Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels

Datum 15/06/2018

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2. Verzorging en huisvesting
    1. Afdeling 1. Dierenverzorging
    2. Afdeling 2. Huisvesting
  3. HOOFDSTUK 3. Roofvogeldemonstraties
  4. HOOFDSTUK 4. Transport
  5. HOOFDSTUK 5. Verhandeling
  6. HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;
Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 4, § 1 en § 4, artikel 6, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, en § 2, ingevoegd bij de wet van 4 mei 1995 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2014, artikel 10, vervangen bij de wet van 4 mei 1995, artikel 13, § 1, gewijzigd bij de wetten van 4 mei 1995, 19 mei 2010 en 7 februari 2014;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 21 maart 2018;
Gelet op advies 63.440/3 van de Raad van State, gegeven op 4 juni 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn;
Na beraadslaging,
Besluit :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen (... - ...)

Artikel 1. (18/06/2021- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder :
1° roofvogel : vogel die behoort tot de familie Accipitridae, Pandionidae, Sagittariidae, Cathartidae, Falconidae, Strigidae of Tytonidae en die in gevangenschap gehouden worden;
2° dierenverblijf : een afgesloten ruimte, kooi of volière, ingericht voor het huisvesten van de roofvogels;
3° ...;
4° roofvogeldemonstraties : het dragen, het vrij laten uitvliegen, het tonen van een roofvogel of roofvogels tot vermaak van publiek;
5° verantwoordelijke : de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een roofvogel, die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer of toezicht op uitoefent;
6° dienst : de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst die bevoegd is voor het dierenwelzijn.

Artikel 2. (09/09/2018- ...)

Dit besluit is van toepassing op in gevangenschap gehouden roofvogels, met uitzondering van roofvogels gehouden in dierentuinen.

Artikel 3. (09/09/2018- ...)

De verantwoordelijke leeft de bepalingen van dit besluit na.

HOOFDSTUK 2. Verzorging en huisvesting (... - ...)

Afdeling 1. Dierenverzorging (... - ...)

Artikel 4. (09/09/2018- ...)

De roofvogels worden geregeld gecontroleerd.

Artikel 5. (09/09/2018- ...)

De roofvogels krijgen voeding die aangepast is aan hun behoeften en hun fysiologische toestand.

De roofvogels hebben vlot en voldoende toegang tot drinkbaar water.

Artikel 6. (09/09/2018- ...)

Gewonde roofvogels of roofvogels met gezondheidsproblemen worden onmiddellijk behandeld en als dat nodig is, afgezonderd. Als dat nodig is, wordt een dierenarts geraadpleegd.

Afdeling 2. Huisvesting (... - ...)

Artikel 7. (18/06/2021- ...)

Elke roofvogel wordt gehouden in een dierenverblijf. Met behoud van de toepassing van artikel 11 worden de roofvogels uitsluitend gehouden in dierenverblijven die geplaatst zijn in de openlucht. Die verblijven zijn zo gebouwd dat ze de mogelijkheid bieden om te vliegen zonder risico op verwondingen en dat ontsnappen onmogelijk is.

De dierenverblijven voldoen aan de minimumnormen, vermeld in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 8. (09/09/2018- ...)

In de dierenverblijven is voldoende daglicht en ventilatie.

Het dak van het dierenverblijf is gedeeltelijk of volledig open, met schuilmogelijkheden voor de roofvogel tegen zon, wind en regen. Het open gedeelte is overspannen met een net of gaas.

Ten minste één zijwand is open of bevat hoog in de wand een opening van minimum 10 cm hoogte x 40 cm lengte zodat de roofvogels vanop een zitstok buiten het dierenverblijf kunnen kijken.

Artikel 9. (09/09/2018- ...)

De dierenverblijven zijn zo ontworpen en ingericht dat ze een zo gevarieerd mogelijk natuurlijk gedrag stimuleren.

Er is voor elke roofvogel voorzien in een schuilmogelijkheid.

Er zijn zitstokken met een gepaste diameter aangebracht zodat elke roofvogel over minstens één zitplaats beschikt.

Elk dierenverblijf is voorzien van een waterbad.

Artikel 10. (18/06/2021- ...)

