Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van [titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018 (verv. BVR 10 mei 2019, art. 180, I: 1 januari 2019)]

Datum 02/06/2017

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Definities
 2. HOOFDSTUK 2 De werking van het stuurorgaan
 3. HOOFDSTUK 3 Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen
  2. Afdeling 2 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
  3. Afdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
  4. Afdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI
  5. Afdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand
  6. Afdeling 6 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang
  7. Afdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties
  8. Afdeling 8 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator
  9. Afdeling 9 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer
  10. Afdeling 10 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)
  11. Afdeling 11 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
 4. HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, artikel 22, eerste lid;

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 13, § 6, artikel 22, § 2, en artikel 32, § 1, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006;

Gelet op het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie, artikel 7, eerste lid, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015, artikel 8, § 1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015, en artikel 9, vervangen bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 4, § 1, ingevoegd bij het decreet van 23 december 2016, artikel 4, § 1/1, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016, en artikel 7/1, ingevoegd bij het decreet van 12 juni 2015;

Gelet op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 16, 17, derde lid, 28, tweede lid;

Gelet op het CRAB-decreet van 8 mei 2009, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 10;

Gelet op het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, artikel 18;

Gelet op het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, artikel 5, eerste lid, 5°, artikel 6 en 36;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 16 april 2004 houdende de samenstelling en de werking van de GRB-raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 maart 2017;

Gelet op advies 61.296/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Definities (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder:
1° ...;
2° stuurorgaan: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel III.74 van het bestuursdecreet van 7 december 2018.

HOOFDSTUK 2 De werking van het stuurorgaan (... - ...)

Artikel 2. (10/05/2021- ...)

Het stuurorgaan beraadslaagt uit eigen beweging of op verzoek van de Vlaamse Regering, een lid van de Vlaamse Regering of de instanties van de Vlaamse overheid, vermeld in artikel I.3, 1°, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, de instanties van de lokale overheden, vermeld in artikel I.3, 5°, van het voormelde decreet, de instellingen met een publieke taak, vermeld in artikel I.3, 6°, van het voormelde decreet, en de milieu-instanties, vermeld in artikel I.3, 7°, van het voormelde decreet.

Het stuurorgaan streeft ernaar om bij consensus te beslissen. Als er geen consensus wordt bereikt, beslist het stuurorgaan bij tweederdemeerderheid met een stemming door handopsteking. Onthoudingen worden niet meegeteld om de vereiste meerderheid te bepalen.

Het stuurorgaan stelt zijn huishoudelijk reglement op.

Bij een mogelijk belangenconflict laten de leden zich vervangen.

Het stuurorgaan kan voor het vervullen van zijn taken een beroep doen op de medewerking van deskundigen. Het stuurorgaan kan interne werkgroepen oprichten waaraan het bijzondere taken toevertrouwt.

Het stuurorgaan rapporteert jaarlijks aan de Vlaamse Regering over de realisering van zijn opdrachten.

Het agentschap Digitaal Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Digitaal Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Digitaal Vlaanderen, zorgt voor het secretariaat van het stuurorgaan en draagt de werkingskosten van het stuurorgaan en van de werkgroepen die erin worden opgericht.

Om de vergaderingen van het stuurorgaan voor te bereiden, wordt het secretariaat bijgestaan door de drie digitaliseringsverantwoordelijken, vermeld in artikel 2/1, 2°.

Artikel 2/1. (23/10/2020- ...)

Met toepassing van artikel III.76, tweede lid, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 wordt de samenstelling van het stuurorgaan uitgebreid met de volgende leden:
1° een vertegenwoordiger van de Vlaamse overheid van N-niveau of N-1-niveau, die niet een van de vertegenwoordigers, vermeld in artikel III.76, eerste lid, 1° tot en met 4°, van het voormelde decreet, is, op voorstel van het voorzitterscollege. Dit lid heeft effectief stemrecht en neemt het voorzitterschap op;
2° drie digitaliseringsverantwoordelijken die lid zijn van het directiecomité van een entiteit van de Vlaamse administratie. Deze leden zijn waarnemende leden met raadgevende stem.

Artikel 3. (23/10/2020- ...)

