Decreet houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Datum 23/12/2016

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1. Inleidende bepaling
 2. HOOFDSTUK 2. Oprichting en werking van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid
 3. HOOFDSTUK 3. Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1. Wijzigingen van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)
  2. Afdeling 2. Wijzigingen van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie
  3. Afdeling 3. Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  4. Afdeling 4. Wijzigingen van het GDI-decreet van 20 februari 2009
  5. Afdeling 5. Wijzigingen van het CRAB-decreet van 8 mei 2009
  6. Afdeling 6. Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator
 4. HOOFDSTUK 4. Slotbepaling

Inhoud

HOOFDSTUK 1. Inleidende bepaling

Artikel 1. (26/09/2017- ...)

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. Oprichting en werking van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

Artikel 2. (26/09/2017- ...)

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° instanties: de instanties, vermeld in artikel 4, § 1, van het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
2° Vlaamse administratie: de Vlaamse administratie, vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie;
3° stuurorgaan: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3, eerste lid.

Artikel 3. (26/09/2017- ...)

Er wordt een stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid opgericht.
Het stuurorgaan heeft, binnen de krijtlijnen van het strategische plan van de Vlaamse Regering, vermeld in artikel 7, de volgende opdrachten:
1° afspraken maken en maatregelen nemen opdat het strategische plan, vermeld in artikel 7, door de Vlaamse administratie wordt uitgevoerd;
2° initiatief nemen ter bevordering en ter bestendiging van de digitale dienstverlening aan de instanties;
3° aan de Vlaamse Regering alle nuttige maatregelen voorstellen die kunnen bijdragen tot een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot administratieve vereenvoudiging en digitalisering;
4° beraadslagen over alle relevante overkoepelende en entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen die gebruikt worden binnen de processen van de Vlaamse administratie;
5° overleg plegen met het Voorzitterscollege, opgericht bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2014.

Het stuurorgaan organiseert op regelmatige tijdstippen een overleg met de verschillende belanghebbenden om de eenvormigheid in beraadslagingen na te streven ter bevordering en bestendiging van de samenwerking tussen de verschillende instanties en externe overheden op het vlak van het informatie- en het ICT-beleid.

In het derde lid wordt verstaan onder externe overheden: de overheden die tot het internationale of federale niveau behoren, een andere gemeenschap of een ander gewest, en de daarvan afhangende instellingen of rechtspersonen, alsook de privaatrechtelijke rechtspersonen die belast zijn met taken of opdrachten van algemeen belang.

Het stuurorgaan stelt, binnen de krijtlijnen van het strategische plan, vermeld in artikel 7, technische voorschriften en richtlijnen voor de instanties vast over de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik, het hergebruik en de archivering van de gegevens en diensten van instanties met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens.

Artikel 4. (26/09/2017- ...)

Het stuurorgaan staat het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator bij in de vervulling van zijn opdrachten.

Het stuurorgaan formuleert voorstellen en aanbevelingen voor de opdrachten van het agentschap Informatie Vlaanderen in zijn hoedanigheid van dienstenintegrator en brengt advies uit over:
1° de mogelijke ontsluiting via de Vlaamse dienstenintegrator, vermeld in artikel 3 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, en de geografische data-infrastructuur, vermeld in artikel 12 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, van gegevensbronnen of authentieke gegevensbronnen en diensten;
2° de mogelijke aanpassing van de gegevensbronnen zodat, als dat mogelijk is, alleen authentieke gegevens worden ontsloten en als dusdanig kunnen worden erkend;
3° de optimalisering binnen de instanties van de aanmaak, het gebruik, de uitwisseling en het beheer van gegevensbronnen en authentieke gegevensbronnen;
4° een gestructureerde aanpak bij de uitbouw van een stelsel van Vlaamse authentieke gegevensbronnen, met inbegrip van het promoten, begeleiden en coördineren van authentieke gegevensbronnen bij de instanties;
5° het gebruik van verwijzingen naar het gegeven in de gegevensbron of de authentieke gegevensbron voor gegevens die geheel of gedeeltelijk overlappen met een authentiek gegeven in een authentieke gegevensbron;
6° het vastleggen van regels voor de gegevensbron of de authentieke gegevensbron inzake de voorwaarden voor raadpleging door of mededeling aan een verzoekende instantie van bepaalde gegevens.

