Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering naar aanleiding van de ontbinding van het Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het agentschap Informatie Vlaanderen en het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen

Datum 10/11/2017

Inhoudstafel

 1. HOOFDSTUK 1 Wijzigingsbepalingen
  1. Afdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister
  2. Afdeling 2 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf"
  3. Afdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen
  4. Afdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen
  5. Afdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen
  6. Afdeling 6 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2007 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten
  7. Afdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen
  8. Afdeling 8 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand
  9. Afdeling 9 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang
  10. Afdeling 10 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron
  11. Afdeling 11 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties
  12. Afdeling 12 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer
  13. Afdeling 13 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag
  14. Afdeling 14 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB)
  15. Afdeling 15 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen
 2. HOOFDSTUK 2 Slotbepalingen
 3. BIJLAGE

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 6, § 2, gewijzigd bij het decreet van 3 juli 2015, en artikel 18, § 4;

Gelet op het decreet van 16 april 2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), artikel 12, gewijzigd bij de decreten van 21 april 2006, 25 mei 2007 en 20 februari 2009, artikel 13, § 6, artikel 16, gewijzigd bij het decreet van 20 februari 2009, artikel 31 en 32, § 2, gewijzigd bij het decreet van 21 april 2006, artikel 35, § 5, en artikel 41;

Gelet op het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten, artikel 7, gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2016;

Gelet op het KLIP-decreet van 14 maart 2008, artikel 4, gewijzigd bij de decreten van 17 januari 2014 en 18 maart 2016, en artikel 20, gewijzigd bij het decreet van 17 januari 2014;

Gelet op het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, artikel 4, § 1, gewijzigd bij het decreet van 23 december 2016;

Gelet op het GDI-decreet van 20 februari 2009, artikel 13, § 2, artikel 16, 17, derde lid, artikel 19, § 2, derde lid, en artikel 28, tweede lid;

Gelet op het CRAB-decreet van 8 mei 2009, artikel 18, gewijzigd bij het decreet van 1 juni 2012;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, artikel 5.1.1, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het Archiefdecreet van 9 juli 2010, artikel 10;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf";

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2007 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 augustus 2017;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 19 september 2017 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn en de adviesaanvraag op 19 oktober 2017 van de rol werd afgevoerd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

HOOFDSTUK 1 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Afdeling 1 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2016- ...)

In artikel 1, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 en 24 februari 2017, worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen".
 

Artikel 2. (01/01/2016- ...)

In artikel 15 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004 en de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 en 24 februari 2017, worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de woorden "agentschap Informatie Vlaanderen".
 

Afdeling 2 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf" (... - ...)

Artikel 3. (12/01/2018- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "agentschap Facilitair Bedrijf", gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en 13 maart 2015, worden de woorden "voor de beleidsuitvoering inzake archiefbeheer" vervangen door de woorden "het openbare archiefwezen".
 

Artikel 4. (12/01/2018- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 4 juli 2014 en 13 maart 2015, worden een vijfde en zesde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
"Het agentschap heeft tot taak het beleid inzake het openbare archiefwezen uit te voeren, te coördineren en te ondersteunen.

Het agentschap ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid en van de lokale en provinciale besturen overeenkomstig artikel 10 van het Archiefdecreet van 9 juli 2010, zowel bij het archiefbeheer als de archiefzorg.".
 

Afdeling 3 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen (... - ...)

Artikel 5. (01/01/2016- ...)

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2005 houdende het model van aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen worden de woorden "het model van" vervangen door het woord "de".

Artikel 6. (01/01/2016- ...)

 In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2006, wordt punt 3° vervangen door wat volgt:
"3° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen.".
 

Artikel 7. (01/01/2016- ...)

In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "Agentschap" wordt vervangen door het woord "agentschap";
2° de zin "Het model van aangifteformulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd." wordt opgeheven.
 

Artikel 8. (01/01/2016- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit wordt het woord "Agentschap" vervangen door het woord "agentschap".
 

Artikel 9. (01/01/2016- ...)

De bijlagen bij hetzelfde besluit worden opgeheven.

Afdeling 4 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen (... - ...)