§ 1. De externe innovators, vermeld in artikel III.76, eerste lid, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, zijn deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.

De externe innovators voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° ze hebben een grondige kennis van informatie en ICT op internationaal, Europees, Vlaams of lokaal niveau;
2° ze hebben minstens vijf jaar nuttige ervaring in informatie en ICT op internationaal, Europees, Vlaams of lokaal niveau.

De Vlaamse minister, bevoegd voor de digitalisering, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatie- en communicatietechnologie, nodigen organisaties en instellingen uit die zich bezighouden met onderzoek, wetenschap, innovatie, technologie, informatie of overheidsaangelegenheden, om kandidaat-externe-innovators voor te dragen voor het stuurorgaan.

§ 2. Het secretariaat van het stuurorgaan lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor digitaliseringsverantwoordelijken als vermeld in artikel 2/1, 2°.

De digitaliseringsverantwoordelijken voldoen aan al de volgende voorwaarden:
1° ze hebben een grondige kennis van digitaliseringsprocessen en ze hebben minstens vijf jaar nuttige ervaring op het vlak van digitaliseringsprocessen;
2° ze behoren tot drie verschillende beleidsdomeinen en niet tot de entiteit waartoe de voorzitter behoort;
3° ze zijn geen lid als vermeld in artikel III.76, eerste lid, 1° tot en met 7°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

De digitaliseringsverantwoordelijken vertegenwoordigen noch het beleidsdomein noch de entiteit waartoe ze behoren.

Voor de digitaliseringsverantwoordelijken worden geen plaatsvervangende leden benoemd.

§ 3. Na een voorafgaande mededeling aan de Vlaamse Regering benoemen de Vlaamse minister, bevoegd voor digitalisering, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de informatie- en communicatietechnologie, de leden, de plaatsvervangende leden en de voorzitter.

HOOFDSTUK 3 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Afdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen (... - ...)

Artikel 4. (26/09/2017- ...)

In artikel 4, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de GRB-raad" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,";
2° de zinsnede "op de website van het Agentschap op het internetadres : http://www.agiv.be." wordt vervangen door de woorden "op de website van de Vlaamse overheid".

Afdeling 2 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie (... - ...)

Artikel 5. (26/09/2017- ...)

In artikel 3, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016, wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (... - ...)

Artikel 6. (26/09/2017- ...)

 In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
"3° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Artikel 7. (26/09/2017- ...)

In artikel 2 van hetzelfde besluit van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "na advies van het coördinatiecomité" vervangen door de woorden "op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt tussen de zinsnede "de juistheid," en de woorden "de actualiteit" de zinsnede "de nauwkeurigheid," ingevoegd;
3° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt de zinsnede "van de gegevens," vervangen door de woorden "van de gegevens en";
4° in paragraaf 1, tweede lid, 1°, wordt de zinsnede ", de opspoorbaarheid van de wijzigingen in de gegevens en de bewaring van de historiek van de toegang tot de gegevens" opgeheven;
5° in paragraaf 1, tweede lid, 2°, wordt tussen de woorden "de ontsluitbaarheid" en de woorden "en de" de zinsnede ", de beschikbaarheid" ingevoegd;
6° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, worden de woorden "de operationaliteit" vervangen door de woorden "het adequate beheer";
7° in paragraaf 1, tweede lid, 3°, wordt het woord "beschikbaarheid" vervangen door de woorden "aanwezigheid van een inzage- en terugmeldfaciliteit";
8° aan paragraaf 1, tweede lid, 4°, wordt de zinsnede ", in het bijzonder de opspoorbaarheid van de wijzigingen in de gegevens en de bewaring van de historiek van de toegang tot de gegevens" toegevoegd;
9° aan paragraaf 1, tweede lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:
"5° de financiering van de gegevensbron, in het bijzonder de financiering van de kosten ingevolge de specifieke dienstverlening die een authentieke gegevensbron aan andere instanties moet leveren.";
10° in paragraaf 1, derde lid, wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
11° paragraaf 2 wordt vervangen door wat volgt:
" § 2. Met behoud van de toepassing van paragraaf 1 wordt een geografische gegevensbron als vermeld in artikel 12, eerste lid, 1°, 2° en 4°, van het GDI-decreet, als een authentieke geografische gegevensbron erkend als ze voldoet aan de volgende bijkomende voorwaarden:
1° ze is beschreven door middel van metagegevens die in overeenstemming zijn met de regels die het stuurorgaan met toepassing van artikel 14 van het GDI-decreet opstelt;
2° ze is raadpleegbaar via een raadpleegdienst als vermeld in artikel 3, 18°, van het GDI-decreet;
3° ze is overdraagbaar via een overdrachtdienst als vermeld in artikel 3, 19°, van het GDI-decreet;
4° ze is geharmoniseerd overeenkomstig de technische voorschriften, vermeld in artikel 25 van het GDI-decreet.".

