij het EVA of het stedelijk EVA nagaan of het nodig is om hem toe te leiden naar een gezondheids-of welzijnsvoorziening en, in voorkomend geval, de minderjarige toeleiden naar die voorziening;
5° de randvoorwaarden bewaken waaraan voldaan moet zijn om onderwijs te kunnen volgen.

Voor de volgende categorieën van minderjarige nieuwkomers kan het EVA of het stedelijk EVA, na het verstrijken van de termijn, vermeld in artikel 37, tweede lid, van het voormelde decreet, in verdere begeleiding voorzien :
1° minderjarige nieuwkomers die na de termijn, bepaald in artikel 37, tweede lid, van het voormelde decreet, nog niet zijn ingeschreven in een school;
2° niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
3° minderjarige nieuwkomers die zestien jaar of ouder zijn;
4° minderjarigen zonder wettig verblijf;
5° minderjarige nieuwkomers met een zorgfunctie;
6° minderjarige nieuwkomers in een problematische gezinssituatie, als minstens één ouder een inburgeringstraject volgt of gevolgd heeft.

Artikel 49. (29/02/2016- ...)

Ter uitvoering van artikel 36, § 1, tweede en derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 vervult het EVA of het stedelijk EVA de volgende opdrachten :
1° de ouders informeren over het onderwijs en de scholen voor kleuteronderwijs in de buurt;
2° de ouders desgewenst begeleiden bij het maken van een schoolkeuze en de inschrijving in een school voor kleuteronderwijs;
3° de randvoorwaarden bewaken waaraan voldaan moet zijn om kleuteronderwijs te kunnen volgen.

HOOFDSTUK 5 Dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen

Artikel 50. (29/02/2016- ...)

§ 1. Het EVA, het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw organiseren in hun werkingsgebied een regionaal overleg als vermeld in artikel 46/3, 4°, van het decreet van 7 juni 2013. Daarvoor brengen ze minstens de betrokken centra, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4°, van het voormelde decreet, samen.

Het EVA organiseert het regionaal overleg, vermeld in het eerste lid, in elke provincie. In overleg met de betrokken centra kan het EVA beslissen om op verschillende plaatsen in de provincie een regionaal overleg te organiseren.

§ 2. Het EVA, het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw staan in voor het voorzitterschap en het secretariaat van het regionaal overleg in hun werkingsgebied.

De afspraken over het regionaal overleg worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement.

De resultaten van het regionaal overleg worden jaarlijks teruggekoppeld naar het overleg op Vlaams niveau, vermeld in artikel 51.

Artikel 51. (29/02/2016- ...)

 Het EVA organiseert, in samenwerking met het stedelijk EVA en het Huis van het Nederlands Brussel vzw, minstens een keer per jaar het overleg op Vlaams niveau, vermeld in artikel 46/3, 4°, van het decreet van 7 juni 2013. Het EVA staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van dat overleg.

De afspraken over het Vlaams overleg worden nader geregeld in een huishoudelijk reglement.

HOOFDSTUK 6 Aanvullende bepalingen

Afdeling 1 Het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Artikel 52. (29/02/2016- ...)

Conform artikel 15 van het decreet van 7 juni 2013 kan de minister een subsidie toekennen aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De subsidie-enveloppe kan aangewend worden voor infrastructuur-, werkings- en personeelskosten. De minister bepaalt de grootte van de subsidie-enveloppe.

Artikel 53. (29/02/2016- ...)

De volgende artikelen zijn niet van toepassing in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad : artikel 11, 12, 14, 15, § 2, artikel 16, § 1, eerste lid en § 2, artikel 19, § 2, derde en vierde lid, artikel 21, 33 tot en met 45, artikel 46, § 1, en artikel 60, derde lid.

Afdeling 2 De experimentele, aanvullende of vernieuwende projecten

Artikel 54. (29/02/2016- ...)

Ter uitvoering van artikel 50 van het decreet van 7 juni 2013 kan de minister beslissen :
1° een projectsubsidie toe te kennen;
2° een algemene projectoproep te lanceren. In voorkomend geval bepaalt de minister in de projectoproep de nadere voorwaarden voor de indiening van de subsidieaanvragen, de inhoudelijke prioriteiten, de beoordelingscriteria en de subsidieerbare kosten voor de projecten en deelt hij die mee aan de leden van de Vlaamse Regering.

