Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport

Datum 27/01/2017

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK 2 De sporttakken die voor subsidiëring voor de beleidsfocus topsport in aanmerking komen en de indeling in categorieën
 3. HOOFDSTUK 3 Subsidiëringsvoorwaarden
  1. Afdeling 1 Algemene subsidiëringsvoorwaarden
  2. Afdeling 2 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool
  3. Afdeling 3 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten
  4. Afdeling 4 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen
 4. HOOFDSTUK 4 Aard en wijze van subsidiëring
  1. Afdeling 1 Toekenning en aanwending van subsidies voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling, in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool
  2. Afdeling 2 Toekenning en aanwending van subsidies voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten
  3. Afdeling 3 Toekenning en aanwending van subsidies voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen
 5. HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Sport Vlaanderen", artikel 5, § 1, eerste lid, 1°, en § 2, ingevoegd bij het decreet van 4 december 2015;

Gelet op het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, artikel 10, 19, § 1, tweede lid, en § 2, artikel 23, derde lid, artikel 24, 25, tweede, derde en vierde lid, artikel 73, eerste lid en derde lid, 79, 80, 83 en 86;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 november 2016;

Gelet op het advies van de stuurgroep Topsport over de topsporttakkenlijst, gegeven op 16 november 2016;

Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 9 december 2016;

Gelet op advies 60.676/3 van de Raad van State, gegeven op 17 januari 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2017- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° beleidsfocus topsport: de beleidsfocus, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, e) van het decreet van 10 juni 2016;
2° BOIC: het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, dat de topsporters en topsporttalenten selecteert die deelnemen aan de Olympische Spelen, de Youth Olympic Games, de European Games, het EYOF en de Wereldspelen;
3° decreet van 10 juni 2016: het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector;
4° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven;
5° ontwikkelingsprogramma: een topsportprogramma, waarvan de finaliteit na de olympiade ligt waarop het beleidsplan van toepassing is, en dat uitsluitend betrekking heeft op olympische of paralympische disciplines, met als doelcompetities de Olympische of Paralympische Spelen, het Wereldkampioenschap, het Europees Kampioenschap of als equivalent beoordeelde competities op basis van het internationale prestatieniveau;
6° prestatieprogramma: een topsportprogramma, waarvan de finaliteit in de olympiade ligt waarop het beleidsplan van toepassing is, en dat uitsluitend betrekking heeft op olympische of paralympische disciplines, met als doelcompetities de eerstvolgende Olympische of Paralympische Spelen, het Wereldkampioenschap, het Europees Kampioenschap of als equivalent beoordeelde competities op basis van het internationale prestatieniveau;
7° topsportfederatie: de unisportfederatie die een sporttak aanbiedt als vermeld in categorie 1, 2 of 3 van de topsporttakkenlijst, vermeld in artikel 6, tweede lid, en die een aanvraag tot subsidiëring indient voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport;
8° topsporttakkenlijst: de lijst, vermeld in artikel 25, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016, die als bijlage gevoegd is bij dit besluit.

Artikel 2. (01/01/2017- ...)

De unisportfederatie vermeldt op alle communicatie over de projecten die gesubsidieerd worden in het kader van de beleidsfocus topsport, vermeld in dit besluit, de steun van de Vlaamse overheid als volgt: het topsportlogo van het agentschap Sport Vlaanderen en de eventuele bijbehorende tekst en baselines worden op elke mededeling, verklaring, publicatie en presentatie en bij publieksmomenten vermeld. Dat gebeurt op elke drager en volgens de afspraken die met het agentschap Sport Vlaanderen gemaakt zijn over verhoudingen en groottes van het desbetreffende logo.

Voor de publieksmomenten, vermeld in het eerste lid, worden aanvullende communicatieve afspraken gemaakt over het gebruik van banners, spandoeken en vlaggen van het agentschap Sport Vlaanderen.

