Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten, wat betreft de sterilisatie van katten

Datum 23/02/2018

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7, vervangen bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd bij de wet van 27 december 2012;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 november 2017;
Gelet op advies 62.826/3 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,
Besluit :

Artikel 1. (01/04/2018- ...)

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de identificatie en registratie van katten worden de woorden "en registratie" vervangen door de zinsnede ", registratie en sterilisatie".

Artikel 2. (01/04/2018- ...)

Aan artikel 1 van hetzelfde besluit worden een punt 6° tot en met punt 9° toegevoegd, die luiden als volgt :
"6° sterilisatie :
a) voor katers : de castratie;
b) voor kattinnen : de ovariëctomie of de ovariohysterectomie;
7° identificatie : een individueel, onuitwisbaar en uniek merkteken aanbrengen;
8° databank : de elektronische gegevensbank, vermeld in artikel 21;
9° zwerfkatten : zwervende katten die geen verantwoordelijke hebben en die voornamelijk op openbare plaatsen of in leegstaande gebouwen leven.".

Artikel 3. (01/04/2018- ...)

In artikel 19 van hetzelfde besluit wordt het derde lid opgeheven.

Artikel 4. (01/04/2018- ...)

In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 5/1, dat bestaat uit artikel 20/1 tot en met 20/6, ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Hoofdstuk 5/1. Sterilisatie van katten

Art. 20/1. De verantwoordelijke laat zijn kat steriliseren vóór de leeftijd van vijf maanden als deze na 31 maart 2018 geboren is. Katten die voor die datum en na 31 augustus 2014 geboren zijn, worden uiterlijk op 1 januari 2020 gesteriliseerd.

Het eerste lid geldt niet voor erkende kwekers en asielen.

Art. 20/2. Niet-gesteriliseerde katten worden niet verhandeld, tenzij ze bestemd zijn voor een erkende kweker, voor een asiel of voor iemand die in het buitenland of in een ander gewest verblijft.

Art. 20/3. In de asielen worden alle katten gesteriliseerd vóór de adoptie.

Art. 20/4. Katten die afkomstig zijn uit het buitenland of uit een ander gewest en die niet bestemd zijn voor een erkende kweker, worden gesteriliseerd vóór de leeftijd van vijf maanden.

Als de katten, vermeld in het eerste lid, de leeftijd van vijf maanden al overschreden hebben op het moment van hun aankomst op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, worden ze uiterlijk dertig dagen na hun aankomst gesteriliseerd.

Art. 20/5. Een dierenarts voert de sterilisatie uit. De dierenarts registreert binnen acht dagen de sterilisatie in de databank. Als de kat nog niet geïdentificeerd en geregistreerd is conform hoofdstuk 3, wordt de kat geïdentificeerd en geregistreerd op het moment dat de sterilisatie geregistreerd wordt.

Art. 20/6. Het bewijs van de sterilisatie van katten wordt afgeleverd in digitale vorm.".

Artikel 5. (01/04/2018- ...)

In hetzelfde besluit wordt een hoofdstuk 5/2, dat bestaat uit artikel 20/7 tot en met 20/12, ingevoegd, dat luidt als volgt :

"Hoofdstuk 5/2. Bestrijding van overlast door zwerfkatten

Art. 20/7. De gemeente richt een meldpunt op waar inwoners overlast door zwerfkatten kunnen melden.

Art. 20/8. De gemeente stelt een plan op voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten en voert dit uit. Zij maakt hierbij gebruik van de meest diervriendelijke methoden.

Art. 20/9. Wanneer zwerfkatten opnieuw worden vrijgelaten, zorgt de gemeente ervoor dat de dieren gecontroleerd gevoederd worden en voldoende beschutting hebben, desgevallend in samenspraak met de omwonenden.

Art. 20/10. Wanneer een actie voor het vangen van zwerfkatten gepland wordt, verwittigt de gemeente de inwoners die in de omgeving van de vangplaats of vangplaatsen wonen.

Bij de gevangen katten wordt nagegaan of ze een microchip of een ander merkteken dragen. Wanneer ze een microchip of een ander merkteken dragen, worden de dieren vrijgelaten.

Voor de gevangen katten die geen microchip of ander merkteken dragen, wordt de procedure voorzien in het plan, vermeld in artikel 20/8, gevolgd. Zwerfkatten die opnieuw worden vrijgelaten, worden geïdentificeerd met een microchip of een uitwendig merkteken.

Art. 20/11. De gemeente kan voor het uitvoeren van alle of een deel van de bepalingen van dit hoofdstuk een overeenkomst afsluiten met een asiel of een andere organisatie.".

Artikel 6. (01/04/2018- ...)

Aan artikel 23 van hetzelfde besluit wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt :
"5° het afleveren van een digitaal bewijs van sterilisatie als vermeld in artikel 20/6.".

Artikel 7. (01/04/2018- ...)

Het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten wordt opgeheven.

Artikel 8 (01/04/2018- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2018.

Artikel 9. (01/04/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 13/04/2024