Besluit van de Vlaamse Regering waarbij de hagel die heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

Datum 25/11/2016

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, eerste lid, 1°, gewijzigd bij de wet van 21 mei 2003, en § 2;

Overwegende dat hagel heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 welke de erkenningscriteria van een algemene ramp vaststelt;

Gelet op het technische verslag opgemaakt door het Vlaams Rampenfonds waarin gesteld wordt dat op het grondgebied van de gemeente Lommel dit fenomeen voldoet aan het in de ministeriële omzendbrief van 20 september 2006 opgelegde criterium;

Overwegende dat de hagel van 23 juni 2016 derhalve een uitzonderlijk karakter heeft;

Gelet op de info en foto's verstrekt door de gemeente betreffende de omvang van de schade, veroorzaakt door deze hagel;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 oktober 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie
gegeven op 16 november 2016;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (19/01/2017- ...)

De hagel die heeft plaatsgevonden op 23 juni 2016 op het grondgebied van de provincie Limburg worden beschouwd als een algemene ramp die de toepassing rechtvaardigt van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen.

Artikel 2. (19/01/2017- ...)

De geografische uitgestrektheid van de ramp op 23 juni 2016 is beperkt tot de gemeente waarvan de naam hieronder vermeld wordt :
Provincie Limburg
Lommel

Artikel 3. (19/01/2017- ...)

De minister-president van de Vlaamse Regering is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 14/04/2024