Besluit van de Vlaamse Regering houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

Datum 14/10/2016

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)
  2. HOOFDSTUK 2 Taken en bevoegdheden
  3. HOOFDSTUK 3 Samenstelling
  4. HOOFDSTUK 4 Werking van de VARIO
  5. HOOFDSTUK 5 Vergoeding voorzitter en leden
  6. HOOFDSTUK 6 International Advisory Board (IAB)
  7. HOOFDSTUK 7 Overleg met andere adviesorganen en actoren
  8. HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,

Gelet op artikel 87, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming van de instellingen';

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, derde lid, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015;

Gelet op het advies van Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juni 2016;

Gelet op advies nummer 59.859/1/V van de Raad van State, gegeven op 29 juli 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

HOOFDSTUK 1 Oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

Er wordt bij het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie een adviesraad opgericht, de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen te noemen afgekort VARIO.

De VARIO is een adviesraad als vermeld in artikel III.1, derde lid, van het bestuursdecreet van 7 december 2018.
 

HOOFDSTUK 2 Taken en bevoegdheden (... - ...)

Artikel 2. (04/12/2016- ...)

De VARIO kan advies verlenen over de volledige innovatieketen, van het niet-gericht wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten tot het toepassingsgericht onderzoek met het oog op de valorisatie van dit onderzoek en de transformatie van de Vlaamse industrie. De VARIO kan ook advies verlenen over het beleid met betrekking tot de industrie, de dienstensector en het ondernemerschap.

De VARIO is bevoegd om over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemingsbeleid op eigen initiatief, op verzoek van de Vlaamse Regering of op verzoek van het Vlaams Parlement:
1° strategisch advies te verstrekken en studies te verrichten over middellange- en lange termijn-ontwikkelingen en uitdagingen;
2° aanbevelingen te formuleren en studies te verrichten over de globale beleidslijnen en prioriteiten en over het begrotingsbeleid;
3° adviezen te formuleren bij voorstellen of voorontwerpen van decreet of bij ontwerpen van besluit van strategisch belang.
 

Artikel 3. (04/12/2016- ...)

De VARIO kan autonoom beslissingen nemen over zijn werking en over het personeelsbeleid van zijn secretariaat, binnen de budgetten die hem door de Vlaamse Regering hiervoor respectievelijk worden toegewezen en binnen de perken en met in acht name van de voorwaarden en modaliteiten die zijn vastgelegd in de bepalingen van relevante wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, dienstorders en andere vormen van reglementeringen, richtlijnen en beslissingen.

Artikel 4. (04/12/2016- ...)

De VARIO zal ook optreden als Vlaamse gesprekspartner en vertegenwoordiger van Vlaanderen bij analoge nationale en internationale adviesorganen.
 

HOOFDSTUK 3 Samenstelling (... - ...)

Artikel 5. (04/12/2016- ...)

De VARIO bestaat uit een voorzitter en maximaal negen andere leden, aangesteld door de Vlaamse Regering op voordracht van de minister of minister(s), bevoegd voor de economie, het wetenschapsbeleid en het technologisch innovatiebeleid ieder wat hem of haar betreft. De voorzitter en de leden worden aangesteld ten persoonlijke titel.

De voorzitter en elk van de leden van de VARIO moeten kennis en ervaring hebben met het wetenschaps-, innovatie- en/of ondernemingsbeleid.

Bij de samenstelling van de raad wordt er op toegezien dat er geen onevenwicht ontstaat tussen de drie beleidsvelden economie, wetenschap en innovatie.

De secretaris-generaal van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie, de administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren en Ondernemen, de secretaris-generaal van het FWO en de algemeen manager van PMV kunnen worden uitgenodigd voor toelichting en waarneming in functie van de agenda van de VARIO. De agenda zal hen telkens worden meegedeeld.
 

Artikel 6. (04/12/2016- ...)

De voorzitter en de leden van de VARIO worden telkens benoemd uiterlijk zes maanden na de beëdiging van de Vlaamse Regering. De termijn van deze benoeming loopt tot wanneer de nieuwe voorzitter en leden van de VARIO zijn benoemd.

Als de voorzitter en de leden van de VARIO niet binnen die termijn van zes maanden benoemd zijn, worden de lopende mandaten voortgezet tot de Vlaamse Regering de nieuwe voorzitter en leden benoemt.
 

Artikel 7. (04/12/2016- ...)

De leden van de VARIO oefenen hun functie volledig onafhankelijk van de overheid uit.