Er wordt bij de huisvesting van de dieren op toegezien dat er zich geen schadelijke interactie voordoet binnen een diergroep. De verantwoordelijke kan, bij controle door een bevoegd persoon als vermeld in artikel 34, § 1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, de ongehinderde samenhuizing van deze diergroep aantonen.

Artikel 11. (09/09/2018- ...)

De koudegevoelige roofvogels beschikken over een voldoende bescherming tegen de vorst.

Artikel 12. (18/06/2021- ...)

In volgende gevallen mogen roofvogels gehouden worden in dierenverblijven die niet beantwoorden aan de afmetingen, vermeld in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd :
1° tijdens revalidatie of medische behandeling van de roofvogel gestaafd door een attest van een dierenarts. In dat geval mag als dat nodig is het dierenverblijf geheel of gedeeltelijk verduisterd worden;
2° bij jonge roofvogels tot ze zelfstandig zijn en klaar om uit te vliegen van het nest.

Artikel 13. (18/06/2021- ...)

Uitsluitend in de volgende gevallen mogen roofvogels tijdelijk aangebonden gehuisvest worden, al dan niet in een dierenverblijf :
1° tijdens roofvogeldemonstraties;
2° tijdens de periode van training voor de jacht en vrije vluchten;
3° tijdens het vervoer van roofvogels;
4° tijdens revalidatie of medische behandeling van roofvogels.

De verantwoordelijke die een roofvogel tijdelijk aangebonden huisvest tijdens de training voor jacht of vrije vluchten, voert op regelmatige basis vrije vluchten uit met de roofvogels. Hij toont dat aan door een vliegdemonstratie met de roofvogel tijdens de controle door de bevoegde personen, vermeld in artikel 34, § 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Artikel 14. (09/09/2018- ...)

Als roofvogels met toepassing van artikel 13 aangebonden gehuisvest worden, mogen ze zonder afsluiting van draad of netten aan een blok, sprengel, spitshuis, vluchtdraad of trolley geplaatst worden. Daarbij wordt vermeden dat de roofvogel langdurig aan felle zonnestralen en extreme weersomstandigheden wordt blootgesteld. De lijn waarmee de roofvogel is aangebonden, is niet langer dan 1,5 meter.

Artikel 15. (09/09/2018- ...)

Voor elke roofvogel die wordt aangebonden, moet een dierenverblijf aanwezig zijn dat beantwoordt aan de voorwaarden, vermeld in de artikelen 7 tot en met 11 van dit besluit.

Artikel 16. (18/06/2021- ...)

...

Artikel 17. (18/06/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 3. Roofvogeldemonstraties (... - ...)

Artikel 18. (09/09/2018- ...)

Roofvogeldemonstraties vinden alleen plaats tijdens evenementen gericht op dieren of samenkomsten van roofvogelhouders, roofvogeltentoonstellingen, educatieve of culturele evenementen in verband met geschiedenis, jacht en natuur.

De roofvogeldemonstraties moeten een educatieve en informatieve waarde hebben. Er wordt aan het publiek informatie gegeven over het volgende :
1° de naam en herkomst van de gebruikte vogelsoorten;
2° het beschermingsstatuut van de soort;
3° de levenswijze;
4° het voedsel.

Artikel 19. (18/06/2021- ...)

De persoon die de roofvogeldemonstratie verzorgt, brengt de gemeente daarvan ten minste drie weken op voorhand op de hoogte, met vermelding van volgende gegevens :
1° de naam en de contactgegevens van de organisator van de roofvogeldemonstratie;
2° de datum waarop de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
3° het begin- en einduur van de roofvogeldemonstratie;
4° de plaats waar de roofvogeldemonstratie zal plaatsvinden;
5° de naam en de contactgegevens van de persoon die de roofvogeldemonstratie zal verzorgen;
6° een beschrijving van het evenement, waaruit blijkt dat dit voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 18;
7° de maatregelen die genomen worden om het welzijn van de roofvogels tijdens het evenement te garanderen.

HOOFDSTUK 4. Transport (... - ...)

Artikel 20. (09/09/2018- ...)

Voor het transport van de roofvogels wordt gebruikgemaakt van transportmateriaal dat aangepast is aan de fysiologische en ethologische behoeften van het dier.

HOOFDSTUK 5. Verhandeling (... - ...)

Artikel 21. (09/09/2018- ...)

