Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

Datum 27/11/2018

Inhoud

(... - ...)

DE SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ,

Gelet op verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, het laatst gewijzigd bij de verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013;

Gelet op verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft, het laatst gewijzigd bij de uitvoeringsverordening (EU) 2018/1584 van de Commissie van 22 oktober 2018;

Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 1° en 2° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, artikel 10, § 3 en § 5, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen, artikel 3, 4, 5, 6 en 7;

Gelet op het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2017 tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen;

Gelet op het overleg met de gewesten en de expertgroep op 7 november 2018,

Besluit :

Artikel 1.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

In dit besluit wordt verstaan onder het ministerieel besluit van 16 oktober 2017: het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen.

Artikel 2.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

De lijst van niveau 1 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 4 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

De lijst van niveau 2 van gewassen en gewassubgroepen, vermeld in artikel 5 van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017, is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 3.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

Dit besluit treedt in werking de dag na de publicatie van de lijsten in de databank, vermeld in artikel 1, 4°, van het ministerieel besluit van 16 oktober 2017.

Artikel 4.

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

Het besluit van de secretaris-generaal van 27 november 2017, tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen wordt opgeheven.

Bijlage 1

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

Bijlage 1

Bijlage 2

Dit artikel is nog niet in werking. Hieronder vindt u de eerste "toekomstige versie".

(datum onbepaald- ...)

Bijlage 2