Artikel 8. (26/09/2017- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "na advies van het coördinatiecomité" vervangen door de woorden "op voorstel van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° het tweede lid wordt opgeheven.

Afdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI (... - ...)

Artikel 9. (26/09/2017- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 10. (26/09/2017- ...)

 In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (... - ...)

Artikel 11. (26/09/2017- ...)

In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 6 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang (... - ...)

Artikel 12. (26/09/2017- ...)

In artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang worden de woorden "in overleg met de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "na goedkeuring door het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Afdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties (... - ...)

Artikel 13. (26/09/2017- ...)

 In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties worden de woorden "De stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,".

Artikel 14. (26/09/2017- ...)

 In artikel 8, § 1, van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 15. (26/09/2017- ...)

In artikel 9, § 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,".

Afdeling 8 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator (... - ...)

Artikel 16. (26/09/2017- ...)

Artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 november 2013 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator worden opgeheven.

Artikel 17. (26/09/2017- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het coördinatiecomité, vermeld in artikel 20 van het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° in het derde lid worden de woorden "het coördinatiecomité" telkens vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in het eerste lid,";
3° in het vierde lid worden de woorden "het coördinatiecomité" vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in het eerste lid,".

Afdeling 9 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer (... - ...)

Artikel 18. (26/09/2017- ...)

In artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid wordt het woord "stuurgroep" vervangen door de zinsnede "werkgroep binnen het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid,";
2° in het tweede en derde lid wordt het woord "stuurgroep" vervangen door de zinsnede "werkgroep, vermeld in het eerste lid,".

Afdeling 10 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (... - ...)

Artikel 19. (26/09/2017- ...)

In artikel 8, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Artikel 20. (26/09/2017- ...)

In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Artikel 21. (26/09/2017- ...)

 In artikel 10 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "de stuurgroep GDI-Vlaanderen" worden vervangen door de zinsnede "het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid";
2° de woorden "en na advies van de GRB-raad" worden opgeheven.

Afdeling 11 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (... - ...)

Artikel 22. (26/09/2017- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 2016 tot uitvoering van het decreet van 27 april 2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in artikel 7/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, wordt punt 1° vervangen door wat volgt:
"1° stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid: het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, vermeld in artikel 3 van het decreet van 23 december 2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;".

Artikel 23. (26/09/2017- ...)

In artikel 2, derde lid, van hetzelfde besluit wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

Artikel 24. (26/09/2017- ...)

Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Artikel 25. (26/09/2017- ...)

In artikel 11, 12, 13 en 15, 3°, van hetzelfde besluit wordt het woord "coördinatiecomité" vervangen door de woorden "stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid".

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 26. (26/09/2017- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 2001 houdende de samenstelling en de werking van de Stuurgroep GIS-Vlaanderen, het Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen en de Geografische Informatie Raad, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006;
2° het besluit van de Vlaamse regering van 16 april 2004 houdende de samenstelling en de werking van de GRB-raad, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006;
3° het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de samenstelling en de werking van de stuurgroep GDI-Vlaanderen en van de GDI-raad.

Artikel 27. (26/09/2017- ...)

De volgende regelgevende teksten treden in werking op de dag van de bekendmaking van het ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het Belgisch Staatsblad:
1° het decreet van 23 december 2016 met uitzondering van artikel 5. Artikel 5 van het decreet van 23 december 2016 treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad;
2° dit besluit met uitzondering van artikel 3. Artikel 3 van dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 28. (26/09/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024