De indiener besteedt in zijn aanvraag tot subsidiëring op een proactieve wijze aandacht aan de mogelijkheden om de steun van de Vlaamse overheid te vermelden.

Artikel 3. (01/01/2017- ...)

Een project voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport kan voor maximaal vier jaar worden ingediend. De unisportfederatie kan op elk moment van de olympiade een project topsport indienen. Dat project loopt maximaal voor de resterende duur van de olympiade.

Meerjarige projecten kunnen een principiële inhoudelijke goedkeuring krijgen voor de duur van het project tijdens de lopende olympiade, onder voorbehoud van een positieve jaarlijkse evaluatie. De unisportfederatie dient jaarlijks een aanvraag tot subsidiëring voor de beleidsfocus topsport in als vermeld in artikel 69 van het decreet van 10 juni 2016.

Artikel 4. (01/01/2017- ...)

 De goedgekeurde aanvraag tot subsidiëring voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport maakt het voorwerp uit van een convenant als vermeld in artikel 23, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016. Het convenant kan de praktische concretisering van het betreffende project bepalen op basis van de elementen die in het advies van het agentschap Sport Vlaanderen aan bod komen.

Artikel 5. (01/01/2017- ...)

Het deel van het werkingsverslag, vermeld in artikel 73, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016, waarin de sportfederatie de beleidsfocussen waarvoor ze gesubsidieerd wordt afzonderlijk behandelt, bevat een inhoudelijk verslag met een grondige evaluatie van de doelstellingen uit het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus topsport waarvoor ze wordt gesubsidieerd. Conform artikel 74 van het decreet van 10 juni 2016, bevat het financiële verslag, vermeld in artikel 73, eerste lid, een gedetailleerde financiële afrekening van de inkomsten en uitgaven van de betreffende projecten.

HOOFDSTUK 2 De sporttakken die voor subsidiëring voor de beleidsfocus topsport in aanmerking komen en de indeling in categorieën (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2017- ...)

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring voor de beleidsfocus topsport, biedt de unisportfederatie van categorie A1, G-sport en A2, overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016 een sporttak aan als vermeld in de topsporttakkenlijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

De topsporttakkenlijst bestaat uit vier categorieën:
1° de olympische disciplines van de vermelde sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A1;
2° de paralympische disciplines van de vermelde sporttakken, aangeboden door de unisportfederatie G-sport;
3° de disciplines van de sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A2 of de unisportfederatie G-sport, die voor het eerst of opnieuw op het programma van de Olympische Spelen of Paralympische Spelen worden opgenomen na de lopende olympiade;
4° de sporttakken of disciplines die niet behoren tot de categorieën, vermeld in punt 1°, 2° of 3°, maar die wel door topsporters of topsporttalenten worden beoefend die deelnemen aan de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Youth Olympic Games, de European Games, het EYOF of de Wereldspelen.

Artikel 6/1. (01/11/2022- ...)

De minister kan de vergoeding voor de leden van de stuurgroep Topsport, vermeld in artikel 25, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016, bepalen.

Artikel 7. (01/01/2017- ...)

 De topsportfederatie kan voor de disciplines, vermeld in de topsporttakkenlijst, die ze aanbiedt, overeenkomstig artikel 24 van het decreet van 10 juni 2016, in aanmerking komen voor een aanvullende subsidie voor de beleidsfocus topsport voor de volgende activiteiten:
1° de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool;
2° de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden, van geregistreerde topsporters of topsporttalenten;
3° de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen.

Een unisportfederatie van categorie A1, G-sport of A2 kan voor een sporttak of discipline vermeld in categorie 4 in de topsporttakkenlijst, in aanmerking komen voor een subsidie voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen.

Artikel 8. (01/01/2017- ...)

De topsportfederatie stelt de criteria voor om geregistreerd te kunnen worden als topsporter of topsporttalent, het agentschap Sport Vlaanderen legt de criteria vast, na overleg met de topsportfederatie. De criteria passen in een disciplinegebonden ontwikkelingslijn van gedetecteerd topsporttalent tot mondiale top bij de elitesporters.

