Ministerieel besluit tot bepaling van de gegevens die minimaal moeten worden opgenomen in een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel

Datum 12/07/2016

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, artikel 7, vierde lid, vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij de decreten van 3 juli 2015 en 18 december 2015;

Gelet op het Jachtadministratiebesluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014, artikel 31, § 2, tweede lid, en § 4, vierde lid, respectievelijk ingevoegd en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016, en artikel 31, § 6, vernietigd bij het arrest nr. 231.949 van 14 juli 2015 van de Raad van State en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 juli 2014;

Gelet op advies 59.377/1 van de Raad van State, gegeven op 6 juni 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
 

Artikel 1. (15/09/2016- ...)

Een schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een bepaald perceel als vermeld in artikel 31, § 2, tweede lid, § 4, vierde lid, en § 6, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 houdende de administratieve organisatie van de jacht in het Vlaamse Gewest, bevat minimaal de volgende gegevens:
1° de naam van de eigenaar of de jachtrechthouder die het jachtrecht van het perceel in kwestie overdraagt;
2° de naam van de persoon die het jachtrecht van het perceel in kwestie verwerft;
3° de begindatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
4° de einddatum van de overeenkomst waarmee het jachtrecht van het perceel in kwestie wordt overgedragen;
5° in voorkomend geval de soorten jachtwild waarop de overeenkomst van toepassing is;
6° het kadastrale perceelnummer van het perceel in kwestie.

In het geval dat de documenten moeten worden ingediend, volstaat het om kopieën of afschriften van de originele documenten te gebruiken. De titularis houdt de originele documenten ter beschikking voor controle.
 

Artikel 2. (15/09/2016- ...)

Ingeval het schriftelijk bewijs van het jachtrecht op een perceel vervat zit in de volgende documenten, volstaan de gegevens in die documenten, en is artikel 1 niet van toepassing:
1° een eigendomsakte;
2° een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Bij twijfel of het bewijs van het jachtrecht vervat zit in het aanslagbiljet, kan de bevoegde ambtenaar aan wie het aanslagbiljet wordt voorgelegd, alsnog vragen om bijkomend de eigendomsakte als vermeld in punt 1° voor te leggen.

In het geval dat de documenten moeten worden ingediend, volstaat het om kopieën of afschriften van de originele documenten te gebruiken. De titularis houdt de originele documenten ter beschikking voor controle.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/09/2023