Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaams Woninghuurdecreet

Datum 07/12/2018

Algemene info

Datum staatsblad 19/12/2018
Pagina staatsblad 100839
Datum inwerkingtreding 01/01/2019

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1 Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen
  2. HOOFDSTUK 2 Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten
  3. HOOFDSTUK 3 Wijzigingsbepalingen
  4. HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen

Relaties

Relaties naar documenten

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS
Gewijzigd bij 24/05/2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking 30/08/2019 83276
Gewijzigd bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 08/12/2020 85200
Gewijzigd bij 10/11/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen 23/11/2022 84416
Wijzigt 23/07/1998 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 10/09/1998 29083
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 07/12/2007 60428
Wijzigt 04/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen 25/11/2013 87160
Wijzigt 18/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen 25/11/2013 87165
Heft op 08/07/1997 Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid 21/08/1997 21356
Heft op 04/05/2007 Koninklijk Besluit genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek 21/05/2007 27385
Heft op 04/05/2007 Koninklijk Besluit genomen in uitvoering van artikel 11bis van Boek III, Titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek 21/05/2007 27373

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Datum BS Pagina BS Artnr
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 10.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 13.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 26.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 36.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 37.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 55.
Zie ook 09/11/2018 Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (citeeropschrift: "Vlaams Woninghuurdecreet") 07/12/2018 96253 58.

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op het decreet van 9 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan, artikel 10, eerste lid, 13, derde lid, 26, tweede lid, 36, § 1, derde lid, 37, § 1, vijfde lid, 55, tweede lid en 58, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode;

Gelet op het het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 7 mei 2018;

Gelet op advies 2018-12 van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 21 juni 2018;

Gelet op advies 64.554/3 van de Raad van State, gegeven op 23 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1 Huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaatsen (... - ...)

Artikel 1. (01/01/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 10/11/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen 22.

Inhoud

Het agentschap Wonen in Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Omgeving stelt de vulgariserende toelichting, vermeld in artikel 10, eerste lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, op.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Omgeving stelt de vulgariserende toelichting ter beschikking via een voor het publiek toegankelijke website van de Vlaamse overheid.

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 24/05/2019 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de woningkwaliteitsbewaking 37.
Gewijzigd bij 11/09/2020 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (citeeropschrift: Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021) 7.10.

Inhoud

De gebreken die een veiligheids- of gezondheidsrisico inhouden, vermeld in artikel 13, derde lid, van het Vlaams Woninghuurdecreet, hebben betrekking op de volgende gebreken, die opgenomen zijn in bijlage 4 en 5 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021:
1° gebreken van categorie II in verband met vocht, stabiliteit en toegankelijkheid;
2° gebreken van categorie III.

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

De lijst van kleine herstellingen, vermeld in artikel 26, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

De lijst van kosten die aan de huurder of verhuurder mogen worden aangerekend, vermeld in artikel 36, § 1, derde lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

Het modelformulier waarmee de financiële instelling ten aanzien van de verhuurder bevestigt dat de huurwaarborg is toegekend, vermeld in artikel 37, § 1, vijfde lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 2 Huurovereenkomsten voor de huisvesting van studenten (... - ...)

Artikel 6. (01/01/2023- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Gewijzigd bij 10/11/2022 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2022 houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering van het beleidsveld Wonen en tot wijziging van verschillende besluiten over wonen 23.

Inhoud

Het agentschap Wonen in Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Omgeving stelt de vulgariserende toelichting, vermeld in artikel 55, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, op.

Het agentschap Wonen in Vlaanderen van het Vlaams Ministerie van Omgeving stelt de vulgariserende toelichting ter beschikking via een voor het publiek toegankelijke website van de Vlaamse overheid.

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

De lijst van kleine herstellingen, vermeld in artikel 58, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet, is opgenomen in bijlage 4, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 3 Wijzigingsbepalingen (... - ...)

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 23/07/1998 Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 1.

Inhoud

Aan artikel 1, 16°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007, worden de woorden "of het Vlaams Woninghuurdecreet" toegevoegd.

