Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het intern reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Datum 17/11/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen", artikel 14, gewijzigd bij het decreet van 4 maart 2016;

Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006 houdende de goedkeuring van het intern reglement van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 oktober 2017;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (24/12/2017- ...)

Het intern reglement van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt goedgekeurd.
 

Artikel 2. (24/12/2017- ...)

De beslissing van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006 houdende de goedkeuring van het intern reglement van het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen wordt opgeheven.
 

Artikel 3. (24/12/2017- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het afzet- en uitvoerbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het aantrekken van buitenlandse investeringen, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 04/02/2023