Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering die verband houden met de persoonsvolgende financiering van personen met een handicap wat betreft controle- en monitoringsmaatregelen met betrekking tot het vouchersysteem van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap

Datum 18/01/2019

Inhoud

(... - ...)

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 2°, gewijzigd bij het decreet van 25 april 2014;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 26 november 2018;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 10 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. (01/01/2019- ...)

Aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders wordt een derde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het budget dat besteed wordt aan dagondersteuning als vermeld in artikel 4, 1°, b), van dit besluit, of begeleid werken als vermeld in artikel 9/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, kan niet gecombineerd worden met de arbeidsmatige activiteiten, vermeld in artikel 44 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten.".

Artikel 2. (11/03/2019- ...)

Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden een derde en een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"Met uitzondering van de budgetten die het agentschap met terugwerkende kracht ter beschikking stelt, registreert de vergunde zorgaanbieder de voucher in de webapplicatie, die het agentschap ter beschikking stelt, uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeenkomst. Met uitzondering van de budgetten die het agentschap met terugwerkende kracht ter beschikking stelt, komt een voucher pas voor subsidiëring in aanmerking vanaf de datum dat hij in de webapplicatie geregistreerd is.

De vergunde zorgaanbieder registreert de beëindiging van de voucher in de webapplicatie, die het agentschap ter beschikking stelt, uiterlijk op de einddatum van de overeenkomst. Als de beëindiging van de voucher niet tijdig geregistreerd is, worden de laatste drie maanden niet in aanmerking genomen voor de subsidiëring.".

Artikel 3. (01/01/2019- ...)

Aan artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2017 houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"In het subsidiedossier geeft de subsidie-eenheid een overzicht van het volledige personeelsbestand dat gesubsidieerd werd met overheidsmiddelen, inclusief de personeelsleden die niet gesubsidieerd werden met toepassing van dit besluit, en dat gedurende het werkingsjaar werd ingezet. Daarbij wordt ook een overzicht gegeven van elke vorm van subsidiëring door de federale of de Vlaamse overheid of door de Europese Unie die de subsidie-eenheid voor het personeelsbestand ontvangen heeft.

Het agentschap bepaalt de vorm van het overzicht, vermeld in het tweede lid.".

Artikel 4. (01/01/2019- ...)

In artikel 6 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1° er worden een tweede tot en met een vierde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"Het totale aantal zorggebonden personeelspunten, vermeld in het eerste lid, 8°, wordt per vergunde zorgaanbieder verminderd met een aantal zorggebonden personeelspunten. De tabel 4, opgenomen in de bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, bepaalt per vergunde zorgaanbieder het aantal zorggebonden personeelspunten dat in mindering gebracht wordt.

Voor het jaar 2018 wordt de helft van het aantal zorggebonden personeelspunten, vermeld in de voormelde tabel 4, in mindering gebracht.

Het verminderde aantal zorggebonden personeelspunten, vermeld in het tweede en het derde lid, vormt de basis voor de berekening van het aantal extra personeelspunten, vermeld in het eerste lid, 8°. ";

2° er wordt een vijfde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het totale aantal personeelspunten dat een subsidie-eenheid in het subsidiedossier, vermeld in artikel 5 van dit besluit, wil omzetten in werkingsmiddelen, wordt op volgende wijze bepaald:
1° het agentschap bepaalt voor de subsidie-eenheid het aantal personeelspunten dat per element, vermeld in het eerste lid, maximaal kan worden omgezet en maakt daarvan het totaal. Voor die berekening zijn het tweede tot en met het vierde lid niet van toepassing;
2° van het totale aantal personeelspunten dat een subsidie-eenheid in het subsidiedossier, vermeld in artikel 5 van dit besluit, wil omzetten in werkingsmiddelen, zet het agentschap 40% van het maximale aantal personeelspunten van de subsidie-eenheid dat kan worden omgezet met toepassing van artikel 3, § 3, tweede lid, en § 5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders, om in werkingsmiddelen;
3° het agentschap verdeelt het totale aantal personeelspunten dat een subsidie-eenheid in het subsidiedossier, vermeld in artikel 5 van dit besluit, wil omzetten in werkingsmiddelen, verminderd met het aantal omgezette personeelspunten conform punt 2°, over de elementen, vermeld in het eerste lid, naar rato van het aandeel van elk element in het totaal, vermeld in punt 1°. ".

Artikel 5. (01/01/2019- ...)

In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 22 december 2017, 8 juni 2018 en 20 juli 2018, wordt in het opschrift van de bijlage tussen het woord "in" en het woord "artikel" de zinsnede "artikel 6, tweede lid," ingevoegd.

Artikel 6. (01/01/2019- ...)

Aan de bijlage bij hetzelfde besluit wordt een tabel 4 toegevoegd, die luidt als volgt:

"Tabel 4. De tabel, vermeld in artikel 6, tweede lid.

vergunde zorgaanbieder nummer aantal in mindering te brengen zorggebonden punten
Sue Ryder_Tehuis Rosmarijn VZA.033.1670 77,06
De Meerpaal VZA.273.1831 205,89
Mivalti VZA.099.1796 557,79
Ons Tehuis Brugge VZA.094.1771 137,20
Havenzate VZA.148.1713 188,00
Nederheem VZA.294.1800 108,60
Den Brand VZA.169.1835 296,92
Gandae VZA.180.1736 86,39
Home Emmaüs VZA.263.1746 73,71
Vesta VZA.140.1706 296,15
Wiric VZA.213.1828 162,83
Homevil VZA.231.1740 97,86
DVC Sint-Jozef VZA.306.1833 209,15
Ten Anker VZA.015.1832 87,29
Sint-Vincentius VZA.096.1874 444,68
Heuvelheem VZA.055.1825 231,24
Albe VZA.038.1795 98,69
Blijdorp VZA.084.1686 314,39
Zonnestraal VZA.025.1649 388,82
Humival VZA.190.1749 93,25
De Kerselaar VZA.229.1789 97,87
Ave Regina VZA.153.1716 89,00
Sint-Franciscus VZA.146.1708 86,36
Tehuizen voor Nazorg VZA.070.1679 335,14
O.C. Sint-Idesbald VZA.049.1661 76,71
De Ark in Laken VZA.201.1885 21,91
Nursing Heilig Hart VZA. 288.1855 51,85
De Lier VZA.171.1722 30,40
Tandem VZA.255.1836 38,12
Levensvreugde Verblijven VZA.078.1681 87,12
Begeleidingscentrum voor personen met autisme VZA.024.1766 22,57
De Schakel VZA.047.1658 45,88
Dienstencentrum Ter Dreve VZA.059.1870 22,45
Den Dries VZA.009.1823 66,98
Berkenhof VZA.087.1688 25,09
Openluchtopvoeding VZA.167.1720 67,09
Widar VZA.207.1763 23,59
K.O.C. Sint-Ferdinand VZA.049.1666 57,32
Alvinnenberg VZA.247.1778 36,66
Intesa VZA.295.1801 56,85
De Lovie VZA.149.1714 195,04
Thuishaven-Ritmica VZA.253.1799 19,24
Mané VZA.289.1752 13,10
Levedale VZA.158.1718 10,54
Sint-Oda VZA.284.1781 42,46
De Heide VZA.062.1675 6,76
DVC Heilig Hart VZA.123.1797 9,82
Talander VZA.271.1830 0,53
Huize De Veuster VZA.250.1803 0,94

Artikel 7. (01/01/2019- ...)

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van artikel 2, dat in werking treedt op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4, 1°, heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.

Artikel 8. (01/01/2019- ...)

De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 18/07/2024