HOOFDSTUK 3 Subsidiëringsvoorwaarden (... - ...)

Afdeling 1 Algemene subsidiëringsvoorwaarden (... - ...)

Artikel 9. (01/01/2017- ...)

§ 1. Om in aanmerking te komen voor een aanvullende subsidie voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport, vermeld in artikel 9, derde lid, 2°, e), van het decreet van 10 juni 2016, dient de unisportfederatie een project in dat beantwoordt aan de bepalingen, vermeld in artikel 7 van dit besluit, en komt de beleidsfocus topsport afzonderlijk aan bod in het beleidsplan, vermeld in artikel 23, tweede lid, van het decreet van 10 juni 2016.

§ 2. In het deel van het beleidsplan waarin de beleidsfocus topsport is uitgewerkt, moet de topsportfederatie:
1° de topsportwerking en de resultaten van de voorbije olympiade evalueren;
2° aantonen hoe ze een integraal topsportbeleid voert;
3° per prestatie- en ontwikkelingsprogramma: het trainings-, stage- en wedstrijdprogramma omschrijven;
4° voor de ontwikkelingsprogramma's: de jaarlijkse prestatiedoelstellingen in de olympiade waarvoor het beleidsplan van toepassing is, en de loopbaanfinaliteit weergeven;
5° voor de prestatieprogramma's: de jaarlijkse prestatiedoelstellingen in de olympiade waarvoor het beleidsplan van toepassing is, weergeven;
6° de topsportstructuur en de omkadering binnen de unisportfederatie weergeven die noodzakelijk is om de prestatiedoelstellingen te bereiken;
7° de criteria voorstellen om geregistreerd te kunnen worden als topsporter of topsporttalent, die passen in een disciplinegebonden ontwikkelingslijn van gedetecteerd topsporttalent tot mondiale top bij de elitesporters;
8° een nominatieve lijst van kandidaten indienen die ze voordraagt om geregistreerd te worden als topsporter of topsporttalent. De lijst wordt opgesplitst in de categorieën zoals vermeld in artikel 2, 16° en 17° van het decreet van 10 juni 2016;
9° het project of de werking voor talentdetectie weergeven, gericht op het identificeren, opsporen en selecteren van jonge topsporttalenten;
10° per prestatie- en ontwikkelingsprogramma: een gedetailleerde begroting voor de olympiade indienen.

In het deel van het beleidsplan waarin de beleidsfocus topsport is uitgewerkt, moet de unisportfederatie van categorie A1, G-sport of A2 die een sporttak of discipline aanbiedt, vermeld in categorie 4 in de topsporttakkenlijst:
1° de prestatiedoelstellingen weergeven;
2° een nominatieve lijst indienen van gepreselecteerde en geselecteerde topsporters of topsporttalenten die in aanmerking komen voor deelname aan multidisciplinaire stages en voor deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen;
3° een gedetailleerde begroting voor de deelname indienen.

Artikel 10. (01/01/2017- ...)

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport richt de topsportfederatie een Topsportcommissie op.

De Topsportcommissie heeft minimaal de volgende bevoegdheden inzake topsport: het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport of van eventuele wijzigingen aan het beleidsplan Topsport bij de raad van bestuur van de topsportfederatie en het uitvoeren en opvolgen van het beleidsplan Topsport, onder het toezicht van de raad van bestuur van de topsportfederatie.

De raad van bestuur van de topsportfederatie keurt het beleidsplan Topsport goed. Wijzigingen aan het beleidsplan Topsport gebeuren op voorstel van de Topsportcommissie.

De Topsportcommissie wordt voorgezeten door de technisch directeur Topsport, vermeld in artikel 11, tweede lid, 1°, en bestaat verder minstens uit een vertegenwoordiger van de raad van bestuur van de topsportfederatie, een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen, een vertegenwoordiger van de topsporters, een vertegenwoordiger van de topsporttrainers en een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters.

