Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Datum 07/10/2016

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, en § 2;

Overwegende dat een windhoos en rukwinden met lokaal karakter hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Gelet op het advies van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België van 14 oktober 2015 betreffende de voormelde natuurverschijnselen en het technische verslag opgemaakt door het Vlaams Rampenfonds waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van deze gemeenten deze fenomenen voldoen aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat de windhoos en rukwinden met lokaal karakter van 29 en 30 augustus 2015 derhalve een uitzonderlijk karakter hebben;

Gelet op de info verstrekt door de gemeenten betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze rukwinden met lokaal karakter;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 september 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie gegeven op 3 oktober 2016;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (10/11/2016- ...)

De windhoos en rukwinden met lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 29 en 30 augustus 2015 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.
 

Artikel 2. (10/11/2016- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp op 29 en 30 augustus 2015 is beperkt tot de gemeenten waarvan de naam hieronder vermeld wordt :
Provincie West-Vlaanderen
Kortemark
Oostkamp
Torhout

Artikel 3. (10/11/2016- ...)

De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 16/04/2024