Artikel 9. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 31.

Inhoud

In artikel 31 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016, wordt het vijfde lid opgeheven.

Artikel 10. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 51.

Inhoud

In artikel 51, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikel 1717, derde lid van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 32, § 1, tweede lid van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 11. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 52bis.

Inhoud

In artikel 52bis, § 1, tweede en derde lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2012 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, wordt de zinsnede "afdeling 2 van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek" telkens vervangen door de woorden "het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 12. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 55ter.

Inhoud

In artikel 55ter, § 1, derde lid, en § 2, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 34 van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 13. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode 71.

Inhoud

In artikel 71, vierde lid van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013, wordt de zinsnede "artikel 1728bis van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel 34 van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 14. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Inhoud

In bijlage I bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid van de aanhef wordt de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) en 2 (Regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek en het Vlaams Woninghuurdecreet";
2° in het derde lid van de aanhef worden de woorden "of in strijd zijn met de geest ervan" opgeheven;
3° in artikel 13, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 25 van het Vlaams Woninghuurdecreet";
4° in artikel 23, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 26 van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 15. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Inhoud

In bijlage Ibis bij hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid van de aanhef wordt de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) en 2 (Regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek en het Vlaams Woninghuurdecreet";
2° in het derde lid van de aanhef worden de woorden "of in strijd zijn met de geest ervan" opgeheven;
3° in artikel 13, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 25 van het Vlaams Woninghuurdecreet";
4° in artikel 23, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 26 van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 16. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 12/10/2007 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Inhoud

In bijlage II bij hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van 7 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het derde lid van de aanhef wordt de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) en 2 (Regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek en het Vlaams Woninghuurdecreet";
2° in het derde lid van de aanhef worden de woorden "of in strijd zijn met de geest ervan" opgeheven;
3° in artikel 9 wordt de zinsnede "de bepalingen van afdeling 1 (Algemene bepalingen betreffende de huur van onroerende goederen) en 2 (Regels betreffende de huurovereenkomsten m.b.t. de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder) van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "artikel36 van het Vlaams Woninghuurdecreet";
4° in artikel 16, tweede lid, wordt de zinsnede "artikel 1720 van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 25 van het Vlaams Woninghuurdecreet";
5° in artikel 24, eerste lid, wordt de zinsnede "artikel 1754 e.v. van het Burgerlijk Wetboek en de plaatselijke gebruiken" vervangen door de zinsnede "artikel 26 van het Vlaams Woninghuurdecreet";
6° in artikel 36, 2°, B en C, wordt de zinsnede "artikel 3, § 3, laatste lid, van de Woninghuurwet" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 18, § 3, van het Vlaams Woninghuurdecreet";
7° in artikel 36, 3°, B en C, wordt de zinsnede "artikel 3, § 4, laatste lid, van de Woninghuurwet" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 19, § 2 van het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 17. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 04/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen 1.

Inhoud

In artikel 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 oktober 2013 houdende instelling van een tegemoetkoming van het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen wordt de zinsnede "boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling II, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de woorden "het Vlaams Woninghuurdecreet".

Artikel 18. (01/01/2019- ...)

Relaties naar artikelen

Type Datum Opschrift Art.
Wijzigt 18/10/2013 Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen 2.

Inhoud

In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen wordt de zinsnede "boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 1 en 2, van het Burgerlijk Wetboek" vervangen door de zinsnede "boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 1, van het Burgerlijk Wetboek en het Vlaams Woninghuurdecreet".

HOOFDSTUK 4 Slotbepalingen (... - ...)

Artikel 19. (01/01/2019- ...)

De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid;
2° het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 10, § 1, laatste lid, van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek;
3° het koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 20. (01/01/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 21. (01/01/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de huisvesting, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE 1 (01/01/2019- ...)

Bijlage 1

BIJLAGE 2 (01/01/2019- ...)

Bijlage 2

BIJLAGE 3 (01/01/2019- ...)

Bijlage 3

BIJLAGE 4 (01/01/2019- ...)

Bijlage 4


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 19/06/2024