De begunstigden van een projectsubsidie en de projectindieners moeten tot een van de volgende categorieën behoren :
1° gemeenten en OCMW's;
2° verenigingen met rechtspersoonlijkheid of verenigingen die erkend zijn door een openbare overheid, publieke of private instellingen, op individuele basis of in samenwerking met een openbare overheid;
3° privéondernemingen of bedrijven.

De subsidie is bestemd voor projecten van beperkte duur met duidelijke, welomschreven resultaten. De minister bepaalt bij elke projectoproep de maximale duur met een maximum van 36 maanden.

Als een project langer dan één jaar duurt, worden in de subsidieaanvraag de verschillende fasen en de te behalen resultaten per jaar omschreven. De behaalde resultaten worden tussentijds geëvalueerd om te onderzoeken of een voortzetting van het project te verantwoorden is.

Artikel 55. (29/02/2016- ...)

Als het projectvoorstel wordt goedgekeurd, wordt een subsidiebesluit opgemaakt waarin minstens de te behalen resultaten, de periode en het subsidiebedrag zijn opgenomen.

Na afloop van het project worden een inhoudelijk en een financieel verslag bezorgd aan het agentschap ter controle en goedkeuring. Als blijkt dat aan een of meer bepalingen van het subsidiebesluit niet voldaan is, zal het agentschap het voorschot geheel of gedeeltelijk terugvorderen of het saldo inhouden.

HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen

Artikel 56. (29/02/2016- ...)

 In artikel 2 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid worden punt 1° tot en met 13° opgeheven;
2° het tweede lid wordt opgeheven.

Artikel 57. (29/02/2016- ...)

Artikel 5 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt opgeheven.

Artikel 58. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 6 tot en met 9, opgeheven.

Artikel 59. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk IV, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 10 tot en met 16, en afdeling 2, die bestaat uit artikel 17, opgeheven.

Artikel 60. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk V, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 18, afdeling 2, die bestaat uit artikel 19 en 20, afdeling 3, die bestaat uit artikel 21 en 22, afdeling 4, die bestaat uit artikel 23 tot en met 26, en afdeling 5, die bestaat uit artikel 27, opgeheven.

Artikel 61. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk V/1, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 27/1, afdeling 2, die bestaat uit artikel 27/2 en 27/3, en afdeling 3, die bestaat uit artikel 27/4 en 27/5, opgeheven.

Artikel 62. (29/02/2016- ...)

In hoofdstuk VI van hetzelfde decreet, het laatst gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, worden afdeling 4, die bestaat uit artikel 36 tot en met 38, en afdeling 5, die bestaat uit artikel 39 tot en met 42, opgeheven.

Artikel 63. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, worden de volgende artikelen opgeheven :
1° artikel 43 en 44, vervangen bij het decreet van 6 juli 2012;
2° artikel 44, vervangen bij het decreet van 30 april 2009;
2° artikel 44/1, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009.

Artikel 64. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk VII/1, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 45/1 tot en met 45/4, en afdeling 2, die bestaat uit artikel 45/5 en 45/6, opgeheven.

Artikel 65. (29/02/2016- ...)

 In hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 30 april 2009, 6 juli 2012 en 3 juli 2015, wordt hoofdstuk VIII, dat bestaat uit artikel 46 tot en met artikel 48, opgeheven.

Artikel 66. (29/02/2016- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006, 19 januari 2007, 14 december 2007, 20 februari 2009, 15 mei 2009, 6 mei 2011, 11 mei 2012, 24 april 2015 en 10 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het vierde lid worden tussen de woorden "het Vlaamse inburgeringsbeleid" en de zinsnede ", worden ingevorderd" de woorden "en op grond van artikel 40 van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid" ingevoegd;
2° in het zesde lid wordt tussen de woorden "De onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen inzake de toekenning van subsidies die voortvloeien" en de woorden "uit het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid" de zinsnede "uit het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid," ingevoegd.

Artikel 67. (29/02/2016- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 met betrekking tot de uitvoering van het decreet betreffende het Vlaamse integratiebeleid worden punt 5°, 7° en 8° en punt 11° tot en met 13° opgeheven.

