Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten ingevolge de naamswijziging van het "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" in "Departement Cultuur, Jeugd en Media"

Datum 28/04/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen";

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van "Toerisme voor Allen";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 januari 2017;

Gelet op het advies 61.159/3 van de Raad van State, gegeven op 7 april 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; van de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2017- ...)

In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 december 1993 houdende oprichting van een cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse Gemeenschap in Bilzen, genaamd "Landcommanderij Alden Biesen", gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 2. (01/01/2017- ...)

In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende oprichting van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 3. (01/01/2017- ...)

In artikel 1, 4°, van het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1999 tot regeling van het beheer en de werking van het Fonds culturele infrastructuur, vervangen bij besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 4. (01/01/2017- ...)

In artikel 27, § 4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van "Toerisme voor Allen", ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2009 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 5. (01/01/2017- ...)

In artikel 1, 19°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2005 tot uitvoering van het decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2009, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 6. (01/01/2017- ...)

In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 7. (01/01/2017- ...)

In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 8. (01/01/2017- ...)

 In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 9. (01/01/2017- ...)

In artikel 8, vierde lid, artikel 19, derde lid, en artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de voorwaarden en procedure voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio- of televisieomroepnetwerk en de bijbehorende zendvergunningen wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 10. (01/01/2017- ...)

In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 11. (01/01/2017- ...)

In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende de uitvoering van het decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 12. (01/01/2017- ...)

In artikel 9, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 13. (01/01/2017- ...)

In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 betreffende de vastlegging van een tijdspad en quota voor het toegankelijk maken van omroepprogramma's en betreffende het verstrekken van subsidies ter uitvoering van artikel 151 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 14. (01/01/2017- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 houdende de uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 15. (01/01/2017- ...)

In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 tot vaststelling van de regeling van de rechtspositie van het personeel van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 16. (01/01/2017- ...)

In artikel 1, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "Departement Cultuur, Jeugd en Media".

Artikel 17. (01/01/2017- ...)

In artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 tot uitvoering van hoofdstuk 3 van het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt punt 4° vervangen door wat volgt :
"4° het Departement Cultuur, Jeugd en Media;".

Artikel 18. (01/01/2017- ...)

In artikel 27, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, wordt punt 3° vervangen door wat volgt :
"3° het Departement Cultuur, Jeugd en Media.".

Artikel 19. (01/01/2017- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 20. (01/01/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 28/03/2023