Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat betreft de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij

Datum 30/03/2018

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, artikel 4, gewijzigd bij het decreet van 7 mei 2004;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 1989 houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij;

Gelet op het VLAREME van 28 oktober 2016, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 december 2017;

Overwegende dat overeenkomstig het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, de Vlaamse Landmaatschappij opgericht is als een burgerlijke vennootschap die de vorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen;

Overwegende dat door de valorisatie van het kantoorgebouw van de Vlaamse Landmaatschappij op het adres waar de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij momenteel gevestigd is en de inhuizing van de VLM in het Hendrik Consciencegebouw in de Koning Albert II-laan 15 in 1210 Brussel, het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap moet worden gewijzigd tegen 6 juni 2018;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;

Na beraadslaging,

Besluit :
 

Artikel 1. (06/06/2018- ...)

De maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij wordt met ingang van 6 juni 2018 gevestigd in de Koning Albert II-laan 15, in 1210 Brussel.
 

Artikel 2. (06/06/2018- ...)

 In artikel 9.5.6.2, § 1, eerste lid, van het VLAREME van 28 oktober 2016 wordt de zinsnede "Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel" vervangen door de zinsnede "Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel".
 

Artikel 3. (06/06/2018- ...)

In artikel 12.1.1, § 3, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel" vervangen door de zinsnede "Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel".
 

Artikel 4. (06/06/2018- ...)

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 1989 houdende vaststelling van de maatschappelijke zetel van de Vlaamse Landmaatschappij wordt opgeheven.
 

Artikel 5. (06/06/2018- ...)

Dit besluit treedt in werking op 6 juni 2018.

Artikel 6. (06/06/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het plattelandsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 29/05/2023