Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van [titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018]

Datum 16/09/2016

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Definities
 2. HOOFDSTUK 2 De berekening van de vergoeding
 3. HOOFDSTUK 3 De modellicenties
 4. HOOFDSTUK 4 [Overzichtslijsten en portaalsites (verv. BVR 8 september 2023, art. 5, I: 29 oktober 2023)]
 5. HOOFDSTUK 5 Evaluatie
 6. HOOFDSTUK 6 Uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties onderling
 7. HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen
 8. HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen
 9. BIJLAGE 1
 10. BIJLAGE 2
 11. BIJLAGE 3

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, het laatst gewijzigd bij het decreet van 4 mei 2016;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 22, eerste lid;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 3, 7, 8 en 9, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, artikel 15, § 1, tweede lid, en artikel 21/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 7/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 21, vierde lid, en artikel 22, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);

Gelet op het ministerieel besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 21 juni 2016;

Gelet op advies 59.750/1/V, gegeven op 24 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de Europese Commissie richtsnoeren inzake aanbevolen standaardlicenties, datasets en kostentoerekening voor het hergebruik van documenten (2014/C 240/01) heeft meegedeeld;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

HOOFDSTUK 1 Definities (... - ...)

Artikel 1. (10/05/2021- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018;
2° ...;
3° Digitaal Vlaanderen : het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen;
4° minister : de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn.
 

HOOFDSTUK 2 De berekening van de vergoeding (... - ...)

Artikel 2. (01/01/2019- ...)

Als ingevolge artikel II.59, eerste lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 een vergoeding wordt gevraagd voor fysieke terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik, daarin inbegrepen de terbeschikkingstelling van elektronische bestuursdocumenten op een materiële drager, blijft die vergoeding beperkt tot een of meer van de volgende marginale kosten :
1° de infrastructuur : de kosten van de ontwikkeling, het softwareonderhoud, het hardwareonderhoud en de connectiviteit, beperkt tot wat noodzakelijk is om de bestuursdocumenten voor het hergebruik beschikbaar te stellen;
2° kopiëren : de kosten van de productie en de terbeschikkingstelling van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten, inclusief de kosten van de materiële drager;
3° de behandeling : het verpakkingsmateriaal en de voorbereiding van de terbeschikkingstelling;
4° het overleg : de telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails met de verzoekers van het hergebruik en de kosten van de klantendienst;
5° de levering : de portkosten voor het versturen van bestuursdocumenten met de normale post of met een koerier;
6° de speciale verzoeken : de kosten van het op verzoek voorbereiden en formatteren van bestuursdocumenten.

Bij het bepalen van de wijze van fysieke terbeschikkingstelling is de verstrekkende instantie ertoe gehouden om te kiezen voor de terbeschikkingstelling die de kosten voor de hergebruiker zo laag mogelijk houden.

In geval van terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten voor hergebruik in een onlineomgeving wordt geen vergoeding gevraagd. In afwijking daarvan kan een vergoeding als vermeld in het eerste lid worden gevraagd als de instantie vooraf een gemotiveerde melding aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid heeft bezorgd, waarin ook een verantwoording is opgenomen van de marginale kosten die worden aangerekend.
 