Afdeling 2 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool (... - ...)

Artikel 11. (01/01/2017- ...)

In dit artikel wordt verstaan onder:
1° globaal topsportconvenant: het convenant, gesloten tussen de minister, de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, het agentschap Sport Vlaanderen, de sportactoren en de onderwijsnetten, dat een doorgedreven topsportopleiding voor jongeren in combinatie met een volwaardige schoolse vorming in het secundair onderwijs als voorwerp heeft;
2° leerling-topsporter: het topsporttalent of de topsporter aan wie, op basis van de normen die de selectiecommissie bepaalt, door de selectiecommissie een topsportstatuut wordt toegekend, en die is ingeschreven in een topsportschool;
3° selectiecommissie: de commissie die krachtens het globaal topsportconvenant de leerling-topsporter selecteert met het oog op de toekenning van een topsportstatuut.

Om voor een subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling via dagelijkse trainingen, in combinatie met secundair onderwijs, in en buiten de topsportschool in aanmerking te komen, moet de topsportfederatie aan de volgende bijzondere voorwaarden voldoen:
1° ze stelt een technisch directeur Topsport aan via een arbeidsovereenkomst of via een aannemingsovereenkomst. De technisch directeur Topsport is het unieke aanspreekpunt van de topsportfederatie inzake topsport en is de voorzitter van de Topsportcommissie, vermeld in artikel 10;
2° ze beschrijft in de subsidieaanvraag het project of de werking voor de talentdetectie. De beschrijving bevat de volgende elementen:
a) de criteria aan de hand waarvan jonge topsporttalenten als talentvol worden geïdentificeerd;
b) de wijze van opsporen in de bredere populatie van talenten die beantwoorden aan de criteria, vermeld in punt a);
c) de wijze waarop ze de selectie maakt om voorgedragen te worden om in te stappen in een talentontwikkelingsprogramma;
3° ze beschrijft in de subsidieaanvraag haar programma en de omkadering van de talentontwikkeling;
4° ze beschikt over geregistreerde topsporters of topsporttalenten:
a) die vanaf de instap in het ontwikkelingsprogramma voldoen aan de criteria om opgenomen te worden in de lijst van geregistreerde topsporters of topsporttalenten;
b) die leerling-topsporters voor het volgende schooljaar zijn, die op voorstel van de topsportfederatie geselecteerd zijn door de selectiecommissie, in geval van een ontwikkelingsprogramma in de topsportschool;
c) die medisch geschikt zijn bevonden voor topsport en in het bezit zijn van een medisch geschiktheidsattest, dat is uitgereikt door een arts die voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 18, § 3, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende uitvoering van het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten;
5° ze waarborgt de pedagogische en sporttechnische kwaliteit van de omkadering door te beschikken over:
a) minstens één halftijdse equivalent lesgever-trainer per ontwikkelingsprogramma die in het bezit is van een van de volgende pedagogische kwalificaties:
1) master in de Lichamelijke Opvoeding en de Bewegingswetenschappen/licentiaat in de Lichamelijke Opvoeding met aggregatie voor het hoger secundair onderwijs;
2) bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs met onderwijsvak Lichamelijke Opvoeding/regent Lichamelijke Opvoeding;
3) een erkend pedagogisch diploma;
b) minstens één halftijdse equivalent lesgever-trainer per ontwikkelingsprogramma die in het bezit is van een sporttechnische kwalificatie: trainer A in de sporttak in kwestie, uitgereikt door de VTS of geassimileerd met het diploma trainer A, uitgereikt door de VTS. Als er nog geen VTS-trainer A-opleiding in de sporttak in kwestie bestaat, werkt de topsportfederatie in kwestie binnen de vier jaar die opleiding binnen de VTS uit;
6° ze sluit een bijzonder convenant als het talentontwikkelingsprogramma wordt uitgevoerd in een topsportschool;
7° ze waarborgt de continuïteit van het ontwikkelingsprogramma gedurende de volledige olympiade.

