Ministerieel besluit houdende de bijhoudingsprocedures en de vaststelling van de meldings- en as-builtspecificaties voor de bijhouding van het GRB

Datum 13/03/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING,

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 6, tweede lid, en artikel 13, § 6, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006 en 20 februari 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 8 en 9;

Gelet op het advies van de GRB-raad, gegeven op 4 december 2015 en 10 februari 2017;

Gelet op het voorstel van de stuurgroep GDI-Vlaanderen, gegeven op 16 december 2015 en 22 februari 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 12 oktober 2016;

Gelet op advies 60.265/3, gegeven op 17 november 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. (21/04/2017- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° GRB-initiatiefnemer: de volgende organisaties die zelf een initiatief nemen voor werkzaamheden aan weg-, water- of spoorinfrastructuur die aanleiding geven tot wijzigingen aan het GRB:
a) het Vlaamse Gewest;
b) de Vlaamse Gemeenschap;
c) een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid;
d) een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap;
e) een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap,
f) een Vlaamse openbare instelling;
g) een provincie of een gemeente;
h) een netbeheerder van een fysiek leidingnet;
2° GRB-conform as-builtplan: een plan van de nieuwe opgemeten as-built toestand na de beëindiging van de werkzaamheden aan weg-, water- of spoorinfrastructuur conform de GRB-skeletspecificaties;
3° agentschap: het agentschap, vermeld in artikel 2, 4°, van het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

Artikel 2. (21/04/2017- ...)

De GRB-initiatiefnemer levert een GRB-conform as-builtplan aan het agentschap. De GRB-skeletspecificaties omvatten de GRB-basis skeletspecificaties, vermeld in artikel 5.

Het GRB-conform as-builtplan beantwoordt aan de volgende criteria: :
1° de opengebroken zone van de werkzaamheden bedraagt meer dan vijftig vierkante meter;
2° de werkzaamheden hebben impact op de gegevens uit het GRB;
3° de werkzaamheden omvatten meerdere gewijzigde objecten.

Artikel 3. (21/04/2017- ...)

GRB-conforme as-builtplannen worden uiterlijk een maand na de voorlopige oplevering kosteloos geleverd aan het agentschap via de modaliteiten, beschikbaar gesteld op de website van het agentschap.

Bij werkzaamheden die gefaseerd gedurende verschillende jaren worden uitgevoerd, kan de GRB-initiatiefnemer in samenspraak met het agentschap GRB-conforme as-builtplannen van deelzones opleveren.

Artikel 4. (21/04/2017- ...)

Het agentschap voert op de aangeleverde GRB-conforme as-builtplannen controles uit conform de kwaliteitsspecificaties van de GRB-basis skeletspecificaties, vermeld in artikel 5, voor het die plannen valideert en integreert in het GRB.

Artikel 5. (21/04/2017- ...)

De basisversie en de later bijgewerkte versies van de GRB-basis skeletspecificaties voor terrestrische opmetingen worden beschikbaar gesteld op de website van het agentschap, overeenkomstig artikel 8, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB).

Artikel 6. (21/04/2017- ...)

Afwijkingen als vermeld in artikel 13, § 2, van het GRB-decreet, worden binnen drie maanden na het vaststellen ervan gemeld overeenkomstig de modaliteiten en de meldingsspecificaties, vastgelegd door de GRB-initiatiefnemers en beschikbaar gesteld op de website van het agentschap.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 17/07/2024