Besluit van de Vlaamse Regering houdende [... (opgeh. BVR 21 december 2018, art. 1, I: 21 december 2018)] subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning

Datum 23/09/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 4, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de financiën en de begrotingen, gegeven op 15 juli 2016;

Gelet op de adviesaanvraag, die op 19 juli 2016 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen de voorziene termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° besluit van 27 november 2015: het besluit van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning;
2° departement: het Departement Omgeving.

Artikel 2. (01/04/2017- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder omgevingsloket: het digitale loket, vermeld in artikel 147, derde lid, van het besluit van 27 november 2015.

Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie van 3000 euro (drieduizend euro) toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies die op 1 december 2016 nog niet op het uitwisselingsplatform digitale bouwaanvraag zijn aangesloten en het omgevingsloket gebruiken vanaf 23 februari 2017, als tegemoetkoming in de noodzakelijke investeringen met het oog op de digitale behandeling en verwerking, en de uitwisseling van dossiers via het omgevingsloket.

Het departement betaalt die subsidie uiterlijk uit op 1 september 2017 als de gemeente of de provincie vóór 1 juni 2017 het departement heeft laten weten op welk rekeningnummer de subsidie uitbetaald kan worden.
 

Artikel 3. (21/08/2017- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder uitwisselingsplatform omgevingsvergunning: het digitale platform, vermeld in artikel 147, eerste lid, van het besluit van 27 november 2015.

Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies als tegemoetkoming voor de digitale werking in het kader van de omgevingsvergunning.

De subsidie, vermeld in het tweede lid, bedraagt 4500 euro.

Het departement betaalt de subsidie, vermeld in het derde lid, uiterlijk op 31 december 2017 uit aan de provincies en gemeenten die voor 1 juni 2017 zijn ingestapt in de omgevingsvergunning en uiterlijk op 1 juli 2018 aan alle andere gemeenten. Het subsidiebedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat de gemeente of de provincie aan het departement heeft bezorgd.

Artikel 3/1. (21/12/2018- ...)

Binnen de perken van de daarvoor bestemde kredieten op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap wordt een subsidie toegekend aan de Vlaamse gemeenten en de Vlaamse provincies als tegemoetkoming voor de digitale aanpassingen in het kader van de uitbreiding van de omgevingsvergunning met de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen en in het kader van de herwerkingen van de dossierbehandelingssystemen die informatie uitwisselen met het Omgevingsloket.

De subsidie, vermeld in het eerste lid, bedraagt 4.500 euro per gemeente en per provincie. Met gemeenten worden de gemeenten bedoeld die bestaan op 1 augustus 2018.

Het departement betaalt de subsidie, vermeld in het tweede lid, uiterlijk op 30 juni 2019 uit aan de provincies en de gemeenten. Het subsidiebedrag wordt overgeschreven op het rekeningnummer dat de gemeente of de provincie aan het departement heeft bezorgd.

Artikel 4. (23/02/2017- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid wordt opgeheven op 1 december 2016.
 

Artikel 5. (23/02/2017- ...)

Subsidies die aangevraagd zijn op grond van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, worden toegekend op voorwaarde dat de effectieve toetreding tot het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 1, 4°, van het voormelde besluit van 4 april 2014, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, plaatsvond vóór 1 december 2016.
 

Artikel 6. (23/02/2017- ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van artikel 4, eerste lid, van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 7. (23/02/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening en voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.