Bij elke verhandeling van de roofvogel overhandigt de verantwoordelijke aan de nieuwe verantwoordelijke een informatiefolder over het houden van roofvogels met de volgende gegevens over de soort :
1° het soort voeding;
2° de huisvestingsnormen en minimumafmetingen van het dierenverblijf;
3° de voorwaarden voor het behalen van het bekwaamheidsattest, vermeld in artikel 16.

HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 22. (09/09/2018- ...)

Overtredingen van de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en gestraft conform de bepalingen van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Artikel 23. (09/09/2018- ...)

Met behoud van de toepassing van het tweede lid, voldoen de dierenverblijven die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit werden gebouwd uiterlijk tegen 1 juli 2019 aan de verplichting, vermeld in artikel 7, tweede lid, van dit besluit.

De dierenverblijven voor nachtroofvogels die gebouwd zijn tussen 8 oktober 2009 en de datum van inwerkingtreding van dit besluit en die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, voldoen uiterlijk tegen 1 januari 2023 aan de verplichting, vermeld in artikel 7, tweede lid, van dit besluit.

Artikel 24. (09/09/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE (18/06/2021- ...)

Afmetingen van de dierenverblijven voor roofvogels

De hieronder vermelde afmetingen zijn van toepassing voor één of twee vogels. Als er meer dan twee vogels worden gehouden in een volière, moet de hieronder vermelde oppervlakte vergroot worden met 15% per bijkomende vogel.

Als roofvogels waarvoor verschillende minimale afmetingen gelden, samen worden gehouden, moeten de afmetingen van het dierenverblijf beantwoorden aan de afmetingen voor de soort(en) waarvoor de grootste oppervlaktenormen gelden, waarbij de oppervlakte per bijkomend dier van een soort waarvoor kleinere oppervlaktenormen gelden, vermeerderd wordt met 15% van de vereiste oppervlakte voor die soort.

Wanneer het verblijf uitzonderlijk verrijkt is en ontworpen om meer mogelijkheden tot vliegen te bieden, mogen onderstaande afmetingen verminderd worden tot 90%.

Als een roofvogelsoort niet in de volgende tabellen is vermeld, wordt voldaan aan de afmetingen van een vergelijkbare roofvogelsoort met vergelijkbare grootte en spanwijdte.

Bij een hybride beantwoorden de afmetingen van het dierenverblijf aan de afmetingen voor de oudersoort(en), waarbij de grootste oppervlaktenormen gelden.