Voor de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 1°, moet de topsportfederatie voor de aanstelling van de technisch directeur Topsport voor de olympiade in kwestie over de goedkeuring van het agentschap Sport Vlaanderen beschikken. Daarbij zal rekening gehouden worden met de topsportervaring, de pedagogische ervaring, elders verworven competenties en de behaalde resultaten inzake topsport.

Voor de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 1°, kan het voltijdse equivalent, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid, 9°, a), van het decreet van 10 juni 2016, de functie van technisch directeur Topsport, vermeld in het tweede lid, 1°, niet invullen. Dit geldt niet voor topsportfederaties met minder dan tweeduizend aangesloten leden.

Met behoud van de toepassing van artikel 11, § 1, eerste lid, 9°, a), van het decreet van 10 juni 2016 kan, als de functie van technisch directeur Topsport, vermeld in het tweede lid, 1°, deeltijds wordt ingevuld, de persoon in kwestie voor het andere deel het voltijdse equivalent, vermeld in artikel 11, § 1, eerste lid 9°, a), van het decreet van 10 juni 2016, invullen.

Voor de voorwaarde, vermeld in het tweede lid, 5°, a), geldt dat als de topsportfederatie over een lesgever wil beschikken met een diploma dat niet binnen de Vlaamse Gemeenschap is verworven, de verworven beroepskwalificaties moeten worden vergeleken. Daarbij worden de bekwaamheden die blijken uit de diploma's, certificaten en andere titels en uit de relevante beroepservaring, beoordeeld.

In het tweede lid, 6°, wordt verstaan onder bijzonder convenant: het onderdeel van het globaal topsportconvenant, dat wordt gesloten tussen de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, de unisportfederatie in kwestie en de school in kwestie, dat de modaliteiten ter uitvoering van het globaal topsportconvenant die in overleg vastgelegd zijn, en de wederzijdse rechten en plichten van alle ondertekenende partijen bevat.

Afdeling 3 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten (... - ...)

Artikel 12. (01/01/2017- ...)

Om voor subsidies voor voorbereiding via sportspecifieke stages en deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten in aanmerking te komen, moeten voor de topsportfederaties die een sporttak aanbieden uit de categorie 1 of 3 in de topsporttakkenlijst, de geregistreerde topsporters of topsporttalenten in een ontwikkelingsprogramma opgenomen zijn.

Om voor subsidies voor voorbereiding via sportspecifieke stages en deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten in aanmerking te komen, moeten voor de topsportfederatie die een sporttak aanbiedt uit de categorie 2 in de topsporttakkenlijst, de geregistreerde topsporters of topsporttalenten in een ontwikkelingsprogramma of een prestatieprogramma opgenomen zijn.

Afdeling 4 Bijzondere voorwaarden voor het verkrijgen van een subsidie voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen (... - ...)

Artikel 13. (01/01/2017- ...)

De topsportfederaties, of de unisportfederaties van categorie A1, G-sport of A2 die een sporttak of discipline aanbieden uit de categorie 4 in de topsporttakkenlijst, moeten beschikken over gepreselecteerde of geselecteerde topsporters of topsporttalenten voor de desbetreffende wedstrijden om voor subsidies voor voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen in aanmerking te komen.

De selectie voor de multidisciplinaire stages gebeurt door het BOIC, op voordracht van de unisportfederatie in kwestie. Het BOIC beslist over de selectie voor de deelname aan de Olympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen. Het Belgisch Paralympisch Comité beslist over de selectie voor de deelname aan de Paralympische Spelen. Zij zijn hierbij, afhankelijk van de competitie in kwestie, gebonden aan de toepasselijke internationale criteria, bepaald door het Internationaal Olympisch Comité, respectievelijk het Internationaal Paralympisch Comité of Sportaccord, aan de internationale criteria, bepaald door de internationale federatie van de sport in kwestie en, indien van toepassing, aan interne selectienormen, bepaald door de nationale koepel in kwestie.