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

De totale vergoeding, vermeld in artikel II.59, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, wordt berekend op basis van de volgende criteria :
1° de kosten vallen onder een of meer van de volgende categorieën :
a) kosten in verband met het creëren van bestuursdocumenten :
1) het produceren : het genereren van bestuursdocumenten en metagegevens, de kwaliteitscontrole en het omzetten van de bestuursdocumenten naar een digitaal formaat;
2) het verzamelen : het vergaren en het sorteren van bestuursdocumenten;
3) het anonimiseren : de verwijdering, de afscherming en de verarming van bestuursdocumenten of delen van bestuursdocumenten;
b) kosten in verband met het verspreiden van bestuursdocumenten :
1) de infrastructuur : de ontwikkeling, het softwareonderhoud, het hardwareonderhoud en de media;
2) het kopiëren : de kosten van de productie en de terbeschikkingstelling van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten, inclusief de kosten van de materiële drager;
3) de behandeling : het verpakkingsmateriaal en de voorbereiding van de terbeschikkingstelling;
4) het overleg : de telefoongesprekken en de uitwisseling van e-mails met verzoekers van het hergebruik en de kosten van de klantendienst;
5) de levering : de portkosten voor het versturen van bestuursdocumenten met de normale post of met een koerier;
c) overheadkosten als die kosten een aantoonbaar rechtstreeks verband houden met de categorieën, vermeld in punt a) en b);
2° de kosten worden berekend door de totale kostprijs van een kwantificeerbare reeks bestuursdocumenten als referentie te gebruiken en op basis daarvan de kostprijs van een extra exemplaar van de bestuursdocumenten af te leiden;
3° de kosten zijn gezuiverd van inkomsten die de instantie tijdens de productie of de verzameling heeft gegenereerd, voor zover die inkomsten bekend zijn bij de instantie;
4° de kosten en eventuele inkomsten worden elk jaar beoordeeld en de vergoeding wordt aangepast aan de potentiële vraag, op basis van een redelijkerwijs verantwoordbare raming van de instantie;
5° de kosten mogen door de instantie worden vermeerderd met een redelijk rendement op de investering conform artikel 5, eerste lid.
 

Artikel 4. (29/10/2023- ...)

In het geval, vermeld in artikel II.59, vierde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, kunnen, met behoud van de toepassing van de categorieën, vermeld in artikel 3, 1°, ook de volgende categorieën van kosten in aanmerking komen :
1° kosten voor het archiefbeheer : de kosten voor het bewaren van bestuursdocumenten;
2° kosten in verband met de rechtenvereffening : de tijd en de mankracht die wordt ingezet voor het identificeren van derden bij wie rechten berusten en het verkrijgen van de toestemming van die rechthebbenden.

Die kosten mogen door de instantie worden vermeerderd met een redelijk rendement op de investering als vermeld in artikel II.59, vijfde lid, 1°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 

Artikel 5. (29/10/2023- ...)

...

Artikel 6. (29/10/2023- ...)

De minister kan, als dat nodig is, de berekening van de vergoeding, vermeld in artikel 2, 3 en 4, verder verduidelijken.
 

HOOFDSTUK 3 De modellicenties (... - ...)

Artikel 7. (29/10/2023- ...)

In geval van hergebruik als vermeld in artikel II.55, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, hanteert de instantie een van de volgende modellicenties :
1° de CC0-verklaring, opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;
2° de modellicentie voor gratis hergebruik, opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;
2°/1 de Creative Commons – Naamsvermelding 4.0. Internationaal licentie, vermeld in artikel 4, lid 3, van de uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst met specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor publicatie en hergebruik van die gegevens;
3° de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding, opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.
 

Artikel 8. (26/09/2017- ...)

...

Artikel 9. (28/11/2016- ...)

De modellicenties worden samen met een toelichting op de website van de Vlaamse overheid gepubliceerd. De minister kan de modellicenties, vermeld in artikel 7 en 8, wijzigen op voorwaarde dat de minister de voorgenomen wijziging vooraf aan de Vlaamse Regering meedeelt en die wijzigingen vervolgens op de voornoemde website wordt gepubliceerd. De wijziging van de modellicenties heeft geen impact op het bestaan, de rechtsgeldigheid of de gevolgen van licenties die een instantie al vóór de wijziging heeft toegestaan.

Na een wijziging van de modellicenties kunnen bestaande licentienemers de instanties verzoeken om een nieuwe licentie te ontvangen voor dezelfde bestuursdocumenten waarvoor ze al over een licentie beschikken, conform de gewijzigde modellen. De instanties zullen dat verzoek behandelen als een volledig nieuw verzoek, op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria als voor een nieuwe aanvrager.

HOOFDSTUK 4 [Overzichtslijsten en portaalsites (verv. BVR 8 september 2023, art. 5, I: 29 oktober 2023)] (... - ...)

Artikel 10. (29/10/2023- ...)

§1. De overzichtslijsten, vermeld in artikel II.62, eerste lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, worden gepubliceerd in het centrale register van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel III.82, §2, van het voormelde decreet. Het voormelde centrale register is raadpleegbaar via een portaalsite en wordt beheerd door het agentschap Facilitair Bedrijf, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap “agentschap Facilitair Bedrijf”.

