Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones

Datum 31/03/2017

Inhoud

(19/05/2017- ...)

Gelet op het decreet van 27 november 2015 betreffende lage-emissiezones, artikel 4 en 5;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 februari 2017;
Gelet op advies 61.028/1 van de Raad van State, gegeven op 22 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. (19/05/2017- ...)

Artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 betreffende lage-emissiezones wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. § 1. Ter uitvoering van artikel 4, § 1, van het decreet van 27 november 2015 is de toegang tot een LEZ toegestaan voor de voertuigen die vallen onder een of meer van de volgende categorieën:
1° de motorvoertuigen die niet behoren tot de motorvoertuigen van de categorie M, N of T, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968;
2° de motorvoertuigen van de categorie M en N, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) vanaf 1 maart 2016 tot en met 31 december 2019: een van de volgende soorten motorvoertuigen:
1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm IV of 4;
2) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor voldoet aan Euronorm III of 3, op voorwaarde dat die voertuigen uitgerust zijn met een door de bevoegde instantie gecertificeerde roetfilter die minstens 30% van het roet opvangt;
3) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm I of 1;
b) vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024: een van de volgende soorten motorvoertuigen:
1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm V of 5;
2) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm II of 2;
c) vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 augustus 2027: motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm 6;
d) vanaf 1 september 2027: motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm 6d;
e) vanaf 1 januari 2025 tot en met 31 december 2027: een van de volgende soorten motorvoertuigen:
1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm VI;
2) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm III of 3;
f) vanaf 1 januari 2028: een van de volgende soorten motorvoertuigen:
1) motorvoertuigen waarvan de dieselmotor ten minste voldoet aan Euronorm VI;
2) motorvoertuigen waarvan de benzine- of aardgasmotor ten minste voldoet aan Euronorm IV of 4;
3° de motorvoertuigen van de categorie T, vermeld in artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a) vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan emissienorm van fase IIIa;
b) vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan emissienorm van fase IIIb;
c) vanaf 1 januari 2025: motorvoertuigen waarvan de motor ten minste voldoet aan de emissienorm van fase IV;
4° in afwijking van punt 1°, 2° en 3° zijn alle voertuigen behorende tot de hiernavolgende opsomming steeds toegelaten:
a) de elektrische voertuigen, plug-in-hybridevoertuigen met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer of met waterstof aangedreven voertuigen;
b) de prioritaire voertuigen, vermeld in artikel 37 van de Wegcode;
c) uitzonderlijke voertuigen, vermeld in artikel 3 van het Koninklijk besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, die beschikken over een geldige vergunning;
d) de voertuigen van de krijgsmacht;
e) de voertuigen waarvan de titularis van de nummerplaat of een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres als de titularis van de nummerplaat, recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming en houder is van de speciale kaart, vermeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode. De toegang kan slechts voor één voertuig per speciale kaart aangevraagd worden en geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ;
f) de voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap, waarvoor een goedkeuring van de aanpassing van een voertuig is afgeleverd door de bevoegde overheidsinstantie en waarvan de titularis van de nummerplaat of een persoon, gedomicilieerd op het adres van de titularis van de nummerplaat, houder is van de speciale kaart, vermeld in artikel 27.4.3 van de Wegcode, of van een daarmee gelijkgesteld document als vermeld in artikel 27.4.1 van de Wegcode. De toegang kan alleen aangevraagd worden voor voertuigen die vóór de invoering van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2°, ingeschreven zijn op naam van de betrokken titularis van de nummerplaat, en geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ;
g) de voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer van personen met een handicap en die worden ingeschakeld in het kader van het decreet van 21 december 2012 tot compensatie van de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit;
h) de voertuigen die uitgerust zijn met een rolstoellift en die geen voertuigen zijn als vermeld in punt e), f) of g). De toegang geldt tot de eerstvolgende wijziging van de toegangsvoorwaarden, vermeld in punt 2° ;
i) mobiele kranen als vermeld in artikel 1, § 1, 9, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968.

§ 2. Voor de voertuigen, vermeld in paragraaf 1, 2°, geldt dat de EEV-norm gelijkgesteld wordt aan de euro V-norm. EEV is de formele Europese term voor een schoon voertuig van categorie N2 en N3, zwaarder dan 3,5 ton.

