Decreet houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie

Datum 17/10/2018

Inhoud

Artikel 1. (17/10/2018- ...)

Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Artikel 2. (17/10/2018- ...)

Dit decreet voorziet in de toepassing van artikel 1, lid 3, van richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.

Artikel 3. (17/10/2018- ...)

Dit decreet is van toepassing in afwijking op de vergunningsplichten en meldingsplichten opgenomen in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Artikel 4. (17/10/2018- ...)

Voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste, tweede of derde klasse als vermeld in artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, is geen omgevingsvergunning of omgevingsmelding vereist, wanneer voldaan is aan al de volgende voorwaarden :
1° de federale minister, bevoegd voor de energie, stelt de Vlaamse Regering in kennis van een dreigend energietekort;
2° ten laatste vijf dagen na deze kennisgeving stelt de Vlaamse Regering de startdatum van deze civiele noodsituatie vast;
3° de afwijkingsregeling geldt maximaal 120 opeenvolgende dagen vanaf de startdatum, eenmalig verlengbaar door de Vlaamse Regering met maximaal 60 opeenvolgende dagen;
4° de afwijkingsregeling geldt alleen voor installaties voor de productie van elektriciteit met een totaal vermogen van meer dan 1 MW per site, die aantakken op het elektriciteitsdistributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 32°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, een gesloten distributienet, vermeld in artikel 1.1.3, 56° /2, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het plaatselijk vervoersnet van elektriciteit, vermeld in artikel 1.1.3, 100°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, het transmissienet, vermeld in artikel 1.1.3, 125°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009, of een gesloten industrieel net, vermeld in artikel 2, 41°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt;
5° de handelingen of exploitatie vinden niet plaats in ruimtelijk kwetsbaar gebied, vermeld in artikel 1.1.2, 10°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;
6° de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, verplichtingen en de toepassingsregels ervan, bepaald bij of krachtens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, worden nageleefd.

De startdatum van de civiele noodsituatie, vermeld in het eerste lid, 2°, en de verlenging ervan, worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De exploitant die toepassing maakt van de afwijkingsregeling, vermeld in het eerste lid :
1° stelt de Vlaamse Regering, per adres van het departement Omgeving, en de betrokken gemeente, per mail en per beveiligde zending, uiterlijk de dag voor de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties in kennis van zijn intentie om de afwijkingsregeling toe te passen. Deze kennisgeving vermeldt :
a) de toepasselijke rubrieken van de indelingslijst, opgemaakt in toepassing van artikel 5.2.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
b) een omschrijving van de installaties en hun vermogen;
c) de perceelsgegevens;
d) de maximale duurtijd van 120 dagen, eventueel verlengbaar met 60 dagen;
2° maakt uiterlijk de dag voorafgaand aan de plaatsing van nieuwe installaties of de ingebruikname van bestaande installaties bekend dat hij zich beroept op de afwijkingsregeling door een aanplakking gedurende minstens dertig dagen van de kennisgeving, bedoeld in punt 1°, overeenkomstig de bepalingen voor de aanplakking van een affiche van een verleende omgevingsvergunning.

Het Departement Omgeving en de betrokken gemeente publiceren de ontvangen kennisgevingen, vermeld in het derde lid, 1°, op hun website.

Artikel 5. (17/10/2018- ...)

Dit decreet treedt in werking op de dag van bekrachtiging door de Vlaamse Regering.