Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse openbare statistieken

Datum 22/04/2016

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20 en 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het decreet van 19 februari 2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven 19 januari 2016;

Gelet op het advies 58.986/1 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

 In dit besluit wordt verstaan onder:
1° bestuursdecreet: het bestuursdecreet van 7 december 2018;
2° Interfederaal Instituut voor de Statistiek: de openbare instelling met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij artikel 7 van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014;
3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor planning en statistiek;
4° samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014: het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de nationale rekeningen.

Artikel 2. (29/05/2016- ...)

 De dienst van de hoofdstatisticus bij het Departement Kanselarij en Bestuur wordt aangewezen als de Vlaamse statistische autoriteit.

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

§ 1. De hoofdstatisticus heeft een professioneel onafhankelijke positie binnen het Departement Kanselarij en Bestuur. De hoofdstatisticus is lid van de beleidsraad en van het managementcomité van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur.

De hoofdstatisticus rapporteert rechtstreeks aan de minister.

De hoofdstatisticus vertegenwoordigt het Vlaamse Gewest in het Interfederaal Instituut voor de Statistiek. Ter uitvoering van artikel 15 van het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 wijst de hoofdstatisticus binnen de Vlaamse statistische autoriteit een waarnemer aan die de Vlaamse Gemeenschap in het Interfederaal Instituut voor de Statistiek zal vertegenwoordigen.

§ 2. De hoofdstatisticus stuurt de Vlaamse statistische autoriteit aan bij de uitvoering van de opdrachten, vermeld in artikel III.10 tot en met III.13 van het bestuursdecreet. De hoofdstatisticus zorgt onder meer voor:
1° de coördinatie van de opmaak van het statistische programma;
2° de rapportering over de uitvoering van het statistische programma;
3° de coördinatie van het kwaliteitsbeleid voor de Vlaamse openbare statistieken;
4° de activering van de Vlaamse overheidsinstanties bij de voorbereiding en uitvoering van het statistische programma en, in voorkomend geval, bij de naleving van de verplichting, vermeld in artikel III.113, 1°, van het bestuurdecreet;
5° de activering van natuurlijke personen en rechtspersonen bij de deelname aan statistische onderzoeken en, in voorkomend geval, de naleving van de verplichting, vermeld in artikel III.113, 2°, van het bestuursdecreet;
6° de coördinatie van de standpuntbepaling voor het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en voor internationale statistiekfora;
7° de samenwerking met andere statistische autoriteiten;
8° de publicatie van de Vlaamse openbare statistieken.

Artikel 4. (09/02/2017- ...)

§ 1. Er wordt een Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken opgericht die, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse Regering of van de Vlaamse statistische autoriteit, advies geeft over het statistische programma en het kwaliteitsbeleid met betrekking tot Vlaamse openbare statistieken.

§ 2. De Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gebruikers van Vlaamse openbare statistieken, die benoemd worden door de minister voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Ze worden als volgt voorgedragen:
1° vijf leden uit de academische gemeenschap, voor te dragen door VLUHR;
2° zes leden uit de socio-economische gemeenschap, voor te dragen door SERV;
3° twee vertegenwoordigers van de lokale besturen en de provincies, voor te dragen door VVSG en VVP;
4° een vertegenwoordiger, voor te dragen door de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
5° drie leden uit de middenveldorganisaties, voor te dragen door de Verenigde Verenigingen;
6° vijf vertegenwoordigers van Vlaamse overheidsinstanties, voor te dragen door het Coördinatiecomité voor Vlaamse openbare statistieken.

Voor elk effectief lid wordt door de minister een plaatsvervangend lid benoemd, op voordracht van de organisaties, vermeld in het eerste lid. De plaatsvervangers worden benoemd voor dezelfde termijn als de effectieve leden.

De hoofdstatisticus neemt als waarnemer deel aan de vergaderingen van de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken.

§ 3. De voorzitter wordt gekozen door en uit de leden van de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken. De voorzitter wordt gekozen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

§ 4. Er kunnen thematische werkgroepen worden opgericht binnen de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken. De werkgroepen kunnen deskundigen in statistiek uitnodigen.

