Besluit van de administrateur-generaal houdende de organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram

Datum 20/10/2017

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. De organisatiestructuur van het agentschap Informatie Vlaanderen, hierna het agentschap te noemen.
  2. HOOFDSTUK 2. Taken van de subentiteiten
  3. HOOFDSTUK 3. Oprichting en samenstelling van het directiecomité
  4. HOOFDSTUK 4. Slotbepaling

Inhoud

(... - ...)

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP INFORMATIE VLAANDEREN,
Gelet op het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, artikel 4, § 2, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 2012 en 26 juni 2015, en artikel 7;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;
Gelet op het besluit van de leidend ambtenaar van 15 juli 2016 houdende de organisatie van het agentschap Informatie Vlaanderen en tot vaststelling van het organogram,
Besluit :

HOOFDSTUK 1. De organisatiestructuur van het agentschap Informatie Vlaanderen, hierna het agentschap te noemen. (... - ...)

Artikel 1. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 2. (19/01/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 2. Taken van de subentiteiten (... - ...)

Artikel 3. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 4. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 5. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 6. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 7. (19/01/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 3. Oprichting en samenstelling van het directiecomité (... - ...)

Artikel 8. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 9. (19/01/2018- ...)

...

HOOFDSTUK 4. Slotbepaling (... - ...)

Artikel 10. (19/01/2018- ...)

...

Artikel 11. (19/01/2018- ...)

...

BIJLAGE (19/01/2018- ...)

...


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/05/2024