Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap wat betreft de combinatie van rechtstreeks toegankelijke hulp en niet-rechtstreeks toegankelijke ondersteuning

Datum 25/05/2018

Inhoud

Aanhef (... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014, en 11°, ingevoegd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 februari 2018;

Gelet op advies 63.315/1 van de Raad van State, gegeven op 9 mei 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2018- ...)

Artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor personen met een handicap, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014, wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 12. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
1° besluit van 24 juni 2016: het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die ondersteund worden door een flexibel aanbodcentrum voor meerderjarigen of een thuisbegeleidingsdienst, naar persoonsvolgende financiering en houdende de transitie van de flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen en de thuisbegeleidingsdiensten;
2° budget: een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning als vermeld in hoofdstuk 5 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap;
3° woonondersteuning: de woonondersteuning, vermeld in artikel 1, 23°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget.

Als de persoon met een handicap, met uitzondering van minderjarigen en personen die een voortzetting van de jeugdhulpverlening hebben gevraagd als vermeld in artikel 18, § 3, van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, een beroep doet op ondersteuning van voorzieningen die erkend en gesubsidieerd zijn door het agentschap, die niet rechtstreeks toegankelijk is, of beschikt over een budget, kan hij niet gebruikmaken van de rechtstreeks toegankelijke hulp.

In afwijking van het tweede lid kunnen de volgende personen met een handicap rechtstreeks toegankelijke hulp combineren met een budget:
1° het agentschap heeft conform hoofdstuk 2, afdeling 2 of afdeling 3, van het besluit van 24 juni 2016 zorggebonden middelen toegekend aan de persoon met een handicap of heeft conform artikel 13 tot en met artikel 23 van het voormelde besluit zorggebonden punten toegekend;
2° het agentschap heeft voor de persoon met een handicap geen beslissing genomen over de terbeschikkingstelling van een budget nadat hij de procedure voor de aanvraag van een budget heeft doorlopen conform hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget, of na een aanvraag tot herziening van het budget dat het agentschap heeft toegewezen of ter beschikking heeft gesteld nadat hij de voormelde aanvraagprocedure heeft doorlopen, of na een aanvraag tot herziening van het budget dat het agentschap heeft toegewezen of ter beschikking heeft gesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2016 houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering, of na een aanvraag tot herziening van de zorggebonden middelen of de zorggebonden punten die het agentschap met toepassing van het besluit van 24 juni 2016 heeft toegekend.

De personen met een handicap die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in het derde lid, kunnen aanspraak maken op maximaal zestig nachten verblijf, al of niet in combinatie met dagopvang, per jaar.

In voorkomend geval wordt het aantal nachten woonondersteuning, dat voor de toepassing van artikel 17 van het besluit van 24 juni 2016 in aanmerking wordt genomen, in mindering gebracht van het maximale aantal nachten verblijf, al of niet in combinatie met dagopvang, vermeld in het derde lid, waarop de persoon met een handicap, vermeld in het tweede lid, aanspraak kan maken.".

Artikel 2. (01/01/2018- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

Artikel 3. (01/01/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024