HOOFDSTUK 4 Aard en wijze van subsidiëring (... - ...)

Afdeling 1 Toekenning en aanwending van subsidies voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling, in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten een topsportschool (... - ...)

Artikel 14. (01/01/2017- ...)

De subsidies voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie worden jaarlijks toegekend, naar rato van het beschikbare bedrag in de goedgekeurde begroting van het agentschap Sport Vlaanderen, voor de aan de talentdetectie verbonden kosten betreffende organisatie, accommodatie, personeel, verplaatsing, verblijf en materiaal.

Artikel 15. (01/01/2017- ...)

De subsidies voor de organisatie en uitvoering van talentontwikkeling, in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten de topsportschool, worden jaarlijks toegekend naar rato van het beschikbare bedrag in de goedgekeurde begroting van het agentschap Sport Vlaanderen:
1° minimaal 75% van het subsidiebedrag wordt toegekend voor de vergoeding van de technisch directeur Topsport, vermeld in artikel 11, tweede lid, 1°, en voor de kosten voor de sporttechnische begeleiding van geregistreerde topsporters en topsporttalenten conform de omkaderingsnorm per topsportfederatie die per olympiade door het agentschap Sport Vlaanderen wordt vastgelegd en jaarlijks kan worden bepaald;
2° maximaal 25% van het subsidiebedrag wordt toegekend naar rato van het aantal geregistreerde topsporters en topsporttalenten, met een maximum van honderd per topsportfederatie, opgenomen in de ontwikkelingsprogramma's, in combinatie met secundair onderwijs, in of buiten de topsportschool. Voor de berekening van die subsidie komen uitsluitend de volgende kosten in aanmerking:
a) de huurgelden van de sportaccommodaties;
b) de verplaatsingskosten van geregistreerde topsporters en topsporttalenten, de technisch directeur Topsport, trainers, gasttrainers, sportwetenschappelijke omkadering en vaste begeleiders;
c) de kosten voor de sportwetenschappelijke begeleiding;
d) de specifieke kosten eigen aan het topsportprogramma waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijk akkoord heeft verleend.

De volgende kosten voor de sporttechnische begeleiding, vermeld in het eerste lid, 1°, komen voor 90% in aanmerking voor subsidiëring: het brutosalaris, het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de bijdrage krachtens het wettelijke stelsel van de sociale voorzieningen van de gekwalificeerde lesgevers-trainers overeenkomstig het diploma of getuigschrift van de betrokkenen en de bijbehorende salarisschalen, vermeld in het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006. Voor de berekening van deze subsidies worden de salarisschalen jaarlijks op 1 januari van het kalenderjaar aangepast aan het spilindexcijfer. Daarvoor wordt de afgevlakte gezondheidsindex, vermeld in artikel 3, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016, gebruikt. Voor de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt de anciënniteit vastgelegd door het agentschap Sport Vlaanderen die daarbij rekening houdt met de topsportervaring in de begeleiding van topsporters of topsporttalenten.

Afdeling 2 Toekenning en aanwending van subsidies voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten (... - ...)

Artikel 16. (01/01/2017- ...)

Voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten wordt jaarlijks in een subsidie voorzien, naar rato van het beschikbare bedrag in de goedgekeurde begroting van het agentschap Sport Vlaanderen, dat als volgt wordt toegekend aan de topsportfederaties:
1° minimaal 80% voor de olympische disciplines van de sporttakken uit de categorie 1 in de topsporttakkenlijst;
2° maximaal 10% voor de paralympische disciplines van de sporttakken uit de categorie 2 in de topsporttakkenlijst;
3° maximaal 10% voor de olympische disciplines van de sporttakken uit de categorie 3 in de topsporttakkenlijst.

