Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft het Departement Omgeving, het departement Informatie Vlaanderen en de naamswijziging van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media in Departement Cultuur, Jeugd en Media

Datum 08/09/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 augustus 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, de Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport, de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw en de
Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/04/2017- ...)

In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 3 april 2015, 22 mei 2015, 7 oktober 2016 en 24 februari 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1, d), wordt de zinsnede "het departement Leefmilieu, Natuur en Energie" vervangen door de woorden "het Departement Omgeving";
2° in punt 4 wordt punt b) opgeheven;
3° in punt 9 en 12 wordt de zinsnede "het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media" vervangen door de zinsnede "het Departement Cultuur, Jeugd en Media";
4° in punt 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) tussen de woorden "onroerend erfgoed" en de woorden "en de viceminister-president" wordt de zinsnede "en de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie" ingevoegd;
b) tussen het woord "Armoedebestrijding" en de woorden "en de Vlaamse minister van Omgeving" wordt de zinsnede "en de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn" ingevoegd.
5° punt 15 wordt opgeheven.

Artikel 2. (01/04/2017- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2017 met uitzondering van:
1° artikel 1, 2°, dat in werking treedt op 1 januari 2018;
2° artikel 1, 3°, dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3. (01/04/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, de Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake informatie- en communicatietechnologie in de Vlaamse administratie, de Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, de Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, de Vlaamse minister, bevoegd voor de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven, de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de landinrichting en het natuurbehoud en de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de culturele aangelegenheden zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024