Artikel 10. (01/01/2016- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 houdende de aanwijzing van de personeelsleden die belast zijn met de vestiging, de uitvoerbaarverklaring, de controle op, de inning en de invordering van de GRB-heffingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er wordt een punt 1° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:
"1° /1 agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;";
2° in punt 2° wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 10 van het decreet van 7 mei 2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de woorden "van het agentschap";
3° in punt 3° en 4° worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door het woord "agentschap".
 

Artikel 11. (01/01/2016- ...)

 In artikel 2 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 april 2006 en 10 juli 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen";
2° in het vierde lid worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door het woord "agentschap".
 

Artikel 12. (01/01/2016- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2006, worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de zinsnede "Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 7 van het decreet van 15 januari 2016 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen en de oprichting van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen".
 

Afdeling 5 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen (... - ...)

Artikel 13. (01/01/2016- ...)

In artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010, wordt punt 1° opgeheven.
 

Afdeling 6 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2007 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten (... - ...)

Artikel 14. (01/01/2016- ...)

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2007 houdende de voorwaarden voor en de modaliteiten van recuperatie van grootschalige geografische gegevens die door of in opdracht van andere personen dan het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen zijn opgemeten worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door de woorden "Agentschap Informatie Vlaanderen".
 

Artikel 15. (01/01/2016- ...)

In artikel 1 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 2° wordt vervangen door wat volgt:
"2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;";
2° in punt 3° wordt het woord "AGIV" telkens vervangen door het woord "agentschap".
 

Artikel 16. (01/01/2016- ...)

 In artikel 2, 3, 7 en 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "het AGIV" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".
 

Artikel 17. (01/01/2016- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het AGIV" telkens vervangen door de woorden "Het agentschap", worden de woorden "het AGIV" telkens vervangen door de woorden "het agentschap", worden de woorden "door AGIV" vervangen door de woorden "door het agentschap" en worden de woorden "beslist AGIV" vervangen door de woorden "beslist het agentschap".
 

Artikel 18. (01/01/2016- ...)

In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het AGIV" vervangen door de woorden "Het agentschap" en worden de woorden "die AGIV" vervangen door de woorden "die het agentschap".
 

Artikel 19. (01/01/2016- ...)

In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "Het AGIV" vervangen door de woorden "Het agentschap".
 

Afdeling 7 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (... - ...)

Artikel 20. (01/01/2016- ...)

In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2009 houdende vaststelling van de nadere regels voor de registratie alsook de inwerkingtreding van het decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen worden de woorden "Het AGIV" vervangen door de woorden "Het agentschap".
 

Artikel 21. (01/01/2016- ...)

In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "Het AGIV" worden vervangen door de woorden "Het agentschap" en de woorden "het AGIV" worden telkens vervangen door de woorden "het agentschap";
2° de woorden "volgens AGIV" worden telkens vervangen door de woorden "volgens het agentschap".
 

Artikel 22. (01/01/2016- ...)

In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de woorden "het AGIV" telkens vervangen door de woorden "het agentschap".
 

Afdeling 8 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand (... - ...)

Artikel 23. (01/01/2016- ...)

In artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 2011 houdende de uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand wordt het woord "AGIV" vervangen door de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen".
 

Afdeling 9 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang (... - ...)

Artikel 24. (01/01/2016- ...)

In artikel 8, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang worden de woorden "Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen" vervangen door het woord "agentschap".
 

Afdeling 10 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron (... - ...)

Artikel 25. (01/01/2016- ...)

In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron wordt het woord "AGIV" vervangen door de zinsnede "agentschap Informatie Vlaanderen, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen, hierna agentschap Informatie Vlaanderen te noemen,".
 

Afdeling 11 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties (... - ...)

Artikel 26. (01/01/2016- ...)

In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties wordt het vijfde lid opgeheven.
 

Artikel 27. (01/01/2016- ...)

In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "het AGIV" worden telkens vervangen door de woorden "het agentschap";
2° de woorden "die AGIV" worden vervangen door de woorden "die het agentschap".
 

Artikel 28. (01/01/2016- ...)

 In artikel 3, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "Het AGIV" vervangen door de woorden "Het agentschap".
 

Artikel 29. (01/01/2016- ...)