Artikel 17. (01/01/2017- ...)

De volgende kosten van de topsportfederatie zijn subsidieerbare kosten voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport voor de voorbereiding van en de deelname aan internationale wedstrijden van geregistreerde topsporters of topsporttalenten:
1° de verplaatsingskosten van geregistreerde topsporters en topsporttalenten, de technisch directeur Topsport, trainers, gasttrainers, sportwetenschappelijke omkadering en vaste begeleiders;
2° de verblijfkosten van geregistreerde topsporters en topsporttalenten, de technisch directeur Topsport, trainers, gasttrainers, sportwetenschappelijke omkadering en vaste begeleiders;
3° de huurgelden van de sportaccommodaties;
4° de kosten voor materiaal en sportmateriaal, voor maximaal 20% van de totale toegekende subsidies, voor de activiteiten, vermeld in artikel 7, eerste lid, 2°, waarvan de afschrijvingstermijn vooraf in het convenant met het agentschap Sport Vlaanderen is vastgelegd. Voor de sporttakken met uitzonderlijk hoge materiaalkosten eigen aan de sporttak kan een hoger percentage worden vastgelegd op basis van een gemotiveerde aanvraag en het uitdrukkelijke akkoord van het agentschap Sport Vlaanderen;
5° de specifieke kosten eigen aan het topsportprogramma waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijk akkoord heeft verleend.

Afdeling 3 Toekenning en aanwending van subsidies voor de voorbereiding via multidisciplinaire stages en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen (... - ...)

Artikel 18. (01/01/2017- ...)

Voor de financiering van de voorbereiding en de deelname van topsporters of topsporttalenten aan Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen komt het agentschap Sport Vlaanderen jaarlijks tegemoet in de daarvoor door het BOIC gedragen kosten voor een totaalbedrag van maximaal 500.000 euro. Die subsidie kan pas worden toegekend nadat er per olympiade een samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het BOIC is gesloten.

Artikel 19. (29/06/2022- ...)

Voor de berekening van de subsidie, vermeld in artikel 18, komen uitsluitend de volgende kosten in aanmerking die via het BOIC gemaakt zijn:
1° de verplaatsingskosten van de geselecteerde topsporters of topsporttalenten;
2° de verplaatsingskosten van de sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering en de verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters of topsporttalenten per unisportfederatie;
3° de verblijfkosten van de topsporters of topsporttalenten;
4° de verblijfkosten van de sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering en de verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters of topsporttalenten per unisportfederatie;
5° de kosten voor het vervoer van persoonlijk (sport)materiaal dat nodig is om te kunnen deelnemen aan stages en wedstrijden;
6° de verzekeringskosten voor de topsporters of topsporttalenten en hun (sport)materiaal;
7° de verzekeringskosten voor de sporttechnische en sportwetenschappelijke omkadering en de verplichte juryleden in functie van het aantal geselecteerde topsporters of topsporttalenten per unisportfederatie;
8° de inschrijvingsgelden of bijdragen om te kunnen deelnemen aan de desbetreffende wedstrijden in functie van het aantal geselecteerde topsporters of topsporttalenten per unisportfederatie;
9° specifieke kosten eigen aan de voorbereiding van en deelname aan multidisciplinaire stages en Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen waarvoor het agentschap Sport Vlaanderen voorafgaandelijk zijn uitdrukkelijk akkoord heeft verleend.

De financiering van de kosten, vermeld in artikel 18, wordt jaarlijks aan het BOIC uitbetaald na voorlegging en controle van de afrekeningsstukken van de uitgaven die het agentschap Sport Vlaanderen aanvaard heeft voor de voorbereiding van en de deelname aan de Olympische Spelen, Paralympische Spelen, Youth Olympic Games, European Games, EYOF en Wereldspelen.

