Ministerieel besluit houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer

Datum 20/11/2017

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT,
Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer, artikel 7, derde lid, 11, derde lid en 19;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 27 september 2017;
Gelet op advies 62.263/1 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Besluiten :

Artikel 1. (17/05/2022- ...)

Het subsidiebedrag, vermeld in artikel 10, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer, bedraagt 3000 euro per voertuig voor de subsidieaanvragen ingediend na 17 mei 2022 en 1500 euro per voertuig voor de subsidieaanvragen ingediend in het jaar 2023.

Artikel 2. (20/11/2017- ...)

De uitgaven die in aanmerking komen voor de subsidiëring, vermeld in artikel 7 van het voormelde besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017, en de subsidiepercentages per uitgave, vermeld in artikel 11, derde lid, van het voormelde besluit, worden vastgesteld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3. (20/11/2017- ...)

De volgende regelgevende teksten treden in werking op 20 november 2017:
1° het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer;
2° dit besluit.

BIJLAGE (12/09/2021- ...)


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/05/2023