In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de woorden "het AGIV" worden telkens vervangen door de woorden "het agentschap";
2° de woorden "Indien AGIV" worden vervangen door de woorden "Indien het agentschap".
 

Artikel 30. (01/01/2016- ...)

 De bijlage bij hetzelfde besluit wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
 

Afdeling 12 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer (... - ...)

Artikel 31. (12/01/2018- ...)

Artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 maart 2014 tot regeling van het archiefbeheer, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 28 april 2017 en 2 juni 2017, wordt opgeheven.
 

Afdeling 13 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag (... - ...)

Artikel 32. (01/01/2016- ...)

 In artikel 1, tweede en derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de delegatie van de bevoegdheid inzake de goedkeuring van het IMKL en het PMKL en betreffende de inwerkingtreding van het decreet van 17 januari 2014 houdende wijziging van het KLIP-decreet van 14 maart 2008, wat betreft de wijze van het afhandelen van een planaanvraag wordt het woord "AGIV" vervangen door het woord "agentschap".
 

Afdeling 14 Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) (... - ...)

Artikel 33. (01/01/2016- ...)

 In artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) wordt het woord "AGIV" vervangen door de woorden "agentschap Informatie Vlaanderen".
 

Artikel 34. (01/01/2016- ...)

In artikel 8, tweede lid, en artikel 9 van hetzelfde besluit wordt het woord "AGIV" vervangen door het woord "agentschap".
 

Afdeling 15 Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (... - ...)

Artikel 35. (12/01/2018- ...)

 In artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt 1° wordt de zinsnede "dienstenintegratie, elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer en het openbare archiefwezen" vervangen door de woorden "dienstenintegratie en elektronisch bestuurlijk gegevensverkeer";
2° punt 11° en punt 12° worden opgeheven.
 

HOOFDSTUK 2 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 36. (01/01/2016- ...)

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016, met uitzondering van artikel 3, 4, 31 en 35 die in werking treden op de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.
 

Artikel 37. (01/01/2016- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het e-government, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (... - ...)

BIJLAGE (01/01/2016- ...)

Modelovereenkomst tot koppeling van een geografische gegevensbron en geografische dienst, in beheer van een derde partij, aan het netwerk als vermeld in artikel 2
LICENTIEOVEREENKOMST
Tussen
Agentschap Informatie Vlaanderen, (...), met officieel adres (...), vertegenwoordigd door (...), hierna het agentschap te noemen, en
(...), met officieel adres (...), vertegenwoordigd door (...), hierna de licentienemer te noemen,
Wordt het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Voorwerp van de licentie
Het agentschap verleent aan de licentienemer, die aanvaardt, het recht om zijn geografische gegevensbron en geografische dienst te koppelen aan het netwerk, vermeld in artikel 26 van het GDI-decreet.
(Omschrijving van de geografische gegevensbron en geografische dienst)

Art. 2. Verplichtingen van de licentienemer
De licentienemer verbindt zich ertoe om voor minstens drie jaar in de koppeling te voorzien.

Art. 3. Verplichtingen van het agentschap
Het agentschap neemt de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, op in zijn GDI-catalogus.
De geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk, worden door het agentschap toegankelijk gemaakt via de e-commercedienst.

Art. 4. Intellectuele-eigendomsrechten
De licentienemer behoudt alle intellectuele-eigendomsrechten op de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk.

Art. 5. Termijn
Deze licentie is gesloten voor een periode van (aantal) jaar, vanaf (datum) tot en met (datum).
Deze licentie wordt stilzwijgend verlengd, tenzij een van beide partijen de licentie opzegt drie maanden voor het verstrijken van de duur ervan.

Art. 6. Beëindiging
Voor het einde van de periode waarvoor ze is gesloten, kan elke partij deze licentie eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding en met een opzegtermijn van drie maanden, als de tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt.

Art. 7. Aansprakelijkheid
Het agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor foutieve, ontbrekende of onregelmatige gegevens in de geografische gegevensbron en geografische dienst, gekoppeld aan het netwerk.

Art. 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst moet worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Voor elk conflict over de inhoud of de uitvoering van deze overeenkomst zijn alleen de rechtbanken van Brussel (België) bevoegd.
Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld op... Elke partij verklaart één origineel exemplaar ontvangen te hebben.
 


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024