Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen

Datum 24/05/2016

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Definities
 2. HOOFDSTUK 2. Erkenning
  1. Afdeling 1. Doelgroep
  2. Afdeling 2. Werking
  3. Afdeling 3. Kwaliteit
  4. Afdeling 4. Werkingsgebied
  5. Afdeling 5. Rapportage
 3. HOOFDSTUK 3. Subsidiëring
 4. HOOFDSTUK 4. Procedures
  1. Afdeling 1. Erkenningsaanvraag
  2. Afdeling 2. Subsidieaanvraag

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
Gelet op het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 8;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning, artikel 27, 38, 39, 50, 51, 54, 81 en 90;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 april 2016,
Besluit :

HOOFDSTUK 1. Definities (... - ...)

Artikel 1. (20/06/2016- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° agentschap : het agentschap Kind en Gezin, vermeld in artikel 3 van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
2° besluit van 28 maart 2014 : het besluit van de Vlaamse Regering van 28 maart 2014 tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning;
3° ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen : een organisator die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 2 tot en met 9, van dit besluit en die erkend wordt voor de uitvoering van een laagdrempelig, ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen als vermeld in artikel 44 van het besluit van 28 maart 2014;
4° organisator : een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een rechtspersoon, al dan niet in de vorm van een samenwerkingsverband.

HOOFDSTUK 2. Erkenning (... - ...)

Afdeling 1. Doelgroep (... - ...)

Artikel 2. (20/06/2016- ...)

Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen richt zich tot gezinnen met kinderen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden en schoolgaand zijn, minstens tot en met de lagere schoolleeftijd.

Afdeling 2. Werking (... - ...)

Artikel 3. (20/06/2016- ...)

Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen geeft uitvoering aan al de opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, van het besluit van 28 maart 2014, en streeft daarbij al de doelstellingen na, vermeld in artikel 45 van het voormelde besluit.

Artikel 4. (20/06/2016- ...)

De opdrachten, vermeld in artikel 44, tweede lid, 1°, a) tot en met c), van het besluit van 28 maart 2014, worden op de volgende wijzen uitgevoerd :
1° door de organisatie van groepsgerichte activiteiten;
2° subsidiair, via het aanbieden van individuele ondersteuning.

Bij de uitvoering van de opdrachten, vermeld in het eerste lid, gaat er expliciete aandacht naar opvoedingsondersteuning en naar ondersteuning van de ouder-kind interactie.

Ook wordt gewerkt aan brede participatie van het gezin en het kind in de maatschappij, met expliciete aandacht op aansluiten op onderwijs, cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Afdeling 3. Kwaliteit (... - ...)

Artikel 5. (20/06/2016- ...)

Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen hanteert gezinsvriendelijke openingstijden, met voldoende spreiding en frequentie, en houdt rekening met de schooluren.

Artikel 6. (20/06/2016- ...)

Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen waakt erover dat de dienstverlening op vrijwillige basis geboden wordt.

Artikel 7. (20/06/2016- ...)

Een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen streeft ernaar om met de werking zo naadloos mogelijk aan te sluiten op voorschoolse initiatieven.

Afdeling 4. Werkingsgebied (... - ...)

Artikel 8. (20/06/2016- ...)

Het werkingsgebied van een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen kan intragemeentelijk, gemeentelijk of intergemeentelijk vormgegeven worden, op voorwaarde dat het werkingsgebied aaneensluitend is en de grenzen van de zorgregio het niveau kleine stad niet overstijgen.

Afdeling 5. Rapportage (... - ...)

Artikel 9. (20/06/2016- ...)

De jaarlijkse rapportage, vermeld in artikel 39 van het besluit van 28 maart 2014, heeft minstens betrekking op de volgende categorieën van gegevens :
1° de soort, de frequentie en de spreiding van elke activiteit;
2° het bereik per activiteit, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Het agentschap werkt, in overleg met het werkveld, de nadere richtlijnen uit.

HOOFDSTUK 3. Subsidiëring (... - ...)

Artikel 10. (01/01/2022- ...)

Om het subsidiebedrag, vermeld in artikel 61 van het besluit van 28 maart 2014, voor elk erkend en gesubsidieerd ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen vast te stellen, wordt een vast bedrag vermeerderd met een variabel bedrag.

Het vaste bedrag, vermeld in het eerste lid, bedraagt voor een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen 79.798,76 euro negenenzeventigduizend zevenhonderdachtennegentig euro zessenzeventig cent).

Om het variabele bedrag, vermeld in het eerste lid, te berekenen, geldt een basisbedrag dat bestaat uit het aantal minderjarigen in het werkingsgebied, vermenigvuldigd met 0.66 euro (zessenzestig cent). Het basisbedrag wordt vermeerderd met het bedrag dat verkregen wordt door de samengestelde indicator te vermenigvuldigen met 20% van het basisbedrag en met een bedrag dat rekening houdt met de evolutie van de geldelijke anciënniteit, vermeld in artikel 61, § 1/1, eerste lid, 3°, van het besluit van 28 maart 2014.

Het maximale subsidiebedrag dat aan een ambulant aanbod preventieve gezinsondersteuning voor schoolgaande kinderen kan worden toegekend, rekening houdend met de beschikbare begrotingskredieten, bedraagt 91.147,95 euro (eenennegentigduizend honderdzevenenveertig euro vijvennegentig cent).

De subsidie, vermeld in dit artikel, is gekoppeld aan de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2021. De bedragen worden geïndexeerd conform de wet van 1 maart 1977 houdende inrichting van een stelsel waarbij sommige uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk worden gekoppeld. De aanpassing wordt telkens gedaan vanaf de tweede maand die volgt op de maand waarin een spilindex wordt bereikt of erop wordt teruggebracht.

HOOFDSTUK 4. Procedures (... - ...)

Afdeling 1. Erkenningsaanvraag (... - ...)

Artikel 11. (20/06/2016- ...)

De erkenningsaanvraag bevat de volgende gegevens :
1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator. Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging;
2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;
3° het voorstel van werkingsgebied, vermeld in artikel 26, 2°, van het besluit van 28 maart 2014;
4° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 26, 3° en 4°, van het besluit van 28 maart 2014;
5° een beschrijving van de wijze waarop voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in dit besluit.

Het agentschap stelt voor de erkenningsaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.

Afdeling 2. Subsidieaanvraag (... - ...)

Artikel 12. (20/06/2016- ...)

De subsidieaanvraag bevat minimaal de volgende gegevens :
1° de identificatie- en contactgegevens van de organisator. Als de organisator een feitelijke vereniging is, worden de identificatie- en contactgegevens vermeld van elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die deel uitmaakt van de feitelijke vereniging;
2° de identificatie- en contactgegevens van de contactpersoon die de organisator heeft aangesteld;
3° als de organisator een feitelijke vereniging is, de identificatie- en contactgegevens van de vertegenwoordiger die zal optreden als ontvanger van de subsidie;
4° een begroting.

Het agentschap stelt voor de subsidieaanvraag, vermeld in het eerste lid, een sjabloon ter beschikking.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024