Tabel 1. Dagroofvogels

soort afmetingen van de dierenverblijven
oppervlakte (m²) lengte (m) breedte (m) hoogte (m)
Indische dwergvalk / Microhierax caerulescens 6 3 2 2
musvalk / Microhierax fringillarius
Afrikaanse dwergvalk / Polyhierax semitorquatus
Amerikaanse torenvalk / Falco sparverius
sperwer / Accipiter nisus 10 4 2,5 2
smelleken / Falco columbarius
roodpootvalk / Falco vespertinus
torenvalk / Falco tinnunculus
boomvalk / Falco subbuteo
Eleonora's valk / Falco eleonorae
havik / Accipiter gentilis 12 4 3 2,25
hagedisbuizerd / Kaupifalco monogrammicus
grijze wouw / Elanus caeruleus
prairievalk / Falco mexicanus
lannervalk / Falco biarmicus
slechtvalk / Falco peregrinus
Indische lannervalk / Falco jugger
buizerd / Buteo buteo
roodstaartbuizerd / Buteo jamaicensis
woestijnbuizerd / Parabuteo unicinctus
wespendief / Pernis apivorus
chimango / Milvago chimango
visarend / Pandion haliaetus 15 5 3 2,5
zanghavik / Melierax canorus
Indische slangenarend / Spilornis cheela
palmgier / Gypohierax angolensis
kaalkopkiekendief / Polyboroides typus
blauwe kiekendief /Circus cyaneus
bruine slangenarend / Circus aeruginosus
grijze arendbuizerd / Geranoaetus melanoleucus
jakhalsbuizerd / Buteo rufofuscus
koningsbuizerd / Buteo regalis
arendbuizerd / Buteo rufinus
ruigpootbuizerd / Buteo lagopus
roodrugbuizerd / Buteo polyosoma
zwarte wouw / Milvus migrans
rode wouw / Milvus milvus
Brahmaanse wouw / Haliastur indus
Afrikaanse zwarte kuifarend / Lophaetus occipitalis
bonte kuifarend / Spizaetus ornatus
schreeuwarend / Aquila pomarina
bastaardarend / Aquila clanga
havikarend / Hieraaetus fasciatus
kapgier / Necrosyrtes monachus
witruggier / Pseugogyps africanus
aasgier / Neophron percnopterus
bruine slangenarend / Circaetus cinereus
slangenarend / Circaetus gallicus
bateleur / Therathopius ecaudatus
grote rivierarend / Ichtyophaga ichthyaetus
Afrikaanse zeearend / Haliaetus vocifer
witbuikzeearend / Haliaetus leucogaster
witbandzeearend / Haeliaetus leucoryphus
Bengaalse gier / Pseudogyps bengalensis
Falklandcaracara / Phalcoboenus australis
Andescaracara / Phalcoboenus megalopterus
kuifcaracara / Polyborus planctus
sakervalk / Falco cherrug
giervalk / Falco rusticolus
zwarte gier / Catharthes atratus
koningsgier / Sarcoramphus papa
kalkoengier / Cathartes aura
Amerikaanse zeearend / Haliaeetus leucocephalus 40 8 5 3
(Europese) zeearend / Haliaeetus albicilla
lammergier / Gypaetus barbatus
wurgarend / Morphnus guianensis
harpij / Harpia harpyja
keizerarend / Aquila heliaca
savannearend / Aquila rapax
kroonarend / Stephanoaetus coronatus
steenarend / Aquila chrysaetos
wigstaartarend / Aquila audax
zwarte arend / Aquila verreauxii
vechtarend / Polemaetus bellicosus
apenarend / Pithecophaga jefferyi
witkopgier / Trigonoceps occipitalis
Rüppells gier / Gyps rueppellii
vale gier / Gyps fulvus
monniksgier / Aegypius monachus
oorgier / Torgos tracheliotus
sneeuwgier / Gyps himalayensis
Indische oorgier / Sarcogyps calvus
Andes-condor / Vultur gryphus
secretarisvogel / Sagittarius serpentarius 100     3

Tabel 2. Nachtroofvogels
soort afmetingen van dierenverblijven
oppervlakte (m²) lengte (m) breedte (m) hoogte (m)
steenuil / Athene noctua 6 3 2 2
dwerguil / Glaudicidum passerinum
dwergooruil / Otus scops
ruigpootuil / Aegolius funereus
kerkuil / Tyto alba 10 4 2,5 2
velduil / Asio flammeus
ransuil / Asio otus
bosuil / Strix aluco (S. rufipes, S. woodfordi, S. hylophyla...)
kleine Visuil / Scotopelia bouvieri
gestreepte maskeruil / Pulsatrix melanota
kleine oehoe / Bubo poensis
grijze oehoe / Bubo cinerascens
briluil / Pulsatrix perspicillata 12 4 3 2,25
Oeraluil / Strix uralensis
Laplanduil / Strix nebulosa
Maleise bosuil / Strix seloputo
Indische oehoe / Bubo bengalensis
Afrikaanse oehoe / Bubo africanus
oehoe / Bubo bubo ssp. 15 5 3 2,5
sneeuwuil / Nyctea scandiacus

BIJLAGE (09/09/2018- ...)

Afmetingen van de dierenverblijven voor nachtroofvogels waarvoor de overgangsperiode, vermeld in artikel 23, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 betreffende het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels, geldt

De hieronder vermelde afmetingen zijn van toepassing voor één of twee vogels.

Soort Lengte (m) Breedte (m) Hoogte (m)
Type Athene noctua, Glaucidium passerinum, Otus scops, Aegolius funereus 1,75 1,5 2
Type Tyto alba, Strix aluco, Strix rufipes, Strix woodfordi, Strix hylophyla, Pulsatrix melanota, Asio otus, Asio flammeus, Scotopelia bouvieri, Bubo poensis, Bubo cinerascens 3 2 2
Type Pulsatrix perspicillata, Strix uralensis, Strix nebulosa, Strix seloputo, Bubo bengalensis, Bubo africanus 3 2,5 2
Type Bubo bubo ssp., Nyctea scandiacus 4 3 2


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024