Artikel 68. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 en 20 december 2013, wordt titel 2, die bestaat uit artikel 2 tot en 10, opgeheven.

Artikel 69. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 en 20 december 2013, wordt titel 3, die bestaat uit hoofdstuk 1, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 11 tot en met 14, en afdeling 2, die bestaat uit artikel 15, hoofdstuk 2, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 16 tot en met 18, en afdeling 2, die bestaat uit artikel 19, en hoofdstuk 3, dat bestaat uit artikel 20 tot en met 24, opgeheven.

Artikel 70. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 en 20 december 2013, wordt titel 5, die bestaat uit hoofdstuk 1, dat bestaat uit artikel 33 tot en met 35, en hoofdstuk 2, dat bestaat uit afdeling 1, die bestaat uit artikel 36 tot en met artikel 41, afdeling 2, die bestaat uit artikel 42 tot en met 44, en afdeling 3, die bestaat uit artikel 45 tot en met 48, opgeheven.

Artikel 71. (29/02/2016- ...)

In titel 6 van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 1, dat bestaat uit artikel 49 en 50, opgeheven.

Artikel 72. (29/02/2016- ...)

 In titel 6 van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 51 tot en met 53, opgeheven, behalve wat de participatieorganisatie betreft.

Artikel 73. (29/02/2016- ...)

In titel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, worden hoofdstuk 1, dat bestaat uit artikel 54 tot en met 57 en hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 58, opgeheven, behalve wat betreft de participatieorganisatie en de organisaties die zich richten tot de trekkende beroepsbevolking.

Artikel 74. (29/02/2016- ...)

In hetzelfde besluit worden de volgende artikelen opgeheven :
1° artikel 59, eerste lid, behalve wat betreft de organisaties die zich richten tot de trekkende beroepsbevolking,
2° artikel 60 tot en met 62, behalve wat betreft de participatieorganisatie en de organisaties die zich richten tot de trekkende beroepsbevolking;
3° artikel 63, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, behalve wat betreft de participatieorganisatie en de organisaties die zich richten tot de trekkende beroepsbevolking;
4° artikel 63/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013;
5° artikel 64, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, behalve wat betreft de participatieorganisatie en de organisaties die zich richten tot de trekkende beroepsbevolking.

Artikel 75. (29/02/2016- ...)

In titel 8 van hetzelfde besluit wordt hoofdstuk 2, dat bestaat uit artikel 69 tot en met 73, opgeheven.

HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen

Afdeling 1 Opheffingsbepalingen

Artikel 76. (29/02/2016- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven :
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 28 februari 2014 betreffende de inwerkingtreding van artikel 29, § 1, derde lid, van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid;
2° het ministerieel besluit van 14 mei 2014 tot vaststelling van de modellen van attest, van inburgeringscontract en van bijlage bij het inburgeringscontract in het kader van het inburgeringsbeleid;
3° het ministerieel besluit van 22 december 2008 houdende de bepaling van de medische en persoonlijke redenen die aanleiding kunnen geven tot uitstel van aanmelding bij het onthaalbureau, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract;
4° het ministerieel besluit van 8 juni 2007 houdende de bepaling van de kosten voor de randvoorwaarden om een primair inburgeringstraject te volgen waarvoor het onthaalbureau de jaarlijkse subsidie-enveloppe kan aanwenden;
5° het ministerieel besluit van 15 februari 2007 betreffende de groeifactor in het kader van de bepaling van de totale subsidie-enveloppe voor de erkende onthaalbureaus;
6° het ministerieel besluit van 11 juni 2004 betreffende de richtlijnen voor de inburgering van minderjarige anderstalige nieuwkomers in het kader van het Vlaamse inburgeringsbeleid.

Afdeling 2 Overgangsbepalingen

Artikel 77. (29/02/2016- ...)

 In afwijking van artikel 7, § 1, eerste lid, van dit besluit is het agentschap tot en met 15 juli 2016 verantwoordelijk voor :
1° de aansturing en coördinatie van de aanpassingen aan het cliëntvolgsysteem, vermeld in artikel 20, § 1, van het decreet van 7 juni 2013;
2° de coördinatie, de voortgangscontrole en het technische beheer van de Kruispuntbank Inburgering.