§2. Digitaal Vlaanderen beheert conform artikel II.62, derde lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 één enkel toegangspunt voor de geleidelijke beschikbaarstelling van geschikte datasets die in het bezit zijn van instanties, vermeld in artikel II.53, §1, van het voormelde decreet, voor de bestuursdocumenten die voor hergebruik in aanmerking komen. De voormelde datasets zijn raadpleegbaar aan de hand van een portaalsite. 

De portaalsite, vermeld in het eerste lid, staat ook ter beschikking van de andere instanties die geschikte datasets over bestuursdocumenten die voor hergebruik in aanmerking komen, beschikbaar willen stellen.

Artikel 11. (29/10/2023- ...)

...

HOOFDSTUK 5 Evaluatie (... - ...)

Artikel 12. (29/10/2023- ...)

...

Artikel 13. (29/10/2023- ...)

Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid evalueert in welke mate de instanties gebruikmaken van de portaalsite, vermeld in artikel 10, §2, eerste lid, en welke hoogwaardige datasets, vermeld in de uitvoeringsverordening (EU) 2023/138 van de Commissie van 21 december 2022 tot vaststelling van een lijst met specifieke hoogwaardige datasets en de regelingen voor publicatie en hergebruik van die gegevens, op de voormelde portaalsite”. 
 

HOOFDSTUK 6 Uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties onderling (... - ...)

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

Uiterlijk binnen twintig werkdagen na ontvangst van het verzoek tot levering van bestuursdocumenten, vermeld in artikel III.72 van het bestuursdecreet van 7 december 2018, bezorgt de instantie die de gevraagde bestuursdocumenten in kwestie bezit, de gevraagde bestuursdocumenten aan de vragende instantie.

Als de bestuursdocumenten niet binnen de leveringstermijn, vermeld in het eerste lid, kunnen worden bezorgd, wordt de vragende instantie daarvan op de hoogte gebracht en wordt de reden van de vertraging meegedeeld. Een andere leveringstermijn wordt in dat geval in onderlinge overeenkomst bepaald.

In afwijking van het eerste lid, wordt in nood- of crisissituaties onmiddellijk toegang verleend tot de gevraagde bestuursdocumenten.
 

Artikel 15. (26/09/2017- ...)

De instantie die de bestuursdocumenten heeft ontvangen, is verplicht :
1° adequate en afdoende technologische en organisatorische maatregelen te treffen om onrechtmatige toegang tot of onrechtmatig gebruik van de bestuursdocumenten te voorkomen;
2° een bronvermelding op te nemen zoals bepaald door de bezorgende instantie, als die daarom verzoekt;
3° in geval van publieke kennisgeving eventuele bijkomende voorwaarden met beperkte en technische draagwijdte na te leven zoals bepaald door de bezorgende instantie in overleg met het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Artikel 16. (28/11/2016- ...)

Als een instantie de uitvoering van haar publieke taak geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een opdrachtnemer, mag die opdrachtnemer toegang krijgen tot de bestuursdocumenten en kan die opdrachtnemer die bestuursdocumenten gebruiken voor de uitvoering van de publieke taak die hem is toevertrouwd. De bepalingen voor de toegang en het gebruik zijn ook van toepassing op de opdrachtnemer.

De instantie, vermeld in het eerste lid, neemt alle adequate en afdoende maatregelen opdat de opdrachtnemer alleen toegang heeft tot de bestuursdocumenten voor de vervulling van de publieke taak, om te voorkomen dat die documenten worden gebruikt buiten de grenzen van de publieke taak die hem is toevertrouwd.

Bij de aanvang van de opdracht brengt de instantie, vermeld in het eerste lid, de opdrachtnemer op de hoogte van de voorwaarden voor de toegang en het gebruik.
 

Artikel 17. (28/11/2016- ...)

In afwijking van de bepalingen van dit hoofdstuk, is op de uitwisseling van bestuursdocumenten uit geografische gegevensbronnen door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen, het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI van toepassing.
 

HOOFDSTUK 7 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Artikel 18. (28/11/2016- ...)

