Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een aanpassingspremie voor woningen

Datum 21/12/2018

Inhoudstafel

  1. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen
  2. HOOFDSTUK 2. Voorwaarden voor de 65-plusser
  3. HOOFDSTUK 3. Voorwaarden voor de werkzaamheden
  4. HOOFDSTUK 4. Procedure en berekening van de aanpassingspremie
  5. HOOFDSTUK 5. Cumulatiebeperking en controle
  6. HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, artikel 81, gewijzigd bij het decreet van 8 december 2000, en artikel 83;

Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof, artikel 57;

Gelet op het advies 2018-18 van de Vlaamse Woonraad, gegeven op 5 september 2018;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 13 juli 2018;

Gelet op advies 64.337/3 van de Raad van State, gegeven op 30 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 2. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 2. Voorwaarden voor de 65-plusser

Artikel 3. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 4. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 3. Voorwaarden voor de werkzaamheden

Artikel 5. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 4. Procedure en berekening van de aanpassingspremie

Artikel 6. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 7. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 8. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 5. Cumulatiebeperking en controle

Artikel 9. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 10. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 11. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 12. (01/01/2021- ...)

...

HOOFDSTUK 6. Slotbepalingen

Artikel 13. (01/01/2021- ...)

...

Artikel 14. (01/01/2021- ...)

...