Het lidmaatschap van de VARIO is onverenigbaar met:
- een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement;
- het ambt van minister, staatssecretaris en hun kabinetsleden;
- het ambt van personeelslid van een departement of agentschap van de Vlaamse overheid dat in een hiërarchische verhouding staat tot de minister die de adviesraad in kwestie tot zijn bevoegdheid heeft;
- het ambt van personeelslid van het Vlaams Parlement en de bij het Vlaams Parlement opgerichte diensten;
- het ambt van personeelslid van de VARIO.
 

HOOFDSTUK 4 Werking van de VARIO (... - ...)

Artikel 8. (04/12/2016- ...)

De VARIO beraadslaagt collegiaal over de uit te brengen adviezen, volgens de procedure van de consensus. Als er geen consensus kan worden bereikt, wordt er gestemd en wordt de stemmenverhouding in het advies vermeld. Er kan een minderheidsnota aan het advies worden toegevoegd.
 

Artikel 9. (04/12/2016- ...)

De VARIO kan voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken of voor het uitvoeren van studieopdrachten een beroep doen op externe deskundigen.
 

Artikel 10. (04/12/2016- ...)

De VARIO maakt, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het benoemingsbesluit van de VARIO, een huishoudelijk reglement op waarin minstens de volgende elementen worden geregeld:
1° de frequentie en de werkwijze van de bijeenkomsten en beraadslaging;
2° de bevoegdheden van de voorzitter;
3° de bevoegdheden van de leden;
4° het instellen van werkgroepen of projectgroepen;
5° de manier van bekendmaking van de adviezen;
6° de voorwaarden waaronder de adviesraad een beroep kan doen op externe deskundigen.
 

Artikel 11. (04/12/2016- ...)

Aan de VARIO wordt een permanent secretariaat ter beschikking gesteld dat geleid wordt door een secretaris onder het gezag van de voorzitter en dat toegevoegd wordt aan het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Artikel 12. (04/12/2016- ...)

De VARIO beschikt voor het uitvoeren van zijn opdrachten over een apart werkingsbudget dat jaarlijks ingeschreven wordt in de beleidskredieten van de begroting van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.
 

Artikel 13. (04/12/2016- ...)

Tussen de VARIO en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie wordt een protocol afgesloten om de onafhankelijkheid van de adviesraad te garanderen en onderlinge afspraken over de samenwerking vast te leggen.

HOOFDSTUK 5 Vergoeding voorzitter en leden (... - ...)

Artikel 14. (19/02/2018- ...)

De geldelijke vergoeding aan de leden wordt vastgelegd op 250 euro/vergadering. De geldelijke vergoeding aan de voorzitter wordt vastgelegd op 500 euro/vergadering.

De bedragen, vermeld in dit artikel, zijn gekoppeld aan het spilindexcijfer 103,04 (basis 2013).
 

Artikel 14/1. (01/01/2017- ...)

De voorzitter en de leden krijgen voor de verplaatsing naar de vergaderingen een vergoeding van de reiskosten conform artikel VII 80 van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

HOOFDSTUK 6 International Advisory Board (IAB) (... - ...)

Artikel 15. (04/12/2016- ...)

De VARIO kan een International Advisory Board instellen, die fungeert als een internationale reflectiekamer. Die International Advisory Board is samengesteld uit buitenlandse experten die op het vlak van innovatie- en ondernemingsbeleid als toonaangevend worden erkend.
 

HOOFDSTUK 7 Overleg met andere adviesorganen en actoren (... - ...)

Artikel 16. (04/12/2016- ...)

Om het overleg met andere formele adviesorganen en stakeholders in de betreffende beleidsvelden te organiseren wordt een overlegplatform ingesteld met vertegenwoordigers uit de SERV, de VLIR, de VLHORA, het SOC-forum en de VARIO, en hun rechtsopvolgers.

Artikel 17. (04/12/2016- ...)

Het overlegplatform wordt voorgezeten door de Vlaamse minister bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, die het initiatief neemt voor de organisatie van de bijeenkomsten.
 

Artikel 18. (04/12/2016- ...)

Het overlegplatform wordt niet verplicht om advies te geven en hoeft dus ook niet tot een consensus te komen. Een advies kan zowel een overzicht zijn van verschillende standpunten of een gezamenlijk breed gedragen standpunt.

Artikel 19. (04/12/2016- ...)

Het secretariaat van de VARIO ondersteunt de Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid, bij de organisatie en het faciliteren van de bijeenkomsten van het overlegplatform. Het secretariaat is ook belast met de verslagen van de bijeenkomst.

HOOFDSTUK 8 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 20. (04/12/2016- ...)

In afwijking van artikel 6 van dit besluit, worden de voorzitter en de leden van de VARIO de eerste keer benoemd uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.
 

Artikel 21. (04/12/2016- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het technologisch innovatiebeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.
 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/05/2024