Besluit van de Vlaamse Regering tot diversificatie van het bedrag van de retributie voor een planaanvraag en het bepalen van een bijkomende retributie voor een andere functionaliteit van het KLIP als vermeld in artikel 5 van het KLIP-decreet van 14 maart 2008

Datum 08/09/2017

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse Regering,
Gelet op het KLIP-decreet van 14 maart 2008, artikel 5, § 1, tweede lid, en § 2, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014 en het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 juni 2017;
Gelet op advies 61.792/1/V van de Raad van State, gegeven op 4 augustus 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. (01/01/2018- ...)

De retributie, vermeld in artikel 5, § 1, eerste lid, van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, bedraagt 5 euro als de planaanvraagzone niet groter is dan 200 m².

Artikel 2. (01/01/2018- ...)

Een professionele planaanvrager kan in zijn planaanvraag aangeven dat hij ook plandata in vectorformaat wil ontvangen, waarvoor hij een bijkomende retributie van 5 euro verschuldigd is.

Artikel 3. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, kan de bedragen, vermeld in artikel 1 en 2, aanpassen met als doel de inkomsten en uitgaven van het KLIP in evenwicht te houden. Voor het bedrag, vermeld in artikel 1, worden de minimum- en maximumgrenzen vastgesteld op respectievelijk 5 en 8 euro als de planaanvraagzone niet groter is dan 200 m². Voor het bedrag, vermeld in artikel 2, worden de minimum- en maximumgrenzen vastgesteld op respectievelijk 5 en 30 euro.

Artikel 4. (01/01/2018- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 5. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de uitbouw van een geografische informatie-infrastructuur, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 23/05/2024