§ 3. Voor de voertuigen, vermeld in paragraaf 1, 2° en 3°, geldt dat, als de emissienorm van het voertuig niet bekend is, die norm wordt bepaald aan de hand van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. Voor binnenlandse voertuigen is de emissienorm niet bekend als die norm niet is opgenomen in de databank van DIV. Voor buitenlandse voertuigen is de emissienorm niet bekend als die norm niet op het inschrijvingsbewijs staat. De volgende data worden gebruikt om de norm te bepalen als die niet bekend is:

1° voor voertuigen van de categorie M1:

datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 juli 1992 tot en met 31 december 1996 euro 1
vanaf 1 januari 1997 tot en met 31 december 2000 euro 2
vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 euro 3
vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 euro 4
vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2015 euro 5
vanaf 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2019 euro 6
vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2020 euro 6d-temp
vanaf 1 januari 2021 euro 6d

2° voor voertuigen van de categorie N1, gewichtsklasse I:
datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 oktober 1994 tot en met 31 december 1997 euro 1
vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2000 euro 2
vanaf 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005 euro 3
vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 euro 4
vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 augustus 2015 euro 5
vanaf 1 september 2015 tot en met 31 augustus 2019 euro 6
vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2020 euro 6d-temp
vanaf 1 januari 2021 euro 6d

3° voor voertuigen van de categorie M2 of N1, gewichtsklasse II of III:
datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 oktober 1994 tot en met 31 december 1997 euro 1
vanaf 1 januari 1998 tot en met 31 december 2001 euro 2
vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2006 euro 3
vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 december 2011 euro 4
vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2016 euro 5
vanaf 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2020 euro 6
vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2021 euro 6d-temp
vanaf 1 januari 2022 euro 6d

4° voor voertuigen van de categorie N2 met een referentiemassa van maximaal 2610 kg:
datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 oktober 1993 tot en met 30 september 1996 euro I
vanaf 1 oktober 1996 tot en met 30 september 2001 euro II
vanaf 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2006 euro III
vanaf 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2011 euro IV
vanaf 1 januari 2012 tot en met 31 augustus 2016 euro V
vanaf 1 september 2016 euro VI

5° voor voertuigen van de categorie M3, N2 met een referentiemassa van meer dan 2610 kg of N3:
datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 oktober 1993 tot en met 30 september 1996 euro I
vanaf 1 oktober 1996 tot en met 30 september 2001 euro II
vanaf 1 oktober 2001 tot en met 30 september 2006 euro III
vanaf 1 oktober 2006 tot en met 30 september 2009 euro IV
vanaf 1 oktober 2009 tot en met 31 december 2013 euro V
vanaf 1 januari 2014 euro VI

6° voor voertuigen van de categorie T:
datum van de eerste inschrijving van het voertuig in het binnen- of buitenland emissienorm
vanaf 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001 fase I
vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 december 2005 fase II
vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2010 fase IIIa
vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 fase IIIb
vanaf 1 januari 2014 fase IV

§ 4. De emissienorm die op basis van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig werd afgeleid, wordt opgenomen in de LEZ-databank.

§ 5. Als uit het EEG-certificaat van overeenstemming of uit een ander document dat door een overheidsinstantie is aanvaard, een andere emissienorm, een andere categorie of een ander brandstoftype voor het voertuig kan worden afgeleid dan de emissienorm, de categorie of het brandstoftype die in de LEZ-databank is opgenomen, dan kan de titularis van het voertuig de emissienorm, de categorie of het brandstoftype in de LEZ-databank laten aanpassen aan de hand van de voormelde documenten. Dat gebeurt door registratie bij de gemeente die een LEZ op haar grondgebied invoert, uiterlijk 24 uur na het betreden van een LEZ. Deze registratie gebeurt enkel in functie van de LEZ en wijzigt de gegevens in de databank van DIV niet.

§ 6. In dit artikel wordt verstaan onder:
1° emissienorm van fase I, II, IIIa, IIIb en IV: de norm voor motorvoertuigen die niet voor de weg bestemd zijn en die voldoen aan de emissiestandaarden, vermeld in richtlijn nr. 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines;
2° Euronorm I, II, III, IV, V, EEV en VI: de norm voor zwaar vervoer dat voldoet aan de emissiestandaarden, vermeld in richtlijn nr. 88/77/EEG van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door dieselmotoren bestemd voor het aandrijven van voertuigen, richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking, en verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG;
3° Euronorm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6d-temp en 6d: de norm voor personenwagens en lichte vrachtauto's die voldoen aan de bijbehorende emissiestandaarden, vermeld in richtlijn (EEG) nr. 70/220 van de Raad van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen, verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, en verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft;
4° gewichtsklasse I, II en III: de gewichtsklasse van een bestelwagen, vermeld in bijlage I van de voormelde verordening (EG) nr. 715/2007;
5° referentiemassa: de referentiemassa, vermeld in artikel 3, 3, van de voormelde verordening (EG) nr. 715/2007;
6° koninklijk besluit van 15 maart 1968: het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
7° plug-in-hybridevoertuig: een voertuig, aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor, waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig opgeladen kunnen worden via een aansluiting aan een externe energiebron buiten het voertuig;
8° rolstoellift: een liftsysteem dat in of aan het voertuig gemonteerd is en dat gebruikt wordt om de rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen.".

De emissiestandaarden, als vermeld in paragraaf 1, punt 1° tot en met 3°, zijn opgenomen in bijlage.

Artikel 2. (19/05/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

(19/05/2017- ...)

Bijlage: Overzicht van de Europese emissiestandaarden als vermeld in artikel 2, §6