In afwijking van artikel 7, § 2, van dit besluit maakt het agentschap tot en met 15 juli 2016 maandelijks per gemeente de lijst op, vermeld in artikel 20, § 1, eerste lid, 3°, van het decreet van 7 juni 2013. Het agentschap bezorgt de lijst via de Kruispuntbank Inburgering aan het EVA en het stedelijk EVA.

Artikel 78. (29/02/2016- ...)

Alle verbintenissen die opgenomen zijn in inburgeringscontracten die vóór de datum van de inwerkingtreding van dit besluit gesloten zijn met toepassing van artikel 13 van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid, blijven gelden voor de duur van die voormelde inburgeringscontracten.

Als de inburgeraar de verbintenissen die opgenomen zijn in het inburgeringscontract, vermeld in het eerste lid, is nagekomen, reikt het EVA of het stedelijk EVA een attest van inburgering uit. Op het inburgeringsattest worden de verbintenissen vermeld die de inburgeraar is nagekomen en, in voorkomend geval, het vormingsonderdeel waarvoor hij was vrijgesteld.

Als de verplichte inburgeraar de verbintenissen die opgenomen zijn in het inburgeringscontract, vermeld in het eerste lid, niet is nagekomen wordt na de aanmelding bij het EVA of het stedelijk EVA, vermeld in artikel 33, § 2, eerste lid, een nieuw inburgeringscontract opgemaakt en is artikel 20, eerste lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 79. (29/02/2016- ...)

Voor inburgeraars die een opleiding volgen van het leergebied alfabetisering Nederlands tweede taal, vermeld in artikel 6, 1°, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, kan, in afwijking van artikel 29 van dit besluit, de opleiding Nederlands als tweede taal tot en met 31 augustus 2017 beperkt worden tot de modules Breakthrough van de opleiding "Nederlands tweede taal Alfa- richtgraad 1" of de opleiding "Latijns Schrift" vermeld in bijlage II en III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie.

Artikel 80. (29/02/2016- ...)

De attesten van inburgering, de attesten van EVC en de attesten van vrijstelling van de inburgeringsplicht, uitgereikt door de onthaalbureaus vóór de inkanteling in het EVA of het stedelijk EVA, blijven rechtsgeldig. Onder onthaalbureaus wordt hier verstaan : de acht onthaalbureaus, erkend ter uitvoering van artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2006 betreffende de uitvoering van het Vlaamse inburgeringsbeleid, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

De attesten van niveaubepaling Nederlands, uitgereikt door de Huizen van het Nederlands vóór de inkanteling in het EVA of het stedelijk EVA, blijven rechtsgeldig. Onder Huizen van het Nederlands wordt hier verstaan : de Huizen van het Nederlands, vermeld in artikel 4, § 1, 1° tot en met 7°, van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de Huizen van het Nederlands.

Afdeling 3 Inwerkingtredingsbepalingen

Artikel 81. (29/02/2016- ...)

De volgende bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid treden in werking op 29 februari 2016 :
1° artikel 1;
2° artikel 2, eerste lid, 1° tot en met 5°, 7° tot en met 17°, 19° tot en met 30°, en tweede lid;
3° artikel 3 tot en met 7;
4° artikel 15;
5° artikel 17, tweede lid, 1° tot en met 4°, en derde tot en met vijfde lid;
6° artikel 20 tot en met 23;
7° artikel 26 tot en met 28;
8° artikel 29, § 1, eerste, tweede en vierde lid, § 2 en § 3;
9° artikel 30 tot en met 48
10° artikel 50 tot en met 52;
11° artikel 53, 2° ;
12° artikel 55.

Artikel 82. (29/02/2016- ...)

De volgende bepalingen van het decreet van 29 mei 2015 houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid treden in werking op 29 februari 2016 :
1° artikel 1 en 2;
2° artikel 4 tot en met 6;
3° artikel 7 met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op het uitreiken van bewijzen van het taalniveau Nederlands;
4° artikel 8.

Artikel 83. (29/02/2016- ...)

Dit besluit treedt in werking op 29 februari 2016 met uitzondering van artikel 7, § 1 en § 2, die in werking treden op 16 juli 2016.

Afdeling 4 Uitvoeringsbepaling

Artikel 84. (29/02/2016- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het beleid inzake onthaal en integratie van inwijkelingen, is belast met de uitvoering van dit besluit.