In artikel 2, § 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie wordt tussen het woord "economische" en het woord "of" de zinsnede ", technische" ingevoegd.
 

Artikel 19. (28/11/2016- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt :
" § 2. De leden van de afdeling hergebruik van overheidsinformatie, onder wie de voorzitter, worden aangewezen door de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn, op voordracht van het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, en na mededeling aan de Vlaamse Regering.";
2° in paragraaf 3 wordt de zinsnede "- voor wat betreft de leden van de afdeling openbaarheid - of de Vlaamse Regering - voor wat betreft de aangeduide leden van de afdeling hergebruik van overheidsinformatie -" opgeheven.
 

Artikel 20. (28/11/2016- ...)

In artikel 5 van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "- voor wat betreft de leden van de afdeling openbaarheid - of de Vlaamse Regering - voor wat betreft de aangeduide leden van de afdeling hergebruik van overheidsinformatie -" telkens opgeheven.
 

Artikel 21. (28/11/2016- ...)

In artikel 8 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in het eerste lid worden de woorden "beide afdelingen van de beroepsinstantie" vervangen door de woorden "de afdeling openbaarheid van bestuur";
2° tussen het eerste en het tweede lid worden twee leden ingevoegd, die luiden als volgt :
"Het secretariaat van de afdeling hergebruik is gevestigd bij Informatie Vlaanderen.
In het tweede lid wordt verstaan onder Informatie Vlaanderen : het agentschap, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.".
 

Artikel 22. (28/11/2016- ...)

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° de zinsnede "conform het decreet van 12 juni 2015" wordt vervangen door de zinsnede "conform het decreet van 27 april 2007";
2° de woorden "gelden de toegangs- en gebruiksvoorwaarden, vermeld in de licentie, die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd" worden vervangen door de woorden "wordt de modellicentie voor gratis hergebruik, vermeld in artikel 7, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gehanteerd".
 

HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 23. (28/11/2016- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven :
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie bij de diverse departementen binnen de Vlaamse ministeries en bij de intern verzelfstandigde agentschappen zonder rechtspersoonlijkheid;
2° het ministerieel besluit van 8 oktober 2007 met betrekking tot vastlegging van de modellicentie inzake hergebruik van overheidsinformatie.
 

Artikel 24. (28/11/2016- ...)

De inwerkingtreding van dit besluit heeft geen impact op het bestaan, de rechtsgeldigheid of de gevolgen van licentieovereenkomsten die werden gesloten voor de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 25. (28/11/2016- ...)

Als een instantie een vergoeding vraagt voor de terbeschikkingstelling van bestuursdocumenten in het kader van een licentieovereenkomst die werd gesloten vóór de inwerkingtreding van dit besluit, onderzoekt de instantie of die vergoeding voldoet aan de bepalingen, vermeld in hoofdstuk 2, en wordt de vergoeding in voorkomend geval aangepast.
 

Artikel 26. (28/11/2016- ...)

Na de inwerkingtreding van dit besluit kunnen bestaande licentienemers de instanties verzoeken om een nieuwe licentie te ontvangen voor dezelfde bestuursdocumenten waarvoor ze al over een licentie beschikken, conform de bepalingen van dit besluit en de nieuwe modellicenties. De instanties zullen dat verzoek behandelen als een volledig nieuw verzoek, op dezelfde wijze en volgens dezelfde criteria als voor een nieuwe aanvrager.
 

Artikel 27. (28/11/2016- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de informatiemaatschappij, het structureren, opslaan, uitwisselen en ontsluiten van informatie en de infolijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1 (... - ...)

BIJLAGE 1 (01/01/2019- ...)

Bijlage 1. De CC0-verklaring, vermeld in artikel 7, 1°
 
De CC0-verklaring
 
De overheidsinstantie mag overeenkomstig de voorwaarden van artikel 7 gebruikmaken van de Nederlandstalige tekst van de CC0-verklaring zoals die gepubliceerd is op de website van Creative Commons. Hieronder vindt u een samenvatting van de verklaring. De volledige en juridisch afdwingbare versie van de licentie is de versie CC0 1.0 Universeel die gepubliceerd is op de voornoemde website.
 
