Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten en houdende wijziging van diverse bepalingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 (citeeropschrift: "het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017")

Datum 14/07/2017

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen
 2. HOOFDSTUK 2 Planning en programmatie van projecten
  1. Afdeling 1 Projectopvolging
  2. Afdeling 2 De renovatietoets en de lokale woontoets
  3. Afdeling 3 Programmatie en toewijzing van verrichtingen
   1. Onderafdeling 1 Algemene bepalingen
   2. Onderafdeling 2 Fase 1. De opname in de meerjarenplanning
   3. Onderafdeling 3 Fase 2. De opname in de kortetermijnplanning
   4. Onderafdeling 4 Fase 3. De toewijzing op een jaarbudget
  4. Afdeling 4 De beoordelingscommissie en de kwaliteitskamer
  5. Afdeling 5 Beroepsmogelijkheden
 3. HOOFDSTUK 3 Specifieke bepalingen voor projecten met een last inzake bescheiden woonaanbod
 4. HOOFDSTUK 4 Indexatiebepaling
 5. HOOFDSTUK 5 Wijzigingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012
 6. HOOFDSTUK 6 Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 22, § 2, ingevoegd bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij de decreten van 27 maart 2009, 9 maart 2012, 31 mei 2013, 19 december 2014 en 14 oktober 2016, artikel 33, § 3, tweede lid, vervangen bij het decreet van 24 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 9 maart 2012, artikel 38, § 1, tweede lid, vervangen bij het decreet van 23 december 2011 en gewijzigd bij het decreet van 31 mei 2013, en artikel 60, § 1, derde lid;

Gelet op het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid, artikel 4.2.8, eerste lid, gewijzigd bij het decreet van 9 juli 2010;

Gelet op het decreet van 14 oktober 2016 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 65;

Gelet op het Financieringsbesluit van 21 december 2012;

Gelet op het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 januari 2017;

Gelet op advies 61.300/3 van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 2 Planning en programmatie van projecten (... - ...)

Afdeling 1 Projectopvolging (... - ...)

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 2 De renovatietoets en de lokale woontoets (... - ...)

Artikel 7. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 9. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 11. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 3 Programmatie en toewijzing van verrichtingen (... - ...)

Onderafdeling 1 Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 12. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 13. (01/01/2021- ...)

...

Onderafdeling 2 Fase 1. De opname in de meerjarenplanning (... - ...)

Artikel 14. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 15. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 16. (01/01/2021- ...)

...

Onderafdeling 3 Fase 2. De opname in de kortetermijnplanning (... - ...)

Artikel 17. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 18. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 19. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 20. (01/01/2021- ...)

...

Onderafdeling 4 Fase 3. De toewijzing op een jaarbudget (... - ...)

Artikel 21. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 22. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 4 De beoordelingscommissie en de kwaliteitskamer (... - ...)

Artikel 23. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 24. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 25. (01/01/2021- ...)

...

Afdeling 5 Beroepsmogelijkheden (... - ...)

Artikel 26. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 3 Specifieke bepalingen voor projecten met een last inzake bescheiden woonaanbod (... - ...)

Artikel 27. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 4 Indexatiebepaling (... - ...)

Artikel 28. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 5 Wijzigingen van het Financieringsbesluit van 21 december 2012 (... - ...)

Artikel 29. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 30. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 31. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 32. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 33. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 34. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 35. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 36. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 37. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 38. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 39. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 40. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 41. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 6 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 42. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 43. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 44. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 45. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 46. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 47. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 48. (01/01/2021- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024