Ministerieel besluit houdende vastlegging van een maximale bandingfactor van groenestroomcertificaten voor projecten voor windenergie op land met startdatum voor 1 januari 2013 waarvoor bijkomende groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde lid, van het Energiedecreet

Datum 05/04/2018

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE MINISTER VAN BEGROTING, FINANCI"N EN ENERGIE,

Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.1.4/1, § 1 en § 4, ingevoegd bij het decreet van 13 juli 2012 en gewijzigd bij de decreten van 28 juni 2013, 27 november 2015 en 17 februari 2017;

Gelet op het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 6.2/1.1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2017;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 20 februari 2018;

Gelet op het advies nr. 63.015 van de Raad van State, gegeven op 21 maart 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
 

Artikel 1. (26/04/2018- ...)

Voor projecten voor windenergie op land met startdatum voor 1 januari 2013, waarvoor bijkomende groenestroomcertificaten worden aangevraagd overeenkomstig artikel 7.1.1, § 1, vierde lid van het Energiedecreet van 8 mei 2009, bedraagt de maximaal toegelaten bandingfactor: 0,465.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/09/2023