Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003

Datum 30/11/2018

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003
  2. HOOFDSTUK 2. Slotbepaling

Inhoud

(18/04/2019- ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 5/1, ingevoegd bij het decreet van 26 juni 2015, artikel 6, § 2 en § 3, en artikel 7, derde lid;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 juli 2018;

Gelet op advies 64.283/1 van de Raad van State, gegeven op 6 november 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 (... - ...)

Artikel 1. (18/04/2019- ...)

In het opschrift van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 wordt de zinsnede "uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003" vervangen door de woorden "oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien".

Artikel 2. (18/04/2019- ...)

In artikel 1 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010 en 6 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° tot en met 4° worden vervangen door wat volgt:
"1° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Opgroeien;
2° agentschap Opgroeien regie: het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, vermeld in artikel 2, 8° van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie;
3° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen;
4° voorziening: elke organisatievorm die dienstverlening, hulpverlening of ondersteuning organiseert of verleent aan kinderen, jongeren en gezinnen.";

2° punt 5° tot en met 27° worden opgeheven.

Artikel 3. (18/04/2019- ...)

In boek II van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 november 2013, 6 september 2013 en 30 januari 2015, wordt het opschrift van Titel I vervangen door wat volgt:

"Titel I. Benaming, missie en taken".

Artikel 4. (18/04/2019- ...)

In artikel 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt het woord "Jongerenwelzijn" vervangen door het woord "Opgroeien";

2° in het eerste lid wordt de zin "Het agentschap wordt opgericht voor de uitvoering van het beleid inzake welzijn en volksgezondheid." opgeheven.

Artikel 5. (18/04/2019- ...)

Artikel 3 en 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 6 september 2013 en 8 november 2013, worden vervangen door wat volgt:

"Art. 3. Het agentschap heeft als missie om uitvoering te geven aan het beleid dat uitgewerkt wordt door het agentschap Opgroeien regie.

Bij het uitvoeren van zijn missie stelt het agentschap de volgende uitgangspunten centraal:
1° respect voor de rechten van het kind en de jongere en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken;
2° respect voor diversiteit;
3° de optimale ontwikkeling van het kind en de jongere;
4° de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de jongere en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijke;
5° het behoud of het herstel van de maatschappelijke integratie van het kind, de jongere en zijn ouders of opvoedingsverantwoordelijken, en hun participatie aan de samenleving.

Het agentschap eerbiedigt bij zijn optreden de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de personen tot wie het zich richt.

Het agentschap geeft mee uitvoering aan het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen in New York op 13 december 2006 en respecteert op elk moment de rechten van personen met een handicap die daarin geconcretiseerd zijn.

Art. 4. De kerntaak van het agentschap is om het beleid uit te voeren met betrekking tot de domeinen, vermeld in artikel 5, § 1, 1°, e), f) en g), van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie. Daartoe behoren de volgende taken:
1° een kwaliteitsvolle hulpverlening organiseren voor de personen, vermeld in artikel 4, § 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° en 8°, van het voormelde decreet van 30 april 2004;
2° de taken uitvoeren en coördineren met toepassing van het beleid betreffende de integrale jeugdhulp, vermeld in het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;
3° het beleid rond jeugddelinquentie uitvoeren, waaronder de organisatie en het beheer van de gemeenschapsinstellingen;
4° de pleegzorg organiseren met toepassing van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg.".

Artikel 6. (18/04/2019- ...)

Artikel 5 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Artikel 7. (18/04/2019- ...)

Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 6. Er wordt, samen met het agentschap Opgroeien regie, één ondernemingsplan opgemaakt.".

Artikel 8. (18/04/2019- ...)

In artikel 7 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° de zin "Bij het uitoefenen van de taak, vermeld in artikel 4, 5°, treedt het agentschap op namens het Fonds." wordt opgeheven;

2° er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
"Met betrekking tot het voeren van rechtsgedingen wordt het agentschap vertegenwoordigd door het agentschap Opgroeien regie.".

Artikel 9. (18/04/2019- ...)

In artikel 8 van hetzelfde besluit worden de woorden "geuit ten aanzien van de voorzieningen die het erkend heeft" vervangen door de zinsnede "die worden geuit over de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 4, door het agentschap".

Artikel 10. (18/04/2019- ...)

In artikel 9, paragraaf 1, paragraaf 2, eerste lid, en paragraaf 3 eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "artikelen 4 en 5" telkens vervangen door de zinsnede "artikel 4".

Artikel 11. (18/04/2019- ...)

Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 10. Het agentschap werkt voor de realisatie van zijn missie en taken samen met instanties, instellingen, diensten en verenigingen die actief zijn op het vlak van de toegewezen taak en sluiten er samenwerkingsovereenkomsten mee.".

Artikel 12. (18/04/2019- ...)

Artikel 11 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015, wordt opgeheven.

Artikel 13. (18/04/2019- ...)

Artikel 13 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Artikel 14. (18/04/2019- ...)

In artikel 14 van hetzelfde besluit wordt een eerste lid ingevoegd, dat luidt als volgt:

"De administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien regie is het hoofd van het agentschap.".

Artikel 15. (18/04/2019- ...)

In artikel 15 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° in het eerste lid wordt de zinsnede "het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen";

2° in het derde lid wordt de zinsnede ", vermeld in artikel 11 van dit besluit" opgeheven.

Artikel 16. (18/04/2019- ...)

In artikel 16 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° punt 1° wordt opgeheven;

2° in punt 2° worden punt a) en b) vervangen door wat volgt:
"a) het ondersteuningscentrum, vermeld in artikel 33 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;
b) de sociale dienst, vermeld in artikel 56 van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;".

Artikel 17. (18/04/2019- ...)

In artikel 17, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede "het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid" vervangen door de zinsnede "het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015 tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen".

Artikel 18. (18/04/2019- ...)

In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de zinsnede "artikel 9," wordt vervangen door het woord "artikel";
2° de zinsnede "informatieverstrekking, rapportering," wordt opgeheven.

HOOFDSTUK 2. Slotbepaling (... - ...)

Artikel 19. (18/04/2019- ...)

De titularis van de functie van algemeen directeur van het agentschap Jongerenwelzijn, zoals vermeld in artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003, zoals van kracht voor de inwerkingtreding van dit besluit, krijgt bij de inwerkingtreding van dit besluit van ambtswege een nieuw mandaat in de functie van algemeen directeur in het agentschap Opgroeien.

Artikel 20. (18/04/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op datum van inwerkingtreding van het decreet van XXX tot ontbinding van het Fonds Jongerenwelzijn en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin en het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp.

Artikel 21. (18/04/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024