Artikel 5. (13/07/2017- ...)

Het stuurorgaan is samengesteld uit de volgende leden:
1° een vertegenwoordiger van N-niveau of N-1-niveau per beleidsdomein, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie, op voorstel van de managementcomités van de respectieve beleidsdomeinen;
2° drie vertegenwoordigers van de provinciale en lokale besturen, van wie één vertegenwoordiger van de provinciale besturen en twee vertegenwoordigers van de steden en gemeenten;
3° een vertegenwoordiger van het agentschap Facilitair Bedrijf, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf";
4° een vertegenwoordiger van het agentschap Informatie Vlaanderen, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, in zijn hoedanigheid van Vlaamse dienstenintegrator;
5° twee externe innovators. De Vlaamse Regering bepaalt nader de regels voor de aanstelling van die externe innovators en de vereisten waaraan ze moeten voldoen;
6° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het informatiebeleid;
7° een vertegenwoordiger van de Vlaamse minister, bevoegd voor het IT-beleid.

De Vlaamse Regering kan de samenstelling, vermeld in het eerste lid, verder uitbreiden.

De leden, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 5°, zijn effectief stemgerechtigde leden. De leden, vermeld in het eerste lid, 6° en 7°, zijn waarnemende leden met raadgevende stem.

Op de wijze, vermeld in het eerste lid, wordt voor elke vertegenwoordiger in een plaatsvervangend lid voorzien. De plaatsvervanger van de voorzitter is een van de vertegenwoordigers, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 4°.

Het lidmaatschap van het stuurorgaan is onverenigbaar met een mandaat in het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Vlaams Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de provincieraad, de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, met het ambt van minister, staatssecretaris, gouverneur, burgemeester en met het lidmaatschap van een bestendige deputatie of een schepencollege.

De leden van het stuurorgaan kunnen door de Vlaamse Regering ontslagen worden op eigen verzoek of om ernstige redenen.

Artikel 6. (26/09/2017- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt de werking van het secretariaat dat belast is met de administratieve ondersteuning en de organisatie van het stuurorgaan en zijn werkgroepen, omschrijft, zo nodig, nader zijn bevoegdheden, bepaalt de nadere regels voor de werking en benoemt de voorzitter en de leden voor een termijn van vijf jaar met uitzondering van de externe innovators, vermeld in artikel 5, eerste lid, 5°, die voor een termijn van twee jaar worden benoemd.

Artikel 7. (26/09/2017- ...)

De Vlaamse Regering bepaalt de strategie en de prioriteiten op het vlak van het informatie- en het ICT-beleid met een strategisch plan en voorziet in bindende afspraken, zowel in de Vlaamse administratie zelf als tussen de Vlaamse administratie en de provinciale en lokale besturen om interoperabiliteit te bewerkstelligen.

Het strategische plan kan de volgende informatie bevatten:
1° alle nuttige maatregelen die kunnen bijdragen tot een veilige en vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens of tot administratieve vereenvoudiging en digitalisering;
2° de regels voor de aanmaak, het beheer, de uitwisseling, het gebruik, het hergebruik en de archivering van de gegevens en diensten van instanties met het oog op de realisatie van een efficiënt en interoperabel gebruik van gegevens over de verschillende instanties heen;
3° beslissingen over entiteitsoverschrijdende aspecten van het inzetten van ICT-oplossingen die gebruikt worden binnen de processen van de Vlaamse administratie.

HOOFDSTUK 3. Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1. Wijzigingen van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)

Artikel 8. (26/09/2017- ...)

In artikel 2 van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt punt 6° vervangen door wat volgt:
"6° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Artikel 9. (26/09/2017- ...)

Artikel 3 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 juli 2008, wordt opgeheven.

Artikel 10. (26/09/2017- ...)

In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Artikel 11. (26/09/2017- ...)

In artikel 10 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het tweede en derde lid worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° in het tweede en derde lid worden de woorden "en na advies van de GRB-raad" opgeheven.

Artikel 12. (26/09/2017- ...)

In artikel 12 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006, 25 mei 2007 en 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° in paragraaf 1, tweede lid, en paragraaf 2, worden de woorden "en na advies van de GRB-raad" opgeheven.

