Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de langdurige overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Datum 07/10/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, en § 2;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Overwegende dat overvloedige regenval en overstromingen hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies;

Gelet op de info verstrekt door de gemeenten betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze regenval;

Overwegende dat het verschijnsel in totaal voor minstens 50.000.000 EUR schade heeft veroorzaakt;

Overwegende dat de overvloedige regenval en overstromingen van 27 mei tot 26 juni 2016 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie gegeven op 3 oktober 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding gegeven op 3 oktober 2016;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (10/11/2016- ...)

De overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 op het grondgebied van alle Vlaamse provincies worden als een algemene ramp beschouwd die de toepassing rechtvaardigt van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
 

Artikel 2. (10/11/2016- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp op 27 mei tot 26 juni 2016 beslaat alle Vlaamse provincies.
 

Artikel 3. (10/11/2016- ...)

De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.
 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 16/04/2024