Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg

Datum 18/11/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 7, artikel 18, § 4, en artikel 23, § 7, gewijzigd bij het decreet van 27 april 2007;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg, artikel 27, tweede lid, artikel 35, artikel 38, derde lid, en artikel 47;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 116, zesde lid;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 6 juni 2016;

Gelet op advies 59.844/1/V van de Raad van State, gegeven op 30 augustus 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/12/2016- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder Agentschap: het Agentschap, vermeld in artikel 2, 3°, van het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.
 

Artikel 2. (01/12/2016- ...)

Het Agentschap behoort tot het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Het Agentschap is gevestigd in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
 

Artikel 3. (01/06/2023- ...)

Het hoofd van het departement, vermeld in artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023 over het Departement Zorg, wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder van het Agentschap.
 

Artikel 4. (01/12/2016- ...)

Met uitzondering van de personen, vermeld in het tweede lid, krijgen de leden van de raad van bestuur en de regeringsafgevaardigden in de raad van bestuur van het Agentschap een vergoeding conform categorie IV, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De leden van de raad van bestuur en de regeringsafgevaardigden die werken bij de organisatie waardoor ze voorgedragen worden in de raad van bestuur, krijgen alleen een vergoeding voor hun reiskosten conform artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.
 

Artikel 5. (01/12/2016- ...)

Met uitzondering van de personen, vermeld in het tweede lid, krijgen de leden van een overlegcomité een vergoeding conform categorie IV, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

De leden van een overlegcomité die werken bij de organisatie waardoor ze voorgedragen worden in de raad van bestuur, krijgen alleen een vergoeding voor hun reiskosten conform artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.
 

Artikel 5/1. (01/12/2016- ...)

De deskundigen, op wie een beroep wordt gedaan voor deelname aan een overlegcomité, krijgen alleen een presentiegeld per vergadering conform categorie IV, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen.

Artikel 6. (01/06/2023- ...)

De personeelsleden die belast zijn met de leiding van het Departement Zorg en de agentschappen binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beslissen op welke personeelsleden en goederen van hun entiteit het Agentschap een beroep kan doen.

Artikel 7. (01/12/2016- ...)

De volgende regelgevende teksten treden in werking op 1 december 2016:
1° het decreet van 25 april 2014 betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg, met uitzondering van artikel 43 en 46, § 2;
2° artikel 57 van het decreet van 15 juli 2016 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
3° dit besluit.

Artikel 8. (01/12/2016- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024