“De overheidsinstantie die een werk onder deze verklaring plaatst, heeft het werk in het publiek domein geplaatst door het wereldwijd afstand doen van al haar rechten op het werk onder het auteursrecht, met inbegrip van alle gerelateerde en naburige rechten, voor zover dat is toegestaan door de wet. U kunt het werk kopiëren, wijzigen, en openbaar maken, ook voor commerciële doeleinden, zonder dat u daarvoor toestemming moet vragen.
De octrooirechten of merkenrechten van enig persoon, of de rechten van andere personen op het werk of het gebruik ervan, zoals het recht op afbeelding of privacy worden op geen enkele manier aangetast door de CC0-verklaring.
Tenzij expliciet is aangegeven, geeft de overheidsinstantie die dat werk onder een CC0-verklaring plaatst, geen enkele garantie over het werk, en wijst ze de aansprakelijkheid af voor elke schade door het hergebruik van het werk, voor zover dat rechtsgeldig is onder de toepasselijke wetgeving.
Als u het werk gebruikt of citeert, mag u niet de indruk wekken dat het werk door de rechthebbende wordt erkend of goedgekeurd.”

BIJLAGE 2 (... - ...)

BIJLAGE 2 (29/10/2023- ...)

Bijlage 2. De modellicentie voor gratis hergebruik, vermeld in artikel 7, 2°
 
De licentie voor gratis hergebruik
 
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten die in het bezit zijn van een instantie en gratis ter beschikking worden gesteld. Door het uitoefenen van de rechten met betrekking tot het aangeboden bestuursdocument die in deze licentie worden verleend, aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van deze licentie.
 
Artikel 1. Interpretatie
 
Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 en zijn uitvoeringsbesluiten.
 
Artikel 2. Definities
 
Product: het bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever aan de licentienemer ter beschikking wordt gesteld.
 
Licentiegever: de instantie van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instantie van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instelling met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, de milieu-instantie, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet of een overheidsonderneming als vermeld in artikel I.3, 9°, van het voormelde decreet, die voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in artikel II.53, §1, eerste lid, 5°, van het voormelde decreet, die houder is van de nodige rechten op het product om hergebruik toe te staan en die de bevoegdheid heeft om het product onder deze licentie ter beschikking te stellen;
 
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;
 
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product;
 
Intellectuele eigendomsrechten: de rechten die zijn vervat in Boek XI - Intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht, inzonderheid het auteursrecht, naburige rechten, en databankrechten.
 
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
 
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve en wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.
 
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
 
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product, een bronvermelding op te nemen zoals wordt gespecificeerd door de licentiegever. Bij gebrek aan een dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal waarin het product beschikbaar werd gemaakt onder de licentie. Als bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijs niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor gratis hergebruik Vlaanderen v1.0”.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te plegen op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.
 
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
 
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
 
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
 
Artikel 6. Prijs
 
De toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product zijn gratis.
 
Artikel 7. Einde van de licentie
 
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt van rechtswege beëindigd als de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft, als het product niet langer in aanmerking komt voor hergebruik onder de voorwaarden van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, of als de licentie moet worden aangepast ten gevolge van een dwingende rechterlijke uitspraak.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden bij de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.
 
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborgen inzake de volledigheid of de juistheid van enige informatie, vervat in het product. De licentiegeven of de verstrekker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product.
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
 
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.
Informatie over de licentie
 
De licentie is op zo’n wijze ontworpen dat ze compatibel is met andere open licenties die een naamsvermelding als voorwaarde bevatten, zoals de Engelse Open Government Licence, de Franse Licence Ouverte, de Creative Commons Attribution licentie 3.0 of de Open Data Commons Attribution licentie 1.0.
 
Dit is versie 1.0 van de modellicentie voor gratis hergebruik.

BIJLAGE 3 (... - ...)

BIJLAGE 3 (29/10/2023- ...)

Bijlage 3. De modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding, vermeld in artikel 7, 3°
 
De licentie voor hergebruik tegen vergoeding
 
Deze licentie omvat de voorwaarden voor het hergebruik van bestuursdocumenten in het bezit van een overheidsinstantie, die ter beschikking worden gesteld tegen vergoeding. Door het uitoefenen van de rechten, verleend in deze licentie, met betrekking tot het aangeboden bestuursdocument, aanvaardt de licentienemer de voorwaarden van deze licentie.
 