§ 5. Het secretariaat wordt waargenomen door de Vlaamse statistische autoriteit.

§ 6. De Raad voor Vlaamse openbare statistieken stelt een huishoudelijk reglement op.

§ 7. De voorzitter, de leden en de plaatsvervangers van de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken en de deskundigen die worden uitgenodigd, kunnen voor elke vergadering van de Raad waaraan ze deelnemen, aanspraak maken op:
1° een presentiegeld van 30 euro;
2° de terugbetaling van hun reiskosten conform de bepalingen die gelden voor de personeelsleden van de diensten van de Vlaamse overheid.

De personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen geen aanspraak maken op het presentiegeld, vermeld in het eerste lid, 1°.

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

§ 1. Er wordt een ambtelijk Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken opgericht. Dat coördinatiecomité wordt betrokken bij het opstellen van het statistische programma, het kwaliteitsbeleid met betrekking tot Vlaamse openbare statistieken en de standpuntbepaling voor interfederale en internationale statistiekfora.

§ 2. Het Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken is samengesteld uit de voorzitter en vertegenwoordigers van de producenten van Vlaamse openbare statistieken:
1° het Voorzitterscollege van de Vlaamse overheid wijst per beleidsdomein een lid aan uit de Vlaamse overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, 1° tot en met 3°, van het bestuursdecreet;
2° een lid, aangewezen door elke raad van bestuur van de Vlaamse overheidsinstanties, vermeld in artikel III.107, § 1, 4°, en 7° tot en met 10°, van het bestuursdecreet;
3° een lid, aangewezen door het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;
4° een lid, aangewezen door de VVSG;
5° een lid, aangewezen door de VVP.

De hoofdstatisticus van het Departement Kanselarij en Bestuur is ambtshalve voorzitter van het coördinatiecomité.

§ 3. Binnen het coördinatiecomité kunnen thematische werkgroepen worden opgericht. Die kunnen deskundigen in statistiek uitnodigen.

§ 4. Het secretariaat wordt waargenomen door de Vlaamse statistische autoriteit.

§ 5. Het coördinatiecomité stelt een huishoudelijk reglement op.

Artikel 6. (29/05/2016- ...)

§ 1. De Vlaamse statistische autoriteit bereidt jaarlijks, in overleg met het Coördinatiecomité voor Vlaamse Openbare Statistieken, en overeenkomstig de timing die afgesproken is in het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, het statistische programma voor en legt dat ter goedkeuring voor aan de Vlaamse Regering.

Dat programma bevat een overzicht van statistieken die relevant en nodig zijn voor het openbaar beleid in Vlaanderen, de informatiebehoeften van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en internationale verplichtingen. Daarbij wordt vermeld welke statistieken nieuw, te verbeteren of af te schaffen zijn, met de bijbehorende acties, timing, inzet van middelen, alsook de mogelijke samenwerking tussen Vlaamse overheidsinstanties of met andere statistische autoriteiten.

Het programma heeft een voortrollend karakter met doorkijk naar volgende jaren en evaluatie van vorige programma's.

Het programma bevat afspraken over de kwaliteitsmonitoring die door de Vlaamse statistische autoriteit zal worden uitgevoerd.

§ 2. Het statistische programma wordt ter advies voorgelegd aan de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken, die advies verstrekt binnen een termijn van dertig dagen.

De Vlaamse statistische autoriteit geeft duiding en toelichting aan de Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken over het gevolg dat aan het advies, vermeld in het eerste lid, gegeven is.

Artikel 7. (29/05/2016- ...)

 De Vlaamse statistische autoriteit volgt de uitvoering van het statistische programma op samen met het Coördinatiecomité voor Vlaamse openbare statistieken en brengt jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse Regering.

Artikel 8. (29/05/2016- ...)

Aan de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt een punt 10 toegevoegd, dat luidt als volgt:
"10. Algemeen Regeringsbeleid
- Raad voor Vlaamse Openbare Statistieken".

Artikel 9. (29/05/2016- ...)

De minister-president, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.