HOOFDSTUK 5 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 20. (01/01/2017- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009, 30 april 2010, 30 november 2012 en 15 juli 2016, wordt opgeheven.

Artikel 21. (01/01/2017- ...)

Voor de subsidiëring voor het werkingsjaar 2016 en de verificatie en de afrekening van de subsidies voor het werkingsjaar 2016 blijft het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport, zoals van kracht vóór de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing tot en met 30 juni 2017.

Artikel 22. (01/01/2017- ...)

 De topsportfederaties die voor een subsidie voor de organisatie en uitvoering van talentdetectie en -ontwikkeling via dagelijkse trainingen, in combinatie met secundair onderwijs, in en buiten de topsportschool in aanmerking wensen te komen, beschikken over een termijn van drie jaar na de inwerkingtreding van dit besluit om te voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 11, tweede lid, 5°, a).

Artikel 23. (01/01/2017- ...)

Ter uitvoering van artikel 83 van het decreet van 10 juni 2016 worden voor de unisportfederaties die in aanmerking willen komen voor subsidiëring van de beleidsfocus topsport voor het werkingsjaar 2017, de volgende afwijkende termijnen toegepast:
1° in afwijking van artikel 69, eerste lid, van het decreet van 10 juni 2016 wordt de aanvraag tot subsidiëring voor het jaar 2017 uiterlijk op 17 februari 2017 ingediend;
2° in afwijking van artikel 69, derde lid, van het decreet van 10 juni 2016 brengt het agentschap Sport Vlaanderen de unisportfederaties die een onontvankelijke aanvraag hebben ingediend, vóór 1 maart 2017 op de hoogte;
3° in afwijking van artikel 70, § 1, van het decreet van 10 juni 2016 brengt het agentschap Sport Vlaanderen vóór 11 maart 2017 advies uit over de unisportfederaties die gesubsidieerd kunnen worden;
4° in afwijking van artikel 70, § 2, van het decreet van 10 juni 2016 wordt vóór 25 maart 2017 de beslissing meegedeeld om de unisportfederatie al dan niet te subsidiëren.

Artikel 24. (01/01/2017- ...)

Voor de subsidiëring voor de uitvoering van de beleidsfocus topsport hebben artikel 69 tot en met 74 van het decreet van 10 juni 2016 uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 25. (01/01/2017- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 26. (01/01/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (01/01/2024- ...)

Subsidieerbare sporttakken topsport voor de olympiade Parijs 2022-2024

1° Categorie 1: de olympische disciplines van de volgende sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A1:
a) atletiek;
b) badminton;
c) basketbal;
d) boksen: Engels boksen;
e) boogschieten;
f) gewichtheffen - powerliften;
g) golf;
h) gymnastiek;
i) hockey;
j) ijsschaatsen;
k) judo;
l) kano - kajak;
l/1) klimmen;
m) paardensport;
n) roeien;
o) rugby;
p) schermen;
q) schietsport;
q/1) skatesport;
r) skiën – snowboarden;
s) taekwondo;
t) tafeltennis;
u) tennis;
v) triatlon - duatlon;
w) voetbal;
x) volleybal;
y) wielrennen;
z) zeilen – surfen;
aa) zwemmen.
2° Categorie 2: de paralympische disciplines van de sporttak G-sport, aangeboden door de unisportfederatie G-sport.
3° Categorie 3: de disciplines van de sporttakken, aangeboden door unisportfederaties van categorie A2 of de unisportfederatie G-sport, die voor het eerst of opnieuw op het programma van de Olympische Spelen of Paralympische Spelen worden opgenomen na de lopende olympiade.
4° Categorie 4: de sporttakken of disciplines die niet behoren tot de categorieën, vermeld in punt 1°, 2° of 3°, maar die wel door topsporters of topsporttalenten worden beoefend die deelnemen aan de Olympische Spelen, de Paralympische Spelen, de Youth Olympic Games, de European Games, het EYOF of de Wereldspelen.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024