Artikel 1. Interpretatie
 
Tenzij anders vermeld wordt, hebben de woorden of termen die in deze licentie gebruikt worden, dezelfde betekenis als in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.
 
Artikel 2. Definities
 
Product: bestuursdocument dat onder deze licentie door de licentiegever aan de licentienemer ter beschikking wordt gesteld.
 
Licentiegever: de instantie van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instantie van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instelling met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet of een overheidsonderneming als vermeld in artikel I.3, 9°, van het voormelde decreet, die voldoet aan een van de voorwaarden, vermeld in artikel II.53, §1, eerste lid, 5°, van het voormelde decreet, die houder is van de nodige rechten op het product om hergebruik toe te staan en die de bevoegdheid heeft om het product onder deze licentie ter beschikking te stellen.
 
Verstrekker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan aan wie door de licentiegever het recht werd verleend om het product te verspreiden en ter beschikking te stellen voor hergebruik;
 
Licentienemer: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of groepering ervan die onder deze licentie gebruiksrechten krijgt op het product;
 
Intellectuele eigendomsrechten: de rechten die zijn vervat in Boek XI - Intellectuele eigendom van het Wetboek van economisch recht, inzonderheid het auteursrecht, naburige rechten, en databankrechten.
 
Artikel 3. Voorwerp van de licentie
 
De licentienemer krijgt het niet-exclusieve en wereldwijde recht om het product te hergebruiken voor elk rechtmatig doeleinde, met inbegrip van het reproduceren, doorgeven, publiceren, aanpassen en commercieel exploiteren van het product.
 
Artikel 4. Verplichtingen van de licentienemer
 
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product, een bronvermelding op te nemen zoals wordt gespecificeerd door de licentiegever. Bij gebrek aan een dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever en zo mogelijk de datum of het jaartal waarin het product beschikbaar werd gemaakt onder de licentie. Als bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijs niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie, verkregen onder de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding Vlaanderen v1.0”.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
 
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te plegen op de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.
 
Artikel 5. Intellectuele eigendomsrechten
 
De licentiegever behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op het product, behoudens de rechten die expliciet in deze licentie zijn toegekend aan de licentienemer.
 
De licentienemer behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de werken die hij creëert op basis van het product, zonder evenwel afbreuk te doen aan de verplichtingen betreffende het hergebruik van het product in deze werken, zoals omschreven in deze licentie.
 
Artikel 6. Prijs
 
De licentienemer betaalt de vergoeding voor de toegang tot, de verstrekking en het hergebruik van het product, waarvan het bedrag en de betalingswijze duidelijk is aangegeven door de licentiegever of de verstrekker. De licentienemer mag gebruikmaken van de rechten onder deze licentie na de integrale en correcte ontvangst van de vergoeding volgens de richtlijnen, aangegeven door de licentiegever of de verstrekker.
 
Artikel 7. Einde van de licentie
 
De licentie geldt voor onbepaalde duur. Ze wordt van rechtswege beëindigd als de licentienemer de voorwaarden ervan niet naleeft, als het product niet langer in aanmerking komt voor hergebruik onder de voorwaarden van titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, of als de licentie moet worden aangepast ten gevolge van een dwingende rechterlijke uitspraak.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid
 
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden bij de publieke taak van de licentiegever en de licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.
 
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat waarin het zich bevindt, zonder enige waarborgen inzake de volledigheid of de juistheid van enige informatie, vervat in het product. De licentiegever of de verstrekker kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade, ongeacht de aard of juridische kwalificatie ervan, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product.
 
Artikel 9. Toepasselijk recht en beroepsprocedure
 
Het Belgische recht is toepasselijk. Geschillen over de inhoud of de uitvoering van deze licentie moeten worden voorgelegd aan de Beroepsinstantie inzake Openbaarheid van Bestuur en Hergebruik van Overheidsinformatie, volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in titel II, hoofdstuk 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

Informatie over de licentie
 
Dit is versie 1.0 van de modellicentie voor hergebruik tegen vergoeding.
 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 10/12/2023