Artikel 13. (26/09/2017- ...)

In artikel 16, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na het advies te hebben ingewonnen van de GRB-raad" worden opgeheven.

Artikel 14. (26/09/2017- ...)

In artikel 19, tweede lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en aan de GRB-raad" worden opgeheven.

Artikel 15. (26/09/2017- ...)

In artikel 20 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden telkens vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven;
3° de woorden "en na het advies te hebben ingewonnen van de GRB-raad" worden opgeheven.

Afdeling 2. Wijzigingen van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie

Artikel 16. (26/09/2017- ...)

In artikel 8 van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° aan paragraaf 3, tweede lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
"De motivering wordt voorafgaand aan het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, ter goedkeuring voorgelegd.";
2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Afdeling 3. Wijzigingen van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Artikel 17. (26/09/2017- ...)

In artikel 4 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° voor paragraaf 1, die paragraaf 1/1 wordt, wordt een nieuwe paragraaf 1 ingevoegd, die luidt als volgt:
" § 1. De Vlaamse Regering kan, op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, aanduiden welke gegevensbronnen zullen worden erkend als authentieke gegevensbronnen. De Vlaamse Regering bepaalt de wijze waarop de aanpassingen die noodzakelijk zijn om te evolueren naar een authentieke gegevensbron, worden gefinancierd.";
2° paragraaf 4 wordt opgeheven.

Afdeling 4. Wijzigingen van het GDI-decreet van 20 februari 2009

Artikel 18. (26/09/2017- ...)

Aan artikel 3 van het GDI-decreet van 20 februari 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt een punt 21° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"21° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.".

Artikel 19. (26/09/2017- ...)

In artikel 6 van hetzelfde decreet wordt de zinsnede ", de stuurgroep GDI-Vlaanderen en de GDI-raad" opgeheven.

Artikel 20. (26/09/2017- ...)

In hoofdstuk II, afdeling II, van hetzelfde decreet worden onderafdeling II en III, die bestaan uit artikel 7 tot en met 9, opgeheven.

Artikel 21. (26/09/2017- ...)

In hoofdstuk III van hetzelfde decreet wordt afdeling I, die bestaat uit artikel 10, opgeheven.

Artikel 22. (26/09/2017- ...)

In artikel 12, eerste lid, 2° en 3°, en artikel 13, § 1 en § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 23. (26/09/2017- ...)

In artikel 14, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 24. (26/09/2017- ...)

In artikel 15, tweede lid, artikel 18, § 1, en artikel 19, § 2, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 25. (26/09/2017- ...)

In hoofdstuk V van hetzelfde decreet worden afdeling I, II en III, die bestaan uit artikel 21, 22 en 23, opgeheven.

Artikel 26. (26/09/2017- ...)

In artikel 25, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 27. (26/09/2017- ...)

In artikel 26, § 2, derde lid, en § 3, en artikel 27, § 1, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 28. (26/09/2017- ...)

In artikel 34, § 2, derde en vierde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 5. Wijzigingen van het CRAB-decreet van 8 mei 2009

Artikel 29. (26/09/2017- ...)

In artikel 2 van het CRAB-decreet van 8 mei 2009, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt punt 18° vervangen door wat volgt:
"18° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Artikel 30. (26/09/2017- ...)

In artikel 6, tweede lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "De stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 31. (26/09/2017- ...)

In artikel 7, eerste lid, artikel 10, tweede lid, en artikel 11, derde lid, van hetzelfde decreet worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 6. Wijzigingen van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator

Artikel 32. (26/09/2017- ...)

Aan artikel 2 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator wordt een punt 10° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"10° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.".

Artikel 33. (26/09/2017- ...)

In artikel 4, 8°, en artikel 5, 4° en 5°, van hetzelfde decreet wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 34. (26/09/2017- ...)

In hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016, wordt hoofdstuk 8, dat bestaat uit artikel 20 tot en met 22, opgeheven.

Artikel 35. (26/09/2017- ...)

In artikel 26 van hetzelfde decreet, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20" vervangen door de woorden "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

HOOFDSTUK 4. Slotbepaling

Artikel 36. (26/09/2017- ...)

Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.