Ministerieel besluit houdende vaststelling van de startdatum van een civiele noodsituatie

Datum 19/10/2018

Inhoud

(... - ...)

De Vlaamse minister van Begroting, Financiën en Energie,
Gelet op het decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie, artikel 4, eerste lid, 2° ;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 13/5, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018;
Gelet op de kennisgeving d.d. 17 oktober 2018 van de federale minister, bevoegd voor energie, van het bestaan van een dreigend energietekort;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat er een civiele noodsituatie bestaat die aanleiding geeft tot het bestaan van een dreigend energietekort;
Besluit :

Artikel 1. (25/10/2018- ...)

De startdatum van de civiele noodsituatie van 120 dagen, vermeld in artikel 4, eerste lid van het decreet van 17 oktober 2018 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie wordt vastgesteld op 22 oktober 2018.

Artikel 2. (25/10/2018- ...)

Dit besluit treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. (25/10/2018- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor het energiebeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.